ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק כהן נגד י.י. טרקלין חברה לבניה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עידו כפכפי

תובע

יצחק כהן

נגד

נתבעת
י.י. טרקלין חברה לבניה בע"מ

החלטה

1. קדם משפט נקבע ליום 14.03.22 בשעה 09:30, לפניי.

2. על הצדדים לוודא קיום הוראותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") כדי תחולתן על הליך זה ובכלל אלו, בין השאר: ההוראות הנוגעות לאופן הגשתן של בקשות (סעיף 49 לתקנות) והחובה בכללן להגיש מראש רשימת בקשות סדורה (סעיף 49(ג)-(ה) לתקנות) וכן ההוראה המחייבת להגיש מראש את רשימת העדים (סעיף 62 לתקנות).

ע"פ הוראת סעיף 49(ז) לתקנות בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.

חרף האמור בתקנות, לצורך קידום בירור ההליך, בקשה בעניין הליכים מקדמיים תידון כבקשה בכתב, אחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד יקבע בית המשפט האם תתברר הבקשה במסגרת קדם המשפט או תינתן החלטה לגופו של עניין.
ככל שצד מעוניין להגיש בקשה בעניין ההליכים המקדמיים, תוגש הבקשה עד ליום 01.12.21.

חריגה ממועדים הקבועים בתקנות או בהחלטה מחייבת אישור בית המשפט אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, כל בקשה להארכת מועד תוגש מראש ובצירוף עמדת הצד שכנגד.

3. מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, את מר משה סיגורה, מהנדס בניין אשר כתובתו: כפר חרוב 12932 טל: 04-XXXX603 .
4. המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה ונספחיו בלבד (להלן: הפגמים) ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון. המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחה מטעם לנכוח בעת ביקורו בדירה.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון כפי שהיה על התובעים לשלם לקבלן מזדמן מטעמם.

5. הנני קוצב שכרו של המומחה בסך 6500 ₪ בצירוף מע"מ. הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת תוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים/ הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

המומחה ימציא את חוות הדעת לתיק בית המשפט תוך 90 יום.

ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לבית המשפט תוך 7 ימים.

6. על הצדדים להתייצב לדיון. במידה ואחד הצדדים הינו תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו למעט בנקים וחברות ביטוח.

ישקלו ב"כ הצדדים לבוא בדברים ביניהם ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר לרבות הסדר דיוני, יודיעו לבית המשפט טרם המועד שנקבע לעיל.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק כהן
נתבע: י.י. טרקלין חברה לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: