ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם פינטו נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

התובע
אברהם פינטו
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר טל
טל: 050-XXXX675

נגד

הנתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חן מור

החלטה

מינוי מומחה
הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט. אני ממנה את מר צבי רון , כמומחה מטעם בית משפט בתחום השמאות.
הודעה על הסכמה וגילוי נאות מטעם המומחה
המזכירות תעביר למומחה את החלטתי זו, ללא דיחוי, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים ממועד המצאתה לגבי הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה.
הצהרה מטעם המומחה- המומחה יגיש הצהרה בכתב מטעמו בתוך 10 ימים לגבי העניינים הבאים (תקנה 89(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018), כדלקמן-
אין לו, או לשותף שלו, קרבה משפחתית לשופט שמינה אותו או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ואין לו קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק שבו קיבל את המינוי;
אין לו, לקרוב משפחתו, או לשותף שלו, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותו בהליך זה או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם;
אין לי, לקרוב משפחתו, או לשותף שלו, ענין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתו) בהליך או בתוצאותיו.
הוא לא נתן חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי;
אין לו זיקה אחרת העלולה להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.
אין לו קרובי משפחה המכהנים כשופטים;
ככל שהמומחה אינו עומד בתנאים הנ"ל עליו להודיע על הקשר או זיקה בעניינים שפורטו לעיל ולחילופין להודיע שאינו יכול לקבל עליו את המינוי.
המומחה יודיע כי הדברים האמורים בהצהרתו נכונים לגביו, ולגבי קרובי משפחתו ושותפיו – והם נכונים למיטב ידיעתו.
מינויו של המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט וזאת ככל שלא יודיע על קיומן של זיקות כאמור לעיל.
גילוי נאות מטעם בעלי הדין
בתוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה, ובכלל זה בשל קשריו עם מי מהצדדים.
העדר הודעה כאמור כמוה כהסכמה למינויו של המומחה.
עניינים לבחינת המומחה
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעים ונספחיו בלבד (להלן "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
המומחה יקבע לגבי כל פגם את עלות תיקונו, אם הוא ניתן לתיקון, בהנחה שהתיקון יבוצע על ידי קבלן סביר שאינו בקשרים מיוחדים עם מי מהצדדים. לגבי פגמים שאינם ניתנים לתיקון או שאין זה כלכלי לתקנם, יקבע המומחה את גובה ירידת הערך כתוצאה מהפגם.
בנוסף, יקבע המומחה את משך הזמן הדרוש לשם ביצוע התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
המצאת מסמכים מטעם המומחים
המומחה ימציא לצדדים בתוך 20 יום, ככל שאין מניעה למינוי, את המסמכים הבאים-
אישור ניהול ספרים.
אישור ניכוי מס במקור.
העתק של שיק או חשבונית ממוספרת (מבוטלים).
מענו הרלוונטי של המומחה לצורך המצאת התיעוד הרפואי.
מימון ביניים שכר טרחתו של המומחה
הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בחלקים שווים, ולצורך כך יפקיד כל צד בקופת בית המשפט סך של 2500 ש"ח, בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.
תחילת עבודת המומחה
המומחה יתחיל בעבודתו רק לאחר הגשת הצהרה מטעמו לבית המשפט, בכפוף לכך שלא נמצאו זיקות, כאמור לעיל, המונעות ממנו לקבל את המינוי.
המועד הגשת חוות הדעת
חוות הדעת מטעם המומחה תומצא לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום ממועד כניסת מינויו של המומחה לתוקף (הגשת ההצהרה לבית המשפט והעדר זיקות המונעות את קבלת המינוי).
חוות דעת מומחה תוגש בצירוף רשימת האסמכתאות שהמומחה הסתמך עליהן בחוות דעתו. אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.
התובע/ת יעקוב/תעקוב אחרי קיום המועדים שבהחלטה זו ויעדכן/תעדכן, במקרה הצורך, את בית המשפט על כל עיכוב, על מנת למנוע את דחיית הדיון.
מעקב בא כוח התובע
ב"כ התובע יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, ויגיש בקשות מתאימות.
ב"כ התובע ימציא את העתק ההחלטה למומחה.
המזכירות תודיע
ניתנה היו ם, ט' תשרי תשפ"ב, 15 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם פינטו
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: