ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמרי פרי נגד זמיר פלדמן :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

עמרי פרי

נגד

נתבעים
זמיר פלדמן

פסק דין

1.שטר החליפין שבביצוע ע"ס 5,150 ₪,( להלן :"השיק") ז. פ 10.7.2020 נמשך על ידי הנתבע לפקודת התובע ונמסר לו לתשלום חודש השכירות האחרון על פי חוזה שכירות של דירה שתחילתה ביום 1.8.2019 והייתה אמורה להסתיים ב 31.7.2020.

2.על פי סעיף 17 לחוזה – רשאי כל צד להפסיק את השכירות בהתראה של שלושה חודשים מראש.

3.אין מחלוקת כי ב- 27.2.2020 דרש הנתבע מהתובע לפנות את הדירה עד 13.6.2020.

4. אין מחלוקת כי בפעול פונתה הדירה ב 9.7.2020. חרף זאת – התובע ,שהוא עורך דין, טוען כי מגיע לו דמי שכירות בגין חודש יולי 2020 במלואו. לטענתו – הנתבע הפר את ההסכם בכך שלא פינה את הדירה ב-13.6.2020 , אלא המשיך להתגורר בה עד 9.7.2020. לטענתו – גם הוא גר באותה תקופה בשכירות, ובגלל האיחור הנ"ל בפינוי הדירה – נאלץ התובע עצמו לשלם דמי שכירות לבעל הדירה שלו בגין כל חודש יולי 2020.

5.לטענת הנתבע –האיחור בפינוי הדירה נבע ממגפת הקורונה אשר בעטיה נבצר ממנו למצוא דירה חליפית בתוך פרק הזמן שהתובע העמיד לרשותו. כמו כן, ביקש הוא להעביר לידי התובע חלק יחסי מדמי השכירות של חודש יולי 2020 אך הנתבע סירב לקבל.

6.המחלוקת העובדתית פשוטה אפוא , אך – כפי שיובהר להלן – שני הצדדים ( בעיקר הנתבע) זרעו בתיק אנדרלמוסיה והכבירו בהרצאת פרטים עד כי מרוב טענות קשה לאתר את הפלוגתא. הצדדים הפכו את העיקר לטפל ואת הלא רלוונטי לעיקר. הם יצרו ביחד מבוך שהטעה אותי וגרם לניהול משפט סרק – והכל יובהר להלן.

טענות הנתבע –

7.בבקשת הרשות להתגונן – ירה הנתבע לכל הכיוונים בכתיבה בלתי מידתית תוך ירידה לפרטי פרטים שאין בהם להשפיע כמלוא הנימה על תוצאות המשפט (ראו למשל –ההתייחסות לעומס החום ביום שבו הלכה המצהירה לחפש את שעון החשמל – סעיף 34 לתצהיר של הגב' פלדמן , ראו גם סעיף 3 לתצהיר התומך בהתנגדות – והדוגמאות כגון דא רבות).

8.כך או אחרת – טענותיו של הנתבע בתמצית הן –

8.א.הדירה עמדה במרכזו של סכסוך בין התובע לבין גברת בשם נורית פרי שבמסגרתו דרשה הגב' נורית לפנות את התובע מהדירה; התובע הסתיר פרט זה; התובע לא טיפל כדבעי בליקויים ותקלות שנוצרו בדירה במש ך תקופת השכירות; ב - 27.2.2020 ביקש מהנתבע לפנות את הדירה תוך 105 ימים ( אמצע יוני 2020) בטענה כי בעל הדריה שלו ביקש ממנו להתפנות; עקב הודעתו הנ"ל של התובע התחיל הנתבע לחפש דירה אך – ב - 15.3.2020 נכנסה המדינה לסגר הקורונה דבר שהקשה על מציאת דירה.

8.ב.הוסיף וטען כי בתוך כך התגלה מידע חדש לפיו הסיפור של התובע לפיו בעל הדירה שלו ביקש ממנו להתפנות אינו נכון אלא הנכון הוא שהדירה עומדת למכירה באמצעות כונס נכסים כאשר ההתמחרות נקבעה לתאריך 30.6.2020 ;התובע רצה ,כך לטענת הנתבע, לחזור להתגורר בדירה כדי לסכל את הליכי הכינוס; מידע חדש זה גרם לנתבע "בחילה" – כך בלשונו.

8.ג.תצהיר העדות הראשית הוגש מטעם אשתו של הנתבע הגב' יעל פלדמן; היא חזרה על אותן הטענות והוסיפה כי היא והנתבע החזירו את הדירה במצב טוב יותר מכפי שהיה בזמן שקיבלוה מהתובע.

טענות התובע –

9.התובע טען בתצהירו כי בשנת השכירות הראשונה תיקן גומיות בדלת הסלון , רשת חלון בחדר הכביסה; סידר ידית דלת כניסה וגוף חימום לדוד; בשנת השכירות השנייה תיקן סת ימה בצינור של הביוב, ניקה פילטר של המזגן ותיקן גוף חימום לדוד. ב 27.2.2020 הודיע לנתבע על סיום החוזה ב 13.6.2020 ; אין קשר בין הודעה זו לבין ההליכים המשפטיים מול נורית; מעולם לא סוכם כי הפינוי יהיה ב - 9.7.2020 ; עקב שיהוי הנתבע בפינוי הדירה נאלץ התובע לשלם לבעל הדירה שלו דמי שכירות עד סוף יולי 2020 אף כי עזב את הדירה באמצע יולי אותה שנה .

דין והכרעה:

10.לאחר שבחנתי את חומר הראיות וקראתי את סיכומי הצדדים – באתי למסקנה כי דין התביעה להידחות – אך לא מטעמיו של הנתבע.

11.דין התביעה להידחות הן בהתאם לדין – הן בהתאם לחוזה. וזאת על פי גרסת התובע עצמו, מבלי להידרש לטענות של הנתבע וללא צורך בהכרעה באף אחת מן הפלוגתות אשר הצדדים בחרו להתדיין סביבן.

בהתאם לדין–

12.א.על פי הגרסה של התובע עצמו תקופת השכירות הסתיימה ב 13.6.2020.

12.ב.צא ולמד – שעל פי גרסתו של התובע ,( ואינני קובע זאת כממצא) , השהייה של הנתבע בדירה מיום 14.6.2020 ועד 9.7.2020) אינה מכוח החוזה אלא מדובר בהשגת גבול.

13.אומנם השיק ניתן לצורך תשלום דמי השכ ירות על פי החוזה בגין חודש יולי 2020. אך הזכות של התובע לקבל תמורה בעד מגורי הנתבע בדירה בגין התקופה שלאחר ה - 13.6.2020 איננה יכולה לבוא מכוח החוזה שהגיע לסיומו בתאריך הנ"ל אלא מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. כפועל יוצא מכך – גובה דמי השכירות לאותם 26 ימים מ- 13.6.2020 ועד 9.7.2020 אינו בהכרח כנקוב בחוזה.

15.השימוש בשטר בין הצדדים הקרובים מוגבל לעסקת היסוד שבעטיה נמשך. שטר אינו מהווה אכסניה לגביית כל חוב שהנפרע טוען כי המושך חייב לו.

נחדד, נפשט –

15.א.כשם שהתובע אינו זכאי לעשות שימוש בשיק לצורך קבלת פיצוי בגין נזקים למושכר ( שזאת לא המטרה שלשמה ניתן השיק ), כך גם אין הוא רשאי לעשות בו שימוש לצורך גביית דמי שימוש ראויים בגין החזקת הדירה על ידי הנתבע לאחר שהסתיימה תקופת השכירות על פי גרסתו .

15.ב.ולא זו אף זו – התובע אינו מבקש לגבות באמצעות הש יק את דמי השכירות של תשעת הימים הראשונים של חודש יולי 2020 ( חלק יחסי לפי סעיף 17 לחוזה) – אלא הוא מבקש לגבות באמצעות ו דמי שכירות בגין כל חודש יולי לרבות התקופה שבה הנתבע לא התגורר בדירה.

15.ג. את זכותו הנטענת הנ"ל לגביית דמי שכירות עבור כל חודש יולי מבסס התובע על הטענה שבגלל השיהוי של הנתבע בפינוי הדירה ( כך לטענתו) נאלץ הוא עצמו לשלם לבעל הדירה שלו על כל חודש יולי 2020 . מדובר אפוא בטענה לנזק עקיף שנגרם כביכול עקב הפרת ההסכם הנטענת .

15.ד.ושוב נאמר - לא לשם כך נמסר השיק. השיק נמסר לתשלום דמי השכירות של חודש יולי למקרה שההסכם ימשיך להיות בתוקף עד סוף תקופת השכירות. הוא לא נמסר לתשלום נזקים עקיפים שנגרמו כביכול בגין הפרת ההסכם.

בהתאם לחוזה –

16. סעיף 17 לחוזה – אותו סעיף אשר מכוחו הפסיק התובע את השכירות קובע כי –

"17. כל אחד מן הצדדים רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, לאחר שימסור על כך הודעה בכתב של 90 יום מראש ובה יודיע על רצונו לעשות כן. במקרה זה ישיב המשכיר לשוכר את השיקים שמסר השוכר ושמועד פירעונם טרם הגיע , ודמי השכירות ישולמו באופן יחסי עבור התקופה בה החזיק השוכר את המושכר בפועל והסכם זה יגיע לידי סיום בחלוף 90 יום".

17. ובמונחים של דיני שטרות – מאותו רגע שבו הודיע התובע לנתבע על סיום החוזה ב 23.6.2020 – פקע השיק – הפך לפיסת נייר חסרת ערך משפטי.

לסיכום –

משעל פי גרסת התובע עצמו הסתיים חוזה השכירות ב 13.6.2020 ובאין מחלוקת כי דמי השכירות עד לאותה תקופה שולמו, ונוכח הוראת סעיף 17 לחוזה השכירות – הרי שהשיק פקע.

פקיעת השיק גזרה את דין התביעה לדחייה על הסף.
למניעת מחלוקות בעתיד אבהיר – כי אם הנתבע נותר חייב לתובע סכום כלשהו – בין אם בגין נזקים למושכר , בין אם בגין שימוש בדירה לאחר ה 13.6.2020 ובין אם מכל עילה אחרת ( ואינני קובע כאן כי נותר או לא נותר חוב) הרי שהתובע אינו זכאי לגבות חובות נטענים אלה או חלקם – באמצעות ה שיק.

סוף דבר:

סוף דבר ,אפוא, הוא שהתביעה נדחית.

ובאשר להוצאות –

בהתחשב בסכום הנמוך של התביעה ובהתחשב בכך שהתביעה נדחתה שלא מטעמיו של הנתבע, ונוכח הניהול הבלתי מידתי של התיק שכלל התמקדות בטענות שאינן רלוונטיות – אינני עושה צו להוצאות

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמרי פרי
נתבע: זמיר פלדמן
שופט :
עורכי דין: