ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הייקה קיס נגד דוד אברהם שלמה :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקשת

הייקה קיס

נגד

משיב
דוד אברהם שלמה

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקשת כי המשיב, אשר הנו הבעלים או המחזיק או המפעיל של "משתלת דוד" בקריית אתא, פעל בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), ובניגוד ל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובפרט תקנות 18(ג) ו- 18(ח), בכך שלא הייתה במשתלה מערכת עזר לשמיעה עם לולאת השראה ועם אוזניה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג שירות.

למבקשת מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענת ה ביום 13.5.21 ה יא הגיעה למשתלה יחד עם בן זוגה, אשר גם לו מוגבלות בשמיעה. השניים התאמצו והתקשו להבין את נציגות השירות שהיו במקום בנוגע לעציצים שהמבקשת חיפשה למתנה. המבקשת שאלה אם יש מערכת עזר ללקויי שמיעה ונציגות השירות התנצלו שאין, ואכן המבקשת לא ראתה מערכת עזר בעמדת השירות בה שילמה או בכלל במקום.

לטענת המבקשת בנוסף לקושי ולמאמץ להבין את נציגת השירות המבקשת חשה חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת אפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקשת ביקר ב מקום ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת השירות. לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור במקום.

3. בטרם הגיש המשיב תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיב טען כדלקמן:

המשיב סבר כי המשתלה פטורה ממערכת העזר מפני שאינה רשת סניפים אלא משתלה אחת.
היעדר מערכת שמיעה נבע משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות בשמיעה.
המשיב כופר בטענות המבקשת לגבי הנזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתו לא ניתן לזהות ולאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.
עקב המצב ומיקום המשתלה מספר הקונים במשתלה הוא מועט יחסית. המשתלה נמצאת בסמיכות לביתו של המשיב שהנו פנסיונר בן 74 המתפעל את המשתלה כמעט לבדו, כאשר אחותו לעיתים עוזרת לו , גם היא פנסיונרית במשרה חלקית. לטענת המשיב ספק אם ביכולתו להמשיך ולתפעל את המשתלה זמן רב עקב כך שילדיו בחרו מסלול חיים אחר.

4. המבקשת ד וחה את טענות המשיב, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה, וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל, לרבות על משתלת המשיב שאינה רשת סניפים , הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה - לאחר הגשת בקשת האישור המשיב דאג לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות התקנות בעמדת השירות וגם מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות התקנות.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיב יתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקשת שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ת ולא ע"י המשיב והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיב התחייב להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיב ידאג להדרכה לעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכת העזר וינחה אותם לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוישות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיב ישלם גמול למבקש ת בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקשת בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ ( הכולל החזר בדיקת החוקר על סך של 500 ש"ח). שכ"ט ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים (2,000 ₪ בצירוף מע"מ כל תשלום). ההמחאות יועברו ע"י ב"כ המשיב לב"כ המבקשת. קבלה על תשלום הגמול וחשבונית מס על תשלום שכ"ט יופקו לאחר התשלומים בפועל.
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקשת וב"כ המבקש ת צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
לבקשתי המשיב ציר ף תצהיר תומך לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיב כבר רכש, התקין והפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת השירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון. יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.
כמו כן, אין בבקשת ההסתלקות כדי להוות מעשה בית דין לחברי הקבוצה.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה במשתלת המשיב.

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

8. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתה האישית של המבקשת נדחית.
המשיב ישלם גמול למבקשת בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקשת בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המשיב יתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקשת שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו במועדים כמוסכם לעיל.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הייקה קיס
נתבע: דוד אברהם שלמה
שופט :
עורכי דין: