ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משהב חברה לשיכון בנין ופיתוח בע"מ נגד יונס בהג'ת :

בפני:

כבוד השופטת א' חיות

המבקשת:

משהב חברה לשיכון בנין ופיתוח בע"מ

נ ג ד

המשיב:

יונס בהג'ת

בקשה לעיכוב ביצוע פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בת"א 2091/07 שניתן ביום 11.7.2011 על-ידי כב' השופטת ר' רונן

בשם המבקשת: עו"ד יצחק מירון; עו"ד מרדכי רז

בשם המשיב: עו"ד גבריאל קראוס

החלטה

זוהי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 2091/07 שניתן ביום 11.7.2011 על-ידי כב' השופטת רות רונן, לפיו חויבה המבקשת לשלם למשיב כספים תמורת עבודות בנייה שונות שביצע עבורה.

1. המשיב, קבלן בנייה, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תביעה נגד המבקשת בה עתר לקבלת תשלום בסך 4,210,443 ש"ח בגין עבודות שביצע לטענתו עבור המבקשת כקבלן משנה בפרויקט בנייה בעיר מודיעין בין השנים 2001-1995. בפסק הדין קיבל בית המשפט המחוזי את התביעה במלואה, בקובעו כי ההסכמים בין המבקשת למשיב לא היו הסכמים פאושליים ועל כן המשיב זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל, כפי שנמדדה ואושרה. כמו כן דחה בית המשפט את טענת המבקשת לפיה התביעה התיישנה, וזאת בהתבסס על ראיות שונות וכן על מסמך מטעם המבקשת בו צוין כי המשיב עבד עבורה בין השנים 2001-1995, ומכאן שבמועד הגשת התביעה בחודש יולי 2007 טרם חלפה תקופת ההתיישנות. בית המשפט אף דחה את טענת השיהוי שהעלתה המבקשת ואת טענתה כי בשל אותו שיהוי יש לשלול מן המשיב את זכותו לקבל הפרשי הצמדה וריבית על הסכומים שנתבעו. בית המשפט הוסיף וקבע כי המשיב הרים את הנטל והוכיח שהוא ביצע את העבודות המנויות על-ידו בנספח י"א לתצהירו, שכן מדובר בעבודות שהמומחה מטעמו מדד ולא הוכח כי הן בוצעו על-ידי קבלן אחר. כמו כן נקבע כי מר סמיון, המהנדס מטעם המבקשת, אישר את הכמויות שבוצעו לטענת המשיב, וזאת בנספח ט' לתצהיר המשיב, ועוד ציין בית המשפט כי לא נטען שנספח י"א לתצהיר המשיב משקף כמויות שונות מאלו אשר צוינו בנספח ט'. בית המשפט הוסיף וקבע כי דפי הנהלת החשבונות של המבקשת תומכים בגרסת המשיב, והוא הורה למבקשת לשלם למשיב את סכום התביעה בתוספת הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל. בשל האיחור הניכר בהגשת התביעה, לא חויבה המבקשת בהוצאות המשיב.

2. בקשה שהגישה המבקשת לבית משפט קמא לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור התקבלה באופן חלקי, נוכח הטענות שהעלה כל אחד מן הצדדים לגבי המצב הכלכלי של הצד שכנגד. בית משפט קמא הורה על כן כי המבקשת תשלם למשיב סך של 2.7 מיליון ש"ח באופן מיידי, ועיכב את תשלום יתרת החוב הפסוק עד להכרעה בערעור.

3. ביום 22.9.2011 הגישה המבקשת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וזמן קצר לאחר מכן הוגשה הבקשה שבכאן לעיכוב ביצוע פסק הדין כולו. סכום החיוב הכולל לפי פסק הדין עומד כיום, לדברי המבקשת, על כ-5.4 מיליון ש"ח. המבקשת טוענת כי נוכח מצבו הכלכלי של המשיב ביצוע חלקי של פסק הדין ללא ביטחונות ראויים יוביל לכך שלא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו אם הערעור יתקבל, וזאת במיוחד בשים לב לגובה הסכום שתשלומו לא עוכב. בהקשר זה טוענת המבקשת כי מדו"ח שערך חוקר מטעמה עולה שלמשיב, קבלן כבן 63 המבצע עבודות בסדר גודל של מיליוני שקלים, אין נכסי נדל"ן כלשהם הרשומים על שמו והוא מתגורר עם משפחתו בשכירות. נתונים אלה, כך נטען, מעוררים חשש כבד ביחס ליכולתו להחזיר כספים; אין לו זכויות בחברות פעילות; לא ידוע אם יש לו חובות ומה היקפם; והוא אינו יכול להצביע על סכום כסף משמעותי שיש ברשותו. אשר לטענת המשיב לפיה יש לו זכויות במקרקעין בוואדי עארה (להלן: המקרקעין) טוענת המבקשת כי המקרקעין אינם רשומים על שמו ואף לא רשומה הערת אזהרה לטובתו; כי אישורי מס השבח ומס הרכישה שהוצגו על-ידו אינם ברורים ואינם מהימנים; וכי חלק מן המקרקעין מעוקלים לטובת מס רכוש וקיימות לגביהם הערות אזהרה שונות. כמו כן מציינת המבקשת כי להערכת שמאי המקרקעין מטעמה שווי המקרקעין הוא 1.1 מיליון ש"ח, ולא כ-9-8 מיליון ש"ח כהערת השמאי מטעם המשיב, וכי בניגוד לטענת המשיב שווי כלי הרכב שלו הוא 97,000 ש"ח בלבד וערכו אף צפוי לרדת עם הזמן. יתר על כן, לטענת המבקשת יש ליתן משקל לכך שהמשיב הטעה את בית המשפט ביחס לנכסיו ולשוויים ולכך שהמתין שנים ארוכות עד הגשת התביעה.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי סיכויי הערעור להתקבל טובים, וזאת מן הטעם שתביעת המשיב התיישנה ומן הטעם שבית משפט קמא נמנע מלדון בשורה של מחלוקות עובדתיות הקיימות בין הצדדים בסברו בטעות שמהנדס המבקשת אישר את הכמויות שנתבעו על-ידי המשיב, ולא כך הוא. עוד טוענת המבקשת, בין היתר, כי לא ידוע מי ערך את נספח י"א לתצהיר המשיב; כי הכמויות המצוינות בנספח זה שונות לחלוטין מן הכמויות שמדד המהנדס מטעם המשיב; וכי בניגוד לקביעת בית המשפט, לא מוסכם עליה שבנספח י"א מצוינות כמויות זהות לאלו המופיעות במסמך שאישר המהנדס מטעמה. לבסוף טוענת המבקשת כי בניגוד לטענת המשיב, מצבה הכלכלי איתן, אין לה כל קושי לשלם את הסכום שלא עוכב, והיא אף מוכנה להעביר לו סכום זה כנגד ערבות בנקאית. המבקשת מדגישה כי היא חברת בניה ותיקה ויציבה, יש לה נכסי מקרקעין רבים ואין כל רבותא בשעבודים הרשומים על נכסיה, שכן דבר שבשגרה הוא כי במסגרת ליווי פיננסי שמעמיד בנק לפרויקט היא נדרשת לשעבד לטובתו את מקרקעי הפרויקט.

4. המשיב, מצידו, טוען כי משבית משפט קמא נעתר באופן חלקי לבקשה לעיכוב ביצוע, אין המבקשת זכאית לפנות לבית משפט זה בבקשה נוספת לפי תקנה 468 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. כמו כן טוען המשיב כי המבקשת לא הוכיחה קיומו של קושי בהשבת המצב לקדמותו במידה שהערעור יתקבל. לטענת המשיב, דו"ח החוקר עליו נסמכת המבקשת אינו מלווה בתצהיר והחוקר אף אינו מצביע על כך שיש לו חוב כלשהו או על כל עובדה אחרת ממנה ניתן ללמוד כי מצבו הכלכלי לא יאפשר לו להשיב את הכספים במידת הצורך. המשיב טוען כי אין לו חובות ואין כל תביעה התלויה ועומדת נגדו למעט תביעתה של המבקשת בגין ליקויים נטענים בעבודתו, שהוגשה לטעמו אך ורק כדי להוות "משקל נגד" לתביעה שהגיש הוא נגדה. בכל הנוגע למקרקעין טוען המשיב כי אין לו כל חוב למס רכוש בגינם וכי מצויים בידו כל אישורי המסים הדרושים לצורך רישומם על שמו. מדובר לטענתו במקרקעין שסבו העביר ללא תמורה בשנת 1986 לנכדיו, לרבות המשיב, ובעקבות הסכם לפירוק השיתוף עליו חתמו הנכדים הגיעו המקרקעין לבעלותו. על-מנת להסיר את הספק שהעלתה המבקשת, מציין המשיב כי הוא פנה אל לשכת רישום המקרקעין בחיפה, פתח תיק לביצוע רישום המקרקעין על שמו והוא אף מצרף לתגובתו את אישור הפקדת התיק. לטענת המשיב, שווי המקרקעין גבוה בהרבה מזה הנטען על-ידי המבקשת, אך גם אם שוויים 1.1 מיליון ש"ח כטענתה, אין מקום להיעתר לבקשה שכן אף לדידה יש לו נכסים בשווי 1.2 מיליון ש"ח והיא לא הצביעה על כל קושי בהחזרת המצב לקדמותו במידה שהערעור יתקבל. לעומת זאת, כך טוען המשיב, על נכסיה של המבקשת רשומים שעבודים להבטחת חוב בסך 125 מיליון ש"ח ו-113 שעבודים נוספים ללא הגבלה בסכום. לגישתו גם אם רוב השעבודים נרשמו בגין ליווי פיננסי עדיין מדובר בנתון "מדאיג מאוד". כמו כן טוען המשיב כי המבקשת כלל לא פירטה מהם הנכסים שבבעלותה. לבסוף טוען המשיב כי סיכויי הערעור הנסוב כולו על שאלות עובדתיות קלושים ביותר וכי אין כל עילה להתערב בפסק הדין אשר ניתן לאחר שבית משפט קמא בחן את מכלול הראיות והתרשם באופן בלתי אמצעי מן העדים ומן המסמכים הרבים שהונחו בפניו.

5. דין הבקשה להתקבל באופן חלקי.

כידוע, הכלל הוא כי פסק דין יבוצע מייד עם נתינתו ובעל דין המבקש לעכב את ביצועו נדרש להראות כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, כך שאם פסק הדין יבוצע יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו. מקום שבו מדובר בבקשה לעכב ביצוע של חיוב כספי בדרך כלל לא קיים חשש לנזק בלתי הפיך, למעט באותם המקרים שבהם הוכיח המבקש כי לא יוכל להיפרע מן הזוכה במידה שיזכה בערעור (ראו: ע"א 2075/11 ושדי נ' עיזבון המנוח עלאא ראדי מוזבלט ז"ל, פיסקאות 9 ו-11 (טרם פורסם, 12.6.2011); ע"א 3922/08 שירותי בריאות כללית נ' וזאנה, פיסקה 4 (טרם פורסם, 8.7.2008)). עוד יצוין כי ערכאת הערעור רשאית להורות על עיכוב ביצוע פסק דין גם מקום שבו הערכאה הדיונית דחתה את בקשת עיכוב הביצוע באופן חלקי בלבד, כפי שאירע בענייננו (ראו: ע"א 9195/07 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' בן שושן, פיסקה ג' (טרם פורסם, 12.12.2007); ע"א 966/08 נגה גלידות שותפות מוגבלת נ' בן חמו, פיסקה 5 (טרם פורסם, 13.4.2008); ע"א 7398/08 אמקור בע"מ נ' עיזבון המנוח מכיאל ליכטברון ז"ל, פיסקה 6 (טרם פורסם, 3.12.2008)). במקרה דנן, אף שעיקר הטענות המועלות בערעור מופנות כנגד ממצאי עובדה שקבע בית משפט קמא נראה כי לא ניתן לומר שמדובר בערעור משולל סיכוי. אשר למאזן הנוחות. המבקשת, באמצעות דו"ח החוקר מטעמה, לא הראתה אומנם כי יש למשיב חובות או כי מצבו הכלכלי ימנע ממנו בהכרח להשיב את הסכום שתשלומו לא יעוכב במידה שהערעור יתקבל. יחד עם זאת, המשיב עצמו אינו טוען כי יש בבעלותו כיום נכסים משמעותיים כלשהם אשר מהם תוכל המבקשת להיפרע במידת הצורך, ויש לזכור כי הסכום שנפסק לטובתו ואשר תשלומו לא עוכב, איננו מבוטל (2.7 מיליון ש"ח). עובדה זו נושאת אף היא משקל בכל הנוגע להערכת הקושי שבהשבת הסכום במידה שהערעור יתקבל (ראו ע"א 10399/08 פרוטס נ' צ'ירגייב, פיסקה 4 (טרם פורסם, 6.4.2009)). על-מנת לאזן בין מכלול השיקולים הצריכים לעניין אני מורה, אפוא, כי מתוך הסכום שתשלומו לא עוכב על-ידי בית משפט קמא (2.7 מיליון ש"ח) תפקיד המבקשת בידיו הנאמנות של בא-כוח המשיב סכום של מיליון ש"ח, אותו יחזיק בחשבון נאמנות מתאים על שמו עד להכרעה בערעור. יתרת הסכום שתשלומו לא עוכב על-ידי בית משפט קמא (1.7 מיליון ש"ח), תשולם למשיב באופן מיידי.

הבקשה מתקבלת באופן חלקי כאמור לעיל.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ז בחשוון התשע"ב (13.11.2011).


מעורבים
תובע: משהב חברה לשיכון בנין ופיתוח בע"מ
נתבע: יונס בהג'ת
שופט :
עורכי דין: