ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל בע"מ נגד מטאניס מיכאל חברה לבנין ועבודות אבן בע"מ :

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

נ ג ד

1. מטאניס מיכאל חברה לבנין ועבודות אבן בע"מ

2. מיח'איל מטאנס

3. מוניר מטאנס

4. מוריס מטאנס

בית משפט השלום בחיפה

כב' השופטת אריקה פריאל

פסק דין

1. המערער (להלן: הבנק) הגיש נגד המשיבים כתב תביעה בסדר דין מקוצר (ת"א 9672-03-09). המשיבים הגישו בקשה למתן רשות להתגונן בה התגוננו בטענת קיזוז (המבוססת על תשתית עובדתית רחבת היקף שאין צורך לפרטה). במסגרת בקשתם זו גם בקשו היתר להגשת תביעה שכנגד. הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב, ובסיכומיהם עתרו המבקשים שוב בבקשה להתיר להם הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד.

2. בהחלטתו מיום 20.6.11 נעתר רשם בית המשפט (כבוד הרשם זיתוני) לבקשת המשיבים ונתן להם רשות להתגונן. בהחלטתו - מן הסתם מחמת השמטה מקרית - לא ציין כי התצהיר יהפוך לכתב הגנה וגם הבקשה להתיר הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד לא זכתה להתייחסות.

3. ביום 3.7.11 הגישו המשיבים דנן בקשה בכתב להתיר להם הגשת תביעה שכנגד. ביום 4.7.11 נתן הרשם החלטה בזו הלשון (בחלקה הרלוונטי): "בהמשך לאמור בהחלטתי מיום 21.6.11 [צ"ל 20.6.11] אני מתיר למבקשים להגיש תביעה שכנגד...". הבנק הגיש בקשה לביטול החלטה זו, שנדחתה על ידי כבוד הרשם בהחלטתו מיום 11.9.11.

על החלטת כבוד הרשם מיום 11.9.11 הוגש הערעור שלפניי.

4. בבקשתו לביטול טען הבנק כי החלטת כבוד הרשם ניתנה בחוסר סמכות, שכן לדעתו עם מתן רשות להתגונן סיים הרשם את מלאכתו ומשלב זה ואילך הסמכות מסורה לשופט שידון בהליך. טענה זו נדחתה, ובדין, והבנק אינו משיג על כך.

5. כן טען הבנק כי היה על המשיבים לצרף לבקשה למתן רשות להתגונן עותק מהתביעה שכנגד, ומשלא עשו-כן לא היה מקום לדון בבקשתם. כמו-כן, לנתבע בתובענה שהוגשה בסדר דין מקוצר אין זכות קנויה להגיש תביעה שכנגד - עליו לקבל רשות להגשת כתב הגנה ולו ניתן לצרף תביעה שכנגד. במקרה דנן, לא בִקשו המשיבים - וממילא לא קִבלו - רשות להגשת כתב הגנה, ולכן לא היה מקום להתיר הגשת תביעה שכנגד. מעבר לכך, משלא ניתנה הרשות להגשת תביעה שכנגד במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן היה על המשיבים להגיש בקשה לתיקון כתבי טענות, והם לא עשו-כן, כך שגם מטעם זה היה על כבוד הרשם לדחות את בקשתם.

6. כבוד הרשם סבר כי במקרה דנן לא היה צורך בהגשת כתב הגנה "..שכן המשיבים לא בקשו לפרט פירוט נוסף את הטענות שהעלו בבקשת רשות להתגונן, אלא רק להגיש תביעה שכנגד בגין ההפרש שבין שווי טענות הקיזוז שהעלו לבין סכום התביעה שהגיש נגדם הבנק המבקש. במצב דברים שכזה מתן היתר להגשת כתב הגנה לא היה אלא פעולה טכנית שלא היה בה כדי לשנות באופן מהותי את יריעת המחלוקת". עוד הוסיף כבוד הרשם כי בטענת הבנק לפיה היה על המשיבים לצרף עותק של התביעה שכנגד לבקשתם למתן רשות להתגונן אין כל ממש, "..שכן האפשרות להגיש בקשה להגשת תביעה שכנגד קמה רק לאחר מתן ההחלטה המקבלת את בקשת הרשות להתגונן".

עם זאת סבר כבוד הרשם כי יש טעם לפגם בעובדה שלבקשה להתיר הגשת תביעה שכנגד לא צורף עותק ממנה. עותק כתב התביעה שכנגד נחוץ על מנת לאפשר לבעל הדין שכנגד לבחון אם עומד בדרישות הדין. לכן אף כי כבוד הרשם הותיר את החלטתו על כנה אִפשר לבנק להתייחס לתוכן התביעה שכנגד ולהגיב עליו תוך מועד נקוב.

7. דין הערעור להדחות, אם כי לא מטעמיו של כבוד הרשם.

8. מושכלות ראשונים, לנתבע בסדר דין מקוצר אין זכות קנויה להגיש תביעה שכנגד - עליו לבקש רשות להגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד או לתקן את התצהיר שהפך לכתב הגנה (ראה בסוגיה ע"א 285/88 העמותה מוסדות קליוולנד והקריה ברעננה ואח' נ' ש.י.ל.ן. אחים נחום - חברה לבניין בע"מ, פ"ד מד(4) 413 [1990]; ע"א 2486/04 אהרוני נ' אלחנני דנציגר שפורן ושות' עו"ד ואח' - פורסם באתר נבו [2004]).

9. כמו-כן, נתבע בסדר דין מקוצר המעוניין להגיש תביעה שכנגד לפרט כבר בבקשתו למתן רשות להתגונן את הטענות המבססות את התביעה שכנגד "בתביעה נקודתית מסוימת וברורה, שנטענה בתצהירו של מבקש הרשות להתגונן כדרך שטוענים תביעה בפרשת-תביעה" (ע"א 288/63 מלון סמדר בע"מ נ' גזית רחובות חברה לבניין בע"מ, פ"ד יז 2885 בעמ' 2889 [1963]. כן ראה בסוגיה ע"א 1907/06 קליברה חברה לקידום מכירות בע"מ ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (פורסם באתר נבו) [2007].

10. נתבע אשר לא עתר בבקשתו למתן רשות להתגונן היתר להגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד נדרש להגיש בקשה לתיקון כתבי טענות, ורק במסגרתה יוכל בית המשפט (או הרשם) להכריע בסוגיה.

11. עקרונית צודק אפוא הבנק בטענותיו הן לעניין הצורך בפירוט מדוקדק של הטענות המבססות את התביעה שכנגד בבקשה למתן רשות להתגונן, הן בדבר הצורך בהגשת כתב הגנה כדי להגיש תביעה שכנגד והן לצורך בבקשה לתיקון כתבי טענות כאשר לא נתבקש היתר במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן.

12. ואולם בניגוד לטענת הבנק, עולה מהבקשה למתן רשות להתגונן, מהתצהיר התומך בה ומסיכומי הטענות שהוגשו על ידם כי המשיבים בִקשו היתר להגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד. כמו-כן בבקשה, בתצהיר ובחוות דעת המומחה שצורפה לה פירטו המשיבים את העובדות המבססות טענת קיזוז, הזהות לאלה שמבססות את התביעה שכנגד.

בהחלטתו בבקשה למתן רשות להתגונן לא הכריע כבוד הרשם בעתירתם זו של המשיבים - כפי הנראה מחמת השמטה מקרית (וראה החלטתו מיום 4.7.11 - "בהמשך להחלטתי מיום...") - השמטה אשר אינה צריכה להיות למשיבים לרועץ.

13. משעתרו המשיבים במסגרת הנכונה בבקשה מתאימה ופירטו בה את טענותיהם כדבעי הרי שלאחר שניתנה להם רשות להתגונן ראוי היה כי תינתן להם הרשות המבוקשת.

תביעת המשיבים מפורטות בתצהיר שהפך לכתב הגנה ובכתב התביעה שכנגד אשר הוגש בעקבות החלטת כבוד הרשם. בנסיבות אלה התייתר הצורך בהגשת כתב הגנה שרק יוסיף "נפח" לתיק בית המשפט ולא יתרום מאומה לקידום ההליך (והשווה בעניין זה בר"ע 64/69 גנון נ' צפריר, פ"ד כג(1) 630 [1969]).

14. למותר לציין כי לו הגישו המשיבים - בהתאם להוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 - בקשה לתיקון החלטת כבוד הרשם מיום 20.6.11 בה ניתנה להם רשות להתגונן, סביר להניח שההליך דנן לא היה בא לעולם.

15. אשר על כן אני מורה על דחיית הערעור. איני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב טבת תשע"ב, 07 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נתבע: מטאניס מיכאל חברה לבנין ועבודות אבן בע"מ
שופט :
עורכי דין: