ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..- מובשוביץ אמיר נגד מועצה מקומית )בתיק מועצה מקומית מבשרת :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 7225/08

ת.א. 709913/07

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

31/01/2010

בעניין:

מובשוביץ אמיר

המבקש

נ ג ד

מועצה מקומית מבשרת - ציון

המשיבה

החלטה

1. המשיבה הגישה תביעה כספית כנגד המבקשת במסגרת הליך של סדר דין מקוצר. כתב התביעה מתייחס לחוב ארנונה, מים, ביוב ואגרת שלטים בגין נכס אותו החזיק המבקש בתחומי המשיבה וניהל בו עסק הקרוי "מכון רזים".

2. בתצהירו בתמיכה לבקשתו למתן רשות להגן כנגד התביעה מאשר המבקש כי החל משנת 1996 ועד ליום 31.12.06 הוא הפעיל בקניון הראל את העסק הנ"ל.

במהלך חודש דצמבר הוא פנה למשיבה והודיע לה על סיום פעילותו והחזקתו בנכס וביקש לסגור את חובותיו עד לסוף שנת 2006. לטענתו, הוא שילם למשיבה את כל התשלומים בהם חוייב בגין שנת 2006. עוד מוסיף המבקש, כי לאחר שהפסיק את פעילותו ופינה את הנכס התברר לו כי צד ג' עושה שימוש בנכס ומנהל בו סטודיו למחול. לסברתו, הן בעלי הנכס והן אותו צד ג' לא דאגו לשינוי שם המחזיק בספרי המשיבה.

למרות שהמציא למשיבה את מכתבו של מנכ"ל קניון הראל על סיום יחסי השכירות בינהם הוא קיבל את התביעה. לטענתו, החיובים בכתב התביעה אין בהם כדי לחייבו שכן פינה את הנכס בסוף שנת 2006 ואף יידע את המשיבה על כך. בנסיבות אלה יש לשיטתו להפנות את דרישת החוב לצד ג', אשר החזיק ו/או מחזיק בנכס.

לבקשה צירף המבקש מכתב מיום 1.9.07 בו הוא מבקש להעביר את שם המחזיק ע"ש קניון הראל ולבטל כל חיוב כלפיו בהתייחס לשנת המס 2007.

3. בחקירתו הנגדית הודה המבקש, כי הודעתו לנציג המשיבה על הפסקת פעילותו בנכס נעשתה טלפונית וכי לא ידע כי מוטלת עליו חובה לשלוח הודעה בכתב.

במהלך חקירתו הוצג למבקש מש/1 מיום 31.1.06, הוא מכתב מאת קניון הראל המופנה אליו והחתום על ידי שני הצדדים.

על פי סעיף א' למסמך נאמר כי חוזה השכירות בינו לבין קניון הראל מוארך עד ליום 31.12.07, דהיינו תקופת הארכת חוזה השכירות הינה לשנתיים, מיום 1.1.06 ועד ליום 31.12.07. המבקש טען כי בינו לבין הנהלת הקניון התגלעה מחלוקת לגבי תוקף הסכם השכירות ולפיכך הוא הודיע להנהלת הקניון כי ההסכם, ככל שהוא מתייחס לשנת 2007, אינו תקף ובעקבות כך מסר את ההודעה הטלפונית למשיבה כי הינו מפסיק את פעילותו בנכס בסוף שנת 2006.

4. לנוכח האמור לעיל דין הבקשה להידחות.

במקרה הטוב מבחינת המבקשת הוא מסר הודעה טלפונית למי מנציגי המשיבה על הפסקת פעילות במקום.

הודעה זו אינה עומדת בתנאים שנקבעו בחוק לפיה על המחזיק למסור הודעה בכתב. דרישת הכתב הינה מהותית ובלעדיה אין המחזיק פטור ממילוי חובה זו ומתשלום חוב הארנונה. מסירת הודעה טלפונית מטבע הדברים, אין בה כדי לענות על הדרישה המהותית הקבועה בחוק ומבחינת המשיבה אין כל אפשרות להתייחס אליה כאל מסירה חוקית שבעקבותיה היא אמורה לבצע שינוי מחזיקים. המבקש אף היה מודע לכך כי בדיעבד פעל שלא על פי הדרך הקבועה בחוק ואף הודה כי לא ידע על קיום חובת מסירת ההודעה בכתב. אף תוכן השיחה הטלפונית, ככל שהתקיימה בינו לבין נציג המשיבה אינה ברורה ולא ניתן להסיק ממנה כי היתה הודעה חד משמעית כי הוא מפסיק את פעילותו בנכס.

לאור האמור במש/1 ברור כי מבחינת המשיבה ולאחר שבמועד חתימתו היה המבקש המחזיק בנכס, היא היתה רשאית להסיק מכך כי כל עוד לא נמסרה לה הודעה בכתב בין אם על ידי המבקש או בהסכמת הבעלים, כי המבקש הוא זה הממשיך להחזיק בנכס כל עוד לא ננקטה הפעולה המתחייבת מהוראות החוק.

המבקש אף לא הצליח להציג העתק מהודעת הפקס ששיגר לטענתו למשיבה.

בנסיבות אלה יש לקבוע כי המבקש לא פעל כנדרש על פי הדין ובמחדלו זה אין לו להלין אלא על עצמו.

מחדלו של המבקש אינו יכול להוות עילה למתן רשות להגן.

5. מכל הטעמים האמורים לעיל אני דוחה את הבקשה לרשות להגן.

המבקש ישא בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיבה על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיבה ימציא פסק דין לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום ט"ז בשבט, תש"ע (31 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: מובשוביץ אמיר
נתבע: מועצה מקומית
שופט :
עורכי דין: