ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפה אוזן נגד רביבו גרופ השקעות בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקשים

  1. יפה אוזן
  2. דורי ספקטור
  3. דין קדם
  4. לילך קדם
  5. טומי ישראל ספקטור
  6. ניו פרצל
  7. רבקה משלין טננבוים פרצל

ע"י ב"כ עוה"ד ישראל ליכטנשטיין ואח'

נגד

המשיבה

רביבו גרופ השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי בראונשטיין ואח'

1.מנור יואב צבי
2.מררי אסף בן ציון
3.מררי אהוד
4.רווה אביר
5.רביד יצחק
6.בין הסמטאות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד מררי - המחזיקים

החלטה

בפניי בקשת המבקשים (שהם התובעים) להטלת עיקולים על כספים שאמורים להגיע לידי המשיבה (הנתבעת) מהמחזיקים מכוח סעיף 16 (א) (5) לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 .

בין הצדדים מתנהלת בוררות בפני הבורר עו"ד משה לוסקי שעניינה טענות שונות של הצדדים זה כלפי זה שמקורן בהסכם שיתוף בפרויקט המצוי ברח' קינג ג'ורג' 18 פנית סמטה אלמונית 1 בתל-אביבי הידוע גם כגוש 7450 חלקה 10 (להלן: "הנכס").

במסגרת הליך הבוררות הגישה המשיבה תביעה כנגד המבקשים על סך של כ – 700,000 ₪ בגין הוצאות הקשורות בפרויקט שהמשיבה שילמה במקומם של המבקשים.

המבקשים הגישו תביעה שכנגד על סך 3,627,000 ₪ בגין נזקים שגרמה להם לטענתם המשיבה בשל התנהלות כושלת בפרויקט.

בין לבין, במהלך חודשים יוני – יולי נרשמו על זכויותיה של המשיבה הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת המחזיקים.

המבקשים פנו בבקשה להטלת העיקולים ובהוראת בית המשפט, התבקשה תגובה ולא ניתן צו עיקול במעמד צד אחד.

משהגיבה המשיבה ראיתי לדון בבקשה.

טענות המבקשים

בתביעתם שמתבררת במסגרת הבוררות טענו המבקשים כי המשיבה היא זו שהובילה את הפרויקט שכן היא זו שהתקשרה עם יועצים וקבעה לוחות זמנים כאשר העלויות חולקו בין הצדדים בהתאמה. בפועל גרמה התנהלות המשיבה להפרת הסכם השיתוף בין היתר כאשר לא פעלה לקבלת תוכנית תקציבית ואסטרטגיה סדורה, לוחות זמנים ולא פעלה לקידום הפרויקט על פי ההסכם. המשיבה אף חשפה את המבקשים להליך פלילי מאחר והעבודות באתר בוצעו מבלי שהיה קיים היתר בנייה בתוקף.
בין היתר ביצעה המשיבה עבודה חלקית לקויה ורשלנית, חרגה מהתקציב והתנהלה בניגוד להחלטות הנציגות. היא הגישה חשבונות מנופחים וגרמה לעיכובים בביצוע העבודות בפרויקט. כמו כן הביא הדבר למימוש ערבות.

התנהלות זו גרמה למבקשים נזק כלכלי עצום. המבקשים עותרים בתביעתם לנזקים הבאים: החלק היחסי בהשבת הערבות בסך של 57,000 ₪; אובדן הכנסות משכירות בסך של 435,000 ₪; ירידת ערך עקב אי השלמת הפרויקט בסך של 1,730,000 ₪; ירידת ערך עקב מפגעי רטיבות ופיגומים שנגרמו לדירותיהם בסך של 1,405,000 ₪ וסה"כ - 3,627,000 ₪.

משהבינה המשיבה כי בדעת המבקשים למכור את דירותיהם לצד שלישי, פעלה כדי לטרפד את המכירה על דרך העלאת טענות כנגדם והגשת התביעה.

כמו כן הגישו המבקשים במסגרת הבוררות כתב הגנה לתביעה ודחו את כל טענות המשיבה כאן בתביעתה כלפיהם.

בבקשה למתן צו עיקול טענו המבקשים כי לבד מעילת תביעה מבוססת שהציגו עולה חשש להכבדה שכן לאחרונה נרשמה הערת אזהרה לטובת המחזיקים על חלקה של המשיבה בנכס בלשכת רישום המקרקעין. עולה חשש שהמשיבה מבקשת למשוך ידה מהפרויקט כשתקבל את סכום המכירה ואזי לא יהיה למבקשים ממי להיפרע את תביעתם.

טענות המשיבה

המשיבה תבעה את סך ההוצאות שהוציאה במקום המשיבים שלא נשאו בחלקם בהוצאות בניגוד לחלוקה שהוסכמה בהסכם השיתוף.

טענת המבקשים כאילו המשיבה הייתה מי שנדרשה לתת שירותי ניהול, לערוך לוחות זמנים, תוכנית תקציבית ועוד, אינה מתיישבת עם ההסכם שהינו הסכם שיתוף ולא הסכם ניהול. על פי ההסכם היה על הצדדים למנות אנשי ביצוע ואנשי פיקוח והמשיבה לא נטלה תפקיד זה על עצמה במסגרת ההסכם. מכאן שהמבקשים לא ביססו עילת תביעה לכאורה.

המבקשים לא תמכו טענתם להכבדה בדבר. הם לא הציגו בדל ראיה לחשש שלא יהיה להם ממי להיפרע אם יינתן פסק בוררות לטובתם. זכותה של המשיבה למכור את זכויותיה בפרויקט לצד ג' שכן אין הגבלה כזו בהסכם השותפות וגם המבקשים עשו כן .

המבקשים גם לא הציגו כל ראיה לכאורה כי מצבה של המשיבה אינו איתן ויש חשש להברחת נכסים. המשיבה היא חברה סולבנטית שבכוונתה ליזום עוד פרויקטים. מתן צו העיקול יכול לגרום לה נזק ולו בראי של חוק נתוני אשראי התשע"ו – 2016.

המבקשים השתהו בהגשת הבקשה שכן אם באמת סברו שיש חשש כאמור היה עליהם להגיש את הבקשה בסמוך להגשת תביעתם לבורר.

המבקשים עותרים לסעד לא מידתי כאשר לא סיפקו ראיות מספקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה על סך של 3,000,000 ₪.

דיון

כאמור, בקשה זו הובאה בפניי לאחר שבית משפט זה, מפי כבוד השופטת ברקוביץ, לא מצא להורות על עיקול זמני במעמד צד אחד. המשיבה נדרשה להגיש תגובתה.

לאחר שעברתי על הבקשה על נספחיה ועל התגובה מצאתי לדחות את הבקשה.

עילת תביעה לכאורה -

עברתי על כתב התביעה שכנגד שהגישו המבקשים במסגרת הליך הבוררות. טענתם העיקרית היא שהמשיבה הייתה אחראית על יצירת לוחות זמנים, אסטרטגיית פעולה של הפרויקט תוכנית תקציבית ועוד. לא מצאתי בהסכם השותפות נטילה של אחריות כזו מצד המשיבה.

אכן מדובר בהסכם שותפות ולא בהסכם ניהול. ככל שמחוץ להסכם היו הסכמות אחרות, הרי שלעת הזו הן לא פורטו במסגרת כתב התביעה של המבקשים.

כך גם עיקר סכום תביעתם נוגע לירידת ערך הנכסים שלהם בגין אי השלמת הפרויקט בזמן ובשל מפגעים רטיבות ופיגומים. לא הוצג ולו חוזה מכירה אחד למול עסקאות דומות ממידע נדל"ן או חוות דעת שמאית. לא הוצגה ולו תמונה על נזקים לדירות שלא לדבר על חוות דעת שמאי באשר לנזקים שנתגלו בדירות כתוצאה ממעשי או מחדלי המשיבה.

מכאן שעילת תביעה לכאורה אינה חזקה לצורך הדיון שבפניי.

מאזן נוחות והכבדה

המבקשים טענו כי הם חוששים שעם קבלת כספי המכירה של זכויות המשיבה בפרויקט היא תבריח אותם ולא יהיה להם מהיכן להיפרע. מנגד טענה המשיבה כי הטלת עיקול עלולה להביא להורדת הדירוג שלה ולהסב לה נזק תדמיתי גדול.

מאחר ועיקר הנזק הנטען על ידי המבקשים אינו מבוסס נכון למועד מתן החלטתי זו ולעת הזו גם אם נגרם למבקשים נזק הוא מזערי ביחס לסכומים שתבעו המבקשים, הרי שאכן לא יהיה זה מידתי להטיל עיקול כאשר לכאורה חייבים המבקשים כספים למשיבה גם אם לא את הסכום המלא אותו היא תובעת מהם.

ככל שמדובר בסכומים בגין הוצאות השבת הערבות והפסדי שכירות הרי שלא ניתן לומר שהם ייצרו הכבדה ברמה המזכה בהטלת עיקול על המשיבה כאשר לא הובאה כל ראשית ראיה למצב פיננסי קשה שלה. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט צריך בית משפט להשתכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין. כאמור לא הובאו די ראיות ולו לכאורה להוכחת סיכויי הכבדה כאמור.

מקבילית הכוחות

על פי כלל מקבילית הכוחות אין אלא לקבוע שידם של המבקשים אינה על העליונה. גם אם אניח חרף האמור לעיל כי עלולה להיות הכבדה כלשהי על ביצוע פסק הדין , הרי שעילת התביעה אינה חזקה באופן שבו הוצגה.

סוף דבר

מצאתי לדחות את הבקשה.
לא מצאתי צורך להידרש לשאלת תום הלב שכן מדובר בראשיתו של ההליך ולא יהיה זה ראוי לקבוע מסמרות כעת .

בכל הנוגע לטענת השיהוי איני סבורה כי היה שיהוי של ממש בהגשת הבקשה כאשר הערות האזהרה נרשמו במהלך סוף חודש יוני שנה זו. כאמור אין בכך כדי לסייע למבקשים.

משהצדדים מצויים בהליך בוררות לא מצאתי לחייב בהוצאות הבקשה. הצדדים יוכלו לטעון בעניין זה במסגרת ההליך והבורר יחליט בעניין כפי חוכמתו.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפה אוזן
נתבע: רביבו גרופ השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: