ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת "כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים" נגד ראש ממשלת ישראל :

בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת ע' ארבל

העותרות:

1. עמותת "כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים"

2. המשפט בשירות הזקנה

נ ג ד

המשיבים:

1. ראש ממשלת ישראל

2. שר האוצר

3. השר לעניני גימלאים

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרות:

עו"ד יפעת סולל

בשם המשיבים:

עו"ד ענר הלמן

הנשיאה ד' ביניש:

1. בעתירה שלפנינו ביקשו העותרות לחייב את המשיבים ליישם את המלצות דו"ח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה בראשות השופטת בדימוס ד' דורנר (להלן: דו"ח ועדת דורנר ו-ועדת דורנר) בכל הנוגע לסיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם בכלל, ובנוגע להגדלת הקצבאות שמקבלים ניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן: הקצבאות והחוק בהתאמה) בפרט. בהיבט אחרון זה ביקשו העותרות להורות לשר האוצר לתקן לאלתר את צו נכי רדיפות הנאצים הקבוע על פי החוק ולעדכן את שווי אחוז הנכות הקבוע בו לגובה של 75% מהרנטה המשולמת על ידי גרמניה באופן רטרואקטיבי, כך שהתעריף החדש יחול החל מיום 1.1.2008 בהתאם להמלצות ועדת דורנר.

2. ביום 11.9.2008 הודיעו המשיבים, בהתאם להחלטת בית המשפט, כי שר האוצר התקין את צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת תגמול), התשס"ח-2008 (להלן: הצו המתקן), אשר אושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת כנדרש ופורסם ברשומות ביום 10.9.2008. גובה הקצבאות ומועד תחילת תוקפו של התעריף המעודכן נקבעו בצו המתקן בהתאם להמלצות ועדת דורנר. לפיכך, טענו המשיבים כי הסעד המרכזי שהתבקש בעתירה ניתן והעתירה בעניינו התייתרה. כן ציינו המשיבים, כי ננקטו צעדים נוספים בכדי ליישם את המלצות ועדת דורנר, ובכלל זאת תחילת הקמתו של מרכז מידע שיסייע לניצולי השואה במיצוי זכויותיהם. מכאן, טענו המשיבים, כי המדינה פעלה ופועלת ליישום המלצות ועדת דורנר במהירות הראויה, ולכן אין עילה להתערבות בית המשפט ולא היה צורך בהגשת העתירה.

בתגובה טענו העותרות ביום 28.9.2008 כי טרם נתקבלו החלטות ממשלה בנוגע לכל רכיבי מסקנות דו"ח ועדת דורנר, ועל כן העתירה עודנה אקטואלית. במסגרת זו ציינו העותרות כי החלטות הממשלה אינן מתייחסות לשתי המלצות ספציפיות של הוועדה אשר פורטו בעתירה: התנהלות לשכת השיקום מול תובעי גמלה יוצאי בולגריה והעברת קביעת הקשר הסיבתי בין אירועי השואה לבין נכויות שונות מהן סובלים ניצולים לידי הוועדה הרפואית הפועלת במסגרת החוק.

3. בית המשפט הורה למשיבים לשוב ולעדכן באשר להתקדמות ביישום מסקנות דו"ח ועדת דורנר, ובהתאם הודיעו המשיבים ביום 7.12.2008 כי התגמולים לניצולי שואה יוצאי יהדות בולגריה שולמו, ובאופן רטרואקטיבי, כך שגם המלצה זו של ועדת דורנר באה לכלל יישום. באשר לקביעת הקשר הסיבתי בין נרדפות במהלך השואה לבין נכויות שונות, הודיעו המשיבים כי הממשלה החליטה למנות צוות מומחים בכיר שיקבע את הקשר האמור ברמה העקרונית, כאשר ברמה הפרטנית יבחן הרופא הראשי של הלשכה לשיקום נכים את הקשר בכל מקרה ומקרה תוך היעזרות במומחה רלוונטי במידת הצורך ובהתאם לקריטריונים שיקבע צוות המומחים.

ביום 17.8.2009 הודיעו המשיבים, בהתאם להחלטת בית המשפט, כי צוות המומחים החל פעילותו באמצעות שלוש ועדות משנה שכל אחת מהן בוחנת קיומו של קשר סיבתי בין נרדפות במהלך השואה לבין מחלה אחרת. כן הודיעו המשיבים כי ועדת המשנה לבחינת הקשר הסיבתי בין הנרדפות לבין מחלות לב, סכרת ולחץ דם הגישה המלצותיה לרופא הראשי של הלשכה לשיקום נכים וכי האחרון אימץ אותן והלשכה לשיקום נכים כבר פועלת על פיהן. ביום 30.11.2009 הודיעו המשיבים כי גם שתי ועדות המשנה הנוספות- ועדת המשנה לבחינת הקשר הסיבתי בין הנרדפות לבין מחלות הדימנסיה, וועדת המשנה לבחינת בחינת הקשר הסיבתי בין הנרדפות לבין מחלות סרטניות, הגישו את המלצותיהן לרופא הראשי אשר כבר אימץ אותן והנחה את הלשכה לשיקום נכים לנהוג על פיהן. עוד עדכנו המשיבים כי הוקמה ועדת משנה נוספת לבחינת הקשר הסיבתי בין הנרדפות לבין מחלת האוסטיאופורוזיס, ובמידת הצורך תישקל בחינת קשר סיבתי בין הנרדפות למחלות נוספות.

4. ביום 23.2.2010 הגיבו העותרות להודעות העדכון מטעם המשיבים וטענו כי קיים פער גדול בין האמור בהמלצות וועדות המשנה השונות לבין התנהלות המדינה בפועל. העותרות העלו טענות שונות כלפי התנהלות המדינה, הן באשר להליכים המתנהלים בפני הרשות לזכויות ניצולי השואה (שמה החדש של הלשכה לשיקום נכים) והן באשר להעדר פרסום של המידע העדכני בקרב ציבור ניצולי השואה. העותרות ביקשו מבית המשפט להורות למשיבים לנסח באופן ברור ושקוף את הקריטריונים להכרה בנכות של ניצול שואה שחלה במחלה שנבחנה על ידי אחת מוועדות המשנה שהוזכרו, וליידע את מבקשי הקצבאות הרלוונטיים על אודות שינויי המדיניות בקביעת הקשר הסיבתי בין מחלות שונות לנרדפות בשואה. מדובר בסעדים חדשים שלא התבקשו במסגרת העתירה, אך ממילא הודיעו המשיבים כי בחוברת מידע אשר הועברה לניצולים שבטיפול הרשות לזכויות ניצולי השואה, בחודש אוקטובר 2009, עדכנה הרשות בנוגע לפעילות צוות המומחים ומסקנות ועדות המשנה השונות ואמנם ראוי כי המדינה תוסיף להביא לידיעת הציבור את השינויים שחלו בעקבות הקמת ועדות המשנה ואימוץ מסקנותיהן.

5. משהותקן הצו המתקן, הוקם מרכז מידע בנוגע לזכויות ניצולי השואה, הועברו תגמולים לניצולי שואה יוצאי יהדות בולגריה והסתיימה פעילותן של ועדות המשנה לקביעת קשר סיבתי בין נרדפות בשואה לבין המחלות שהוזכרו, נראה כי כלל הסעדים שנתבקשו בעתירה התקבלו, ואין מקום להוסיף עליה כעת - בוודאי לא במסגרת תגובה להודעת עדכון - בקשות לסעדים נוספים שלא התבקשו בה מלכתחילה ואשר לא קדם בעניינם שיג ושיח ראוי אל מול הרשויות. המטרות אשר הציבה לנגד עיניה העמותה בהגשת העתירה הושלמו, וגם אם למרבה הצער התמשכו הדברים, ניתן עתה לברך על המוגמר. אשר על כן, לא מצאנו כי בעת הזאת קיימת הצדקה להמשיך ולהותיר את העתירה תלויה ועומדת, ומכאן שדינה להימחק, תוך שמירת טענות הצדדים. יחד עם זאת, ברי כי ככל שבעתיד יתעורר צורך בבירור שיפוטי נוסף בהיבטים שהועלו בעתירה, תהינה דלתות בית משפט זה פתוחות בפני העותרות.

העתירה נמחקת אפוא, ללא צו להוצאות.

ניתן היום, י"ח באייר התש"ע (2.5.2010).

ה נ ש י א ה ש ו פ ט ת ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: עמותת "כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים"
נתבע: ראש ממשלת ישראל
שופט :
עורכי דין: