ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולגה יעקובוב נגד אמלי זומרפילד :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

אולגה יעקובוב
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי אלקריף

נגד

נתבעת

אמלי זומרפילד
ע"י ב"כ עוה"ד איילת חן

החלטה

לפניי מונחות שתי בקשות: האחת מיום 29.6.2021 מטעם התובעת למתן פס"ד בהיעדר הגנה (להלן: " בקשת פסה"ד") והשנייה מיום 14.7.2021 אשר הוגשה מטעם עו"ד איילת חן להסרת ייצוגה כבאת כוחה של הנתבעת בתיק (להלן: "בקשת ההסרה").

תחילה אציין, כי המסמך האחרון שהוגש לתיק מיום 18.7.2021 ובו תגובת התובעת לתשובת עו"ד חן, הועבר לעיוני רק בימים האחרונים, ומכאן מועד החלטתי זו.

עוד אציין כי גם במועד כתיבת החלטה זו, עו"ד איילת חן רשומה עדיין בתיק ביהמ"ש כמייצגת את הנתבעת בתיק.

בטרם אדרש להכרעה אסקור בקצרה את הקיים והרלבנטי בתיק

ביום 15.3.2021 הוגש כתב תביעה על סך 71,302 ₪ בגין לשון הרע.
הערת ביהמ"ש: כתב התביעה התיימר (עפ"י תוכנו וצורתו להיות בסדר דין רגיל, אך לפי סכום ועילת התביעה, היה צריך להגיש בסדר דין מהיר).
ביום 29.6.2021 הוגשה בקשת פס ה"ד. לבקשה לא צורפו אישורי מסירת מסמכי כתב התביעה לנתבעת, ואולם, בבקשה נטען כי ביום 13.5.2021 או בסמוך אליו פנתה ב"כ הנתבעת עו"ד איילת חן לב"כ התובעת וביקשה את הסכמתו להארכת המועד להגשת כתב ההגנה ב- 30 ימים, וכי ב"כ התובעת הסכים לבקשה ואף חתם על טיוטת בקשה רלוונטית , ומשכך עו"ד חן העבירה לבית המשפט בקשה מוסכמת להארכת המועד, ולכן על הנתבעת היה להגיש את כתב הגנתה לכל המאוחר עד ליום 20.6.2021. לבקשת פסה"ד צורף מסמך שכותרתו "פניה בהסכמה לבית המשפט" ותוכנו הוא בקשה מוסכמת להארכת המועד להגשת כתב הגנה ב 30 ימים. על המסמך חתום עו"ד מטעם התובעת ואילו מקום חתימת עו"ד איילת חן נותר ללא חתימתה. לבקשה גם צורף מסמך תכתובת דוא"ל ממנו נלמד כי ב"כ התובעת שלח במייל חוזר את מסמך "הפניה המוסכמת" כשהוא חתום על ידו לאותו נמען ששלח אליו קודם לכן את המסמך לחתימה.

הערת בית המשפט: לבית המשפט לא הוגשה הבקשה המוסכמת הנ"ל או כל בקשה אחרת בעניין הארכת מועד הגשת כתב הגנה מטעם הנתבעת.

ביום 1.7.2021 ניתנה החלטתי לפיה בשלב זה ב"כ התובעת מתבקש להבהיר עד ליום 5.7.2021 מתי בדיוק נמסרו מסמכי התביעה, למי ומדוע, תוך צירוף אסמכתאות ומלוא ההתכתבויות בין ב"כ הצדדים. בנוסף, בהחלטה הנ"ל ניתנה הוראה למזכירות לוודא כי עד ליום 4.7.2021 ההחלטה נמסרה לב"כ התובעת.

ביום 5.7.2021 הוגשה הבהרה מטעם ב"כ התובעת, בהמשך להחלטתי הנ"ל מיום 1.7.21. להודעת ההבהרה לא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בה. עיקר הטענות שנטענו הן: עו"ד איציק פריד שהתנהל ביום 19.11.2020 מול ב"כ התובעת בטרם הוגשה התביעה לבית המשפט ובהקשר למכתב ההתראה שנמסר לנתבעת בטרם נקיטת ההליכים המשפטיים, הודיע ביום 12.4.2021 לב"כ התובעת כי הוא אינו מייצג את הנתבעת בתיק התביעה ומשכך מבוקש לשלוח את המסמכים ישירות לנתבעת, וזאת לאחר שהתובעת המציאה ביום 25.3.2021 את מסמכי כתב התביעה לעו"ד פריד; הדואר הרשום ובו כתב התביעה אשר נשלח לנתבעת – "לא נדרש" ביום 7.4.2021 ; ביום 22.4.2021 כתב התביעה נשלח לדוא"ל של הנתבעת; ב"כ מטעם הנתבעת (ככל הנראה הכוונה לעו"ד איילת חן) ביקשה ביום 19.5.2021 את הסכמת התובעת להארכת המועד להגשת כתב ההגנה כפי שפורט לעיל; עו"ד פריד יידע את הנתבעת בהגשת כתב התביעה נגדה והראיה לכך היא עצם העובדה שעו"ד אחרת מטעם הנתבעת פנתה לב"כ התובעת לשם הארכת המועד להגשת כתב הגנה, ומשכך יש לראות בעו"ד פריד כמורשה של הנתבעת לשם קביעה כי המסמכים הומצאו לנתבעת.

ביום 14.7.2021 ניתנה החלטתי לפיה עולה ספק האם מסמכי התביעה אכן נמסרו לנתבעת וגם לאור כך שלא ברור מדוע עד כה לא הוגשה הבקשה המוסכמת להארכת המועד, ולכן אפשרתי לב"כ הנתבעת להגיב לבקשה בתוך יומיים מיום המסירה ולהתייחס לשאלה מדוע לא ראוי לחייבה בהוצאות לטובת אוצר המדינה בשל כך שעד כה לא הגישה בפועל לתיק בקשה להארכת מועד, ולמרות שהיא רשומה בתיק כמייצגת הנתבעת. בנוסף בהחלטה הנ"ל הוריתי למזכירות לוודא כי ההחלטה תימסר לצדדים עד ליום למחרת.

ביום 14.7.2021 הגישה עו"ד חן את תשובתה ואת בקשת ההסרה. לתשובה לא צורף תצהיר. בתגובה מודה עו"ד חן כי אכן פנתה לב"כ התובעת לשם הסכמתו להארכת המועד ואולם בפועל ייצוג הנתבעת לא הוסדר בין הנתבעת לבין עו"ד חן וזאת משום שלאחר כמה ימים ממשלוח הפניה לב"כ התובעת, הנתבעת ניתקה כל קשר עם משרדה של עו"ד חן. בנוסף, ציינה עו"ד חן כי מעולם לא הצהירה בתיק שהיא מייצגת את הנתבעת וכן מעולם לא הוגש מטעמה ייפוי כוח לתיק.

ביום 15.7.2021 ניתנה החלטתי לפיה התובעת תגיב לתשובת עו"ד חן בתוך יומיים מיום המסירה.

ביום 16.7.2021 ניתנה החלטתי ובה ציינתי כי ביום 15.7.2021 הודיע המזכירות בזו הלשון: "פנתה אלינו עו"ד איילת חן אשר טוענת ובצדק כי הוגדרה בטעות בתיק. לתשומת ליבך כי לא הוגש כל ייפוי כוח מטעמה, כלומר הוגדרה בטעות". בנוסף, החלטתי להמתין לתגובת ב"כ התובעת כפי החלטתי מיום 15.7.2021 ונתתי הוראה למזכירות לשלוח ההחלטה לצדדים גם בפקס ידני.

ביום 18.7.2021 הוגשה תגובת התובעת לתשובת עו"ד חן. עיקר טענות התגובה הן כי הנתבעת מודעת לתביעה נגדה שהרי הנתבעת מסרה את מסמכי כתב התביעה לעו"ד חן שתחילה פעלה מטעמה בהגשת הפניה לתובעת לשם הסכמתה למתן הארכת מועד הגשת כתב ההגנה, והעובדה כי כיום עו"ד חן אינה מייצגת את הנתבעת, אינה משפיעה על העובדה שהנתבעת מודעת להליך התביעה שהוגש נגדה.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכל מסמכי התיק ובטיעוניי הצדדים אני מחליט כך:

הבקשה למתן פס"ד – נדחית.
בקשת ההסרה- מתקבלת.

נימוקיי

לעניין בקשת פסה"ד

אמנם עולה כי הנתבעת מודעת לתביעה (מעצם פנייתה של ב"כ הנתבעת כמדוחח מעלה בהרחבה) וחרף כך לא הגישה כתב הגנה.

אך נראה כי התביעה הוגשה בטעות בסדר דין רגיל (ולא בסדר דין מהיר), ולכן מתן פס"ד בנסיבות אלה עלול להיחשב כפגם בהליך מתן פסה"ד שיחייב בהמשך את ביטולו מחובת הצדק, ולכן אני מוצא לדחות את בקשת פסה"ד.

לעניין בקשת ההסרה

הן הודעת המזכירות אשר צוינה בהחלטתי מיום 16.7.2021 לפיה עו"ד חן נרשמה בטעות כמייצגת בתיק, הן אי הגשת ייפוי- כוח מטעם עו"ד חן והן תשובת עו"ד חן מיום 14.7.2021 מביאים למסקנה כי עו"ד אינה מייצגת בתיק וכי במקרה דנן נפלה טעות בתום לב, ומשכך אני נעתר לבקשת עו"ד חן.
המזכירות תמחק את עו"ד חן כמייצגת הנתבעת בתיק.

התובעת מתבקשת להגיש לתיק עד יום 30.9.21 כתב תביעה מתוקן מתאים (מתאים להוראות סדר הדין המהיר) , ולהמציאו בהמשך לכך לנתבעת, שתהיה זכאית להגיש כתב הגנה בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי כתב התביעה המתוקן + הזמנה לדין מתוקנת.

המזכירות תרשום לפניה תזכורת מעקב ליום 5.10.21.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים, גם לעו"ד חן וגם לנתבעת עצמה.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אולגה יעקובוב
נתבע: אמלי זומרפילד
שופט :
עורכי דין: