ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בעמ נגד אלחאג לנרגילות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובע

בנק לאומי לישראל בעמ

נגד

נתבעים

  1. אלחאג לנרגילות בע"מ
  2. חאג' כמאל

החלטה

מורה על זימון הצדדים לישיבת קדם משפט ליום 26/4/2022 בשעה 12:30 .
על הצדדים עצמם להתייצב לדיון, בלוויית באי כוחם.
עד למועד שנקבע לניהול ישיבת קדם המשפט, הנני מורה כדלקמן:
בעניין בקשות אותן מבקש בעל דין להגיש ,יש להגישן עד ליום 10/1/2022;
בכל הקשור לקיום ישיבה מקדמית בין הצדדים, על הצדדים לפעול בהתאם לפרק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן- התקנות"). דיווח על קיום ישיבה זו, יוגש לתיק בית המשפט בתוך 45 יום מהיום.
בכל הקשור לקיום הליכים מקדמיים, לרבות שאלונים והעתקי מסמכים, יש לפעול בהתאם להוראות פרק ט' לתקנות, לרבות המועדים הקבועים לקיומן.
אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע בביהמ"ש במועד שיקבע להוכחות.
הנני קובעת כי עדויות הצדדים יוגשו בכתב:
א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
התובע יגיש תצהירי עדיו בתוך 90 יום מהיום.
הנתבעים יגישו תצהירי עדיה ם תוך 30 יום לאחר מכן.

התצהירים יכללו עובדות שהעדים יכולים להעיד עליהן מידיעה אישית בלבד; תצהיר שיכלול טיעונים משפטיים – יימחק, וככל שלא יתוקן בתוך 7 ימים לאחר מכן – יחול האמור בסע' (ז) להלן.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

במועד הגשת התצהירים, ולאחר שאלה יעמדו לעיני הצדדים, יודיעו הצדדים בתוך 10 ימים ממועד הגשת תצהירי הנתבעים שכנגד עמדתם לעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט. צד שלא הגיש עמדתו עד למועד שנקבע, ייחשב כמי שנתן הסכמתו למינוי מומחה מטעם בית המשפט על כל המשתמע מכך.

בעל דין המבקש לחקור מומחה של הצד שכנגד – יודיע על כך במפורש עם הגשת ראיותיו, שאם לא כן – ייחשב כמי שויתר על חקירות מומחים בהליך.

ג. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם, אילו פעולות נעשו לצורך קבלת התצהיר והאם נעשתה פנייה בכתב.

כל בקשה להזמנת עדים תוגש זמן סביר לפני מועד שמיעת הראיות והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

בשים לב לכך שישיבת קדם המשפט נקבעה לאחר הגשת תצהירי הצדדים והעדים מטעמם תוך מתן הוראות בעניין הדרך בה יש לזמן עדים שלא יוגשו מטעמם תצהירי עדות, על הצדדים לפעול בהתאם לאמור בהחלטה זו, ללא צורך במשלוח רשימת עדים כאמור בתקנה 62 לתקנות.

ד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו.

לא יוגשו ראיות התובע במועד – תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעים במועד – לא אתיר הגשת ראיות מטעמם, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך.

לא תינתנה ארכות לקיום הוראות התקנות כמו גם להוראות הכלולות בהחלטה זו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ורק במצב דברים בו בקשה למתן הארכה, הוגשה בטרם חלוף המועד קיום אותן הוראות.
המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.
התיק יובא לעיוני ביום 28/11/2021 לבדיקת הגשת דיווח על הישיבה המקדמית בין הצדדים וביום 13/1/2022, לבדיקת הגשת תצהירי התובע.

ניתנה היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק לאומי לישראל בעמ
נתבע: אלחאג לנרגילות בע"מ
שופט :
עורכי דין: