ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הממונה על חוק חופש המידע במועצה... נגד עורכי דין לקידום מנהל תקין ע"ר :

בפני כבוד ה שופטת יעל טויסטר ישראלי

מבקשים

  1. הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית חבל מודיעין
  2. מועצה אזורית מודיעין

נגד

משיבה
עורכי דין לקידום מנהל תקין ע"ר 580591899

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בנתניה מיום 2.5.21 (כבוד השופט אלי ברנד) אשר דחה את בקשת המבקשים למחוק את הודעת הערעור שהוגשה מטעם המשיבה עקב אי הפקדת ערובה ולחילופין לחייבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות המבקשים.

רקע והחלטת בית משפט קמא

2. המשיבה הגישה לבית משפט קמא ערעור (עש"א 25589-03-21) , בהתאם לסעיף 8 לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט- 1999 (להלן: תקנות חופש המידע), על החלטת המבקשים מיום 11.2.21 לפיה עליה לשאת ב תשלום אגרה בסך 1,250 ₪ לצורך קבלת המידע המבוקש על ידה וזאת ללא כל פירוט והנמקה (להלן: החלטת הממונה).
3. ביום 12.4.21 הגישו המבקשים בקשה למחיקת הערעור עקב אי הפקדת ערובה , ולחילופין לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה ם בערעור בהתאם להוראות תקנה 135 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן: התקנות). לאחר שהוגשה תגובת המשיבה ותשובת ה מבקשים, דחה בית משפט קמא הבקשה ופסק הוצאות בסך 500 ₪ למבקשים ללא קשר לתוצאה הסופית.

תמצית טענות הצדדים

4. לטענת המבקשים, שגה בית משפט קמא כאשר קבע שלא חלה חובת הפקדת ערובה בהגשת ערעור על החלטת הממונה. לטענת המבקשים שגה בית משפט קמא, כאשר קבע כי ערעור על החלטת הממונה בהתאם לסעיף 8 לתקנות חופש המידע אינו הליך ערעורי במהותו, ומשאינו נכלל ברשימת הליכי הערעור השונים המפורטים בתוספת השלישית שבתקנות- "סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב בערעור", אין המשיבה מח ויבת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הערעור.

המבקשים מוסיפים וטוענים כי ערעור המוגש לפי סעיף 8 לתקנות חופש המידע, דומה במהותו להליך ערעורי על החלטת מנהל מס ערך מוסף על שומות תשומות בו חויבה המערערת (שם) בהפקדת ערובה לפי סעיף 353א' לחוק החברות וסעיף 519 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984.

5. מנגד טענה המשיבה כי יש לדחות את בקשת המבקשים על הסף, וזאת בשים לב להלכה הפסוקה בנוגע להיקף התערבות בית המשפט שלערעור בהחלטות הערכאה הדיונית בכל הנוגע להפקדת ערובה. עוד נטען כי בית משפט קמא עמד בהחלטתו על מהות ההליך וציין, כי "מדובר בערעור על החלטת רשות מנהלית שהוא התערב ותה הראשונה של ערכאה שיפוטית בעניין בו עוסק הערעור" כי מדובר בהליך של "דיון מקורי" ובשל כך אין מקום לחיוב בהפקדת ערובה, ולא בכדי אין פרט מתאים בתוספת השלישית לתקנות.

6. בהקשר זה יצוין כי המבקשים הגישו בקשה לחיוב המשיבה בערובה לפי סעיף 353 א' לחוק החברות. בהתאם להודעתם מיום 29.7.21, נדחתה גם בקשה זו בהחלטת בית משפט קמא (הרשם הבכיר חילמי חג'וג') מיום 25.7.21.

דיון והכרעה
7. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, ואפרט.

8. בהתאם לסעיף 135 לתקנות:
"(א). עם הגשת הערעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת השלישית וימציא הודעה על כך למשיב.
(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי להורות על פטור ממתן ערובה או על שינוי סכומה.

9. סעיף 8 לתקנות חופש מידע קובע:
"על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה".

10. בית משפט קמא קבע, כי אין המדובר בהליך ערעורי אלא ב"דיון מקורי" ומשכך אין מקום לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה כפי שנהוג בערעורים על החלטות של ערכאות שיפוטיות. החלטת בית משפט קמא, עולה בקנה אחד עם פירוט ההליכים המצריכים הפקדת ערובה בתוספת השלישית לתקנות.

11. בתוספת השלישית (אליה מפנה תקנה 135 לעיל ), הנושאת כותרת- "סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב בערעור" , בחלק הנוגע לערעורים שמוגשים לבית משפט שלום, מפורטים סוגי ההליכים, סוגי התיקים , סוג עניין וסכום הערובה שיש להפקיד בכל אחד מהם. ערעור בהתאם לתקנות חופש המידע אינו נזכר ברשימת סוגי ההליכים/תיקים המפורטים בתוספת השלישית.
נוכח האמור ומשמדובר ברשימה מחייבת, הרי שההחלטה באשר לחיוב בערובה בהליך שאינו נזכר בסוגי ההליכים המפורטים בתוספת השלישית, נתון לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בה אלא במקרים חריגים.

12. למקרא החלטת בית המשפט קמא, נחה דעתי כי זו ניתנה לאחר שהיו בפני בית המשפט קמא כל הנתונים וכל האינפורמציה הדרושה לצורך מתן ההחלטה, וההחלטה ניתנה ולאחר שנשקלו את כל השיקולים הנדרשים, מה עוד שמדובר בהחלטה דיונית מנומקת. בנסיבות אלה לא מצאתי להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית.

13. למעלה מן הצורך אציין כי הפסיקה אליה הפנו המבקשים בבקשת רשות הערעור (ע"מ 34111-12-18 (מחוזי תל אביב) יסור ניקיון, שמירה ובניה בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דן ) , אינה מחייבת וממילא עוסקת בחיוב בהפקדת ערובה לפי חוק החברות שלא כמו בעניי ננו.

14. בנסיבות אלה, הבקשה נדחית.

15. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו מכספי העירבון שהופקדו בהליך זה. יתרת הע ירבון תוחזר למבקשים באמצעות בא כוחם.


מעורבים
תובע: הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית חבל מודיעין
נתבע: עורכי דין לקידום מנהל תקין ע"ר
שופט :
עורכי דין: