ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל איסקוב נגד נציגות הבית המשותף ברח' רותם 15 לוד :

בפני כבוד ה שופט זיוון אלימי

תובע

רפאל איסקוב ת.ז XXXXXX916

נגד

נתבעת
נציגות הבית המשותף ברח' רותם 15 לוד

פסק דין

בפניי תביעה כספית על סך 20,275 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לתובע עקב נזילות הנובעות, לטענתו, מצנרת הבית המשותף שבאחריות הנתבעת .

התובע הוא בעל דירה בבית המשותף שברחוב רותם 15 בלוד (להלן: " הבית המשותף"), והנתבעת הי א נציגות הבית המשותף.

עיקר טענות התובע

לטענת התובע בחודש מאי 2018 הבחין בנזילה מצנרת המערכת הסולארית בבית המשותף, אשר גרמה לנזקים בדירתו (להלן: "הנזילה"). התובע התריע בפני נציגי הנתבעת על הנזילה ועל הנזקים שהיא גורמת מספר רב של פעמים, אך זו תוקנה בסופו של דבר רק בחודש דצמבר 2018.

יצויין, כי בכתב תביעתו התייחס התובע לנזילה נוספת, הפעם לאורך צינור המים הראשי שבחדר המדרגות של הבית המשותף, מחודש פברואר 2019, אך בדיון שהתקיים בפניי ביום 22.3.2021 הבהיר כי אירוע זה אינו רלבנטי לתביעתו (עמוד 4, שורה 20).

לטענת התובע שיפץ את דירתו בחודש ינואר 2018, זמן קצר לפני הנזילה, וכתוצאה מהנזילה ומאי תיקונה על ידי הנתבעת, נאלץ לשפצה שוב, כולל חדר האמבטיה, בסכום כולל של כ- 22,000 ש"ח.

ביום 19.2.2019 פנה התובע לחברת הביטוח המבטחת את דירתו בנוגע לנזקי המים בדירתו, אותם נזקים בגינם הגיש את תביעתו זו. התובע טען בפני חברת הביטוח כי עלות הנזק אשר נגרם לו עומדת על 34,837 ש"ח, וזאת על סמך שתי הצעות מחיר שקיבל לביצוע התיקונים הנדרשים לשיטתו.

שמאי חברת הביטוח, מר בנצי מאירוף, בחן את נזקי הרטיבות בדירת התובע, וקבע כי הסכום הנתבע על ידי התובע מופרז, וכי עלות תיקונם של הנזקים שנגרמו לדירה עומד על 12,285 ש"ח בערכי כינון, ו- 9,828 ש"ח בערכי שיפוי.

בסופו של יום קיבל התובע מחברת הביטוח סך של 11,725 ש"ח, כאמור בסעיף 10 בכתב תביעתו.

יצויין, כי מר מאירוף לא קבע, כממצא אובייקטיבי, מנין נובעת הנזילה, ומי אחראי לנזקי הרטיבות בדירת התובע.

חוות הדעת השמאית צורפה לכתב התביעה כנספח א'.

לכתב תביעתו צירף התובע מספר קבלות וחשבוניות, בגין העבודות אשר בוצעו בדירתו ונדרשו, לשיטתו, לתיקון נזקי הנזילה.

בגין רכיב זה תבע התובע סך של 10,275 ש"ח, קרי 22,000 ש"ח עבודות בניכוי 10,725 ש"ח אשר התקבלו מחברת הביטוח.

עוד טען התובע כי כתוצאה ממחדלי הנתבעת נגרם נזק לבריאותו של בנו, וצירף כראיה לכך מסמכים רפואיים רלבנטיים. בגין נזק זה, וכן בגין הפסד ימי עבודה וטרחה דורש התובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח.

סך הכל העמיד התובע את תביעתו על סך של 20,275 ש"ח.

עיקר טענות הנתבעת

בכתב הגנתה טוענת הנתבעת כי התובע לא מסר לה כל הודעה על הנזילה, וכי זו אכן תוקנה על ידה בחודש דצמבר 2018, מיד לאחר שנודע לה על קיומה, ובהתאם לחוות דעת שקיבלה בעניין.

עוד טוענת הנתבעת כי הנזקים בדירת התובע כלל אינם קשורים לנזילה, אלא נובעים מעבודות השיפוץ שביצע התובע עצמו בדירתו בתחילת שנת 2018.

הדיונים בפניי וחוות הדעת הנוספת

בדיון אשר התקיים בפניי ביום 22.3.2021, הבהרתי לתובע כי לאור טענות הנתבעת, שומה עליו לצרף חוות דעת מטעמו, אשר תאשר כי הנזקים בדירתו אכן נובעים מהנזילה, ובכדי לאפשר לתובע לעשות כן קבעתי דיון נוסף ליום 26.5.2021.

ביום 22.4.2021 הגיש התובע את חוות דעתו של המהנדס יעקוב בולוס (להלן: "חוות הדעת הנוספת").

למרות שניתנה לה האפשרות לעשות כן, הנתבעת ויתרה על זכותה להגיש אף היא חוות דעת מטעמה.

בדיון אשר התקיים בפניי ביום 26.5.2021 חזרו הצדדים על עיקרי טענותיהם.

דיון והכרעה

כאמור, המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת למקור הנזילה בדירת התובע.

כפי שצויין לעיל, שמאי הביטוח אינו מתייחס בחוות דעתו למקור הנזק, מלבד אמירה כללית לפיה נטען כי הנזקים נגרמו מדליפה בצנרת המערכת הסולארית. מכאן שאין בחוות דעת זו כדי לסייע.

בחוות דעתו קובע מר בולוס כי הנזילה מגיעה מצינור המים החמים (הכוונה מן הסתם לצנרת המערכת הסולרית), ומשם לקיר חדר הרחצה וחדר הילדים בדירת התובע. עוד קובע מר בולוס כי נזילה זו גרמה לנזקים שבדירת התובע.

הנתבעת טענה כי הנזילה קשורה לעבודות אשר ביצע התובע עצמו בדירתו בתחילת שנת 2018, אך לא הביאה לכך כל ראיה שהיא. הנתבעת בחרה שלא לצרף חוות דעת מטעמה, למרות שניתנו לה שתי הזדמנויות לעשות כן, הן בהחלטתי מיום 25.4.2021 לאחר הגשת חוות הדעת הנוספת, והן בהחלטתי מיום 26.5.2021 בתום הדיון האחרון אשר התקיים בתיק.

בנסיבות אלו, הגעתי לכלל מסקנה כי עלה בידי התובע להוכיח, במאזן ההסתברויות הנדרש, כי הנזילה בדירתו, והנזקים אשר נגרמו בעטיה, נובעים מהנזילה בצנרת המערכת הסולארית שתחזוקתה היא באחריות הנתבעת.

ומכאן לשאלת הנזק, אותו יש לחלק לנזק בגין עבודות התיקון עצמן ולפיצוי בגין עגמת הנפש.

כאמור, את תביעתו בגין רכיב העבודות העמיד התובע על סך של 10,275 ש"ח, המורכב מעלות העבודות בפועל, בסך 22,000 ש"ח, בניכוי סך של 11,725 ש"ח אשר התקבל מחברת הביטוח.

כפי שצויין לעיל, בחוות דעת שמאי הביטוח נקבע כי עלות תיקון הנזקים עומדת על 12,285 ש"ח.

בחוות הדעת הנוספת נטען כי מדובר בהערכת חסר, וכי עלות תיקון הנזקים עומדת על 27,986 ש"ח.

אני סבור שהאופן בו חישב מר בולוס את עלות תיקון הנזקים שגוי, שכן כלל חלק מהרכיבים פעמיים, אך השתכנעתי כי עלות תיקון הנזקים אכן גבוהה מזו שנקבעה על ידי שמאי חברת הביטוח (שכידוע אף היא אינה גורם אובייקטיבי ונטול עניין בתוצאות חוות הדעת).

כך או כך, גם התובע עצמו תבע, במסגרת תביעתו, ובדין עשה כן, רק את ההוצאות אשר הוציא בפועל, אותן אמד בסך של כ- 22,000 ש"ח (לפני ניכוי הפיצוי שהתקבל מחברת הביטוח).

יצויין, כי בסעיף 5 בחוות הדעת הנוספת פירט מר בולוס את החשבוניות הרלבנטיות לעבודות, כפי שהוצגו בפניו על ידי התובע, בסכום כולל של 21,702 ש"ח.

לאחר שקילת המפורט בשתי חוות הדעת, ועיון בקבלות אשר צורפו לכתב התביעה, אני קובע כי עלות תיקון הנזקים בדירת התובע אכן עומדת על 21,702 ש"ח. מסכום זה יש לנכות כמובן את הפיצוי אשר התקבל מחברת הביטוח, ומכאן שנזקיו של התובע בגין רכיב זה עומדים על 9,977 ש"ח.

מעבר לעלות תיקון הנזקים בדירה, ביקש התובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח בגין עגמת הנפש אשר נגרמה לו, וזאת בעיקר בשל העובדה שהרטיבות בדירה פגעה בבריאות בנו.

התובע צירף אמנם מסמכים רפואיים שונים, אך בהיעדר חוות דעת מתאימה, ברי כי אין בידי לקבוע האם לרטיבות שהייתה בדירה הייתה השלכה כלשהי על מצבו הרפואי של בנו של התובע.

עם זאת, אין ספק כי קיומה של נזילה בדירה, והצורך בביצוע עבודות לתיקון הנזקים להם גרמה כרוכים בטרחה ובעגמת נפש מסויימים, ודאי כשמדובר בחודשים ספורים לאחר שכבר בוצע שיפוץ בדירה.

לאחר ששקלתי את הדברים, אני מעמיד את הפיצוי לתובע עבור עגמת הנפש והטרחה אשר נגרמו לו על סך של 1,500 ש"ח.

סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי הנזקים בדירת התובע אכן נובעים מנזילה בצנרת המערכת הסולארית שבאחריות הנתבעת, ולפיכך כי עליה לפצות את התובע על הנזקים אשר נגרמו לו כאמור.

הנתבעת תשלם לתובעת סך של 11,477 ש"ח, ובנוסף את אגרת המשפט כפי ששולמה על ידו והוצאות בסך 500 ש"ח. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום מהיום , שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל .

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - מרכז תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים .

ניתן היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל איסקוב
נתבע: נציגות הבית המשותף ברח' רותם 15 לוד
שופט :
עורכי דין: