ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קתי מדינה נגד מדינת ישראל :

3

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

ב.ש. 000522/08

ת.פ. 001040/06

בפני:

סגן הנשיא, כב' השופט אהרן אמינוף

תאריך:

12/08/2008

בעניין:

קתי מדינה

המבקשת

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

החלטה

זוהי בקשה לביטול תשלום פיצויים שנגזרו בגזר דין מיום 20/09/07, בתפ 1040/06 על תמיר נוג'ידאת (להלן: "הנאשם"), לשלם למדינה קטי (להלן:"המבקשת"). על גזר דין זה הגישה המדינה ערעור לבית משפט עליון, על קולת העונש. בית המשפט העליון, החמיר בעונש המאסר אולם השאיר את שאר רכיבי העונש, כולל רכיבי הפיצויים והקנס, על כנם (ע"פ 9211/07).

1. נימוקי הבקשה

א. ראשית אבהיר כי המבקשת בבקשתה כתבה כי היא מבקשת לבטל את הקנס בסך 3000 ₪, אשר נגזר על הנאשם לשלם לה. נראה כי המבקשת איננה מבחינה בין קנס לפיצויים וכל כוונתה היא לבטל את תשלום הפיצויים שנגזרו על הנאשם לשלם לה. לפיכך, אתייחס לבקשה כאילו נכתב בה מלכתחילה פיצויים.

ב. המבקשת טענה כי הנאשם כבר שילם לה את מלוא הסכום מכספי עבודתו.

ג. הנאשם הוא אבי ילדה הפעוט של המבקשת.

ד. הנאשם מסייע לה במה שרק יכול. למבקשת קשיים רבים בכלל, ועקב מאסרו של הנאשם בפרט ומבקשת לא להערים עליהם קשיים נוספים.

ה. כמו כן ביקשה המבקשת לבטל את תוספת ריבית הפיגורים לפיצויים שנפסקו לזכותה.

2. תגובת המשיבה

א. המשיבה בתגובתה כתבה כי המבקשת היא אשתו של הנאשם. אין כך הדבר. המבקשת והנאשם חיים יחד ולהם ילד משותף, אך הם אינם נשואים זה לזו.

ב. למבקשת אין מעמד בבקשה מן הסוג הנ"ל. הנאשם הוא זה שצריך להגיש את הבקשה.

ג. אין מקום להתערבות בגזר הדין, קל וחומר לאחר שהוגש עליו ערעור לבית משפט עליון וזה החמיר ברכיב המאסר ואת שאר רכיבי העונש השאיר על כנם.

3. תמצית העובדות הדרושות לענייננו:

א. ביום 20/09/06, נגזר דינו של הנאשם בתפ 1040/06, בבית משפט זה. על הנאשם נגזרו העונשים הבאים:

(א) מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים.

(ב) מאסר על תנאי למשך 24 חודשים והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור הנאשם עבירה כלשהי מן העבירות בהן הורשע בתיק זה.

(ג) הנאשם ישלם פיצויים לקטי מדינה ולמירב עזרא, לכל אחת מהן, 3,000 ₪.

(ד) הנאשם ישלם קנס בסך 5,000 ₪ או חודש מאסר תמורתו.

(ה) הנאשם נפסל מלהחזיק או לקבל בפועל רישיון נהיגה לתקופה של 5 שנים מהיום.

ב. על גזר דין זה הגישה המדינה ערעור לבית משפט עליון על קולת העונש. בית המשפט העליון החמיר בתקופת המאסר של הנאשם, וגזר עליו 28 חודשי מאסר בפועל, אולם השאיר את שאר רכיבי העונש על כנם.

4. דיון

א. ראשית אציין כי אומנם בבקשה נכתב קנס, וכפי שהבהרתי, אתייחס לבקשה כאילו נכתב בה פיצויים. אולם למען הסר ספק, אציין כי לעניין בקשה לביטול קנס אין למבקשת כל מעמד בענין זה אלא לנאשם בלבד.

ב. השאלה אותה יש לבדוק היא, האם קיים מקור הקובע מה דינם של פיצויים שנגזרו על הנאשם, מצב בו המוטב מוותר עליהם.

ג. סעיף 1(6) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה – 1995, (להלן: "החוק"), מוגדר "חוב", בין היתר:

"(6) פיצוי כמשמעותו

(א) בסעיף 77 לחוק העונשין ובסעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים);

(ב) ..."

סעיף 2א לחוק קובע:

"באין הוראה אחרת בדין או בהחלטה של בית משפט, לעניין פיגור בתשלום החוב, יווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית ממועד שנקבע על פי דין או בהחלטה, לפי הענין, ואם לא נקבע מועד כאמור מיום מתן ההחלטה, והכל עד למועד התשלום בפועל"."

ד. מכאן, שהחוק קובע כי האחראי על גביית הקנסות והפיצויים שפוסק בית משפט הוא המרכז לגביית אגרות וקנסות.

כמו כן, קובע החוק כי פיגור בתשלום חוב כהגדרתו בחוק, הכולל פיצויים, ישא הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלומו בפועל.

ה. בבקשתה ביקשה המבקשת, בנוסף, לבטל את הפרשי ההצמדה והריבית לחוב הפיצויים שחב לה הנאשם.

ו. סעיפים 5ב ו- 5ג לחוק קובעים:

"5ב. (א) מנהל המרכז רשאי, על פי בקשתו של חייב, לפרוס או לדחות את תשלומו של חוב, אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פריסה או דחיה של התשלום כאמור.

(ב) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לענין פריסה או דחיה של תשלום חוב לפי הוראות הסעיף.

5ג. עובד הנהלת בית משפט שהוא עורך דין בעל ניסיון של שלוש שנים, שמינה שר המשפטים לענין זה, רשאי לפטור חייב, על פי בקשתו, מתשלום תוספת פיגורים, כולה או חלקה, שהיתוספה על פי דין לחוב כאמור בפסקאות (1) עד (5ג) להגדרה "חוב", אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פטור כאמור".

ז. מלשון החוק ברור כי נקבעו הסדרים ספציפיים לעניין דחיית תשלום חוב, פריסת חוב וביטול תוספת פיגורים, כולה או חלקה.

5. לאור כל האמור לעיל, אינני מוצא לנכון לתת החלטה בבקשה שלפני, מן הטעם שעל המבקשת לפנות הן בבקשת ביטול תוספת הפיגורים והן בבקשת ביטול תשלום הפיצויים עצמם, שלטענתה כבר שולמו לה ישירות על ידי הנאשם, למרכז לגביית קנסות ואגרות.

6. על כן, אני נמנע מליתן החלטה בבקשה. על המבקשת להגיש הבקשה למרכז לגביית קנסות

ואגרות.

היום יא' באב, התשס"ח (12 באוגוסט 2008).

סגן הנשיא, אהרן אמינוף - שופט