ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזרי כספי נגד מיכה שי :

3
בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. עוזרי כספי
  2. רבקה כספי

ע"י ב"כ עוה"ד איילת נוף

נגד

משיבים

  1. מיכה שי
  2. נירה שי

ע"י ב"כ עוה"ד פנחס פיני ממן ואח'

החלטה

1. לפניי בקשה לסילוק על הסף של תביעה, שהיא למעשה בקשה לביטול פסק בוררות (להלן: "בקשת הביטול") אשר הוגשה בתיק זה, ביום 2.6.2021, ובה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק בוררות, אשר צורף לבקשת הביטול ואשר ניתן על ידי כבוד הבורר עוה"ד והמהנדס מר יחיאל ברונר (להלן: " הבורר"), הכולל שני חלקים; האחד ניתן ביום 4.3.2018 והאחר ניתן ביום 16.3.20 (שני החלקים ייקראו, להלן: "פסק הבוררות" או " הפסק").

2. יצויין, מיד, כי המשיבים היו אלה שהגיש ו, שנה לפני שהוגשה בקשת הביטול, בקשה לאישור פסק הבוררות. המבקשים לא התנגדו לאישור הפסק והוא אושר בפסק דין שניתן (על ידי) ביום 8.6.2020 בתיק הפ"ב 64587-05-20.

3. בפני הבורר נדון סכסוך רב-שנים, בין שני הצדדים, בנוגע לזכויות ולבנייה במגרש 49 שברחוב סמטת נוף 6א' בזיכרון יעקב, הידוע כחלקה 242 בגוש 11309 (להלן: "המגרש").

טענות המשיבים בתביעה

4. אין צורך שאדרש לפרטי הסכסוך, או לפרטי פסק הבוררות ודי שאציין, כי טענתם הראשונה של המשיבים בבקשת הביטול היא, כי התגלתה ראיה חדשה אשר מוכיחה, לטענתם, שהמבקשים והעד מטעמם הציגו מצג שווא, לפיה תכנית הבינוי המעודכנת ש/422 - עליה ביסס הבורר (לשיטתם) את הפסק, אושרה על ידי הוועדה לתכנון ולבנייה, בעוד שהתכנית מעולם לא אושרה באופן סופי, אלא רק אושרה בתנאים (אשר, לטענתם, לא מולאו).
להוכחת טענתם, צירפו המשיבים, ל בקשת הביטול, מכתב מיום 27.1.21, חתום על ידי יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה יישובי הברון ובו נכתב: "בהמשך למכתבך מיום 11.1.2021, לאחר בדיקה ועיון במסמכי תיק הבינוי הנמצאים במשרדי הוועדה לא נמצא מסמך המעיד על אישורה הסופי של תכנית הבינוי שאושרה בתנאים בישיבה מס' 490 מיום 22.5.2000.
אך חשוב לציין שמכוח תכנית בינוי זו יצאו היתרים" (ההדגשה איננה במקור) .

5. בתביעה נטען, כי הבורר קבע שהתכנית אושרה בישיבה הנ"ל, מיום 22.5.2000 ובכך טעה טעות יסודית , אשר מצדיקה ביטול הפסק. בנוסף, טוענים המשיבים טענות רבות שונות נגד גוף הפסק וקביעות שונות שנקבעו על ידי הבורר במסגרתו.

עיקר טענות המבקשים בבקשה לסילוק על הסף

6. המבקשים טוענים, בין היתר, כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת כך שהגשתה עומדת בניגוד להוראות סעיפים 27ג' ו- 23א' לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות").

עוד טוענים הם, כי המשיבים היו אלה אשר הגישו לבית המשפט בקשה לאישור פסק הבוררות וכי ניתן בעניין זה פסק דין חלוט, המאשר את הפסק וכי פעולות וחיובים אחרים, שחויבו הצדדים לבצע על פי הפסק בוצעו מזה למעלה משנה, דווקא על פי דרישת המשיבים.

עיקר טענות המשיבים בתשובתם לבקשה

7. המשיבים טוענים כי יש לדחות את הבקשה מחמת כך שלא צורף לה תצהיר לאימות העובדות האמורות בה ולא הוגשה בקשת רשות להגיש את הבקשה, כפי שלטענתם יש צורך להגיש על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות").

עוד טוענים הם, כי גילוי הראייה החדשה יצר מציאות משפטית חדשה המצדיקה ביטול פסק הבוררות וכי פסק הדין מבוסס על עדות שקר של העד מטעם המבקשים (אשר הסתמך על התכנית שלא אושרה) בנוגע להפרש הגבהים בין הבתים וכי, כתוצאה מכך, נגרם להם עיוות דין.

לטענתם, נוצר פגם בנאמנות הבורר, שכן לא ניתנה להם הזדמנות להציג ראייה סותרת מטעמם, לתכנית הבינוי אשר לא אושרה מעולם.

בנוסף טוענים הם טענות לגופו של הפסק (אשר אינן קשורות בראייה החדשה) כגון, שפסק הבוררות ניתן באיחור, שהבורר התעלם מראייה מרכזית, חרג מסמכותו ולא נתן להם הזדמנות ראויה להביא ראיות וכי תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור.

דיון והכרעה

8. דין התביעה סילוק על הסף;

9. יש לדחות את טענת המשיבים לפיה הבקשה לסילוק על הסף הוגשה בניגוד לתקנות החדשות. המשיבים לא הפנו לתקנה אשר לטענתם מחייבת הגשת בקשת רשות להגיש בקשה לסילוק על הסף, אך עיון בתקנות מעלה שאין בטענתם כל ממש. מדובר, למעשה, ב"טענה מקדמית", על פי הגדרתה בסעיף 6 לתקנות, היינו: "טענה שיש בה כדי לסלק את התביעה כולה, או מקצתה, על הסף" ועל פי תקנה 29 לתקנות, על בעל דין להעלות טענת חוסר סמכות " בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת כתב התביעה". כן ראו גם תקנה 28 לתקנות.

אם כך - המבקשים עשו נכון כאשר הגישו את הבקשה, המהווה טענה מקדמית, בהזדמנות הראשונה ולא היה כל צורך בבקשת רשות להגיש את הבקשה .

10. מנגד, צודקים המשיבים בטענתם לפיה היה על המבקשים לתמוך את העובדות הנטענות בבקשה, בתצהיר. אולם, הדברים נכונים, למעשה, רק לגבי העובדות הנטענות בסעיף ו' לבקשה, לגבי ביצוע פסק הבוררות. כל שאר העובדות עולות ממסמכים לגביהם אין, ולא יכולה להיות מחלוקת, כגון המסמכים שצורפו לתביעה, בתיק הפ"ב 64587-05-20, במסגרתו אושר פסק הבוררות ולכן אין צורך בתצהיר לתמיכה בהן .

די בשאר סעיפי הבקשה ובמסמכים הנ"ל - גם בהתעלם מסעיף ו' לבקשה, כדי להצדיק דחיית התביעה על הסף.

11. לגופו של עניין - ראשית, יש לסלק את התביעה על הסף מחמת היעדר עילה ; סעיף 27ג' לחוק הבוררות קובע: " לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק הבוררות אושר". חד וחלק!

כזה הוא המצב בענייננו - עסקינן בפסק בוררות שאושר בפסק דין של בית משפט זה, אשר הפך חלוט לפני כשנה, כך שלמשיבים אין עילה להגשת הבקשה ולבית המשפט אין כל סמכות לדון בה .
12. גם אם הייתה לבית המשפט סמכות לדון בבקשה, לא היה מקום לדון בה, ממספר טעמים;

ראשית - התצהיר שצורף לתביעת המשיבים, הוא תצהיר לקוני, שאיננו תומך בכל העובדות הנטענות בתביעה, אלא רק מציין את הראיה החדשה שהתגלתה, על פי הנטען, ביום 27.1.21 והתקבלה, על פי הנטען, בחודש 2/2021. התצהיר אינו תומך, כלל, בשאר האמור בתביעה - ומה להם, למשיבים כי ילינו על המבקשים, בעניין אי צירוף תצהיר?

שנית - מאז חודש פברואר 2021, שהוא החודש בו המשיבים טוענים שהראייה התקבלה אצלם, ועד להגשת התביעה, עברו יותר משלושה חודשים, בעוד שבקשה לביטול פסק בורר יש להגיש בתוך 45 ימים מהיווצר העילה. בקשה להארכת המועד לא הוגשה.

שלישית – לא התמלאו התנאים להגשת ראייה חדשה; המשיבים לא צירפו לתביעה, את מכתב בא כוחם אל יו"ר הוועדה, לא פירטו מדוע פנו אליו ובאיזו שאלה ומדוע פנו רק במועד שפנו ולא קודם לכן, לא ציינו כיצד ומדוע ראייה זו לא הייתה בידיהם או לא יכולה הייתה להיות בידיהם, על אף שלכאורה לא הייתה כל מניעה להשיגה עוד בעת ניהול ההליך בפני הבורר וכיוצ"ב .

רביעית - בקשת הביטול חסרה מסמכים חיוניים; המשיבים לא צירפו לתביעתם את החלטת הוועדה מיום 22.5.2000, בה מפורטים התנאים לאישור התכנית ואף לא צירפו מסמך כלשהו המעיד אם המבקשים עמדו בתנאים, אם לאו, לא צירפו את פרוטוקול הדיון בפני הבורר ואף לא את הבקשה שהם עצמם הגישו, לאישור פסק הבוררות.

13. ללא צירוף כל אלה ובפרט נוכח היעדר הפירוט הנדרש לגבי כל אשר קדם "להשגת" הראייה והסבר מדוע לא ניתן היה להשיגה קודם לכן, לא ניתן היה לקבל את הבקשה - גם אילו הייתה בידי המשיבים עילת תביעה וגם אילו לא היו נופלים בבקשה הפגמים שנזכרו לעיל.

14. אוסיף ואומר, כי ללא כל קשר ל"ראייה החדשה" המשיבים מפרטים בתביעתם טענות שונות נגד פסק הבוררות, שהם עצמם ביקשו לאשר, ללא שהם מסבירים, אף לא במילה אחת, הכיצד - למרות פגמים נטענים אלה, הם עצמם ביקשו לאשר את הפסק.

15. לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את בקשת הסילוק על הסף ודוחה את בקשת הביטול.

הישיבה הקבועה ליום 14.9.21, מבוטלת בזה.

16. המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ וזאת - בהתחשב בכך שלא התקיים דיון בבקשה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדחיפות, תבטל את הדיון הקבוע ליום 14.9.21 ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוזרי כספי
נתבע: מיכה שי
שופט :
עורכי דין: