ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תנו לחיות לחיות נגד יגאל פדידה :

בפני כבוד סגן הנשיאה, השופט רמזי חדיד

תובעת
תנו לחיות לחיות
באמצעות ב"כ עוה"ד שחר אהרוני

נגד

נתבעים

  1. יגאל פדידה
  2. הזולא תיירות ופנאי בע"מ
  3. רשת המתנ"סים - קריית מוצקין

נתבעים 1 ו-3 באמצעות ב"כ ד"ר רותי קמיני, עו"ד

פסק דין

להלן תדון ותוכרע בקשת נתבעים 1 ו-3 (להלן: ''המבקשים'') לסילוק התביעה על הסף.

התובעת הינה ארגון להגנה על בעלי חיים, כהגדרת המ ונח ב סעיף 1 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 (להלן: "החוק").

נתבעת 3 הינה עמותה המפעילה את מתחם החי פארק בקריית מוצקין בו מוחזקים בעלי חיים מסוגים שונים, והכולל מתחם רכיבה על גמלים וסוסי פוני (להלן: "גן החיות" ו-''מתחם הרכיבה" בהתאם). נתבע 1 הינו עובד של נתבעת 3 ומנהל גן החיות.

נתבעת 2 הינה חברה המפעילה את מתחם הרכיבה וזאת בהתאם להסכם זכיינות שבינה לבין נתבעת 3.

כעולה מכתב התביעה, בחודשים מרץ -אפריל 2021 הגיע לידי התובעת תי עוד ממנו עולה כי הנתבעים מחזיקים את בעלי החיים בגן החיות ובמתחם הרכיבה בתנאים המנוגדים להוראות החוק ולתנאים המינימאליים הקבועים בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 (להלן: "התקנות"). הדבר בא לידי ביטוי בכך כי בעלי חיים רבים מוחזקים בתנאים פיזיים קשים, ללא העשרה סביבתית מספקת וכתוצאה מכך נגרם להם חסכים ונזקים נפשיים, חשיפה למחלות ומוות בטרם עת. מכאן התביעה, לפיה עותרת התובעת למתן צו בהתאם לסעיף 17א' לחוק, לפיו הנתבעים לא יוכלו להחזיק בעלי חיים בגן החיות ובכל מתח ם אחר ככל ולא יהא ביכולתם לקיים את הוראות החוק והתקנות.
עובר להגשת כתב התביעה, הגישה התובעת בקשה למתן סעד זמני אשר ימנע מהנתבעים להפעיל את מתחם הרכיבה והכנסת בעלי חיים נוספים לגן החיות (להלן: "הבקשה לסעד זמני"). אותה בקשה הוגשה בעקבות אירוע מיו ם 30.03.2021, בו תועד עומס מבקרים רב בגן החיות ללא שמירה על שעות המנוחה של בעלי החיים. דא עקא, משהודיעו הנתבעים על הפסקת הפעילות במתחם הרכיבה ובירור טענות התובעת בנדון, ואשר עד לאותו מועד טרם הסתיים , הבקשה לסעד זמני נדחתה בהחלטה מיום 11.04.2021.

בבקשה לסילוק התביעה על הסף נטען כי התובעת רשאית להגיש בקשה ספציפית למתן צו מכוח סעיף 17א' לחוק, וזאת במקרים דחופים המחייבים פעולה מידית, וזו בלבד. בנסיבות העניין, משהוגשה בקשה למתן צו זמני והיא נדחתה על ידי בית המשפט , כמפורט לעיל, אזי התובעת מנועה מהגשת תביעה למתן הסעד שהתבקש במסגרת כתב התביעה, הליך שאין לו בסיס בהוראות הדין. כן נטען כי במסגרת כתב התביעה, עותרת התובעת למעשה להורות על סגירת גן החיות, והרי סמכות זו מוקנית לגופים רגולטוריים – הרשות המבצעת והרשות המקומית - האחראים על פעילותו של גן החיות, ולא לתובעת, שהינ ה גוף פרטי. אם לא תאמר זאת, משמעות הדבר היא הפרטת הרגולציה המוקנית על פי חוק לרשות המבצעת ולרשות המקומית, ולכך אין לתת יד. הוסיפו המבקשים וטענו שככל ולתובעת טענות כלפי הגופים הרגולטוריים והאופן בו הם מפעילים את סמכותם, אזי עליה לפנות לערכאה המוסמכת – בית המשפט לעניינים מנהליים או בג"ץ - ולא לפורום זה.

בתשובתה טענה התובעת כי דחיית הבקשה למתן צו מניעה זמני אינה מונעת הגשת כתב תביעה הכולל טענות נוספות שלא עלו במסגרת אותה בקשה. כן נטען כי סעיף 17א' לחוק מקנה לתובעת את הזכות לפתוח בהליך אזרחי בבית משפט השלום לשם קבלת צווים למניעת התעללות בבעלי חיים, זכות ש אינה תלויה בפעולות הגופים הרגולטוריים האמונים על גן החיות ומתחם הרכיבה. התובעת מפנה לכך כי במסגרת הליך לפי סעיף 17א' לחוק נבחנת השאלה האם קיים יסוד סביר כי מתבצעת או עומדת להתבצע עבירה, ולא באם רשות מנהלית פעלה בסבירות ובאם יש להתערב בהחלטותיה. הוסיפה התובעת וטענה כי הזכות המוקנית לה בהתאם ל סעיף 17א' לחוק אינה מתמצית בהגשת בקשות למתן צווים מ יידים כי אם צווים ארוכי טווח. לראייה, המחוקק ביטל את מגבלת הזמן שהיתה בעבר ביחס לתוקף הצווים הניתנים במסגרת הליך כגון דא. באשר לסמכותו העניינית של פורום זה לדון בהליך, התובעת טוענת כי כאשר מגישים בקשות למתן צו נגד גופים רגולטוריים, בג"ץ דוחה את העתירה לאור קיומו של ס עד חלופי בדמות סעיף 17א' לחוק.

שקלתי מכלול טענות הצדדים ומצאתי להיעתר לבקשה.
אקדים ואומר כי עד כמה שדעתי מגעת, טענות המבקשים ביחס להליך הראוי בנסיבות העניין, טרם נדונו והוכרעו בעבר על ידי בתי המשפט. לא בכדי אפוא התובעת הגישה בעבר כתבי תביעה למתן סעד מכוח סעיף 17א' לחוק ובתי המשפט דנו באותם הליכים לגופם, מבלי להתייחס למסגרת בהן הוגשו.

חוק צער בעלי חיים הקנה לארגוני בעלי חיים, כתובעת במקרה דנן, סמכות להגשת קובלנה פלילית (סעיף 15 לחוק) וכן לקבלת צו מניעה בהתאם לסעיף 17א' לחוק, ואשר בו נקבע כדלקמן:

''א. היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, בין במעשה ובין במחדל, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה או צו שיחייב את הבעלים של בעל חיים או מחזיקו לנקוט את הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין להפסקת ביצוע העבירה או למניעת ביצועה.
ב. בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.
ג. נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.
ד. (בוטל).
ה. בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה.
ו. ......
ז. מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.
ח. מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט שלערעור יידון בערר בשופט אחד.
(תיקו
(תיקו
ט. לענין סעיף זה –
.....
'ארגון למען בעלי חיים' – ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם השר'' (ההדגשות אינן במקור – ר.ח.).
מיום 15.8.1994
תיקון מס' 1
ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 304 ( ה"ח 2127)
הוספת סעיף 17א

מיום 6.12.2011
תיקון מס' 8
ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 ( ה"ח 410)
(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.

מיום 5.1.2014
תיקון מס' 9
ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 257 ( ה"ח 464)
(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4 לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.
(ב) בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.
(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.
(ד) תוקפו של צו לפי סעיף זה לא יעלה על שנה.

מיום 23.12.2015
תיקון מס' 10
ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 300 ( ה"ח 944)
צו מניעה צווים
(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי חוק זה, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, בין במעשה ובין במחדל, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה או צו שיחייב את הבעלים של בעל חיים או מחזיקו לנקוט את הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין להפסקת ביצוע העבירה או למניעת ביצועה.
(ט) לענין סעיף זה –
"תובע" – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;
"ארגון למען בעלי חיים" – ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות השר.

חזקה כי המחוקק אינו שופך את מילותיו לריק. לפיכך, משנקבע בהוראת החוק לעיל כי לגורמים המנויים בס''ק 17א'(א), לרבות ארגו ני בעלי חיים , והתובעת בכללם, רשות לפנות לבית משפט השלום ''בבקשה'' למתן צו כאמור, הרי יש לפרש את מילות החוק לפי המשמעות הרגילה, המובנת והמתחייבת מהן. לו ביקש המחוקק להתיר לאותם גורמים לפנות לבית המשפט השלום ''בתובענה'' או ''בתביעה'', כפי שעשתה התובעת במקרה דנן, אזי מן הסתם נוסח החוק היה שונה.

המסקנה לעיל עולה ומתחייבת גם כן מייתר הוראות סעיף 17א' לחוק, הן ביחס לאופן מתן הצו המבוקש והדיון בבקשה והן ביחס למתן רשות לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר ולשינוי תוכן הצו. אבהיר להלן.

בס''ק 17א'(ב) לחוק נקבע כי בית המשפט רשאי לתת את הצו המבוקש במעמד צד אחד, ובמקרה שכזה עליו לקבוע דיון בבקשה במעמד הצדדים בהקדם ולכל המאוחר תוך שבעה ימים. למותר לציין, כי אופן ניהול תביעה למתן צו מניעה, כבמקרה דנן, שונה בתכלית מאופן ניהול הבקשה, כפי שנקבע בחוק. בתביעה כאמור יש להגיש כתב הגנה, לקיים הליכים מקדמיים, לרבות קיום דיון מקדמי בין הצדדים ופגישת מהות, לקיים דיון מקדמי בבית המשפט, לשמוע ראיות בתביעה, אם באמצעות עדויות בעל פה ואם באמצעות הגשת תצהירי עדות ראשית, להגיש סיכומי טענות הצדדים ו לתת פסק דין. יוצא אפוא כי לאור האופן בו מתנהלת תביעה, הרי בשום אופן ופנים לא ניתן לנהל במסגרתה בקשה המוגשת לפי סעיף 17א' לחוק באופן בו הורה המחוקק, לרבות קיום דיון תוך 7 ימים ממועד מתן הצו הארעי.

באשר לאפשרות הפנייה בבקשה לעיון חוזר, כשמוגשת תביעה וניתן פסק דין, הרי בהתאם לכלל סופיות הדיון, הערכאה הדיונית אשר נתנה את פסק הדין, אינה מוסמכת לעיין בו מחדש ולשנות את הוראותיו בעקבות שינוי נסיבות המקרה, סמכות המוקנית לבית המשפט ב יחס לצו שניתן במסגרת בקשה בהתאם לסעיף 17א' לחוק.

לא זאת אלא זאת, המסקנה אליה הגעתי בנדון מתיישבת עם תכלית סעיף 17א' לחוק ומקדמת את מטרות החוק. אבה יר להלן.
כפי שצוין בתגובת התובעת עצמה לבקשה, תכלית הזכות שניתנה לה לפנות בבקשה למתן צו בהתאם לסעיף 17א' לחוק היא ''לאפשר לבית המשפט להורות על הפסקה או מניעה של הפרות של חוק צער בעלי חיים, כשהוא משתכנע שיש לו יסוד להניח שאלו מתבצעות או עומדות להתבצע''. ואכן, תכלית זו באה לידי ביטוי בס''ק 17א(א), כמצוטט לעיל, בו התייחס המחוקק לעבירות ה''מתבצעות'', בלשון הווה, או ''עומדות להתבצע'', בלשון עתיד, ולמתן צו הצופה פני עתיד אשר ימנע את ביצוען. מאידך, המחוקק אינו מתייחס לעבירות שבוצעו בעבר ולמתן צו לגביהן. יוצא אפוא, כי על מנת לממש את תכלית סעיף 17א' לחוק, יש לדון בבקשה המוגשת לפיו תוך סד זמנים קצר, שכאמור אינו מתאפשר במסגרת תביעה אזרחית רגילה. אם לא תאמר זאת, אזי בהתחשב בחלוף הזמן עד למתן פסק הדין בתביעה, ממילא לא תושג התכלית של מניעת עבירות המתבצעות או עומדות להתבצע במועד הגשתה.

ודוק, אין במסקנה אליה הגעתי כדי לחסום את דרכה של המבקשת – ארגון מוכר להגנת בעלי החיים – לממש את הייעוד שלה בהגנה על האינטרס של בעלי החיים, ייעוד ראוי לכל הדעות המבטא חמלה לבעלי החיים ושמירה על צלם אנוש ביחס החברה אליהם. דא עקא, מימוש ייעוד זה יושג באמצעות קיום הוראות החוק ופנייה לבית המשפט בבקשה למתן צו כאמור בסעיף 17א' לחוק, ולא בהגשת תביעה אזרחית, כבמקרה דנן. כן יובהר, ככל ובמסגרת התביעה מועלות טענות חדשות שלא עלו בבקשה למתן סעד זמני אשר מצדיקות, לגישת התובעת, קבלת הצו המבוקש, מן הסתם היא רשאית להגיש בקשה חדשה בהתאם לסעיף 17 א' לחוק.

לאור המסקנה אליה הגעתי לעיל, מתייתר הצורך לדון ולהכריע ביתר טענות הצדדים.

לסיכום, הבקשה מתקבלת ובהתאם לכך אני מורה על מחיקת התביעה. הואיל והנימוקים לעיל כוחם יפה גם ביחס לנתבעת 2, אני מורה על מחיקת התביעה גם ביחס אליה.

בנסיבות העניין, משלא נדונו טענות הצדדים לגופן, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תנו לחיות לחיות
נתבע: יגאל פדידה
שופט :
עורכי דין: