ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו שי לוינגר נגד אליהו קנפלר :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

המבקש

אליהו שי לוינגר

נגד

המשיב
אליהו קנפלר

החלטה

המבקש הגיש ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת מ' צ'רקה) מיום 22.4.21 בתיקים הפ"ב 23522-01-20, הפ"ב 64291-01-20. בהמשך, הסכים המבקש כי היה עליו להגיש בקשת רשות ערעור וביקש לראות בערעור כבקשת רשות ערעור. חברי כבוד השופט עבאס עאסי נעתר לבקשה זו. לפני אפוא - בקשה ליתן רשות ערעור.

פסק דינו של בית משפט קמא הוא קצר, ענייני וברור ואיני רואה צורך בנסיבות אלו לסכמו.
בקצרה יאמר כי עת שניתן בעבר פסק דין בבית הדין של נתיבות חיים, ללא הנמקה ולפי הנטען תוך פגיעה בזכות הטיעון - לא מצא בית משפט קמא מקום לאשרו. בנוסף, בהתחשב בהליכים שפורטו בפסה"ד, הזמן שחלף והנמקה שניתנה בבית משפט קמא - לא נמצא גם מקום להחזיר כיום שוב המחלוקת לבית הדין, להשלמת הנדרש. כך התקבלה בקשת המשיב בהפ"ב 64291-01-20 - לביטול פסק הדין של בית הדין, כלומר לביטול פסק הבוררות ומנגד נדחתה בקשת המ בקש דנן בהפ"ב 23522-01-20, לאשר הכרעת בית הדין, כלומר לאישור פסק הבוררות. משמעות האמור הינה כי נותר עיכוב בתיק הוצל"פ בו נקט המבקש, וזאת כדי לאפשר למשיב לנקוט בתוך זמן תחום בהליך חדש, בו תתבררנה טענותיו בעניין חובו הנטען למבקש .

גם אם המבקש אינו מסכים עם תוצאת ההכרעה (אשר לאורה עליו כאמור להתדיין בהליך נוסף אשר אותו אכן נקט המשיב) - לא די בכך להצדיק מתן רשות ערעור נוספת. אף שה וגשה הודעת ערעור ארוכה ומפורטת (העולה בהיקפה אף על פסק הדין מושא ההליך) - זו אינה מלמדת על טעם המצדיק מתן אותה רשות ערעור חריגה.

מעבר לדרוש אציין כי -

אין ממש בטענה בדבר הכרעה ללא שמיעת ראיות. עיון בהליכים דלמטה מעלה כי התקיימו דיוניים בהם העלו הצדדים טענות. בתום אותם דיונים הוסכם כי הצדדים יגישו סיכומים, תוך שהמבקש ממלא פיו מים - ביחס למחלוקות לכאוריות הנטענות כעת.

עוד אין לקבל הטענה כי היה מקום לסלק על הסף את בקשת המשיב לביטול פסק הבוררות מחמת איחור. טיעון המבקש מתעלם ממכלול ההליכים שהתקיימו בין הצדדים (כמפורט בהכר עה דלמטה) ואשר לאורם לא מדובר במקרה פשוט של פסק בורר ובקשה לביטולו המוגשת באיחור וללא טעם למתן אורכה.

הטענות שמעלה המבקש כנגד המשיב בדבר ההתנהלות בבית הדין, יפות בהתאמה גם יחס אליו. ככל שהדברים היו פשוטים והיה ניתן להשלים שם כל הדרוש ובתוך פרק זמן סביר , חזקה על המבקש כי היה מקדמם.

אכן בהעדר הנמקה ניתן להשיב המחלוקת לבורר להשלמה. בית משפט קמא היה מודע לאפשרות זו ונימק בצורה מספקת ומשכנעת מדוע לא מצא לעשות כן במקרה דנן. לא מצאת י פסול באותה הנמקה.

לא מצאתי גם שגגה בעמדת בית משפט קמא כי אין לקבל שהמשיב ויתר על הנמקה מאחר וחתם על שטר סטנדרטי המשמש בבית הדין. עת הגיעו הצדדים להסכמה כי תינתן הנמקה ואו תה הסכמה גם קיבלה תוקף של החלטה, לא די באותה חתימה הכרחית לקיום הדיון בבית הדין, כדי לאיין הצורך בהנמקה.

אין חולק כי התוצאה לפיה יידרש הליך נוסף, כאשר בינתיים אין המבקש יכול לגבות תשלום אשר לטענתו הוא זכאי לו - אינה נוחה. זאת ב כלל ובשים לב לתקופה המצטברת בכל ההליכים בפרט. בית משפט קמא היה מודע לכך ואיני מוצאת ממש בטענות שהועלו בדבר תרומתו לפרק הזמן האמור . נראה כי הפתרון להליכים המתמשכים - אינו מתן רשות ערעור נוספת, מעבר לקבוע בדין, אלא פניה לזירוז ההליכים - לבית משפט השלום היושב בדין, בתיק אשר נפתח מכוח ההכרעה, מושא הבקשה שלפני י. טוב יעשה המבקש אם יזרז אותו הליך וזאת במקום הטלת אשם במאן דהוא, ביחס לזמן שכבר חלף בעבר.

יש לזכור כי בסופו של יום, המחלוקת שנותרה להכרעה אינה נרחבת. נראה כי במקום להיאחז בהכרעה קודמת לא מנומקת ( בת שתי שורות) אשר בוטלה - טוב ייעשה אם יושלם הבירור הענייני התחום הנדרש, באופן שאם תוכחנה טענות המבקש - הוא יוכל סוף סוף לקבל מהמשיב את התשלום אשר לו הוא זכאי, לטענתו. יש מקום להנחה כי אם תתקבלנה טענות המבקש י ינתן גם ביטוי בהוצאות המשפט לכל הנדרש.

אעיר בשולי הדברים כי נראה שבקשת רשות הערעור לא הוגשה בהתאמה להוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018, ויתכן כי היה ניתן להסתפק רק בטעם זה לדחיית הבקשה.

עוד אציין בטרם חיתום כי ככל שיש ממש בטענה ששני הצדדים מעדיפים שההכרעה בעניינים תושלם בבית הדין, גם אם בפני מותב אחר - אין כל מניעה כי יגיעו להסכמה אשר תייתר המשך הדיון בבית משפט שלום, בהליך החדש שננקט. יצוין עם זאת , כי ניסיונות בית משפט קמא להביא הצדדים להסכמות לא צלחו ולכן הטענה מסופקת.

הבקשה למתן רשות ערעור אפוא נדחית.

מקום בו לא מצאתי כי הועלו טעמים מספקים למתן רשות ערעור וזאת אף ללא שהתבקשה תגובה - לא יעשה צו להוצאות.

ככל שקיים פיקדון מטעם המבקש, זה יוחזר לו באמצעות בא כוחו.

ההחלטה תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו שי לוינגר
נתבע: אליהו קנפלר
שופט :
עורכי דין: