ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ערטול עאזר ואח' נגד זועבי ריאד ואח' :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בש"א 000328/10

בש"א 000362/10

בתיק עיקרי: א' 000706/05

בפני:

כב' השופט יונתן אברהם

תאריך:

08/03/2010

בעניין:

1. ערטול עאזר

2. ערטול נעמאן

ע"י ב"כ עוה"ד

ד. גליזר ואח'

המבקשים

נ ג ד

1. זועבי ריאד

2. הלפרין רענן

ע"י ב"כ עו"ד

אברהם גריל

המשיבים

החלטה

רקע

בפניי 2 בקשות של המבקשים/הנתבעים כדלקמן:

בבש"א 328/10:

1. להורות לב"כ התובעים להמציא לידיהם מסמכים.

2. להאריך המועד להגשת הסיכומים (הארכה שלישית).

בבש"א 362/10:

"א. להחזיר לתיק ביהמ"ש את תצהיר המבקש 1 ולהתיר למבקשים להשלים חקירתם של המבקשים על תצהיריהם.

ב. להכריע בבקשת המבקשים מיום 20.5.09 לזימון עד - מר זוהיר ערטול - ולהגשת קלטת ותמלול.

ג. לאשר הגשת ראיות נוספות מטעם המבקשים – תצהירו של עו"ד ג'יסאן ערטול, ודו"ח חוקר פרטי".

הבקשה הוגשה ביום 03/02/10, לאחר ההתרחשויות שלהלן:

א. ביום 20/07/05 הוגשה התובענה.

ב. ביום 13/11/08 החלה שמיעת ראיות התובעים.

ג. ביום 04/12/08 נסתיימה שמיעת ראיות התובעים והמשך הדיון נדחה בשל אי התייצבות הנתבעים לחקירה על תצהיריהם (בא כוחם התייצב).

ראה החלטה בעניין זה בעמ' 37 לפרוטוקול.

ד. ליום 24/05/09 שנקבע לשמיעת ראיות הנתבעים, לא התייצב איש מטעמם.

עקב כך ניתן פסק דין בהעדר כנגדם.

ה. ביום 22/06/09, לבקשת הנתבעים ותוך חיובם בהוצאות, בוטל פסק הדין הנ"ל.

ו. ביום 02/09/09 החלו להישמע ראיות הנתבעים.

באמצע חקירת הנתבע 2, לבקשת הנתבעים ובא כוחם, שוחרר בא כוחם מייצוגם.

הנתבע 2 נחקר חלקית וסירב להמשיך להיחקר.

הנתבע 1 סירב להיחקר.

על אף בקשת המשיבים/התובעים ליתן פסק דין כנגד המבקשים/הנתבעים, נעשה חסד עם הנתבעים ועל יסוד המלצת בית המשפט, הסכים ב"כ המשיבים כי אורה על הגשת סיכומים בכתב, על יסוד הראיות שנשמעו בפניי, וחזר בו מבקשתו למתן פסק דין.

ז. ביום 15/12/09 הוגשו סיכומי התובעים.

ח. ביום 13/01/10 הגישו המבקשים בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים, עד ליום

03/02/10.

המועד הוארך עד ליום 26/01/10.

ט. ביום 24/01/10 הגישו המבקשים "בקשה לעיון מחדש" בהחלטתה שהאריכה המועד עד 26/01/10.

לאחר דיון שנתקיים ביום 27/01/10 (יחד עם דיון בבקשה לביטול צו עיקול), הוארך המועד להגשת סיכומי הנתבעים/המבקשים, עד ליום 10/02/10 עקב החלפת הייצוג בתיק.

י. ביום 04/02/10 הגישו המבקשים בקשה להורות לב"כ התובעים להמציא לבא כוחם החדש מסמכים החסרים לו (בש"א 328/10).

יא. ביום 08/02/10 הגישו את הבקשה (בבש"א 362/10).

בבש"א 328/10 טוענים המבקשים, כי חסרים להם מסמכים, לרבות כתבי בי -דין הקשורים להליכים שנוהלו בתיק ובלעדיהם יתקשה בא כוחם החדש להגיש את הסיכומים.

הם ביקשו על כן להורות למשיבים להמציא את המסמכים החסרים, וכן ביקשו הארכת מועד להגשת הסיכומים.

בבש"א 362/10 טוענים המבקשים, כי הליך שמיעת הראיות הופסק עקב התפטרותו ב"הפתעה" של בא כוחם, שהנו קרוב משפחתם, וכן כי בעקבות הודעת בא כוחם הקודם "פרצה סערה באולם", במהלכה הוצא המבקש 1 מן האולם על ידי בית המשפט.

ב"כ המבקשים אף מלין בבקשה, הכיצד יכל המבקש 1 ליתן הסכמתו להתפטרות בא כוחו שעה שהוא לא נכח, שכן, הוצא מן האולם.

לטענתם, עקב כך לא היה להם יומם בבית המשפט.

הם ביקשו למעשה, כי בית המשפט ישיב את הדיון להמשך מן המקום בו נפסק, לרבות דיון בבקשה של המבקשים לצרף ראיות נוספות (קלטת ועדות נוספת), אשר נקבעה לדיון למועד בו לא התייצבו ובו ניתן כנגדם פסק הדין בהעדר.

לטענתם, הראיות הנוספות חיוניות להגנתם.

לטענתם, ניתן על פי הפסיקה לקבל ראיות אף בשלב הערעור, והשאלה שיש לדון בה היא, האם דרושה הראיה לשם בירור האמת ויש בה כדי לסייע בבירור זכויות מהותיות של בעלי הדין.

כן טענו, כי מדובר בעדויות הזמה לעדויות התובעים, ואף מטעם זה יש להיענות לבקשתם.

לבקשתם צרפו תמליל של שיחה בין זוהיר ערטול לבין המשיב 1, וכן תצהירים של בא כוחם הקודם ושל זוהיר ערטול.

אדון להלן בבקשות הנ"ל.

דיון בבש"א 328/10

ב"כ המשיבים הסכים להמציא לב"כ המבקשים את המסמכים נשוא הבקשה תוך 14 יום.

על יסוד הסכמה זו, ניתן בזאת צו המורה למשיבים להמציא לב"כ המבקשים תוך 10 יום את המסמכים נשוא הבקשה, ולא יאוחר מיום 18/03/10.

אעיר, כי אלמלא הסכמה זו היה דין הבקשה להידחות, שכן, החומר כולו מצוי בתיק בית המשפט וניתן היה לצלמו משם בנקל, אף ללא צורך בהגשת בקשה כלשהיא.

דיון בבש"א 362/10

דין הבקשה להידחות.

טענות ב"כ המבקשים באשר להתנהלות המבקשים באולם בית המשפט, אותה כינה בבקשתו "סערה", (התנהלות שפורטה על פני 5 עמודי פרוטוקול, ראה עמ' 52-47 לפרוטוקול ישיבת 02/09/09), לוקות בחוסר דיוק.

באשר לטענת ב"כ המבקשים בסעיף 5 לבקשתו, לפיה "(במאמר מוסגר יוער, כי לא ברור כיצד הסכים לכך [להתפטרות בא כוחו -י.א.] המבקש 1, שהוצא מהאולם)", ראוי היה כי ב"כ המבקשים יקרא את האמור בפרוטוקול הדיון החל מעמ' 47, ובפרט בעמ' 48, שם ניתנה למשיב 1 שנכח באולם האפשרות להגיב לבקשת בא כוחו להתפטר, ותגובתו (בחלקה הענייני) הייתה:

"אני לא יכול למנוע ממנו, הוא המחליט, לא אני מחליט בשבילו".

רק לאחר קבלת תגובתו, ובעקבות ה"סערה" שחולל הוא באולם המשפט, ולאחר שהוזהר קודם לכן, הוצא מן האולם.

בא כוחם הקודם של המבקשים, הינו בנו של המבקש 1 ואחיו של המבקש 2.

עובדה זו ידועה הייתה היטב, הן למבקשים והן לבא כוחם.

על כן, לא ברור מדוע הם הופתעו עת ביקש להשתחרר מן הייצוג. האם סיטואציה זו על הבעייתיות הנובעת ממנה לא הייתה ידועה להם החל מתחילת ההליך?

יתר על כן, בטרם ייתנו המבקשים תגובתם לבקשת ההתפטרות, הובהר להם היטב, והדבר אף נרשם לפרוטוקול, כי אין בכוונת בית המשפט להפסיק את שמיעת הראיות עקב ההתפטרות הצפויה.

לא יהיה זה מיותר לציין, כי מדובר היה בשמיעת ראיות שנדחתה יותר מפעם אחת, וכי באותה ישיבה אמורים היו המבקשים להיחקר, על עדות ראשית אותה כבר מסרו בתצהיר.

מכאן לבקשה גופה.

היענות לבקשה זו פירושו לא אחר מאשר מתן פרס למבקשים, לאחר שבאופן בוטה הפכו את אולם בית המשפט לזירת קרקס, ובאופן מזלזל, נטשו את הדיון וסירבו להמשיך בו, כאילו היו בית המשפט, החלטותיו, והדיון המשפטי, בחינת המלצה שאינה מחייבת אותם. ירצו, ימלאו אחר החלטות בית המשפט, לא ירצו, יתעלמו מהם. ירצו, ימשיכו בדיון, לא ירצו, ינטשו את אולם הדיון.

בהתנהגות כה מזלזלת טרם נתקלתי מאז תחילת כהונתי.

חשוב לציין, בגין נטישת הדיון ואי התייצבות להמשכו, רשאי היה בית המשפט לשקול מתן פסק דין, לפי בקשת המשיבים/התובעים, בהעדר התייצבות המבקשים להמשך ההליך, ונטישתו.

חסד נעשה עם המבקשים, שעה שבית המשפט המליץ לב"כ התובעים שלא לעמוד על בקשתו למתן פסק דין, אלא להסתפק בהוראה על הגשת סיכומים (על יסוד הראיות שנשמעו עד אז), נוכח סירוב המבקשים להמשיך בהבאת ראיותיהם (ראה עמ' 52 ש' 21) ואף לאפשר חקירה נגדית של המבקש 1 על תצהירו.

ומה מבקשים הם עתה? להמשיך בהליך המשפטי, מן השלב בו הם ביקשו לעוצרו, וסורבו על ידי בית המשפט.

ממש כך, כאילו לא אירע מאומה.

ומה נשנתה מאז? מאומה, פרט להחלפת בא כוחם.

בהערת אגב אומר, כי בא כוחם הנוכחי של המבקשים העלה בפניי את הטענות בעניין הראיות הנוספות, כבר בישיבה הקודמת בה נכח (לעניין צו העיקול הזמני).

כבר בהחלטתי אז מיום 27/01/10, ציינתי, כי המבקשים נוקטים סחבת מכוונת וממושכת בניהול ההליך, וכי לישיבה בה נקבע הדיון בבקשתם להבאת ראיות נוספות כלל לא התייצבו וניתן נגדם פסק הדין הנ"ל בהעדר.

גם לאחר ביטולו, לא בקשו לדון מחדש בבקשה, אלא כאמור, נטשו את אולם הדיונים.

דומני, כי במקרה דנן, אין שחר לטענה, כי למבקשים לא היה יומם בבית המשפט.

לדיון הראשון בו היו אמורים הם להיחקר על תצהיריהם, החליטו הם על דעת עצמם שלא להתייצב, זה נדחה למועד אחר, שגם אליו לא התייצבו, לא הם ולא בא כוחם.

פסק דין שניתן בהעדרם בוטל וניתנה להם אפשרות נוספת להביא ראיותיהם, וגם אז, כמתואר לעיל, חוללו מהומות באולם בית המשפט, ולאחריהן משלא נענתה בקשתם לדחיית הדיון, נטשו את האולם.

על ניהול ההליך מצדם, באופן כה מזלזל וקלוקל, אין הם ראויים לפרס בדמות חידוש ההליך מן המקום בו נטשו אותו.

אשר על כן, נדחית הבקשה להתיר הבאת ראיות נוספות (בש"א 362/10), אשר איננה אלא בקשה מוסווית להתיר חידוש ההליך מן המקום בו הופסק בשל התנהגותם הנ"ל.

בשל הסכמת ב"כ המשיבים להמציא המסמכים (לפי תגובתו לבש"א 328/10), ונוכח הטענה שעמדה בבסיס הבקשה, כי אלו נחוצים לצורך הגשת הסיכומים, לפנים משורת הדין, מוארך בפעם האחרונה המועד להגשת הסיכומים עד ליום 06/04/10.

למען הסר כל ספק, ימי פגרה וחג יבואו במניין הימים הנ"ל.

התיק העיקרי יובא לעיוני ביום 07/04/10, למתן פסק דין.

המזכירות תמציא לצדדים העתק ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ב באדר, תש"ע (8 במרץ 2010), בהעדר הצדדים.

יונתן אברהם, שופט

סימימעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: אברהם גריל