ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כוח לעובדים נגד ועד ראשי המכללות הציבוריות :

24 אוגוסט 2021
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק
נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר אהרון אזון

המבקש:
כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי
ע"י ב"כ: עו"ד דוד לופו

-
המשיב:
ועד ראשי המכללות הציבוריות – ע"י ב"כ עו"ד נעה בר שיר
2. המכללה האקדמית של ת"א-יפו ע"י ב"כ עו"ד מיה קליימן רוזנטל 3. מכללת עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 4. המכללה האקדמית אשקלון- ע"י ב"כ עו"ד יעקב ביטון 5. המכללה האקדמית ספיר – ע"י ב"כ עו"ד רמה לשם 6. המכון הטכנולוגי חולון – ע" י ב"כ עו"ד יעל טבק 7. המכללה האקדמית כנרת –ע"י ב"כ עו"ד חוטר ישי 8. המרכז האקדמי רופין 9. המכללה האקדמית הדסה ירושלים 10. סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויו – ע"י ב"כ עו"ד חן סומך 11. שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. (חל"צ) 12. המכללה האקדמית אחווה – ע" י ב"כ עו"ד שלומית ארליך 13. המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ (חל"צ) – ע"י ב"כ עו"ד יאיר זלנפרוינד 14. מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד רביד אבוקרט 15. המועצה להשכלה גבוהה/המשרד הראשי ע"י ב"כ עו"ד חיה שפיגל

החלטה

לפנינו בקשת המכללה האקדמית ספיר (להלן: "המבקשת") להורות על סילוק התביעה כנגדה על הסף , בשל העדר יריבות בינה ובין כ וח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי , איגוד סגל ההוראה במכללות הציבוריות בישראל (להלן: "המשיב").

עיקר טענות המבקשת
המשיב הגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי במסגרתה עתר למתן צו הצהרתי אשר יורה למשיבות לשלם הפרשי שכר בסך של 45% משכר חברי סגל ההוראה, בגין כל שיעור שהושלם על ידם לאחר השביתה שהתקיימה בסמסטר א' שנת תשפ"א, בצירוף פיצוי הלנת שכר ולחלופין הפרשי ריבית והצמדה.

עיקר טענת המבקשת היא כי משעה שהמשיב אינו ארגון העובדים היציג של סגל ההוראה הזוטר במבקשת, לא קמה למשיב עילת תביעה כנגד המבקשת. לחלופין ככל שתדחה הבקשה, התבקש בית הדין להאריך את המועד לתגובת המבקשת , תוך 14ימים ממועד מתן ההחלטה בבקשה זו.

המבקשת הוסיפה וטענה כי ארגון ה עובדים היציג של חברי הסגל האקדמי הוא ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר , כאשר בין המבקשת לבין ארגון הסגל נחתמו מספר הסכמים קיבוציים אשר המ שיב אינו צד להם. כמו כנוכה משכר חברי סגל ההוראה הזוטר, דמי טיפול ארגוני או דמי חבר לטובת המשיב.

אשר לזהות הצד אשר הגיש את הבקשה טענה המבקשת כי מספר העמותה הנקוב בכותרת הבקשה אינו זהה למספר העמותה בכותרת בקשת הצד, שעה שמספר העמותה מ שויך הוא לארגון הארצי המתאם של ארגוני הסגל במכל לות ובאקדמיות.
נוסף על האמור, משעה שהסגל האקדמי של המבקשת מאוגד בארגון הסגל במכללת ספיר, אין הוא זקוק לסיוע הארגון המתאם לצורך התארגנותו וממילא אינו ארגון העובדים היציג של חברי סגל ההוראה אצל המבקשת.

טענת המשיב על פיה ארגון הסגל האקדמי במכללת ספיר הצטרף אל ארגון כוח לעובדים במסגרתו הוקם איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות אליו הצטרפה המבקשת, אינה מדויקת שכן הארגון המתאם לא הוקם במסגרת כוח לעובדים והינו עמותה נפרדת. כמו כן הסכם שיתוף הפעולה הנטען מכוחו הצטרף לכאורה ארגון הסגל במכללת ספיר לארגון המתאם לא צורף לבקשת הצד. אף אם ארגון הסגל במכללת ספיר הצטרף לארגון המתאם מכוח הסכם שיתוף פעולה שלא הוצג , אין בכך כדי להפוך את הארגון המתאם לארגון עובדים של חברי סגל ההוראה הזוטר במכללת ספיר.

עיקר טענות המשיב
המשיב אשר הבקשה הועברה לתגובתו הבהיר כי נפלה טעות במספר העמותה אשר נרשם בכותרת הבקשה ובקש לתקן את המספר למספר הנכון של כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי (ע"ר 580483956).

עוד טען המשיב כי אין חולק כי אינו ארגון העובדים היציג של חברי סגל ההוראה הזוטר במבקשת אולם, משעה שהארגון היציג במבקשת הצטרף לאיגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות שהוקם במסגרת כוח לעובדים, מכוח הסכם שיתוף פעולה ולקח חלק פעיל ומרכזי במשא ומתן הארצי הארוך אשר ה תקיים בין הצדדים ומכוח הסכם שיתוף הפעולה בין הצדדים , אותו אין חובה להציג למבקשת, אין בטענות המבקשת כדי להצדיק סילוקה על הסף מההליך.

המשיב הוסיף והבהיר כי חברי הסגל במבקשת השתתפו בשביתה הארצית שנוהלה על ידי האיגוד, כאשר המבקשת היא אחת מהמכללות החתומה על הסכם העקרונות לפיכך, המבקשת היא לכל הפחות בעל דין דרוש בהליך ובהתאם לכך יש לדחות את בקשתה. כמו כן משעה שהאיגוד מייצג את הארגון היציג במבקשת בבקשת הצד ומשהמבקשת תושפע מתוצאות ההליך כעולה מסעיף 15 לבקשה, אין להיעתר לבקשה.

לחלופין ככל שיסבור בית הדין כי יש ממש בטעמי הבקשה התבקש הוא להורות על צירוף ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר, כמבקש שני בבקשת הצד תוך הותרת המבקשת כמשיבה בהליך.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
התקנות הרלוונטיות לעניינינו הן תקנה 44 ו- 45לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) , התשנ"ב-1991, מכוחן רשאי בית הד ין בכל עת, לבקשת בעל דין או אף ללא בקשה כזאת, לסלק על הסף כתב טענות.

ההלכה הפסוקה קבעה כי סעד מסוג זה יינתן במקרים חריגים בלבד, וכי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע מז/15-3 אפנר – מפעלי הדסה לנוער [לא פורסם], ראו גם ע"ע (ארצי) 7192-02-13 די.אס. פי גרופ בע"מ – אסולין, ניתן ביום 16.9.2013). עוד נקבע, כי גם אם קיימת אפשרות ולו קלה וקלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, יש לאפשר את ניהול ההליך. כמו כן נקבע כי סעד זה של סילוק התביעה על הסף יינתן במקרים חריגים כאשר בירור המחלוקות לגופן לעולם עדיף ( ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל- כהן (13.2.2008). עוד נפסק כי לעולם יעדיפו בתי משפט את בירור התובענה גופה על פני סילוקה על הסף, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסמו בפניו את הדרך לבירור תביעתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות כי התובע יצליח בתביעתו (ר"ע 59/81 ארדיטי נ. ארדיטי, פ"ד לה(2) 811,812).בהתאם לפסיקה בית הדין ייעתר לבקשת דחייה או מחיקה רק במקרים חריגים כאשר הוא משוכנע, כי אם יוכיח התובע את כל האמור בתביעתו, לא יזכה הוא בסעד בהתאם לדין החל.

משעסקינן בהליך קיבוצי נציין כי תקנות 44 ו-45 אינן חלות על הליכים בסכסוכים קיבוציים אשר הדיון בהם נקבע על פי תקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי. עם זאת, נפסק כי בית הדין רשאי לאמץ הוראה מתקנות סדרי הדין בבית הדין לעבודה , גם כאשר מדובר בסכסוך קיבוצי וככל שהוא סבור כי הדרך הרגילה יפה ומתאימה לסכסוך הנדון בפניו, וכך פסק בית הדין הארצי בסוגיה זו:

"על פי המדיניות הנוהגת בבית הדין לעבודה, ככלל יש לברר סכסוכים קיבוציים לגופם, ואין לסלקם על הסף. הדברים באים לידי ביטוי בפסיקתו העקבית של בית דין זה, לפיה 'אין זה מקרה שבתקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי, לא תימצא זכר ל'מחיקה על הסף' ול'דחייה על הסף', באשר ברור שאין להעלות על הדעת שסכסוך עבודה קיבוצי שעניינו מימוש זכויות יבוא לקיצו וימצא פתרונו על ידי 'מחיקה על הסף' או על ידי 'דחייה על הסף', מבלי שיתקיים דיון לגופו של עניין ולצדדים תהיה הרגשה שעניינם זכה לדיון כזה [דב"ע לח/11–4 ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י - מדינת ישראל, פד"ע ט 425; ראו גם דב"ע מג/3–4 ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל ואח' - מדינת ישראל, פד"ע יד 71, 75-76; עס"ק 400094/97 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל,6.9.2004; עס"ק 17/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מלון כנען ספא, 9.2.2011 בעמוד 28] ......." ( ראו-בר"ע ( ארצי) 34531-03-11 אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה[פורסם בנבו](23.03.2011)).

כמו כן קובעת תקנה 1 לתקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי כי דיון בהתאם לתקנות סדר הקיבוצי יתקיים במקרים בהם בא הנושא בגדרו של סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה.
סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה קובע כדלקמן:
"24. (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
....... (2) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז-1957 (להלן – חוק הסכמים קיבוציים),
בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר או בכל ענין אחר הנובע מהם או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין;"

מהאמור לעיל עולה כי סדרי הדין החלים בסכסוכים קיבוציים יחולו באותם מקרים בהם ניצבים הצדדים אשר יכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, וכן כאשר מושא ההליך יסודו בהסכם הקיבוצי. כן נקבע 'מבחן הכשירות' לאורו מוענק מעמד של צד לסכסוך קיבוצי למי שיכול להיות צד להסכם קיבוצי מיוחד. בית הדין הארצי פסק זה מכבר כי גוף שהוא בעל כשירות לחתום על הסכם קיבוצי עם מעסיק , רשאי להגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי אף אם אינו צד להסכם קיבוצי עם אותו מעסיק (ראו- עס"ק (ארצי) 17/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מלון כנען ספא [פורסם בנבו](9.2.2011).

מן הכלל אל הפרט
אין חולק כי בנסיבות מקרה זה המשיב אינו הארגון היציג של עובדי המבקשת כפי שעולה מפורשות מעמדת המשיב על כן , לכאורה לא קיימת יריבות ישירה בין הצדדים. עם זאת, אנו סבורים כי קיימת יריבות עקיפה בין הצדדים הנלמדת ממעורבות המבקשת בתהליך המשא ומתן הארצי אשר התקיים במטרה למניעת השביתה. מעורבות הכורכת אותה להליך זה ואין בעובדה כי המשיב אינו ארגון העובדים היציג במבקשת כדי להוביל לסילוק התובענה על הסף , בפרט שעה שלא ניתן לגרוס כי אין למחלוקת בהליך זה כל נגיעה או רלוונטיות לארגון הסגל במבקשת.

כעולה מתגובת המשיב , נחתם הסכם עם הארגון היציג במבקשת אשר הצטרף לאיגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות, גוף אשר הוקם לתיאום בין וועדי סגל הוראה במכללות ציבוריות שונות במטרה לקידום מהלכים מקצועיים ברמה ארצית. משעה שהארגון נטל חלק פעיל ומרכ זי במשא ומתן הארצי הארוך אשר התקיים בין הצדדים ולאור הסכם שיתוף הפעולה אשר נחתם בין הצדדים (הגם שלא הובא לעיונינו בשלב זה) , דומה כי המבקשת הינה צד דרוש ורלוונטי להליך זה ואין להורות על סילוקה על הסף בטרם החל הליך ההוכחות.

נוסף על כך, כעולה מנספח א' המצורף לבקשה ,המבקשת הינה צד ל"מתווה עקרונות במסגרת מו"מ לשם הפסקת השביתה ולקראת ניסוח הסכם קיבוצי". מסמך זה קושר בין המבקשת ובין איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות ובהתאם לכך, מלמד על הצורך בהותרת המבקשת בהליך זה אשר אף לגישתה היא הקביעות בהליך זה רלוונטיות לחבר הסגל העובדים בשורותיה . משמדובר באינטרס קבוצתי של כלל חברי הסגל ושעה שיש בהכרעה בהליך זה להשפיע על חברי הסגל במשיבה , אשר כאמור הצטרפו לאיגוד הסגל האקדמי המכללות הציבוריות, אין להורות על מחיקת התביעה על הסף כנגד המבקשת .

סוף דבר
הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.
מספר העמותה המופיעה בכותרת הבקשה יתוקן כמפורט בתגובת המשיב לבקשה.

תגובת המבקשת לבקשת הצד תוגש לתיק עד ליום 19.9.21.
דיון הוכחות נקבע ליום 3.11.2021 שעה 9:00 .

ככל שהמבקש חפץ בהגשת תצהירים נוספים יעשה כן עד ליום 20.9.21.
תצהירי המשיבות יוגשו עד ליום 20.10.21.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, (24 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק, שופטת,
סגנית נשיאה

נציג מעסיקים מר אהרון אזון


מעורבים
תובע: כוח לעובדים
נתבע: ועד ראשי המכללות הציבוריות
שופט :
עורכי דין: