ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הצלחה נגד LG DISPLAY CO. LTD :


לפני כבוד ה שופט גיא שני

המבקשת

הצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר)

נגד

המשיבה
LG DISPLAY CO. LTD

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם הנתבעת 2 בהליך דנן (נתבעת זרה; להלן: LG), לקבוע כי התובעת בהליך (להלן: הצלחה) לא פעלה על-פי היתר ההמצאה שניתן בהחלטתה של כבוד השופטת גלר מיום 12.5.2020, ועל-פי הוראות אמנת האג והתקנות הרלוונטיות (תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1975) . הכשל בהמצאה, כך טוענת LG, נעוץ בכך שהצלחה לא המציאה את כל כתבי בי-הדין שהיה עליה להמציא, ותרגמה לשפה הקוריאנית רק חלק מן המסמכים שהומצאו. לפיכך, לשיטתה של LG, לא מדובר בהמצאה כדין, והיא – LG – אינה נדרשת להגיש תשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית או בקשה לביטול היתר המצאה.

2. אקדים ואומר כי מדובר בתיק משנת 2013, שסוגיית ההמצאות בו היא בבחינת סיפור שאיננו נגמר. ביום 15.7.2021 קיימתי דיון בבקשתה של LG, וביקשתי לבחון אפשרות להגיע להסכמה אשר תייתר את הצורך בהכרעה ותוביל את ההליך צעד קדימה. לאחר הדיון הודיעה הצלחה כי היא מקבלת חלק מהצעתי, אך לא את כולה : הצלחה עומדת על כך שאינה נדרשת להמציא ל-LG את טופס ההזמנה לדין, ושאין להורות לה לתרגם לקוריאנית את כלל נספחי התביעה, כי אם את מקצתם בלבד. לפיכך נדרשת החלטה במחלוקת שנותרה.

עמדתי היא כי דין בקשתה של LG להתקבל. להלן אביא את עיקר הנימוקים למסקנה זו, באופן ממוקד ככל הניתן.

3. ראשית, אזכיר את שנקבע בהחלטתה של כבוד השופטת גלר מיום 12.5.2020 , שבה נעתרה במעמד צד אחד לבקשתה של הצלחה לבצע המצאה אל מחוץ לתחום. הובהר בהחלטה, כי המסמכים שיש להמציאם ל- LG הם: " כתב התביעה, הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, הבקשה להמצאה מחוץ לתחום, על נספחיהם, החלטתי זו והוראות סעיפים 500-502 לתקנות סדר הדין האזרחי". עוד נקבע כי ההמצאה תבוצע בדרך הקבועה בסעיף 5(2) לאמנת האג, וכי " כלל המסמכים, לרבות הנספחים וחוות הדעת, ימסרו למשיבה בתרגומם לשפה הקוריאנית" [ההדגשה במקור]. בהקשר זה-האחרון הבהירה כבוד השופטת גלר כי אינה רואה לפטור את הצלחה מתרגום הנספחים וחוות הדעת לשפה הקוריאנית , "באשר לא הונחה לפני במסגרת הבקשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס הטענה כי פטור כאמור מתרגום הנספחים וחוות הדעת מתיישב עם מי מחלופות ההמצאה הקבועות באמנת האג ואינו עומד בסת ירה לדין מדינת ההמצאה". עוד ציינה כבוד השופטת גלר " כי אף המצאת מסמכי ההליך לידי המשיבה בעבר, בתרגום לשפה האנגלית, אינה מהווה תחליף מספק לדרישת הוראות אמנת האג, אשר קוריאה הינה צד לה".

אודה על האמת, כי גם לאחר שבחנתי את כלל טענותיה של הצלחה במסגרת הבקשה שלפניי, לא מצאתי טעם משפטי משכנע שלא לפעול בדרך שהתוותה כבוד השופטת גלר, בהתבסס על הוראות הדין הרלוונטי.

4. שנית, בערעור שהגישה הצלחה על החלטתה של כבוד השופטת גלר אכן נקבע כי בשלב זה כרך הנספחים יתורגם לאנגלית, וכי "ככל שתעלה דרישה לתרגום המסמכים לשפה הקוריאנית... תשוב כבוד הרשמת ותידרש לשאלה זו" (ע"ר 5564-06-20, החלטת כבוד השופטת קיציס מיום 2.6.2020). אולם מתברר כי בפועל הצלחה הוסיפה והרחיבה – על דעת עצמה – את החריגה מן ההוראות שנקבעו בהחלטת כבוד השופטת גלר מיום 12.5.2020, וכלל לא המציאה ל- LG מסמכים מסוימים ובהם כתב התביעה והתצהיר התומך בבקשה למתן היתר המצאה. הצלחה גורסת כי לא מדובר בפגם הפוסל את ההמצאה, אך נימוקיה בעניין זה – כפי שפורטו בתגובתה מיום 31.5.2021 – אינם משכנעים . לא מדובר ב"זוטי דברים" כי אם במסמכים מהותיים שבית משפט זה הורה באופן מפורש להמציאם, ואין כל בסיס בדין לניסיונה של הצלחה לברור אילו מבין המסמכים שהוגשו לבית המשפט יומצאו לנתבע הזר ואילו לא (וברי כי הצלחה לא הייתה טוענת טענות דומות לגבי נתבע מקומי).

5. דומה כי גם הצלחה מבינה את הבעייתיות, ובעקבות הדיון שקיימתי ביום 15.7.2021 הודיעה כי תמציא ל- LG גם את כתב התביעה ואת התצהיר התומך בבקשה למתן היתר המצאה. במצב דברים זה איני רואה צורך להוסיף ולהרחיב בעניין . לגבי טופס ההזמנה לדין, נקודת המוצא היא כי מסמך שיש למסרו על-פי תקנות סדר הדין האזרחי לנתבע ישראלי – יש למסרו (בהמצאה כדין) גם לנתבע זר (ראו גם ת"א (מח' מר') 7179-07-11 איילון חברה לביטוח נ' Whirlpool Corp. (25.1.2012)) . בענייננו, אילו המחלוקת הייתה נסבה רק על מסמך זה, יתכן שהיה מקום לשקול אם בנסיבות העניין אי-המצאתו מהווה כשלעצמה פגם הפוסל את ההמצאה. אולם לא זה המצב, והתדיינות בעניין זה נראית לי מיותרת לחלוטין ב הליך דנן – תיק משנת 2013 המשווע לסיום שלב ההמצאות. הצלחה תכלול אפוא גם מסמך זה בגדרי המסמכים שתמציא ל-LG.

6. שלישית, וכאן מגיעים אנו אל לב המחלוקת, נושא התרגום של נספחי התביעה לשפה הקוריאנית. אין חולק כי המצאה כדין בקוריאה מחייבת תרגום כתבי בי-הדין לשפה הקוריאנית (ראו גם ת"א (מח' מר') 55102-05-16 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' LG Chem Ltd. (16.8.2017)). ואמנם , הצלחה תרגמה שורה של מסמכים לשפה הקוריאנית, כפי שהורתה כבוד השופטת גלר וכפי שמתחייב לפי הוראות אמנת האג. זאת ועוד, כפי שצוין לעיל, הצלחה מקבלת על עצמה היום לתרגם ולהמציא כתבי בי-דין נוספים – כתב התביעה ותצהיר התמיכה בבקשת ההמצאה. ולא רק את אלה – בהודעה מיום 20.7.2021 הוסיפה הצלחה והסכימה לתרגם מקצת מנספחי התביעה. אולם, הצלחה גורסת כי אין לחייבה לתרגם את יתר הנספחים – מדובר במסמכים שרובם עוסקים, לדבריה, "בהליכים הקשורים לקרטל נושא התובענה, במדינות הים...; חלקם ביחס למשיבה LG עצמה". לגבי מסמכים אלה מבקשת הצלחה להסתמך על "המצאה וולונטרית"; הצלחה ערה כמובן לכך שהמצאה וולונטרית מחייבת הסכמה של הנמען לק בל את כתבי בי-הדין ("מרצונו הטוב") – הסכמה שלא ניתנה מעולם במקרה דנן – אך לשיטתה, ראוי לחייב את LG לקבל את המסמכים מכוח עקרון תום הלב, זאת במיוחד משום שהמסמכים נמסרו ל- LG בעבר, יותר מפעם אחת.

7. כאן המקום לציין, כי בעקבות הדיון ולאחר ששקלה את הערות בית המשפט, הצלחה ביקשה להציע מנגנון שלפיו LG תחויב להגיש תצהיר לבית המשפט המפרט אילו מבין נספחי התובענה אינם מצויים בידה; ונספחים אלה – רק אלה – יתורגמו לשפה הקוריאנית ויומצאו ל- LG לפי החלופה הראשונה של סעיף 5 לאמנת האג. אולם, כפי שטוענת LG, אין כל בסיס בדין למנגנון זה של "תצהיר הנתבע הזר" . לדידי, הניסיון של הצלחה לכרסם בדרישות ההמצאה כדין, והמאמץ לאתר "מתחם" של חוסר תום-לב מצדה של LG שבו יוגמשו כללי ההמצאה, אינו משכנע, מרחיק לכת וחסר הצדקה בנסיבות המקרה. לא נעלמו מעיני טענותיה של הצלחה כי LG קיבלה בעבר את המסמכים הנדונים, אולם בעניין זה אין לי אלא להפנות לקבי עותיהן של כבוד השופטת גלר בהחלטה מיום 12.5.2020, ושל כבוד השופטת קיציס בהחלטה מיום 2.6.2020 (בע"ר 5564-06-20). גם לשיטתי, הצלחה אינה רשאית להיבנות מניסיונות המצאה קודמים שלא הוכרו כהמצאה כדין, מה גם שבאף אחת מאותן מסירות קודמות לא הועברו המסמכים הנדונים כשהם מתורגמים לשפה הקוריאנית.

8. יודגש, כי אין באמור משום קביעה כי עקרון תום הלב אינו רלוונטי בדיני ההמצאה. אלא שבמקרה דנן לא מצאתי כי עמידתה של LG על ביצוע המצאה בהתאם להוראות האמנה עולה כדי חוסר תום לב דיוני. התחזקתי במסקנה זו לאחר שעיינתי בפסיקה שאליה מפנה הצלחה עצמה. טלו את החלטתו של כבוד השופט סולברג ב רע"א 6488/19 גרנובסקי נ' בי.אס.די קראון בע"מ (18.2.2020) , אשר עסקה בהמצאה לתושב זר המתגורר באוקראינה. בית המשפט התייחס שם לשאלת הצורך בת רגום כתב התביעה לשפה האוקראינית, והפנה להוראה מיוחדת הנוגעת להמצאה לאוקראינה, שלפיה אם הנמען בקיא בשפה שבה נכתב כתב הטענות – א ין הכרח לתרגמו. אולם, אין טענה כי קיימת הוראה דומה לגבי המצאה לקוריאה. יתרה מכך, בעניין גרנובסקי הדגיש בית המשפט העליון את נקודת המוצא, שלפיה במצבים שבהם לא בוצעה המצאה כדין – לא יוכר תוקף ההמצאה. בית המשפט היה נכון לחרוג מנקודת מוצא זו נוכח "צבר של נסיבות חריגות", לאמור: ידיעה ברורה וחד-משמע ית של הנתבע על-אודות כתב התביעה; נ יסיון כן מצד התובעת להמציא את המסמכים כדין – ניסיון שנכשל מחמת חוסר שיתוף פעולה מצד הרשות האוקראינית; והתנהלות חסרת תום לב של הנתבע, לרבות נקיטת טקטיקות של התחמקות מההליכים המשפטיים בישראל. בית המשפט הדגיש כי עמידה על יישום דווקני של הוראות האמנה תקנה לנתבע הזר חסינות מוחלטת. בענייננו לעומת זאת אין כל מניעה כי הצלחה תשלים את המצאת המסמכים כדין; הצלחה לא נתקלה בחוסר שיתוף פעולה מצד הרשות הקוריאנית, להיפך, ומבחינת LG – דרישתה מתמצה בקיום הוראות האמנה, ואין כל בסיס לקבוע כי עסקינן בנתבעת חמקנית החותרת לסיכול המצאה כדין. הנה כי כן, הצלחה אינה ניצבת מול מבוי סתום. היא מבקשת אמנם לצמצם עלויות, אך זה לא נימוק מספק בכגון דא.

9. מסקנה דומה עולה מרע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד (20.7.2010). גם שם הודגש כי "על דרך הכלל, המצאה שבוצעה בדרך הנוגדת את האמנה והתקנות שקלטו אותה למשפטנו הפנימי, איננה המצאה כדין"; וכי במקום שבו מבוקש ליתן תוקף להמצאה שבוצעה בדרך הנוגדת את הוראות האמנה והתקנות , יש לבחון בין היתר את השיקולים הבאים: טיב הפגם בדרך ההמצאה וחומרת ההפרה של הוראות האמנה; האם נעשה ניסיון רציני ותם-לב לבצע את המסירה בהתאם להסדרים הקבועים באמנה; והאם הוכח חוסר תום-לב דיוני מצד הנמען הזר (בהקשר זה-האחרון הודגש כי בהיעדר נסיבות מיוחדות נוספות, עצם עמידתו של הנמען הזר על ביצוע ההמצאה בדרך התואמת את הוראות האמנה, לא תיחשב חוסר תום-לב דיוני). בית המשפט חתם את ניתוח הסוגיה באמירה המתאימה לענייננו ככפפה ליד: "עצם העובדה שביצוע ההמצאה בדרך התואמת את האמנה צפוי להיות כרוך בהשקעת משאבים של זמן וכסף, אינו יכול להוות טעם מספיק לסטייה מהוראות האמנה בהעדר נסיבות חריגות, כגון: צורך דחוף בקבלת סעד... זאת, על-מנת שלא לעשות את האמנה והתקנות שלפיה פלסתר".

10. לאור כל האמור, ולאחר שנתתי את דעתי לכלל טענות הצדדים, מצאתי לקבל את בקשתה של LG, ואני קובע כי טרם בוצעה לה המצאה כדין. אני מאפשר להצלחה להשלים את החסר בתוך 60 ימים, ואם תעשה כן יהא על LG להגיש תשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, או בקשה לביטול היתר המצאה, כפי שקבעה כבוד השופטת גלר בהחלטתה מיום 12.5.2020. הצלחה תישא בשכר טר חת עורכי הדין של LG בגין הבקשה דנן בסך של 5,000 ₪.

ניתן בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הצלחה
נתבע: LG DISPLAY CO. LTD
שופט :
עורכי דין: