ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד שיח' זיד נגד מועצה מקומית כפר קרע :

אחמד שיח' זיד

נ ג ד

מועצה מקומית כפר קרע

בית משפט השלום בחדרה

בפני: כב' השופטת קרן אניספלד

החלטה

1. ביום 29.12.2010 הגיש התובע תובענה בה עתר לחייב את הנתבעת לשלם לו סך 470,000 ₪. בקליפת אגוז נסמכה התובענה על טענות אלה: התובע בנה בית בחלקה 32 בגוש 12124 המצויה בתחום שיפוטה של הנתבעת (להלן הבית); בקשר עם בניית הבית הגיש התובע בקשה למתן היתר בניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה עירון (להלן הוועדה); בשל בעיות ניקוז במגרשים גובלים הציפו מי גשמים, שפכים וביוב את מגרש התובע ונגרם נזק לבית ולשלד הבית; הנתבעת התרשלה והפרה חובות חקוקות המוטלות עליה בכך שלא פתרה את בעיות הניקוז שבעטיין ניזוק הבית.

2. בד-בבד עם הגשת התובענה ביקש התובע לפטור אותו מתשלום אגרת משפט ולחלופין לדחות את תשלומה. בהחלטה מיום 29.12.2010 דחה כב' השופט שרעבי את הבקשה. ביום 6.2.2011 שב התובע והגיש בקשה חוזרת ליתן פטור מתשלום האגרה; בקשה זו הובאה לפני לראשונה ביום 6.11.2011. נציג היועץ המשפטי לממשלה לא הגיב לבקשה במועד שנקצב לכך בהחלטתי מיום 20.11.2011. בין לבין, ביום 18.8.2011, הגישה הנתבעת כתב-הגנה.

3. לאחר שעיינתי בבקשה ובכתב-התביעה ונספחיהם, ובכתב-ההגנה, מצאתי שאין מקום לפטור את התובע מחובת תשלום אגרה, כולה או מקצתה, אף לא לדחות את מועד תשלומה. על-פי תק' 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות) תנאי למתן פטור מתשלום אגרה הוא שהתובע הראה להנחת דעתו של בית-המשפט שאין ביכולתו לשלם את האגרה ונראה לבית-המשפט שההליך מגלה עילה. מדובר בתנאי כפול ועל מבקש הפטור לעמוד בשני חלקיו, זה שעניינו ביכולתו הכלכלית וזה שנסב על קיומה של עילת תביעה לכאורית באמתחתו.

4. בענייננו עולה מכתב-התביעה ונספחיו שהתובע בנה את הבית מושא ההליך לאחר שהוועדה סירבה ליתן בידו היתר בניה כדין בשל כך שהבניה המוצעת מצויה באזור חקלאי. תימוכין לכך מצויים בנספחי כתב-התביעה ובכלל זה בחוות-הדעת שצירף לה התובע. מומחה התובע ציין בסעיף 'תיאור הנכס' את הדברים הבאים: "הנכס הינו בית מגורים חד קומתי עם מרפסת מדרום לבית אשר קיים משנת 1983, בעל הבית הגיש בקשה להיתר בנייה, ולא ניתן לו היות וייעוד הקרקע היה חקלאי". אף-על-פי-כן בנה התובע את הבית כשאין באמתחתו היתר בניה כדין. בדברים הללו יש כדי להשליך במישרין על עצם קיומה וחוסנה של עילת תביעה בידו. טענות ברוח זו הובאו בכתב-ההגנה שהגישה הנתבעת [שם, בסע' 12].

5. נוכח האמור לעיל לא מתקיים בתובע אחד התנאים שעל-יסודם יוענק פטור מתשלום אגרת משפט. בנסיבות אלה אף אין מקום להורות על דחיית תשלום האגרה. התובע ישלם את מלוא האגרה החלה בגין התובענה תוך 21 יום מן המועד בו תומצא לו החלטה זו. לא יעשה כן, תימחק התובענה ללא צורך במתן החלטה נוספת.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים בדואר רשום ותעקוב אחר ביצוע האמור בסע' 5 לה.

ניתנה היום, י"ב טבת תשע"ב, 07 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחמד שיח' זיד
נתבע: מועצה מקומית כפר קרע
שופט :
עורכי דין: