ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל כהן נגד פרגוטופ פרגולות ומערכות הצללה בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
נתנאל כהן
נגד
נתבעים

  1. פרגוטופ פרגולות ומערכות הצללה בע"מ ח.פ 513035154
  2. אלי עמור – נמחק
  3. חיים עטיה מאיר

פסק דין

הבקשה
עניינו של ההליך – תביעה חוזית כספית. עילת התביעה – עבודות להתקנת פרגולה, שלטענת התובע לא בוצעו כראוי או לא הושלמו, תוך כדי גרימת נזקים (להלן: " עבודות הקמת הפרגולה").
לכתב התביעה צורפו הסכם הזמנת העבודות שבגינן שולם הסך של 50,000 ₪, תמונות, קבלות, הצעת מחיר לעניין נזקים, וקבלה על שכ"ט עו"ד בגין הליך זה. התובע לא תמך את תביעתו בחוו"ד כדין לעניין נזקים לכאורה שגרמו הנתבעים, כי אם כאמור הצעת מחיר. כמו כן – לא הגיש חוו"ד כדין להוכחת היקף עבודות התקנת הפרגולה שלשיטתו לא הושלמו ועלות ההשלמה, אם בכלל .
התביעה נגד הנתבע 2 נמחקה. ראו החלטה מיום 26/11/20.
בכל הנוגע לתביעה נגד נתבעים 3,1: שגובש בין הצדדים הסדר דיוני למינוי מומחה מטעם בית המשפט בקשר עם העבודות הנ"ל, במימון משותף ע"י הצדדים. הנתבעים לא עמדו בהסכם. כתב ההגנה מטעם נתבעים 3,1 נמחק בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 11/8/21, ולנוכח השתלשלות עניינים והחלטות שקדמו לה, לרבות שני דיונים. כתבי בי דין ופרוטוקולי הדיונים מדברים בהקשר זה בעד עצמם.
לפני בקשת התובע למתן פסק דין נגד הנתבעים 3 ,1 . בסעיף 4 לבקשה, מבקש הוא כי תינתן על יסוד כתב התביעה בלבד.
לאחר שבחנתי את כתב התביעה על נספחיו , מצאתי שהתובע לא הוכיח את תביעתו וכי לא ניתן לקבלה, וכי על כן דינה להימחק. אפרט ואנמק .
דיון והכרעה
הדין
בתקנה 130 לתקנות סדר הדין החדשות תשע"ט 2018 (להלן: "תקנות סד"א"), שהחליפה את תק' 97 לתקסד"א הקודמות, נקבע כדלקמן: "נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד".
בע"א 6528/99 ‏ בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר יבוא, יצור ויצוא עצים,פ''ד נו(4) 817 , נקבע כדלקמן: "תביעת וקסלמן נגד הבנק היא לסכום כסף בלתי קצוב, ובית-המשפט הורה כי על וקסלמן להביא ראיות להוכחת תביעתו. אף שוקסלמן איננו מילין בערעורו על צדקתה של החלטה זו יש, לדעתי, טעם להדגיש כי בהחלטתו האמורה נהג בית-המשפט כראוי. כל כך מפני שבית-המשפט היה מוסמך ליתן פסק-דין על יסוד כתב-התביעה בלבד, בהתאם לתקנה 97 (א) רישה, וסמכותו לעשות כן לא נגרעה אף שהסעד שנתבקש בתביעה הוא תשלום דמי נזק, ( ששיעורם לפי תקנה" 84 יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הודו בו במפורש, בין אם הוגש כתב הגנה או כתב תשובה שכנגד ובין אם לאו (.. ראו זוסמן בספרו ... אך כבר נפסק כי בקיומה של הסמכות האמורה אין כדי לפטור את בית-המשפט מהתחשבות באופייה של התביעה לדמי נזק) ראו ע"א 464/71 אמסלם נ' שטיינברג [2] בעמ' (33 ואכן, בתביעה לסכום כסף לא קצוב הנטייה הרווחת היא שלא להסתפק בטענות כתב-התביעה ולדרוש מן התובע להוכיח את תביעתו כולה או מקצתה ( ע"א 270/77 עספור נ' קאלו [3] בעמ' 659)" (הדגשה שלי,- ר.ש).
יריבות עם הנתבעים:
7. בהתאם לאמור בסעיף 2 לכתב התביעה ו הסכם מיום 20/9/19 (נספח ב' לכ"ת ), העבודות מושא התביעה הוזמנו מהנתבעת 1, שהיא חברה בע"מ.
8. בניגוד לאמור בסעיף 3 לכתב התביעה, על פי תמצית רישום מרשם החברות ( נספח א' לכ"ת) - הנתבע 3 הפך להיות בעל מניות בנתבעת 1 ביום 26/4/20; דהיינו, כ-7 חודשים אחרי כריתת הסכם העבודות הנ"ל. מיתר נספחי התביעה, עולה שהעבודות והנזקים הנטענים, בוצעו ונעשו לכאורה לפני המועד הנ"ל. כן עולה לכאורה, שהנתבע 3 היה עובד של החברה בע"מ הנתבעת 1.
כתב התביעה לא כולל טענות בדבר הרמת מסך, וממילא לא הוכח שיש מקום לכך, בנסיבות העניין של בקשה זו למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.
9. מכל האמור – כתב התביעה עצמו לא מעלה ולא מגלה עילה אישית כלפי הנתבע 3. אני מורה אפוא על מחיקת התביעה האישית נגדו. בנסיבות העניין ובהעדר כתב הגנה, שנמחק, אין צו להוצאות.
למעלה מן הדרוש, אציין שלנוכח התנהלותו של הנתבע 3, שעיכב את בירור התביעה, ו לא עמד בהסדר דיוני שגיבש עם התובע, בהתחייבותו לפרוטוקול הדיון ובהחלטות בית המשפט, ותרם לסרבול ההליך ועיכובו – גם אלמלא נמחקה התביעה נגדו בהעדר יריבות לכאורה - לא היה מקום לפסוק הוצאות לזכותו. לפנים משורת הדין, לא הוטלו לחובתו הוצאות לטובת אוצר המדינה.
10. לעומת זאת, עומדת לתובע תביעתו נגד הנתבעת 1 , עמה התקשר לצורך עבודות הקמת הפרגולה מושא התביעה .
האם התובע הוכיח את הסכומים שנתבעו במסגרת כתב התביעה, כפי שהוגש וזכאות להם מול הנתבעת 1 ?
משנמחק כתב ההגנה, ובהתאם למבוקש – נדרשתי לכתב התביעה על נספחיו .
התובע, בסעיף 10 לתצהירו, כותב ש"עד היום לא בוצעה העבודה כלל". תביעתו היא להחזר מלוא הסכום ששילם לנתבעת 1. ברם, על פני הדברים, טענה גורפת זו לא מתיישבת לכאורה עם תמונות שצורפו לכתב התביעה; על פיהן - חלק מהעבודות בוצעו. כאמור, התובע לא תמך את תביעתו בחוו"ד כדין, כך שאין בפני נתונים לעניין שווי העבודות שבוצעו ועלויות יתרת העבודה. תצהיר תמיכה של התובע, שהוגש לתיק ביום 24/9/21, לא מרפא חסר זה. גם תצהירו שהוגש לתיק ביום 27/11/20, לא עונה על כך.
לאור זאת, אני קובעת שהתובע לא הוכיח איזה חלק של העבודות מושא התביעה לא בוצע. התוצאה היא, שלא ניתן לתת פסק דין על מלוא סכום העבודות ששולם על ידו, כפי שנתבע.
באשר לטענת התובע בדבר נזקים על פי הצעת מחיר מיום 18/5/20 (נספח ה' לכ"ת): משעסקינן בטענה לנזקים הטעונים תיקון, דרישה לסכום בשיעור של 8,307 ₪ , טעונה בד"כ חוו"ד מומחה, שיבהיר את מקור הנזקים, או ראיות אחרות, וכאלו לא הוצגו. זאת ועוד. בהצעת המחיר הנ"ל, נכתב שמדובר ב"תיקון ליקויים במרפסת בית", ללא ציון מקורם. ההסכם בגין עבודות התקנת הפרגולה נכרת ביום 10/9/19, תמורתן שולמה בסמוך לאחר מכן ואף העבודות שבמחלוקת בוצעו לכאורה בשלהי אותה שנה, או תחילת זו העוקבת. בהצעת המחיר אין אזכור של קשר לכאורה בין הפריטים הכלולים בה לבינן. אף לא הוגש תצהירו של נותן ההצעה, להבהרת עניינים אלו.
מחד גיסא - שוכנעתי, שלא ניתן בנסיבות העניין "לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד", כמצוות תקנה 130 הנ"ל. שכן, לשם הוכחת תביעתו בקשר עם עבודות התקנת הפרגולה שלשיטתו לא הושלמו, או שלא בוצעו כיאות - נחוצה חוו"ד מומחה כדין; אך כפי שהובהר - לא הוגשה כזו. הוא הדין ב"הצעת המחיר", שטעונה חוו"ד מומחה כדין, ולכל הפחות, השלמות, עדות נותן ההצעה, ועוד. השלמות אלו, בשלב זה של ההליך, מהוות מהלך ממושך, החורג מ"הוכחת נזק" (דוגמת חשבוניות, פירוט קצר המתיישב עם כתב התביעה ונספחיו וכו') שניתן לאפשר לצורך מתן פסק דין בנסיבות כגון אלו שלפני.
מאידך גיסא - אין בידי בית המשפט להכריע, על יסוד תמונות שצורפו לכתב התביעה, ועל פי השוואתן להסכם ההתקשרות, הכולל שרטוטים ומונחים מקצועיים, מה בוצע, מה לא בוצע כיאות, ומה השווי הכספי של חלקים אלו, תיקונם או השלמתם. כך, גם אין בידי בימ"ש לייחס נזקים לכאורה המופיעים בתמונות, לעבודות ביצוע הפרגולה, רק משום שהוגשה הצעת מחיר לתיקונם.
בשולי הדברים בלבד, יצוין שממילא לו שוכנעתי לקבל חלק מהתביעה, למשל בפריט ה"נזקים" (ולא כך מצאתי), דין יתרת התביעה היה להידחות, שהרי הדיון לא פוצל.
מכל האמור – התובע לא הוכיח את הסכומים שתבע וזכאות להם מול הנתבעת 1.
בנסיבות ולנוכח השתלשלות העניינים בהליך דנן , מצאתי להורות על מחיקת התביע ה נגד הנתבעת 1 (ולא על דחיית התביעה כנגדה). המחיקה נעשית מכוח סעיף 41(א)(4)לתקנות סד"א. כידוע , בהתאם לתקנה 42(ב) לתקנות סד"א, מחיקה זו לא תהווה מעשה בי דין .
סוף דבר
התביעה נמחקת בזאת, ללא אפשרות לחידוש בהליך זה. בנסיבות העניין, ובהעדר כתה"ג - אין צו להוצאות.
פסק הדין ישלח לצדדים
ניתן היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתנאל כהן
נתבע: פרגוטופ פרגולות ומערכות הצללה בע"מ
שופט :
עורכי דין: