ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד חברת תירגב כ"א YAA ZHUSHAN :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

עב 001652/08

בפני:

כב' השופטת בן-יוסף חנה

נ.צ.- מר עודד הון

28/03/2010

בעניין:

YAO ZHUSHAN

ע"י ב"כ עו"ד

אבו האני שפיק

התובע

נ ג ד

חברת תירגב כ"א בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

גולן אשטון

הנתבעת
פסק - דין

רקע כללי ותמצית טענות הצדדים:

1. לפנינו תביעה שהגיש מר YAO ZHUSHAN (להלן "התובע") כנגד חברת תירגב כ"א בע"מ (להלן "הנתבעת") לתשלום פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי הפרשה לגמל, דמי חגים, שעות נוספות ושכר עבודה.

2. בקדם המשפט מיום 4.11.08 נמחקה התביעה בגין פדיון חופשה ודמי חגים.

3. לאחר שהוצג אישור ממנהל האוכלוסין ממנו עלה כי הנתבעת העבירה הפרשות בגין הרכיב הפנסיוני בחודשים יולי- אוקטובר, העמיד התובע בדיון ההכוחות מיום 21.6.09 את התביעה בגין רכיב זה רק עבור חודש נובמבר 2007.

4. התובע הינו אזרח סין אשר הועסק אצל הנתבעת בענף הבניין.

5. הנתבעת הינה תאגיד בעל רישיון מיוחד להעסקת עובדים זרים בענף הבניין.

6. לטענת התובע הועסק בנתבעת במשך 7 חודשים. לטענתו הנתבעת לא שילמה לו את מלוא השכר המגיע לו ואת מלוא התנאים הסוציאליים להם זכאי מכוח החוק וההסכם הקיבוצי בענף הבנייה. הנתבעת פיטרה את התובע שכן לא הצליחה להנפיק עבורו אשרת שהייה בארץ.

7. לטענת הנתבעת התובע הועסק בשורותיה במשך 3.5 חודשים בלבד. מיום 1.7.07 ועד לפיטוריו ביום 10.10.07. התובע קיבל את כל המגיע לו ובכלל זה הופרשו לחשבונו מדי חודש תשלומים בגין פנסיה ופיצויי פיטורים. העובד פוטר לאחר שסירב לעבוד כנדרש ממנו, המריד את שאר העובדים וגרם להשבתת העבודה.

8. מטעם התובע העיד התובע באמצעות מתורגמן. מטעם הנתבעת העיד מר עמרי בר- און אשר שימש כאחראי על העסקת עובדים זרים בנתבעת.

דיון והכרעה:

9. לטענת התובע בכתב התביעה הועסק בנתבעת במשך 7 חודשים כאשר מועד סיום ההעסקה היה ביום 30.11.07. בראשית חקירתו מודה התובע כי החל לעבוד רק ביום 1.7.07 (עמ' 9, ש' 3). ברי כי התובע לא עבד במשך 7 חודשים ולכל היותר עבד 4 חודשים.

10. לטענת הנתבעת פוטר ביום 10.10.07 ולא עבד כלל בחודש 11/07. מר בר- און העיד באשר למועד סיום העסקת התובע: "נתתי לו מכתב פיטורין ב- 10.10.07 ולאחר זאת גם אם אני מתחרט התמ"ת אוסר עלי לקלוט אותו בחזרה (עמ' 11, ש' 11-12). בהמשך העיד: "אני לא אמרתי שהתובע עבד בחודש אוקטובר רק 10 ימים. התובע המשיך לעבוד לאחר 10.10.07 עד סוף החודש. התובע המשיך לעבוד ולא הפסיק לעבוד כפי שדרשתי ממנו ולכן שילמתי לו בסוף החודש, את שכרו בגין חודש אוקטובר." (עמ' 11, ש' 17-19).

11. התובע לא השכיל להוכיח כי עבד בחודש 11/07. התובע לא הביא לעדות את מר וואן אשר לטענתו היה זה שביקש ממנו להמשיך לעבוד בנתבעת לאחר מכתב הפיטורים.

12. לאור האמור, אנו קובעים כי התובע עבד בנתבעת מיום 1.7.07 ועד לסוף חודש 10/07.

13. משכך, תביעתו לשכר בגין חודש 11/07 נדחית. תביעתו להפרשה לגמל עבור חודש 11/07 נדחית אף היא. מעבר לדרוש נציין כי רכיב ההפרשה לגמל נזנח בסיכומים שהוגשו מטעם התובע.

14. הנתבעת צרפה לתצהיר העד מטעמה אישור על תשלום שכר לחודש 10/07 (נספח ד'). מפורט בדו"ח כי שולם לתובע סך של 4,025 ₪ בגין חודש זה. סכום זה תואם לסכום המצוין בתלוש השכר של התובע לאותו חודש.

15. התובע טען כי לא שולם לו שכר חודש 10/07. התובע לא צרף את תדפיסי חשבון הבנק על מנת להוכיח טענתו זו.

16. לאור האמור אנו קובעים כי הנתבעת עמדה בנטל ההוכחה הנדרש לשם הוכחת תשלום שכרו של התובע לחודש 10/07. הצגת תדפיס חשבון הבנק של התובע יכול היה בנקל לאשר או לסתור את טענתו של התובע בדבר בעדר התשלום, אולם התובע מסיבות השמורות עמו לא עשה כן.

17. באשר לתביעה בגין שעות נוספות הלכה פסוקה היא כי תביעה לגמול שעות נוספות הינה תביעת ממון מוגדרת ואין לפסוק בה לפי אומדנה : "התביעה לגמול שעות נוספות היא מתביעות הממון המוגדרות ואין לפסוק בה לפי אומדנא דדינא, או לפי עקרונות של שכר ראוי. המבקש גמול שעות נוספות חייב להוכיח לא רק את העובדה שהועבד בשעות נוספות אלא גם את מספר השעות שהועבד לכך, על מנת שבית- הדין יוכל לפסוק סכום קצוב". ( דב"ע לב/32-3 פרוימוביץ - בר אדון, פד"ע ד' 39).

18. אם כן, על התובע גמול שעות נוספות, לפרט את תביעתו, לכמת אותה כראוי ולהוכיח לא רק את עצם עבודתו בשעות נוספות אלא גם ובמיוחד את היקפה ואת התשלומים המתחייבים מכך.

19. התובע בענייננו לא עמד בנטל ההוכחה הדרוש. התובע לא הניח כל תשתית עובדתית להוכחת העסקתו בשעות נוספות ואף לא המציא כל תשתית ראייתית להוכחת מספר השעות הנוספות שביצע. התובע לא הכחיש את רישום השעות הנוספות בתלושי השכר (עמ' 9, ש' 17-18). התובע לא הביא כל פירוט של שעות העבודה שביצע או כל ראיה לעבודתו בשעות נוספות כאמור, ורק העריך את מספר השעות הנוספות שביצע.

20. עולה מתלושי השכר כי הנתבעת שילמה לתובע מדי חודש תגמול בגין השעות הנוספות שעבד.

21. לאור האמור אנו קובעים כי התובע לא הוכיח את תביעתו לשעות נוספות. משכך התביעה לתשלום שעות נוספות נדחית.

22. באשר לתביעה לדמי הודעה מוקדמת, הרי שמשפוטר התובע ביום 10.10.07 ומשעבד עד לסוף אותו חודש וקיבל שכר מלא בגין אותו החודש, הרי שהתמלאה דרישת החוק לעניין תשלום דמי הודעה מוקדמת.

סוף דבר:

23. התביעה נדחית במלואה.

24. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בצירוף מע"מ כדין בסך 1,500 ₪ שאם לא יושלמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום זה ועד למועד פירעונם המלא בפועל.

ניתן היום י' בניסן, תש"ע (25 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

____________________ ______________________

נ.צ. מר עודד הון חנה בן- יוסף, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע: חברת תירגב כ"א בע"מ
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד,ע"י ב"כ עו"ד