ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתיבי ישראל נגד חברה נתיבי המפרץ בע"מ :

לפני :
כבוד ה שופט יהושע גייפמן

המבקשת

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עופר דרורי ועו"ד טל לבקוביץ ועו"ד איציק דוגה

נגד

המשיבה

חב' נתיבי המפרץ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רז מנגל ועו"ד אלי חן

החלטה

בקשה לדחיית תביעה בשל קיומו של מעשה בית דין.

נשמעו טיעוני ב"כ הצדדים, ועתה על ביהמ"ש ליתן את החלטתו.

התובעת היא חברה קבלנית, והנתבעת היא חברה ממשלתית העוסקת בהקמת כבישים.

התובעת זכתה במכרז, ונחתם ב-1.7.13 חוזה לביצוע עבודות תחזוקת כבישים במרחב דרום [ להלן : " חוזה המכרז"].

ב-19.3.15 הגישה התובעת תביעה כספית כנגד הנתבעת בסך כ-8.3 מיליון ₪ [ להלן : " התביעה הראשונה"].
בסעיף 32 לכתב התביעה הראשונה נאמר, שהמדובר ביתרת חוב של הנתבעת לתובעת נכון למועד הגשת התביעה בגין תיקון אספלט, הסדרת שוליים ומתחמי רכיבה.

ב-2.3.17 הוגש ע"י התובעת חשבון סופי לנתבעת כמשמעותו בסעיף 55 לחוזה המכרז.

ב-26.7.17 , לאחר שהתובעת הגישה תצהירי עדות ראשית, ניתן תוקף פסק דין להסכם פשרה בו נאמר : " לסילוק סופי ומוחלט של טענות ותביעות התובעת בתיק זה תשלם הנתבעת לתובעת סך של 4,620,000 ₪ ...".

ב-27.8.19 הגישה התובעת תביעה כספית נוספת בסך 8,760,972 ₪ בגין העבודות הנוספות שביצעה על פי חוזה המכרז [ להלן : " התביעה השניה"].

עפ"י הודעת התובעת הופחת סכום התביעה הראשונה מסכום התביעה השניה, והועמד ע"ס 4,436,824 ₪ + מע"מ.

בהחלטה מ-22.6.20 הורה ביהמ"ש לתובעת להודיע אילו רכיבים בתביעה השניה נתבעים ביחס לתקופה עד ליום הגשת התביעה הראשונה, ואילו רכיבים בתביעה השניה נתבעים ביחס לתקופה לאחר הגשת התביעה הראשונה.

נתונים אלה לא הומצאו ע"י התובעת.

משבחרה התובעת שלא להמתין להגשת החשבון הסופי על ידה, והגישה את תביעתה הראשונה מכוח חוזה המכרז ב-19.3.15 – מנועה היא מלתבוע ביחס לעבודות שביצעה על פי החוזה עד למועד הגשת התביעה הראשונה [ 19.3.15].
ברע"א 2094/04 בנק לאומי נ' מושלב פ"ד נט (3) 433, 438 אמרה כבוד השופטת פרוקצ'יה:

" מכאן שעל ה תובע לכלול בתביעתו את כל שיעורי התשלום שמועדם הבשיל עובר להגשת התביעה, אך אין הוא מנוע מלתבוע בעתיד את התשלומים הנוספים שפרעונם טרם חל באותה עת".

התובעת רשאית לתבוע בגין עבודות שביצעה לאחר הגשת התביעה הראשונה [19.3.15], ולעניין זה אין תחולה לכלל של מעשה בית דין. הטעמים לכך הינם כדלקמן :

ראשית, התובעת המשיכה לבצע עבודות תחזוקת כבישים על פי חוזה המכרז לאחר הגשת התביעה הראשונה, במשך כ-21 חודשים, מ-19.3.15 ועד 31.12.16.

פשיטא, שבתביעה הראשונה לא ניתן היה לתבוע בגין עבודות תחזוקה שבוצעו לאחר הגשת התביעה הראשונה.

בע"א 830/86 חרושת נ' אלכסון פ"ד נב(4) 805 , 809 אמרה כבוד וולנשטיין :

" ... לגבי ההפרה החדשה הזאת לא היתה חובה לבקש תיקון התביעה הראשונה, ומותר היה להגיש את התביעה בנפרד כפי שהוגשה".

בהלכת חרושת הוסיף כבוד השופט ברק בעמ' 810 :

" ההפרות הנטענות התרחשו כולן לאחר הגשת התובענה המקורית, וממילא הן מהוות עילות חדשות, שאינן נתפסות ברשתו של הפסק הראשון ".

ראו גם : סעיף ח' להחלטת כבוד השופט רובינשטיין ברע"א 7286/06 לבייב נ' גילר .

שנית, בהסכם הפשרה שניתן לו תוקף פסק דין בתביעה הראשונה נאמר במפורש, שהסכום משולם לסילוק סופי של ט ענות ותביעות בתיק זה – בתביעה הראשונה.

שני הצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין בניסוח הסכם הפשרה.

הנתבעת בחרה שלא להעיד את הפרקליט שייצג אותה בתביעה הראשונה, אולם הודיעה ברוב הגינותה, בסעיף 21 לבקשה לדחיית התביעה מחמת מעשה בית דין :

" בבירור שעשתה נת"י ערב הגשת בקשה זו עם עו"ד מאיר דהאן, שייצג את נת"י בתביעה הראשונה, עולה כי למיטב זכרונו של עו"ד דהאן , עובר לחתימה על הסכם הפשרה היו אכן צפויות עוד טענות עתידיות של התובעת ".

שלישית, באשר לניסוח בהסכם הפשרה בתביעה הראשונה - " סילוק סופי של טענות ו תביעות בתיק זה " :

ב-16.12.15 הגישה התובעת תצהירי עדות ראשית בתביעה הראשונה, ובסעיף 84 לתצהיר העדות הראשית של סמנכ"ל התובעת, איתמר עופרי, נאמר במפורש, שהתביעה הראשונה היא בגין "יתרת חוב הנתבעת לתובעת למועד הגשת התביעה [ התביעה הראשונה – י.ג.] ", בגין 3 רכיבי עבודות שבוצעו עד הגשת התביעה : תיקון מיסעות, הסדרת שוליים ומתחמי רכיבה.

הצהרה זו ניתנה כ-7 חודשים לפני עריכת הסכם הפשרה.

רביעית, הנתבעת לא תוכל להיבנות מכך שהחשבון הסופי הוגש ע"י התובעת כ-4 חודשים לפני עריכת הסכם הפשרה בתביעה הראשונה.

עפ"י סעיף 55.8 להסכם המכרז, התשלום ישולם 150 יום לאחר הגשת החשבון הסופי ע"י התובעת, ורק לאחר 150 יום יכולה היתה התובעת לדעת אם הנתבעת מוכנה לשלם לה את הסכום הנוסף עבור עבודות שביצעה לאחר הגשת התביעה הראשונה.

המועד שנקבע בהסכם המכרז לבדיקת החשבון הסופי ו תשלומו טרם חלף לפני עריכת הסכם הפשרה בתביעה הראשונה.

חמישית, גם מהתנהגות של הנתבעת לאחר הסכם הפשרה שניתן לו תוקף פסק דין, ניתן ללמוד שמנהלי הנתבעת לא ראו בהסכם הפשרה מיולי 17' כהסכם שמסיים את ההתדיינות גם ביחס לעבודות שביצעה התובעת לאחר הגשת התביעה הראשונה.

בסעיף 6 למכתב סגנית מנהלת אגף ייעוץ וחקיקה בנתבעת, עו"ד ענבל חפץ, מ-18.6.19, שנשלח לאחר שהתובעת הגישה את החשבון הסופי [ נספח ז' לתביעה] נאמר: " מדובר בבדיקה מורכבת ... זו עודה בעיצומה, וטרם הסתיימה... "; ובסעיף 2 למכתב הודגש : " בדיקה זו הינה מורכבת ביותר וכוללת היקף נרחב ביותר של מסמכים".

לא נטען ע"י היועצת המשפטית של הנתבעת במכתב מיוני 19', שהסכם הפשרה מיולי 17' היה גם לסילוק החוב בגין העבודות שביצעה התובעת לאחר הגשת התביעה הראשונה, ואין צורך לבדוק את החשבון הסופי.

גם מנהל החוזים בנתבעת פנה לבנק הפועלים במרץ 18' ובדצמבר 18' [נספחים 15 ו-16 לכתב התביעה ], וביקש להאריך את ערבות הביצוע.

בנספח 15 לכתב התביעה נאמר שערבות 414142-140-141 הינה ערבות ביצוע.

ככל שהסכם הפשרה מיולי 17' היה לסילוק סופי של טענות הצדדים, לרבות בגין עבודות שביצעה התובעת לאחר הגשת התביעה הראשונה, היה על הנתבעת להחזיר לתובעת את ערבות הביצוע, ולא לדרוש את הארכת ערבות הביצוע.

נדגיש שהסכם הפשרה היה ביולי 17', והדרישה להאריך את ערבות הביצוע [ נספח 16 לכתב התביעה ] מדצמבר 18' – כ- 17 חודשים לאחר עריכת הסכם הפשרה בתביעה הראשונה.

אם היה סילוק סופי של טענות שני הצדדים בהסכם הפשרה מיולי 17', הרי שהמועדים שנקבעו בעניין החזרת ערבות ביצוע בסעיפים 8.1 ו-50.1 להסכם המכרז – חלפו.

סוף דבר

[א] משבחרה התובעת לא להמתין להגשת החשבון הסופי על ידה, והגישה את תביעתה הראשונה מכוח חוזה המכרז ב-19.3.15 – מנועה היא מלתבוע ביחס לעבודות שביצעה על פי החוזה עד למועד הגשת התביעה הראשונה [ 19.3.15].

[ב] התובעת רשאית לתבוע בגין עבודות שביצעה לאחר הגשת התביעה הראשונה- 19.3.15, ולעניין זה אין תחולה לכלל של מעשה בית דין.

[ג] לאור התוצאה, ובהתחשב בכך שרק לאחר השמעת טיעוני הצדדים בדיון הופחת סכום התביעה הראשונה מהסכום הנתבע בתביעה השניה, בשיעור של כ-50% - אין צו להוצאות .

[ד] ב"כ התובעת יגיש הודעה עד 27.10.21 :

[1] מהו הסכום שיש להפחית מהתביעה בגין עבודות שבוצעו עד למועד הגשת התביעה הראשונה, אשר לא אושר בהחלטה לתבוע בגינן.

[2] פירוט העבודות שבוצעו לאחר הגשת התביעה הראשונה, ושלא שולם בעדן , תוך ציון לגבי כל רכיב עבודה מה הסכום הנתבע בתביעה.

[ה] נקבע לקדם משפט נוסף ליום 21.12.21 בשעה 14:00.

ניתנה היום, ט' תשרי תשפ"ב, 15 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתיבי ישראל
נתבע: חברה נתיבי המפרץ בע"מ
שופט :
עורכי דין: