ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי קסוטו נגד מועצה אזורית גן רוה :


בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המבקש

שי קסוטו

נגד

המשיבה
מועצה אזורית גן רוה

החלטה

לפניי בקשה לביטול צו סגירה בהתאם להסכמות הצדדים מיום 21.6.21 .

רקע וטענות הצדדים
בתאריך 06.06.21 הוצא כנגד המבקש צו סגירה מנהלי, מכח סעיף 20 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 (להלן – " החוק"), בשל הפעלת עסק לכאורה שמהותו גן אירועים /או מתחם להשכרת אירועים ו/או הסעדה ו/או מתחם לקיום מסיבות במשק 163 במושב גאליה, גוש 2653 חלקה 29 בתחום המועצה האזורית גן רווה וזאת מאחר ולא ניתן לעסק רשיון עסק ואף לא התקבל אישורם של גורמי האישור הנדרשים מאת הרשויות השונות, לרבות כיבוי אש ומשטרה.

בתאריך 09.06.21 עתר המבקש לביטול צו הסגירה המנהלי. המבקש פירט בבקשתו כי הוא אחד מיורשי עזבון אמו המנוחה ורשאי להמשיך להתגורר במשק עד לתאריך 30.07.21. לגופו של עניין טען, כי בימי חייה נהגה המנוחה להשכיר חלק משטחי המשק לצורך קיום מפגשים משפחתיים והעותר המשיך את הפעילות עד למינוי מנהל עזבון קבוע. צו הסגירה הוצא בניגוד לחוק ובניגוד לכללי המנהל התקין, ניתן באופן שרירותי וחסר כל סבירות והנמקה ומבלי שנערך בעניינו שימוע.

עוד נטען בבקשה, כי בניגוד לקבוע בסעיף 20(א)(1) לחוק, לא ידוע למבקש מתי החל העיסוק בעסק ומשכך לא ברור אם יש תחולה לסעיף זה בעניינו, וכי השכרת השטח לקיום מפגשים משפחתיים אינו נמנה על רשימת סוגי העיסוקים טעוני הרישוי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק אליה מפנה סעיף זה. עוד נטען, כי אין כל הנמקה לקב יעה בדבר סכנה ממשית לשלום הציבור בהמשך הפעלת העסק ומכאן , כי ראש הרשות חרג מסמכותו . בנסיבות אלה ומשלא נערך למבקש שימוע טרם סגירת העסק, הוא עתר להורות על ב יטלו של צו הסגירה.

בד בבד הוגשה בקשה למתן צו ארעי לעיכוב ביצועו של הצו בשל כך שנקבע מפגש משפחתי בתאריך 09.06.21 שניתנה לגביו החלטה.

המשיבה התנגדה לבקשה. נטען, כי במסגרת ביקורת שערכה בתאריך 21.02.21 במקרק עין נמצא, שבמקרקעין נבנו/הוצבו מבנים המשמשים לקיום אירועים וכן נבנתה סככה ללא היתר המשמשת קירוי למטבח תעשייתי והכל ללא היתר, ללא רישוי או הסכמה של המשיבה וללא אישור מגורמי הרישוי השונים כנדרש, לרבות משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרה וכדומה.

עוד טענה המשיבה, כי בשל חשש ממשי מפני פגיעה בשלום הציבור וסכנה לציבור הן מבחינה בריאותית והן מבחינה בטיחותית בקיום אירוע המוני, הוצא צו הפסקה מנהלי ביום 06.06.21 לאחר קיום חובת היוועצות כנדרש.

יתירה מכך, במקום נבנו מבנים לא חוקיים ללא היתר ושימוש ללא היתר תוך קביעת עובדות בשטח. בשל סכנה לציבור נוכח הפעלת עסק ללא רישוי ואישור הגורמים הרלוונטיים עתרה המשיבה לדחות את הבקשה ולקבוע, כי הצו המנהלי ימשיך לעמוד על כנו. לתגובתה צ ירפה דו"ח פיקוח מתאריך 21.02.21, צו סגירה מנהלי ותמונות.

בדיון שהתקיים בתאריך 21.06.21 ולאחר שהמבקש הצהיר, כי פירק את כל המבנים הלא חוקיים במקום, הושגה הסכמת הצדדים, כדלהלן:
"הגענו להסכמה לפיה הצו יבוטל בכפוף לכך שהמבקש יגיש בקשה לרישיון עסק הכוללת את כל המסמכים הנדרשים וזאת בתוך 30 ימים מהיום. כן ייאסר על המבקש להפעיל מטבח או חימום או הכנה של מזון בתוך 30 הימים ועד לקבלת רישיון עסק. ככל שהמבקש יעמוד בתנאים שנקבעו, לא יינקטו כנגדו הליכים בתוך תקופת 30 הימים.
ככל שמדובר בהכנת אוכל שנעשית על ידי אורחים במקום, הדבר אינו נאסר אך מובהר למבקש כי לא תהיה לו מעורבות בעניין".
להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

בתאריך 21.07.21 הגיש המבקש בקשה למתן החלטה, זו הבקשה המונחת לפניי, בה ביקש לבטל את צו הסגירה, שכן בהתאם להסכמות הצדדים מתאריך 21.06.21 המבקש הגיש בקשה לרישיון עסק בתאריך 20.07.21 ולכן מילא אחר חלקו בהסכמות הצדדים.
המשיבה התנגדה לבקשה. נטען, כי הסכמת הצדדים בדיון ניתנה על סמך הצהרת המבקש , כי פירק את כל המבנים הלא חוקיים ובכפוף להגשת בקשה לרישיון עסק בתוך 30 ימים ובכפוף לכך שיאסר עליו להפעיל מטבח או חימום או הכנה של מזון עד לקבלת ר ישיון עסק.
אלא שבביקורת שערכה המשיבה נמצא, כי במקרקעין עדי ין בנויים מספר מבנים לא חוקיים וללא היתר המשמשים לקיום אירועים, לרבות סככה המשמשת קירוי למטבח תעשייתי, בה מתבצעת כמעט מידי יום הכנה של מזון או חימום לאירועים שמקיים המבקש, והכל ללא אישור של מי מהגורמים הנדרשים.

עוד נטען, כי הגם שצוין בבקשה , כי ה מבקש הגיש בקשה לר ישיון עסק, לא צורפו המסמכים הנדרשים. יתרה מכן נטען, כי הפעלת העסק במבנים לא חוקיים וללא היתר תוך הכנת מזון ללא רישוי וללא אישורים נדרשים עלול לגרום לסכנה משמעותית לבטחון הציבור ולבריאותו ודי בכך לצורך דחיית הבקשה.

בנסיבות אלה עתרה המשיבה להאריך את תוקפו של הצו בשבעה ימים נוספים. לתגובה צורפו תמונות מהמקרקעין.

המבקש חזר בתשובתו על הבקשה והוסיף, כי בניגוד לטענות הוא נשמע ופעל בהתאם להוראות בית המשפט, לא הפעיל מטבח להכנה או חימום של מזון , וכי אין בשטח כל מבנה "לא חוקי". עוד נטען, כי לתגובה לא צורף כל תצהיר ואף לא דוח ביקורת ולא ברור מתי צולמו התמונות המצורפות לתגובה ומשכך אין לקבל את טענות המשיבה. לגופו של עניין נטען כי בתאריך 20.07.21 הגיש ב"כ המבקש בקשה לרישיון עסק עם כל המסמכים הנדרשים ומשכך עתר לקבל את הבקשה . עוד טען המבקש, כי אין קשר בין המבנים בגינם ניתן צו הסגירה, אוהלים שפורקו, לבין המבנים מושא דוח הפיקוח המאוחר מיום 12.7.21 .

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ובנספחים, שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות.

סעיף 20 לחוק שעניינו "צו הפסקה מינהלי" קובע כך:
"(א) ראה גורם מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ג) על יסוד דוח שהגיש לו מפקח, כי יש יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה, רשאי הוא לצוות בכתב על בעל העסק, על המחזיק בעסק, על מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועל העסק, ועל כל מי שהמועסק בשירותם, להפסיק את העיסוק בעסק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (בחוק זה – צו הפסקה מינהלי):
(1) עסק טעון רישוי לפי חוק זה פועל בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, ובלבד שבמועד הדוח לפי סעיף קטן (א) לא חלפו יותר מ-18 חודשים מיום שהחל העיסוק בעסק;
(2) עסק טעון רישוי לפי חוק זה פועל בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, בניגוד לתנאיהם, או בניגוד לתקנות לפי חוק זה, והדבר מקים סענה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בציבור בשים לב למטרות המפורטות בסעיף 1(א)".

צו סגירה מנהלי מכוח סעיפים 20 – 21 לחוק הינו כלי אכיפה הנתון בידי הרשות המנהלי ת ותוקפו מוגבל למשך 30 ימים.

כמפורט לעיל, בדיון שהתקיים בתאריך 21.06.21 ולאחר שהמבקש הצהיר, כי פירק את כל המבנים הלא חוקיים במקום ( פרוטוקול הדיון עמ' 1 שורה 17) , הושגה הסכמת הצדדים, כדלהלן:
"הגענו להסכמה לפיה הצו יבוטל בכפוף לכך שהמבקש יגיש בקשה לרישיון עסק הכוללת את כל המסמכים הנדרשים וזאת בתוך 30 ימים מהיום. כן ייאסר על המבקש להפעיל מטבח או חימום או הכנה של מזון בתוך 30 הימים ועד לקבלת רישיון עסק. ככל שהמבקש יעמוד בתנאים שנקבעו, לא יינקטו כנגדו הליכים בתוך תקופת 30 הימים.
ככל שמדובר בהכנת אוכל שנעשית על ידי אורחים במקום, הדבר אינו נאסר אך מובהר למבקש כי לא תהיה לו מעורבות בעניין". להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

נוכח הסכמה זו לא מצאתי לדון בטענות הצדדים לגבי פגמים במתן צו הסגירה המנהלי והחלטה זו תתייחס לקיום/הפרת ההחלטה מיום 21.6.21 בלבד.

המבקש טען, כי מילא אחר התנאים שנקבעו בהחלטה ולכן עתר לביטול צו הסגירה.

המשיבה מנגד טענה, כי חרף הצהרת המבקש, כי המבנים נהרסו, הריש שמדוח הפיקוח מתאריך 12.7.21 לא כך הדבר ולכן לא מילא המבקש אחר התנאים ויש להותיר את הצו על כנו.
במקרקעין מצויים מבנים ללא היתר המשמשים לקיום אירועים וכן סככה המשמשת קירוי למטבח תעשייתי בו מתבצע מדי יום הכנה של מזון או חימום לאירועים שמקיים המבקש ולהוכחת טענותיה הפנתה לתמונות, להודעת פרסומת מטעם המבקש ודוח הפיקוח .
אמנם דוח הפיקוח מיום 21.2.21 התייחס למספר אוהלים בהם מתקיימים האירועים (מבנים A,B,C ו- D) כאשר בדוח הפיקוח מיום 12.7.21 ההתייחסות היא לשני מבנים בהם מתקיימים האירועים, מבנים G ו- H, אך אין לקבל טענת המבקש, כי אין קשר בין המבנים. מעיון בתמונות ניתן לראות, כי מבנה G אמנם אינו מבנה סגור אך הוא תחום מצדיו באופן שברור שהוא משמש לאירועים וברור שעל המבקש להוריד גם את המסגרת שתוחמת את המקום , שכן הדבר מהווה מבנה.
גם הציוד בתמונות במבנה H מלמד לכאורה על שימוש בעל אופי עסקי ולא על ציוד שנועד לשמש את המתארחים במקום לחימום מזון באופן אישי.

בין הצדדים אף מחלוקת באשר לטיב הבקשה שהוגשה, כאשר לטענת המשיבה הבקשה לרישיון עסק שהוגשה אינה כוללת את המסמכים הרלוונטיים.

אני סבורה, כי די בכל אלה, כדי לקבוע, כי המבקש לא מילא אחר מלוא התנאים שנטל על עצמו בהתאם להסכמות מיום 21.6.21 ולכן אין להורות על ביטול הצו.

יחד עם זאת, לאחר השוואה בין דוח הפיקוח מתאריך 21.2.21 לדוח הפיקוח מתאריך 12.7.21 ומשניכר כי מרבית המבנים אכן הוסרו כך שמדובר במחדל של המבקש ברף הנמוך, ולפנים משורת הדין, אני סבורה שיש לאפשתקן את הטעון תיקון בטרם אורה על השבת צו ההריסה על כנו.

המבקש ימלא אחר הסכמת הצדדים מתאריך 21.6.21 שקיבלה תוקף של החלטה וזאת בתוך 20 ימים מהיום. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. לא יתוקנו הדברים, תודיע המשיבה בחלוף המועד ותינתן הוראה לפיה צו ההריסה המנהלי יוותר על כנו.

המזכירות תעביר לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי קסוטו
נתבע: מועצה אזורית גן רוה
שופט :
עורכי דין: