ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדימיר הרצברג נגד הסיוע המשפטי :

בפני כבוד ה שופטת דינה כהן

מבקש

ולדימיר (זאב-וולף) הרצברג

נגד

משיב
הסיוע המשפטי - מחוז דרום

החלטה

בתאריך 5.07.21, עתר המבקש לפטור מאגרה ב עניין ערעור שהגיש על החלטת לשכת הסיוע המשפטי (המשיב) שדחתה את בקשתו לסיוע משפטי מהטעם שהעניין חורג מתחום טיפולה של לשכת הסיוע המשפטי ו בעניין המינוי לנשיאות המדינה (הבחירות נערכו בתאריך 2.06.21) .

בתאריך 6.07.2021, ניתנה החלטת ביניים לפיה נדרש המבקש להגיש תצהיר ובו עליו לפרט את מקורות הכנסתו לששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה כמתחייב מהוראת תקנה 14(א) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התסש"ז- 2007.

המבקש ציין שהוא כבן 75, פנסיונר מזה כ-8 שנים, ד"ר לפיסיקה גרעינית ולמתמטיקה, וכי אין באפשרותו לשלם את האגרה. המבקש צירף אישור על זכאות לקצבת אזרח ותיק (3234 ₪ לחודש) אותה מקבל מיולי 2013, תדפיס ח-ן בבנק הדואר נכון ליום 12.07.2021 תוך שהצהיר שאין לו חשבונות בנק נוספים או רכוש.

המבקש עתר לקיומו של הליך משפטי בסיוע המשיב, נגד שבעה משיבים במטרה , "...מיד לבטל תוצאות בחירות ב2.6.21 ולעשות בחירות בתקנון חדש בממשלה חדשה, ולתת גם לי אפשרות להתמודד לתפקיד נשיא חדש בפריימריז לכולם".

לטענת המבקש המשיבים 1-3 ( היועמ"ש לכנסת שגית אפק, ח"כ יריב לוין יו"ר הכנסת לשעבר, גב' ירדנה מלר- הורוביץ, מזכירת הכנסת), "ארגנו בחירות לנשיא חדש בתקנון לא מובן ולא נכון, בזמן מלחמה, תחת יריות טילים, בחג שבועות".

משיבה 4, עו"ד ענת אפלבאום- בן דוד מ פניות הציבור וקשרי קהילה, הלשכה המשפטית וה משיב 5, נשיא המדינה לשעבר, מר רובי ריבלין, "היו רוצים לתת למר' הרצוג תפקיד נשיא חדש בלי טכס, ולא היה טכס נגד הסכמות הכנסת".

לטענת המבקש, משיב 6, כבוד השופט ניל הנדל, שופט בית המשפט העליון, "טובע את אימא שלי בגיל 87 נוצלת שואה, ממחנה ריכוז, לסחר דירה כאילו, אחרי שאימא מתה, וגם בניגוד עניינים מחק אותי מרשימת המתמודדים לכנסת. אבקש לחזיר כל הכסף שהוא קבל".

לטענת המבקש, משיב 7 כבוד נשיא המדינה מר הרצוג, "הרבה זמן היה מעורב עם כסף מלוכלך, בחקירת משטרה, וקיבל תפקיד יו"ר סוכנות בלי פריימריז". בבקשתו לפטור מאגרה ציין המבקש שכל אזרח יכול להיות נשיא וש"בוזי הרצוג לא מתאים".

עוד לטענת המבקש, המשיבים 8 ו-9 (כבוד השופט עוזי פוגלמן, שופט בית המשפט העליון, מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר האופוזיציה ), "לא הכניסו אותי לרשימות החכ"ים החדשים, למרות הרבה פניות שלי על זה לביהמ"ש העליון".

לשיטת המבקש, אם יתאפשר לו ייצוג בהליך שהוא מבקש להגיש נגד משיבים אלה, עתירתו היא שבית המשפט יורה על ביטול הבחירות לנשיאות המדינה ועריכתן מחדש, תוך מתן הזדמנות למערער להתמודד אף הוא לבחירות אלה.

התנאים למתן פטור מתשלום אגרה קבועים בתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז-2007 . תקנה 14(ג), קובעת: "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה;..."

על המבקש פטור מאגרה נדרש להוכיח את קיומם של שני תנאים מצטברים: האחד, חוסר יכולת כלכלית, והשני, שההליך מגלה עילה.

בהקשר זה ולעניין התכליות שביסוד ההוראה נאמר בפסיקת בתי המשפט:
"ראש ובראשונה מגלם תשלום אגרת בית המשפט השתתפות חלקית בעלות ההליך המשפטי כנגד השירות המתקבל ממערכת המשפט.... כמו כן, עם תשלום האגרה מתאפשר למעשה קיומם של הליכים משפטיים והקצאת זמן שיפוטי גם עבור בעלי-דין אחרים.... נוסף לכך תשלום האגרה, במתכונתו הקיימת בישראל, מהווה כמסננת להליכי סרק... ולהגשתן של תביעות בסכום מופרז מבלי שיש ביסוס לכך...
אל מול האינטרסים הציבוריים האמורים המצדיקים חיוב בעל דין בתשלום אגרה, ניצבת זכות הגישה לערכאות, אשר בדבר חשיבותה בשיטתנו דובר רבות והיא יסוד מוסד בשיטתנו המשפטית...." (רע"א 4014/10 מונדז נ' בירן (21.9.20)).

סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972:
"ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות".

שרות משפטי מטעם המשיב אינו ניתן בכל תחום והמחוקק קבע רשימה של עניינים בהם יינתן השרות.

תקנה 5 לתקנות הסיוע המשפטי התשל"ג-1973, קובעת:

"שירות יינתן בעניינים הבאים:
(1) עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 לרבות בהליכים לפי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ( הוראת שעה),התשע"ה-2014) להלן – חוק להסדר התדיינויות;(
(2) הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני-המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך;
(3) ענינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;
(4) ענינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט ענינים פליליים;
(5) תביעות על-פי חיקוק המעניק גימלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות-נספים;
(6) תביעות בכל ענין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים;
(7) תביעות לפי חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;
(8) עניני רישוי עסקי, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק."

לאחר עיון בתצהיר המבקש ובתדפיס חשבון הבנק שצירף בתמיכה לבקשתו, נראה כי המבקש הוכיח חוסר יכולת כלכלית כנדרש בתקנות. עם זאת, לא כך הדבר באשר לתנאי השני.
המבחן לבחינת העילה הוא מבחן מקל. נקבע כי "על הדן בבקשה לפטור מאגרה לבחון אם אין מדובר בהליך סרק, בהליך שאין לו תכלית ואין לו יסוד בדין או בעובדה... אין להפוך בחינה זו לדיון בתיק עצמו תוך הכרעה מדויקת באשר לסיכוייו.... אין לדרוש כי יהיה מדובר בעילה שסיכוייה טובים ... די בכך שיש בהליך ממשות בסיסית..." ( ע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית, פ"ד נט(4) 721 (18.1.2005)).
הקצאת משאבים מהקופה הציבורית, נעשית שלא באופן גורף ונקבעו לה כללים בחוק ובפסיקה. עיון בפניית המבקש ללשכת הסיוע המשפטי ובתשובת לשכת הסיוע למבקש מעלה כי הנושא בגינו פנה המבקש ללשכת הסיוע המשפטי אינו נכנס בגדרי אחד הנושאים שבתחום טיפולו של המשיב, כפי שפורטו לעיל. למרות שמבחן העילה הוא מקל, אין בהליך שהמבקש עותר לנהל , בסיועו של המשיב, ממשות ולו בסיסית (גם אם מתעלמים מכך שהבחי רות כבר התקיימו).

בנסיבות אלה, נדחית בקשת המבקש לפטור מאגרה, אף בלא צורך בתגובת המשיב.

ניתנת למבקש ארכה לתשלום האגרה עד יום 12/9/2021, אחרת תימחק הבקשה.

להודיע לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולדימיר הרצברג
נתבע: הסיוע המשפטי
שופט :
עורכי דין: