ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חדרה נגד שירלי הלברשטיין :

בקשה מס' 5

בפני כבוד ה שופט חננאל שרעבי

מבקשת/נתבעת

עיריית חדרה
ע"י ב"כ עו"ד יפעת סרי

נגד

משיבים/תובעים

  1. שירלי הלברשטיין ת.ז. XXXXXX096
  2. ניסן הלברשטיין ת.ז. XXXXXX654
  3. רן הלברשטיין ת.ז. XXXXXX576

ע"י ב"כ עו"ד דרור גדרון

החלטה

בפני בקשת המבקשת להתיר לה להגיש הודעה לצדדים שלישיים כדלקמן :
החברה הכלכלית לחדרה (להלן: "החכ"ל");
אור-הד הנדסה בע"מ;
נדים כמאל ובניו בע"מ.
(להלן: "הצדדים השלישיים").
יצויין כי כתב התביעה הוגש ביום 24.1.2021, כתב ההגנה הוגש ביום 19.4.2021 וכתב תשובה הוגש ביום 2.5.2021.

רקע
בקצרה נציין כי עסקינן בתביעה כספית על סך של 6,803,550 ₪, שהוגשה בגין שימוש נטען שלא כדין במקרקעין המשיבים על ידי המבקשת. השימוש הוא הקמת מאגר מים גדול המיועד למי נגר עילי (להלן: "המאגר"), שהוקם לכאורה על ידי עיריית חדרה במקרקעי המשיבים ללא קבלת רשותם.
בסופו של יום ולאחר הגשת תובענה ניתן פסק דין על ידי בית משפט שלום בו חוייבה המבקשת לסלק המאגר מהמקרקעין של המשיבים, ו להשיב את מצב המקרקעין לקדמותם.

התובענה דנן מורכבת משני פרקים:
פרק א' דמי שימוש – בסך של 4,118,000 ₪ בצירוף מע"מ + 549,000 ₪ בצירוף מע"מ בגין תקופת זמן בת שישה חודשים עד החזרת המצב לקדמותו , אשר גם לגביה נדרש המשך תשלום דמי שימוש;
פרק ב' אי השבת המקרקעין לקדמותם ונזקים שנגרמו להם – סך של 1,148,00 ₪ בצירוף מע"מ.
בכתב ההגנה אין למעשה הכחשה של ההתרחשות העובדתית של המתואר בכתב התביעה (הודתה בכך גם ב"כ המבקשת בישיבת יום 12.9.2021, עמ' 1 לפרו' שו' 26), ונטענו בעיקר טענות לענין גובה הנזקים הנתבעים.
בהחלטתי מיום 25.2.2021 קבעתי התיק לישיבת קדם משפט ראשונה ליום 12.9.2021 (היום), תוך הדגשה כי על הצדדים לפעול על פי תקנות סדר הדין החדשות, ולמלא את כל המוטל עליהם עד לישיבת קדם המשפט הראשונה.

הבקשה להתיר הגשת הודעות לצדדים שלישיים
ביום 9.9.2021 (יום חמישי בשבוע, כשישיבת קדם המשפט הראשונה קבועה ליום ראשון, 12.9.2021) הגישה המבקשת בקשה להתיר לה לשלוח הודעה לצדדים שלישיים (שפורטו בסעיף 1 לעיל).
לגרסת המבקשת בבקשתה (סעיף 3) היא נוכחה לדעת (לא צויין מתי) , לאחר חפירה של 10 בורות גישוש בשטח המאגר וקידוחי נסיון לעומק 8-10 מ', כי הקרקע שמולאה בחזרה למאגר היא בטיב ירוד ביחס לטיב הקרקע הטבעית, וכי שכבת החול העליונה מכילה פסולת בריכוז משתנה.
לכן רוצה המבקשת לשלוח הודעת צד ג' לצדדים השלישיים מטעמים כדלקמן :
לחכ"ל – זרוע של המבקשת, שהאחריות להשבת המקרקעין לקדמותם מוטלת עליה;
לצד ג' (מתבקש) מספר 2 – שימש כמתכן ומפקח על השבת המקרקעין לקדמותם, ו שימש כמנהל הפרוייקט;
לצד ג' (מתבקש) מספר 3 – היה קבלן הביצוע של פינוי המאגר והשבת המצב לקדמותו .

תגובת המשיבים
המשיבים הגיבו לבקשה במסגרת ישיבת קדם המשפט הראשונה ביום 12.9.2021 (נזכיר כי הבקשה הוגשה ביום 9.9.21, יום חמישי בשבוע), התנגדו לה, וטעמיהם כדלקמן:
א. הבקשה הוגשה בניגוד לתקנה 49 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), הקובעת כי אין להגיש בקשות אלא רשימת בקשות. לא התבקשה, וממילא לא ניתנה למבקשת, רשות להגיש את הבקשה הנדונה.
ב. הבקשה מוגשת באיחור גדול מהקבוע בתקנות ללא כל הסבר ול לא פירוט. הרי כל הטענות של הנתבעת כלפי אחריות הצדדים השלישיים היו ידועות לה בעת הגשת כתב הה גנה, והיא אף ציינה בכתב ההגנה כי היא שומרת על זכותה להגיש תביעה נגד אותם גורמים, ולא הגישה.
ג. הגשת הבקשה כיום תגרום לעכוב ניכר בבירור התובענה.
ד. הבקשה גם אינה מציגה את הקשר העובדתי והמשפטי שבין הצדדים. לא צורפו לבקשה הסכמים שבין העיריה לחכ"ל, ובין חכ"ל לצדדים השלישיים האחרים הנטענים. כך שלא ניתן לדעת מה אחריותם הלכאורית כלפי המבקשת. המסמך היחיד שצורף לבקשה הוא טופס פירוט פינוי פסולת ממנו לא ניתן ללמוד דבר, על אחריות לכאורית של צדדי ג', או מי מהם, ו/או מה הוא נדרש לעשות במקרקעין על פי ההסכם עימו.
ה. במענה לטענת ב"כ המבקשת במהלך הדיון כי חכ"ל היא זרוע של העיריה אך יש לה ביטוחים משלה והיא תאגיד עצמאי (עמ' 1 לפרו' שו' 15-16), נטען כי אם התביעה תתקבל הרי תוכל העיריה לפנות למבטחת של חכ"ל ולדרוש שיפוי.
ו. גם לא ברור מה היריבות הישירה של העיריה מול הצדדים השלישיים הנטענים 2-3 עימם המבקשת כלל לא התקשרה בכל הסכם, אלא לכאורה חכ"ל עשתה כן.
ז. קבלת הבקשה תגרום לדחיית בירור התובענה, וזו מטרת הבקשה. לגרום למשיכת זמן ולא בירור התובענה לגופה.

תשובת המבקשת
ב"כ המבקשת ציינה בישיבת יום 12.9.2021, כי לאחר הגשת כתב ההגנה נעשה בירור מעמיק, ונמצא , לאחר ער יכת סקר ביסוס קרקע, כי יש בסיס לכאורי לטענת התובעים שמצב הקרקע לא שב לקדמותו לאחר פינוי המאגר.
יש גם לתת לצדדים השלישיים לקחת אחריות ולתקן המצב הקיים.

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי הדברים שוכנעתי לדחות הבקשה.

נתחיל בפן הדיוני:
בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות, הודעה לצד שלישי צריכה להיות מוגשת בתוך הז מן שנקבע להגשת כתב הגנה הקבוע בתקנה 9(ב) (60 ימים מיום המצאת כתב התביעה). עסקינן בפרק זמן ארוך בו היתה יכולה המבקשת לבצע כל בדיקה אפשרית מול הצדדים השלישיים והסקת מסקנות לגבי אחריותן, ולא עשתה כן לכאורה (כך עולה מהבקשה, שהבדיקות לגבי אחריותם של צדדים שלישיים התבצעו לאחר הגשת כתב ההגנה).
אם בכך לא סגי – המבקשת הגישה את בקשתה להתיר לה להגיש הודעה לצדד ים שלישיים שלא במסגרת רשימת בקשות, כנדרש בתקנה 49 (א) לתקנות.
הבקשה הוגשה באיחור ניכר (כחמישה חודשים) ללא הסבר של ממש. כל בדיקה שרצתה המבקשת היתה יכולה לבצע עד מועד הגשת כתב ההגנה, בצירוף הודעה לצדדים שלישיים. לא היה בפיה של המבקשת הסבר משכנע לאיחור האמור, שסביר כי יגרום עכוב ניכר בהמשך בירור התובענה.
נמשיך בפן המהותי:
חלק ניכר מהתובענה כלל לא נוגע לצדדים השלישיים, והכוונה לרכיב התביעה הנוגע לדמי השימוש, המהווה את רוב התביעה הכספית העיקרית (ראו סעיף 5 לעיל). מכאן כי צירופם לתובענה הנדונה יהיה שלא לצורך לגבי רכיב תביעה זה, ועלול לסרבל או להכביד על בירורה (שאמור להיות די מהיר בהעדר מחלוקת על התרחיש העובדתי שהתרחש, כמפור ט לעיל).
לבקשה לא צורפו כל מסמכים הקושרים את הצדדים השלישיים לפרוייקט פינוי המאגר שנוגעים לתובענה דנן, ממנו ניתן היה ללמוד על אחריותם הלכאורית הנטענת. לב"כ המבקשת בישיבת יום 12.9.21 לא היה הסבר למחדל זה (עמ' 3 לפרו' שו' 3-6).
לנוכח הנימוקים הנ"ל שוכנעתי כי הכף מוטה לכיוון אי-קבלת הבקשה .
הבקשה כאמור הוגשה באיחור (של כחמישה חודשים) , ללא מסמכים תומכים המלמדים לכאורה על אחריות הצדדים השלישיים, בניגוד לתקנה 49(א) לתקנות וכאשר חלק ניכר מהתובענה כלל לא נוגע לצדדים השלישיים (רכיב דמי השימוש, שהוא עיקר התביעה הכספית).
במצב דברים זה יש אפשרות קרובה כי התרת הגשת הודעה לצדדים שלישיים, כבקשת המבקשת, תסרבל ותכביד על בירור התובענה, שעוסקת אך בבירור נזקים (להבדיל מאחריות).
לאור כל האמור אני מורה על דחיית הבקשה, ומחייב המבקשת בהוצאות המשיבים בבקשה זאת בשיעור של 2000 ₪, שישולמו תוך 30 ימים מהיום למשיבים, באמצעות בא כוחם, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן החלטה זאת ועד ליום התשלום המלא בפועל.
אני קובע קדם משפט נוסף בתובענה זאת ביום 6.1.2022 בשעה 09:00.
עד מועד זה תגיש המבקשת כל חוות דעת מומחה/ים בנושאי המחלוקת בתובענ ה זאת, ככל שברצונה בכך (ולדברי ב"כ המבקשת, כך ברצון המבקשת לעשות לפחות בסוגיית דמי השימוש – עמ' 2 לפרו' שו' 1-2).

המזכירות תעביר החלטה זאת לצדדים.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חדרה
נתבע: שירלי הלברשטיין
שופט :
עורכי דין: