ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן דוד נגד באביאן מורד :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 003303/09

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

25/11/2009

בענין:

חן דוד

ע"י ב"כ עו"ד

דותן אליהו

התובע

נ ג ד

באביאן מרדכי

ע"י ב"כ עו"ד

סילברמן אורן

הנתבע

פסק דין

תחילתם של הליכים בתיק זה בהגשת שיק מס' 10968 בסך 19,140 ₪ לתאריך פרעון 03/09/08, שנמשך על ידי הנתבע על חשבונו בבנק אוצר החייל ושערוך לקודת התובע (להלן – השיק), לביצוע בתיק הוצל"פ 5-08-28655-03. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין לאחר שנתקבלה התנגדותו של הנתבע לביצוע השטר באופן שניתנה לו רשות להתגונן. הסכום המעודכן של השיק, לאחר הוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שממועד הפרעון הנקוב בו ועד היום, הוא 20,491 ₪. הרקע למסירת השיק הוא ביטול אירוסיהם של בנו של הנתבע עם בתו של התובע וביטול החתונה המתוכננת, ביוזמת בנו של הנתבע או בני משפחתו, כשבוע ימים לפני המועד שבו החתונה היתה אמורה להתקיים.

בעלי הדין ונשותיהם נפגשו אצל אדם המקובל עליהם, מר בן אליהו שלמה (להלן – בן אליהו), שהינו גם מחותנו של התובע והיה השדכן, זאת לאחר שהתובע דרש פיצוי על הוצאות שנגרמו לו, מאחר והיוזמה לביטול החתונה באה מצד משפחת החתן, והצדדים לא הצליחו להגיע לעמק השווה.

לטענת הנתבע: בפגישה אצל בן אליהו סוכם כי הנתבע יפצה את התובע על הוצאות שהיו לו בקשר לחתונה שבוטלה, בכפוף להצגת קבלות ובתנאי כי ייחתם כתב מחילה על ידי החתן והכלה והורי שני הצדדים בפני שני עדים וכי תיתנן הודעת מחילה בעל פה בפני שני העדים; הסיכום הועלה על הכתב (להלן – מסמך הסיכום) ואף שהנתבע ואשתו ביקשו כי מסמך הסיכום ייחתם, הציע בן אליהו כי יכין מסמך מחילה מסודר ויחתים את צדדים עליו; השיק נמסר לידיו הנאנמנות של בן אליהו לבקשת התובע ולשם הבטחת תשלום ההוצאות שתוכחנה באמצעות קבלות, כשהסכום שנרשם בשיק הוא הסכום שדרש התובע בגין הוצאותיו; שלא בידיעת הנתבע ואשתו ושלא בהסכמתם הגיע השיק לידי התובע מבלי שהתקיימו התנאים לכך, ובן אליהו מסר להם כי השיק נלקח מידיו על ידי התובע ללא הסכמתו; הנתבע, אשתו ובנם חתמו על כתב מחילה כנדרש; מאחר והתובע, אשתו ובתם התחמקו מלחתום על כתב מחילה כנדרש וכן מאחר והתובע לא הציג קבלות על ההוצאות, ביטל הנתבע את השיק; התובע ובני משפחתו הפרו את הסיכום גם בכך שהשמיצו את הנתבע ובני משפחתו בפומבי, בניגוד לאמור במסמך הסיכום.

לטענת התובע: סכום השיק, שאכן נמסר במהלך הפגישה אצל בן אליהו, נקבע בהסכמה בין בעלי הדין לאחר שהציג התובע קבלות לאותן הוצאות שלגביהן קיימות קבלות; הנתבע מסר את השיק לבן אליהו במקום ובנוכחות הנתבע ואשתו, שלא הגיבו או מחאו, והצדדים נשקו איש לרעהו כאות למחילה וסיום הענין בדרכי נועם; הסיכום היה כי השיק יוצג לפרעון רק לאחר שהתובע יודיע לבן אליהו על מחילה מצד בתו; אכן בתו מחלה לחתן ובני משפחתו עוד באותו ערב ולמחרת היום הודיע התובע על כך לבן אליהו, שאישר לו להפקיד את השיק, וכך עשה; לא סוכם כי המחילה תיעשה בפני עדים, ודרישה כזו הועלתה על ידי הנתבע רק לאחר הפגישה אצל בן אליהו והוספה למסמך הסיכום שלא על דעת התובע ואשתו, שלא רצו לערב זרים בענין מאחר והמדובר בענין כואב ופנימי של שתי המשפחות (בעותק מסמך הסיכום, שצורף לתצהיר התובע כנספח ט', סומנו הקטעים שלטענת התובע הוספו למסמך הסיכום לאחר הפגישה אצל בן אליהו ושלא על דעת התובע ואשתו).

בן אליהו, שהוא כאמור מחותן של התובע, תומך בגרסת התובע בתצהיר שהגיש מטעם התובע.

הנתבע צירף תצהירים של אשתו ובנו בתמיכה לגרסתו.

התובע פירט בתצהירו את ההוצאות שלטענתו נגרמו בענין, תוך צירוף קבלות ככל שקיימות, כמפורט להלן:

א. 4,000 ₪ שנמשך מחשבון החתן והכלה על ידי החתן בגין שווי תכשיטים שנקנו לכלה מצד החתן ומשפחתו, ומאחר ותכשיטים אלה הוחזרו לנתבע בפגישה אצל בן אליהו;

ב. 1,300 ₪ בגין מחצית סכום דמי שכירות עבור חודש אחד ליחידה נפרדת בבית התובע, שהיתה מיועדת למגורי הזוג הצעיר ולא הושכרה בשל כך;

ג. 2,400 ₪ בגין תשלום לסלון כלות לשמלת כלה (לטענת התובע, הקבלה בענין זה נמסרה לנתבע, וכך עולה גם מתצהיר הנתבע);

ד. 500 ₪ בגין תשלום לצלם שהיה אמור לצלם בחתונה (צופרה קבלה);

ה. 3,000 ₪ בגין דמי ביטול לאולם האירועים (צורפה קבלה);

ו. 6,000 ₪ בגין עלות אירוח לאירוסין (צורפה קבלה);

ז. 1,250 ₪ בגין שירותי מלצרות באירוע האירוסין (צורפה קבלה);

ח. 400 ₪ בגין שעון שנרכש עבור החתן (צורפה קבלה);

ט. 340 ₪ בגין טלית שנרכשה עבור החתן (אין קבלה).

הסכומים האמורים מסתכמים בסך 19,190 ₪, 50 ₪ יותר מסכום השיק, ולטענת התובע הוא הוריד 50 ₪ מהסכום בגין שירותי מלצרות באירוסין.

הנתבע העלה טענות שונות ביחס להוצאות שהתובע דורש וביחס לקבלות שצירף, כמפורט בסעיפים 23-26 לתצהירו מיום 11/06/09. נתקבלה התייחסות התובע לטענות בדיון שהתקיים ביום 25/06/09.

במכתב מיום 20/01/09, ששלח הנתבע לתובע לאחר מתן הרשות להתגונן, הביע הנתבע נכונות לשלם את ההוצאות המפורטות בסעיפים א, ח' ו-ט לעיל, למעשה ללא תנאי.

ביום 27/02/09 שלח התובע מכתב לנתבע, תוך פירוט הוצאותיו וצירוף קבלות, הכל בהתאם להוצאות שפורטו לעיל, ובנוסף צורף למכתב האמור מכתב מחילה בחתימת התובע, אשתו ובתם.

לטענת הנתבע, מכתב המחילה שצורף למכתב התובע מיום 27/02/09 אינו בנוסח הנדרש ואינו חתום על ידי עדים.

הנתבע ציין כי בינתיים (במועד שלאחר מכתב התובע מיום 27/02/09) התייתר כל צורך במחילה, מאחר ובתו של התובע נישאה לאחר.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, אני פוסק כי הנתבע ישלם לתובע סך 16,000 ₪ בתוספת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאות שכ"ט עו"ד עבור ההליכים בבית המשפט. אם הסכומים האמורים ישולמו במלואם תוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו אל משרד ב"כ הנתבע, כי אז ייסגר תיק הוצל"פ 5-08-28655-03 (להלן – תיק ההוצל"פ). היה ומלוא הסכומים לא ישולמו תוך המועד האמור כי אז:

א. ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, לרבות ריבית פיגורים, החל מהיום ועד למועד תשלום מלוא הסכומים בפועל;

ב. בנוסף לסכומים הנ"ל, יהיה על הנתבע לשלם גם כל סכום שחויב ו/או יחויב כדין בתיק ההוצל"פ בגין אגרות ו/או הוצאות ו/או שכ"ט עו"ד, בכפוף לכך ששכ"ט עו"ד שנקבע לעיל ושכ"ט עו"ד א' בתיק ההוצל"פ (ככל שקיים או יחויב) חופפים זה את זה באופן שיהיה על הנתבע לשלם רק את הגבוה מביניהם;

ג. יבוטל כל עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ, שמקורו בהתנגדות הנתבע לביצוע השיק, לאחר שסכום החוב בתיק ההוצל"פ יותאם למתחייב לפי פסק דין זה.

ניתן היום, ח' בכסלו תש"ע (25 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופטמעורבים
תובע: חן דוד
נתבע: באביאן מרדכי
שופט :
עורכי דין: סילברמן אורן,דותן אליהו