ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום בנמו נגד אלמוגים החזקות בע"מ :

לפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

התובע

שלום בנמו
ע"י ב"כ עוה"ד ש' אגמון

נגד

הנתבעת

אלמוגים החזקות בע"מ

בית המשפט שבפניו יקובצו כל הבקשות יוכל, באמצעות הכלים שניתנו בידו בסעיף 7(ב) לחוק - להחליט, לאור התכליות שביסוד החוק ושיקולי יעילות ומשפט, כיצד נכון וצודק יהיה לנהל את הדיון בבקשות האישור או בחלק מהן.

החלטה

1. המבקש, שלום בנמו, הגיש בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה בטענה כי המשיבה מפרה את הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998. בבקשה נטען כי המשיבה, שהיא חברה ציבורית נסחרת , אינה מנגישה את דיווחיה ממערכות המגנ" א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית), המופעלת על ידי רשות ניירות ערך , ומערכת המאי"ה (מערכת אינטרנט להודעות) המופעלת על ידי הבורסה לניירות ערך, לציבור האנשים עם מוגבלות הסובלים מליקויי ראייה. בבקשה נטען כי חובת ההגשה קבועה גם בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013.

2. בהודעה ששלח המבקש ביום 02/08/2021 (בקשה מס' 2), הוא מציין כי הגיש בקשות דומות כנגד חברות ציבוריות שונות גם לבתי משפט נוספים. בסך הכל הגיש, על פי ההודעה, כ-40 בקשות שונות לאישור הגשת תביעות ייצוגיות לבתי משפט מחוזיים ברחבי הארץ. דומה כי לכל בתי המשפט המחוזיים בארץ הוגשו בקשות.

3. בהחלטתי מיום 02/08/2021 הוריתי למבקש להעביר את ההודעה לכל בעלי הדין בכל התיקים על מנת שיביעו עמדתם בדבר האפשרות להעברת הדיון בכל הבקשות בפני מותב אחד. רק חלק מהמשיבים מסרו תגובתם וכולם הותירו את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

הכרעה

4. חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 קובע בסעיף 7 הסדר לאיחוד דיון בתובענות ייצוגיות המעוררות שאלות משותפות של משפט או עובדה. החוק מסדיר הן את שאלת זהות הערכאה בה יתבררו הבקשות הדומות והן את דרך ניהולן. סעיף 7(א) לחוק עוסק בקיבוצן של התביעות בפני מותב אחד וסעיף 7(ב) עוסק באופן ניהול הדיון בתביעות שקובצו. וכך מורה סעיף 7(א), המופנה אל בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה המאוחרת:

(1) מצא בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לאישור כי תלויה ועומדת בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת, אשר מתעוררות בה שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, רשאי הוא, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין, להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת – לאותו שופט או מותב.

(2) מצא בית המשפט כי מתקיים האמור בפסקה (1), והיתה הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, יורה בית המשפט על העברת הדיון בבקשה לאישור המאוחרת לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב.

(ההדגשות הוספו - ר' ס' ).

מן האמור עולה כי בפני בית המשפט הדן בבקשת אישור מאוחרות עומדות שתי חלופות- האחת חלופת רשות, והשנייה חלופת חובה.

5. כאשר מוגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית המשפט, ונמצא שלפני כן הוגשה במסגרת הליך אחר בקשת אישור קודמת, ובשתיהן מתעוררות שאלות משותפות של עובדה או משפט הזהות או דומות בעיקרן - מוקנית לבית המשפט שהבקשה המאוחרת מונחת בפניו, סמכות שבשיקול דעת להורות על העברת הדיון בה למותב הדן בבקשה הקודמת , שהרי בסעיף 7(א)(1) נאמר "רשאי הוא"; לעומת זאת, אם מצא בית המשפט שבפניו הוגשה הבקשה המאוחרת שגם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה הקודמת, מוטלת עליו החובה להורות על העברת הדיון בה למותב הדן בבקשה הקודמת, שכן סעיף 7(א)(2) לחוק נוקט בל שון ציווי ומורה כי בית המשפט "יורה" (ראו בש"א (ת"א) 5317/09 ברן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (31/8/2009)).

6. סעיף 7(ב) מוסיף ומתווה את הדרך שבה על בית המשפט שאליו הועבר דיון בתובענה לנהוג:

(ב) על בית משפט שאליו הועבר הדיון כאמור בסעיף קטן (א) יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) לענין בקשה לאישור קודמת שטרם החל הדיון בה – בית המשפט רשאי להורות על צירוף הבקשה לאישור המאוחרת לבקשה לאישור הקודמת ולדון בהן יחדיו, או על מחיקת אחת הבקשות, כולה או חלקה, ורשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, והכל כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר;

(2) לענין בקשה לאישור קודמת שהחל הדיון בה – בית המשפט רשאי להורות כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא יורה על החלפת המבקש שהגיש את הבקשה לאישור הקודמת או בא הכוח המייצג, אלא אם כן שוכנע שהדבר דרוש כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר, והכל בהתחשב בשלב שבו נמצא הדיון בבקשה לאישור;

(3) לענין תובענה ייצוגית קודמת שהוגשה בשם אותה קבוצה, כולה או חלקה – בית המשפט יורה על מחיקת הבקשה לאישור המאוחרת, כולה או חלקה, ואולם רשאי הוא להורות אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יורה על צירוף עילות תביעה נוספות או חברי קבוצה נוספים אלא אם כן מצא כי התקיימו לגבי עילות תביעה או חברי קבוצה כאמור כל התנאים וההליכים הנדרשים לפי חוק זה לשם אישור תובענה ייצוגית; הורה בית המשפט על צירוף כאמור, יראו את החלטתו כהחלטה בבקשה לאישור.

בית המשפט שבפניו יקובצו כל הבקשות יוכל, באמצעות הכלים שניתנו בידו בסעיף 7(ב) לחוק - להחליט, לאור התכליות שביסוד החוק ושיקולי יעילות ומשפט, כיצד נכון וצודק יהיה לנהל את הדיון בבקשות האישור או בחלק מהן.

8. מעיון בהודעת המבקש עולה כי הבקשה הראשונה בזמן הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בתיק 34661-07-21 ביום 15/07/2021, ימים ספורים לפני הגשת הבקשה בתיק הנוכחי. על פי האמור בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות, עולה כי בכל הבקשות מתעוררות שאלות משותפות של עובדה ומשפט, כלומר בדבר היקף החובה להנגיש את ההודעות המתפרסמות במגנ"א ובמאי"ה. וכן עולה כי קיימת זהות בין חברי הקבוצה שכן מתבקש לקבוע כי בקבוצה יכללו "כל האנשים עם מוגבלות אשר נמנעה או צומצמה אפשרותם לקבל מידע מהמסכים שפורסמו על ידי המשיבה, במסגרת דיווחיה במערכות המגנ"א והמאי"ה [...]" . כלומר הקבוצה בשמה מוגשות כל הבקשות, כולל ת את כל האנשים הסובלים מליקויי ראייה.

9. על כן, על פי הוראות סעיף 7(א)(2 ) לחוק תובענות ייצוגיות, מוטלת על בית משפט זה החובה להעביר את הדיון בפני המותב שבפניו נקבעה הבקשה ה קודמת בזמן. כמובן שבית המשפט אליו תועבר הבקשה יוכל להחליט, על פי שיקול דעתו, לאחד את הדיון בכל הבקשות, לעכב את הדיון בחלק מהבקשות וכדומה.

סוף דבר
9. לאור כל האמור, אני מורה על העברת הדיון בבקשת האישור לבית המשפט המחוזי תל-אביב בפני המותב הדן בבקשה 34661-07-21.

בנסיבות העניין ובשים לב לכך שהדיון בבקשה טרם החל, איני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשפ"א, 06 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום בנמו
נתבע: אלמוגים החזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: