ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ללו דוד נגד נוף עירוני יזמות בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר ערן אביטל

תובע

ללו דוד

נגד

נתבעת

נוף עירוני יזמות בע"מ

פסק-דין

התובע רכש מהנתבעת (חברה קבלנית) דירה בת 4 חדרים לפי הסכם מכר שנחתם ביניהם בתאריך 17.2.17. עם חתימת הסכם המכר, נחתם גם "נספח שינויים" ובו מפורטת התחייבות הנתבעת, כדלקמן:
"החברה מתחייבת לספק לבעלים בדירה החדשה שיקבל מזגן מיני מרכזי, הכולל התקנה וכן ריצוף בגודל כ- 80*80 ס"מ במקום בגודל 60*60 ס"מ מסטנדרט החברה, ללא חדרים רטובים".

התובע טוען, כי מאז חתימת הסכם המכר ועד היום, טרם סיפקה והתקינה הנתבעת בדירת התובע מזגן מיני מרכזי (להלן: "המזגן") ובכך הפרה כלפיו את הסכם המכר ובמיוחד את הקבוע בנספח השינויים לעניין המזגן . על-פי הצעת מחיר שקיבל התובע, עלות התקנת המזגן בדירתו עומדת על סך 25,400 ש"ח (נספח 6 לכתב התביעה) ומשכך על הנתבעת לשלם סכום זה לידיו. סכום התביעה הועמד בכללותו על סך 26,512 ₪.

הנתבעת טוענת, כי נספח השינויים נחתם על ידה בתאריך 17.2.17, אולם מחמת טעות סופר השתרבב לנספח האמור המלל "החברה מתחייבת לספק לבעלים בדירה החדשה שיקבל מזגן מיני מרכזי, הכולל התקנה". ביתר פירוט טוענת הנתבעת, כי במועד חתימת ההסכם (יחד עם נספח השינויים) שרר "לחץ" במשרד המכירות והונפק בטעות נספח שינויים המתאים לבעלי דירות בפרויקט "פינוי בינוי" ולא לדיירים "חדשים". לכן, נכתב בנספח השינויים המלל "לספק לבעלים בדירה החדשה". כמו-כן, טוענת הנתבעת, כי לאורך המשא ומתן שנוהל מול הורי התובע (הורי התובע הם למעשה רוכשי הדירה) , סוגית המזגן לא עלתה על הפרק והראיה לכך היא שבטופס ההרשמה לדירה, אשר נחתם מספר ימים קודם הוסכם בין הצדדים שהנתבעת תבחן להעניק לתובע הטבה אחת בנושא ריצוף בלבד . בטופס הנ"ל לא נכתב, כי הנתבעת תבחן להעניק הטבה בנושא מזגן. עוד נטען, כי כבר ביום ראשון שלאחר החתימה, כלומר בתאריך 19.2.17, פנתה באת כוח הנתבעת לאמו של התובע- גב' שושנה ללו והודיעה לה , כי מדובר בטעות. כמו-כן בתאריך 27.2.17 נשלח לתובע מכתב בנושא.

בכתב התביעה מתייחס התובע לטענות הנתבעת. לטענתו, הנתבעת היא זו שלחצה על הוריו לרכוש את הדירה וכי אם נגרמה טעות, עקב לחץ, הרי שזו צריכה לבוא על חשבון הנתבעת, שכן "חתימת על חוזה מחייבת את שני הצדדים" ועל הנתבעת היה "לעשות בדיקה" גם אם היה לחץ (נספח 3 לכתב התביעה). כך או אחרת, בכתב התביעה נטען, כי "מבחינתו הסכם יש לכבד את כל הצדדים". עוד נטען, כי עקב סירוב התובע לשנות את נספח השינויים ולגרוע ממנו את רכיב אספקת המזגן לדירה, הנתבעת התנהגה כלפיו בחוסר כבוד וזלזלה בדרישותיו . בסעיף 4 לכתב התביעה, טוען התובע, כי נערכה בנושא פגישה במסגרתה טענו הוריו, כי מאחר שלא הייתה שקיפות מצד הנתבעת, הרבה "דברים" לא הובאו לידיעתו ולכן התובע עומד על "כיבוד ההסכם". יוער, כי לכתב התביעה צורף העתק מכתבה של ב"כ התובע- עו"ד ח' גבאי-דהן מתאריך 20.2.19 המתייחס לסוגיה מושא תביעה זו (נספח 4 לכתב התביעה).

בתאריך 4.10.21 התקיים לפניי דיון במעמד הצדדים. התובע והוריו-ה"ה שושנה ויעקב ללו העידו . אביו של התובע-מר יעקב ללו נכח בעת עדות רעייתו-הגב' שושנה ללו והוא העיד אחריה. מטעם הנתבעת העיד מנהלה- מר יצחק אוזן ונציג המכירות מר דניאל קורקוס. כמו-כן, הוגש טופס הרשמה ובקשה לאישור שינויים (נת/1) וכן המפרט הטכני שהוא חלק מהסכם המכר (נת/2).

הלכה למעשה, תכלית התביעה הכספית שלפניי היא אכיפת נספח השינויים מתאריך 17.2.17 המחייב את הנתבעת לספק ולהתקין בדירת התובע מזגן על חשבונה . לטענת התובע, יש לאכוף את הקבוע בנספח השינויים ככתבו וכלשונו, קרי לחייב את הנתבעת לספק מזגן ואילו לטענת המשיבה יש להתעלם מאזכור המזגן בנספח השינויים משום שהוא נותר במסמך בטעות ולא נמחק על ידי נציג הנתבעת במועד החתימה. לשיטת הנתבעת, מדובר אפוא בטעות סופר.

סעיף 16 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "החוק") קובע, כי ככל שנפלה טעות סופר, או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים. באין הסכמה בין הצדדים לתיקון, הרי שתיקון טעות הסופר יעשה באמצעות התחקות אחר כוונתם של הצדדים לחוזה על פי אמות מידה אובייקטיביות חיצוניות. תכלית סעיף 16 לחוק היא ליצור תאימות בין החוזה "האמיתי" ובין המסמך הכתוב. השאלה שיש לשאול בהקשר זה היא האם מה שנתגבש לבסוף להיות המסמך שאמור לשקף את החוזה שנכרת בין הצדדים שונה מן החוזה האמיתי שנכרת אם לאו (דעת הרוב בע"א 1527/16 שיבלי נ' מדינת ישראל (29.3.18), ע"א 424/89 פרקש נ' שיכון ופיתוח לישראל, פ"ד מד(4) 31, 39 (1990).

סעיף 16 לחוק לא חל רק על טעויות כתיב או פיסוק "אלא גם על כל טעות ברישום הגורמת לכך שהכתב איננו משקף את הכוונה המשותפת של הצדדים" (דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים 760 (כרך ב', 1992), והמבחן לעניין זה הוא מבחן מהותי.

עם זאת, שעה שעסקינן בפרשנות חוזה, יש לזכור שכיום "המטוטלת" נעה מן הדגש על נסיבות אל עבר הלשון וככל שהחוזה ברור יותר, על פי לשונו, פוחת משקלן של הנסיבות החיצוניות, עד כי, לעיתים, לא נזדקק כלל לבחון נסיבות אלו וזאת אם לשון החוזה היא ברורה וחד משמעית. (ראו: ע"א 3894/11 דלק-חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' בן שלום (6.6.13), ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני (23.5.16).

על הנתבעת מוטל הנטל להוכחת טעות סופר, שכן מדובר בטענה מסוג "עדות בעל פה נגד מסמך בכתב" ועל הצד הטוען לקיומה של טעות סופר להוכיח אי התאמה בין החוזה האמתי ובין ביטויו הכתוב. (גבריאלה שלו ואפי צמח דיני חוזים מהדורה רביעית, 371).

לאחר חשיבה ושקילה, הגעתי לכלל מסקנה שיש במכלול הראיות שהובאו לפניי, כדי לשכנע בצדקת טענת הנתבעת בדבר קיומה של אי התאמה בין החוזה האמתי שנכרת בין הצדדים לבין ביטויו של נספח השינויים המחייב את הנתבעת לספק לתובע מזגן. לשון אחר- הנתבעת הוכיחה קיומה של טעות סופר המחייבת את תיקונה.

לשון תחילה-הגם שבקריאה ראשונה נחזה, כי נס פח השינויים נוקט בלשון ברורה בעניין אספקת המזגן, עדיין, נכתב בו המלל "החברה מתחייבת לספק לבעלים בדירה החדשה". מלל זה, מקבל חשיבות, שכן מדובר בפרויקט "פינוי בינוי" שבו ישנם בעלי דירות ישנות שנמסרו לנתבעת לשם בניית הפרויקט החדש. אלו נקראים "בעלים". מלל זה תומך בגרסת הנתבעת לפיה מדובר בנספח עליו חותמים בעלי הדירות הישנות הזכאים לקבל מזגן, אולם התובע אינו נכלל בקבוצה זו. גרסה זו נתמכה גם בעדותו של נציג הנתבעת מר דניאל קורקוס עליה ארחיב מעט בהמשך. מסקנתי היא שלשון החוזה לעניין אספקת המזגן אינה ברורה באופן מוחלט (יש מקום לספקות), שכן התובע אינו "בעלים בדירה החדשה" משום ש הוא לא היה בעלים בדירה ישנה, כאמור ולכן, הוא אינו זכאי למזגן, אלא להטבת ריצוף בלבד.

תמך שני. יומיים לפני מועד החתימה על נספח השינויים, חתם התובע על "בקשה לאישור נספח למפרט דייר". אין חולק, כי בבקשה זו נכלל רק רכיב הריצוף ואין אזכור כלשהו לנושא המזגן. אם התובע עתר לקבלת הטבה בעניין ריצוף, קשה להסיק מדוע זכאי הוא לקבל בחוזה גופו גם מזגן שעה שהתובע העיד, כי לא ניהל עם הנתבעת משא ומתן כלשהו בדבר מזגן וכי הכל נעשה מול הוריו. ראו פרוטוקול הדיון מתאריך 4.10.21 עמוד 1 שורות 24-25.

ועוד זאת. אמו של התובע –גב' ללו, העידה ואישרה, כי על אף שהיא ובעלה ניהלו משאים ומת נים לרכישת דירה ובכללם נושא התקנת מזגן בדירה עלה על הפרק, מול הנתבעת הנושא לא נדון כלל. ראו פרוטוקול הדיון מתאריך 4.10.21 עמוד 2 שורות 3-4. אם הצדדים לא סיכמו טרם חתימת ההסכם בדבר התקנת מזגן בדירה, וכי בטופס הבקשה לאישור נספח למפרט דייר לא נכלל מזגן, הרי שמתחזקת המסקנה, כי אכן ישנה "אי התאמה".

אביו של התובע- מר יעקב ללו טען, כי נציג המכירות מר דניאל קורקוס הבטיח לו שהנתבעת תספק מזגן, זאת על מנת לשכנע את התובע לחתום על הסכם המכר. מאידך גיסא, מר קורקוס העיד ודחה גרסה זו. מר קורקוס טען, כי הנתבעת מספקת מזגנים לבעלי הדירות הישנות ולכן הונפק נספח שינויים שגוי. יוער, כי גרסת מר ללו סותרת את גרסת רעייתו (שטענה כאמור כי נושא המזגן לא היה חלק מן המשא ומתן). כן יוער, כי עדותו של מר קורקוס נמצאה מהימנה ואני מבכר אותה על פני עדותו של מר יעקב ללו. מר קורקוס הותיר רו שם אמין. מר קורקוס טען, כי משגילה אודות הטעות פנה מיד להורי התובע וביקש לשנות את תנאי העסקה, אולם נענה בשלילה.

במפרט הטכני שהוגש מטעם הנתבעת ושבכותרתו נקבע כי הוא "כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה" נקבע בסעיף 4 (עמוד 18) שלא יותקן בדירה מזגן. המפרט הטכני היא בגדר אינדיקציה חיצונית נוספת לכך שבנספח השינויים חלה טעות סופר. התובע אישר שחתם על המפרט הטכני וכי ידוע לו שעל פיו הוא אינו זכאי לקבל מאת הנתבעת מזגן. ראו פרוטוקול הדיון מתאריך 4.10.21 עמוד 5 שורות 18-21.

תמך נוסף. גרסת הנתבעת לפיה כבר ביום ראשון (19.2.17) נציגת הנתבעת פנתה לתובע באמצעות אמו והודיעה לה , כי מדובר בטעות סופר לא נסתרה. החיפזון להודיע בדבר הטעות אף הוא מלמד (כנסיבה חיצונית) שאכן הנתבעת טעתה ושרבבה לנספח השינויים מלל שגוי.

ראיה חיצונית נוספת נובעת ממכתבה של באת כוח התובע עו"ד ח' גבאי-דהן מתאריך 20.2.19 המתייחס לסוגיה מושא תביעה זו (נספח 4 לכתב התביעה). במכתב מפורט זה הכולל 17 סעיפים והמתאר את השתלשלות העניינים (דרך מבט התובע), לא אוזכר ולו ברמז שאכן הצדדים סיכמו, טרם החתימה או בכלל , שהנתבעת תספק לתובע מזגן והרושם הכללי ממכתב זה הוא, כי הנתבעת צריכה לשלם על טעות הסופר.
לאחר שמיעת העדים התרשמתי, כי זהו הלך הרוח של התובע. לא הובטח לו מזגן, אבל הנתבעת טעתה ולכן, ללא קשר לנסיבות, היא צריכה לשלם את המחיר בגין טעותה. אילו התובע היה מצביע על התחייבות כלשהי מצד הנתבעת (במהלך המו"מ או בכלל) לאספקת מזגן ייתכן שמסקנתי הייתה שונה, אולם כאמור, אין זה מצב הדברים.

מכלול הנסיבות והטעמים שלעיל, הוביל אותי למסקנה, כי הנתבעת עמדה בנטל להוכיח שאזכור המזגן בנספח השינויים מקורו בטעות סופר ועל כן אין להורות על אכיפת רכיב זה בנספח השינויים בדרך של תשלום ערך המזגן לתובע.

סוף דבר-התביעה נדחית. בתיק התקיים דיון אחד אליו התייצבו שלושה נציגים מטעם התובעת. בשים לב לנסיבות המקרה בכללותו, אני קובע שהתובע יישא בהוצאות הנתבעת בסף 850 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא יתווסף לו רכיב הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ללו דוד
נתבע: נוף עירוני יזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: