ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רועי רוטמן נגד משתלת יהלום רוני בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

רועי רוטמן

נגד

משיבה
משתלת יהלום רוני בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקש כי המשיבה, שהנה חברה מאוגדת בישראל והבעלים או המחזיק או המפעיל של המשתלה "יהלום רוני" בכפר אז"ר ברמת גן, פעלה בניגוד ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), ובניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובפרט תקנות 18(ג), 18(ח) ו- 34(א) , בכך שלא הייתה במשתלה מערכת עזר לשמיעה עם לולאת השראה ועם אוזניה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג שירות, ובכך שהמשיבה לא פרסמה באתר את התאמות הנגישות אשר בוצעו במשתלה .

המבקש הנו אדם עם מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענתו ביום 10.5.21 הוא היה במשתלה, התאמץ והתקשה להבין את נציגת השירות שדיברה עמו על אופן הטיפול בצמחים שונים שראה במקום ואף התאמץ והתקשה להבין את נציגת השירות שדיברה עמו בעמדת השירות שבה שילם על צמחים ועל כדים שהחליט ל רכוש. המבקש שאל נציג שירות אם יש מערכת עזר לשמיעה והאחרון דיבר עמו באיטיות וענה שאין. המבקש לא ראה מערכת עזר לשמיעה במקום.

לטענת המבקש בנוסף לקושי ולמאמץ להבין את נציגי השירות המבקש חש חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת אפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר במקום ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת השירות. לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור במקום.

3. בטרם הגישה המשיב ה תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיב ה טע נה כדלקמן:

המשיבה סברה כי היא פטורה ממערכת העזר מפני שהיא אינה רשת סניפים אלא משתלה אחת.
העדר מערכת עזר ופרסום נבעו משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות שגם להם המשיבה נותנת שירות מסור כמיטב יכולתה לאורך השנים.
המשיבה כופרת בטענות המבקש לגבי קיומו של נזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתה לא ניתן לזהות ולאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. המבקש דוחה את טענות המשיבה, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה ואף מוגבלויות אחרות , וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל, לרבות על משתלת המשיב שהנה משתלה יחידה, הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה - לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה דאג ה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת בעמדת שירות לפי הוראות התקנות וגם מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות התקנות.
פרסום התאמות הנגישות באתר – בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיבה תדאג לכלול באתר פרוט של התאמות הנגישות שבוצעו במקום, לרבות שקיימות מערכות עזר לשמיעה שכדי ליהנו ת מהן יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T או להשתמש באוזניה של מערכת העזר.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ולא ע"י המשיבה והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיב ה התחייב ה להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיבה דאג ה להדרכה למנהלים ולעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכות העזר והנחתה אותם לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוישות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר על סך של 500 ש"ח). הסכומים ישולמו באמצעות העברה בנקאית לחשבון משרד ב"כ המבקש כנגד הצגת פטור מניכוי מס במקור והצגת חשבונית מס כחוק שתומצא לאחר התשלום בפועל.
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקש וב"כ המבקש צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
לבקשתי המשיבה ציר פה תצהיר תומך לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות של מר רוני יהלום מנהל המשיבה.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיבה כבר רכש ה, התקינה והפעילה מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת שירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון , וכן התחייבה לכלול באתר האינטרנט פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו במשתלה . יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.
כמו כן, אין בבקשת ההסתלקות כדי להוות מעשה בית דין לחברי הקבוצה.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה במשתלת המשיב ואף לא פורסם באתר המשיבה פירוט של התאמות הנגישות במשתלה .

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

8. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רועי רוטמן
נתבע: משתלת יהלום רוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: