ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'נט מועלם נגד איי אנ טי סי או סרויס בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשים

  1. ג'נט מועלם
  2. גלית פאר
  3. מנשה מור
  4. יצחק מור
  5. אריק מור
  6. חב LTD

נגד

משיבות

  1. איי אנ טי סי או סרויס בע"מ
  2. VIP TOUR GROUP DBA

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעים 1-6 (להלן: המבקשים בהתאמה) לסילוק התביעה על הסף – בין בדרך של דחייתה או בין בדרך של מחיקתה.

ברקע הבקשה, תביעתה הכספית של התובעת (להלן: המשיבה), חברת חוץ הרשומה במדינת פלורידה שבארצות הברית שהוגשה כנגד המבקשים (וכנגד נתבעת נוספת), על רקע הטענה כי נפלה קורבן למעשה הונאה מצד המשיבה 6 אשר על-פי הטענה הוקמה על ידי המבקשים 1-5 ושעימה המשיבה התקשרה. עובדות כתב התביעה מתבססות, בין היתר, על כתב אישום שהוגש כנגד המבקשים שכלל מספר אישומים במסגרתם יוחסו להם עבירות שונות שקשורות גם להתקשרות נשוא התביעה עם המשיבה (ת.פ. 29739-07-17; להלן: ההליך הפלילי).

יצוין כי בקשה לסילוק על הסף הוגשה בעבר על ידי המבקשים 1-5 (ביום 9/4/18) במסגרתה העלו האחורנים טענות דומות לבקשה זו שבפניי ובין היתר, טענה להעדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות ופורום בלתי נאות.

בהחלטתה של כבוד השופטת ע' יוסף קוזין מיום 12/10/18, הורתה האחרונה על דחיית הבקשה על כלל נימוקיה.

כן, יצוין לצורך הרקע הרלוונטי (וכעולה מנספחי הבקשה) כי בהודעה של המאשימה שהוגשה בהליך הפלילי, הצהירה האחרונה כי אינה עומדת על בירור האישומים הראשון והשני בכתב האישום (שהיו רלוונטיים למבקשים 1 ו-2) וזאת על רקע בין היתר, "התפתחויות שאירעו במהלך פרשת התביעה בנוגע לקשיים משמעותיים להעיד עדים מחו"ל" הרלוונטיים לאישומים האמורים; בעקבות "חשיבה מחודשת על הדברים בהמשך להליך הגישור" וכן לאור "אירועים נוספים אשר השליכו על עוצמת האינטרס הציבורי" בבירור האישומים הנ"ל.

בהמשך להודעת המאשימה האמורה, ניתנה ביום 4/5/21 הכרעת דין (חלקית) במסגרתה זיכה בית המשפט בהליך הפלילי חלק מהמבקשים (הרלווונטיים לאישומים מהם בקשה המאשימה כאמור לחזור).

במסגרת בקשתם דנן, עותרים המבקשים כאמור לסילוק התביעה על הסף. לטענתם, הזיכוי של המבקשים 1 ו-2 במסגרת ההליך הפלילי מהווה שינוי מהותי בנסיבות, המשליך במישרין על הנימוק המרכזי בהליך דנן המתיר את בירור המחלוקות בישראל דווקא. כך, נטען כי אין כיום ולו בדל ראיה לכך שלמשיבה עילת תביעה ישירה כנגד המבקשים 1-5 ואף אין ראיה או זיקה להצדקת הפורום הישראלי לבירור המחלקות של כשל בתמורה בין שתי החברות הזרות, המשיבה והמבקשת 6. כן, נטען כי לאחר הזיכוי מתחדד ביתר שאת, העדר היריבות בין המשיבה למבקשים 1 ו-2 לנוכח הזיכוי שהביא לשינוי בראש ובראשונה "בנטלי ההוכחה והראיה", כמו גם כנגד המבקשים 3-5. כן, נטען כי נוכח העדר היריבות ובהעדר עילת תביעה ישירה כנגד המבקשים, המבקשת 6 הינה היחידה שנותרה בהליך זה שיש לה יריבות עם המשיבה ומשעה שמדובר בשתי חברות זרות, הפורום לבירור המחלוקות וודאי שאינו פורום ישראלי.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים בקשר עם הבקשה וכן לאחר שנתתי דעתי להתפתחות שחלה בין לבין במסגרת ההליך הפלילי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

ההלכה הינה, כי סילוק תביעה על הסף (בין מחיקה ובין דחייה), הינו אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה. המדיניות המשפטית הנוהגת נוקטת משנה זהירות בסילוק תביעה על הסף על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה לערכאות (ר' ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו, פ"ד מ(2) 668). הכלל הוא כי הסנקציה של סילוק על הסף היא סנקציה מרחיקת לכת, אשר בית המשפט יעשה בה שימוש רק במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות. חובת זהירות זו מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר בדחייה על הסף, היוצרת מטבעה ככלל מעשה בית דין (ר' ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ [פורסם במאגרים] (4/6/07)). כן, נקבע כי רק במקרה בו ברור ונעלה מכל ספק כי גם אם יוכיחו כל עובדות התביעה, לא יוכל התובע לזכות בסעד הנתבע, רק אז ייעתר בית המשפט לבקשה לסילוק תביעה על הסף (ר' ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן, פ"ד מא(1) 577).

הבקשה דנן הינה למעשה חזרה של המבקשים על נימוקי בקשתם הקודמת לסילוק על הסף וזאת תוך התאמת אותם הנימוקים להתפתחות שחלה בבמסגרת ההליך הפלילי בדמות הזיכוי כאמור של המבקשים 1 ו-2 מחלק מהאישומים (בהמשך לבקשת המאשימה). ייאמר מיד כי אין בהתפתחות זו כדי לתרום לביסוס אי אלו מנימוקי הבקשה באופן שיביא כבר בשלב זה של הדיון לקבלתו ולסילוק התביעה כנגד מי מהמבקשים.

ובמה דברים אמורים? פסק דין אזרחי כידוע מבוסס מבחינת דיני הראיות על הכרעה לפי מאזן ההסתברויות בעוד שהליך פלילי דורש הוכחה מעבר לספק סביר. במקרה דנן, לא רק שהזיכוי בהליך הפלילי היה רלוונטי רק לחלק מהמבקשים (ולחלק מהאישומים) וניתן בעקבות יוזמת המאשימה ושיקוליה שלה באותו הליך, אלא שגם אם הזיכוי היה ניתן במסגרת הכרעת דין מפורטת לאחר שמיעת הראיות באותו הליך, לא היה המדובר בפסק דין בעל נפקות בהליך אזרחי שכן אין עסקינן בפסק דין מרשיע (ר' ההוראות הרלוונטיות בפרק ב', סימן ז' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971). משכך, הטענה להעדר עילה/יריבות נותרה כטענה שדינה להיות מוכרעת רק לאחר בירור עובדתי, גם אם לשיטת המבקשים יש בתוצאה (החלקית) של ההליך הפלילי כדי להוות "שינוי נסיבות קרדינלי" או "שינוי ארי". על-כן, סילוק התובענה בשלב כה מקדמי כנגד מי מהמבקשים אינו אפשרי. הוא הדין באשר לטענות אודות העדר סמכות ופורום לא נאות אשר מבוססת על הנחת המוצא של המבקשת 6 כי בעקבות הזיכוי אין יריבות בין המשיבה למבקשים 1-5 אלא בינה לבין המשיבה.

לאור כל האמור, דין הבקשה לסילוק התביעה על הסף על כלל טיעוניה, להידחות. שמורות למבקשים מלוא טענותיהם.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'נט מועלם
נתבע: איי אנ טי סי או סרויס בע"מ
שופט :
עורכי דין: