ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיון רדיאן נגד שבלי נסיירי :

בפני כבוד השופט שמואל מנדלבום

התובעים

  1. סיון רדיאן, ת"ז XXXXXX073
  2. רוחה רוחמה, ת"ז XXXXXX348
  3. יוני סיסו, ת"ז XXXXXX592
  4. דקלה בן סימון, ת"ז XXXXXX815

- נגד -

הנתבעים

  1. שבלי נסיירי, ת"ז XXXXXX829
  2. תיריז נסיירי, ת"ז XXXXXX906
  3. בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה

מכוח סמכותי לפי תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") אני מורה כדלקמן בכל הנוגע להבאת הראיות :

התיק נקבע לדיון קדם משפט מסכם ליום 14.2.22 שעה 10:00 בהתאם לתקנה 67(א) ל תקנות אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובעים יגיש תצהירי עדי התובעים עד ליום 12.11.21. ב"כ הנתבעים יגיש תצהירי עדי הנתבעים עד ליום 12.1.22, או בתוך 60 יום ממועד קבלת תצהירי התובעים על פי המוקדם מבין השניים..
לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים, אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק.
בהתאם לתקנה 87(ה) לתקנות, במידה ובעל דין רוצה להוכיח עניין שבמומחיות יגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה לאותו עניין ביחד עם תצהיריו, במועד שנקבע בסעיף 2 לעיל ובמידה ובעל הדין שכנגד שנמסרה לו חוות דעת כאמור רוצה להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט באותו עניין, יגיש אותה לבית המשפט ביחד עם תצהיריו במועד שנקבע לכך בסעיף 2 לעיל. חוות דעת המוגשת לבית המפשט לפי תקנה 87 (ה) לתקנות תיערך לפי סעיף 24 ל פקודת הראיות ותצורף לה רשימת האסמכתאות שהמומחה מסתמך עליהן ואסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.
בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו, ידאג להתייצבותו לחקירה בבית המשפט במועד ההוכחות, ככל שייקבע מועד לדיון הוכחות, זולת אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו.
במידה ובעל דין ירצה לזמן למועד שמיעת ראיות, במקרה שייקבע מועד שכזה, עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף עד למועד הגשת תצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם. כל בקשה להזמנת עדים תוגש זמן סביר לפני מועד שמיעת הראיות, ככל וייקבע מועד כזה, והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד , עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.
התצהירים יהיו ערוכים בגוף ראשון, מחולקים לסעיפים ומכילים רק עובדות שהמצהיר יכול להעיד מתוך ידיעתו הוא; ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.
כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לבית המשפט, ישירות לבעל הדין האחר.
אי עמידה בהחלטה תיחשב כחוסר מעש על כל המשתמע מכך.
כל טענה בדבר קבילות או כל התנגדות לחלק מהתצהירים תועלה בקדם המשפט המסכם. לא תשמענה טענות מסוג זה לאחר מכן.
במסגרת קדם המשפט המסכם יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.
למען הסדר אבהיר כי על ההליכים בתיק זה יחולו הוראות נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון שתוכנן פורסם באתר הרשות השופטת.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיון רדיאן
נתבע: שבלי נסיירי
שופט :
עורכי דין: