ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמהר בע"מ נגד רשם החברות :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

אמהר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חגי שלו ו/או סער בנגל ו/או אופיר זיגרון ואח'
משדרות רוטשילד 76-74, תל אביב.
טל': 03-XXXX330; פקס': 03-XXXX533

נגד

נתבעים

רשם החברות
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
רשות המיסים

החלטה

לפניי בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון. במסגרת הבקשה עותרת המבקשת, אמהר בע"מ (להלן – המבקשת ), להקדים את מועד פירעון הכספים אשר הועמדו לה בעבר על ידי בעלת המניות היחידה בה, אמפא נדל"ן (להלן – אמפא), כך שמועד הפירעון יהיה בסמוך לקבלת האישורים המתאימים לכך (להלן, בהתאמה – החלוקה המבוקשת ו- הבקשה).
המבקשת היא חברה פרטית העוסקת בהחזקת נדל"ן מניב. ביום 31.12.2005 העמידה אמפא מימון בסך 8.8 מיליון ש"ח למבקשת (להלן – המימון) לטובת רכישת נכס בהרצליה (להלן – הנכס). המימון הועמד בתנאי שטר הון צמית [שצורף לבקשה בנספח 1], לפיו המימון ייפרע על ידי המבקשת במועד פירוק המבקשת.
כמפורט בבקשה, המבקשת ואמפא הסכימו לאחרונה על הקדמת מועד פירעון המימון על ידי המבקשת לאמפא, כך שייפרע בסמוך לאחר שיתקבלו האישורים הדרושים לכך. עוד צוין בבקשה כי לאור העובדה כי המימון רשום בדוחותיה הכספיים של אמפא כהון – מוגשת הבקשה דנא לאישור החלוקה.
על פי הבקשה, למבקשת אין קושי לפרוע את המימון תוך עמידה במבחן יכולת הפירעון, ולשם כך צורפה לבקשה חוות דעת שנערכה עבור המבקשת לצורך הגשת הבקשה על ידי אורן וולך ייעוץ אסטרטגי וכלכלי בע"מ - שקובעת כי אין חשש סביר שהחלוקה המבוקשת תמנע מהמבקשת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיימן [חוות הדעת מצורפת בנספח 2 לבקשה].
כן צוין בבקשה כי למעט חובות שוטפים לרשויות המיסים ולספקים המבצעים מידי פעם תיקונים בנכס, אין למבקשת נושים זולת בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן – בנק דיסקונט), שהוא גם הנושה המהותי היחיד של המבקשת, שנתן הסכמתו לפריעת המימון באופן מיידי [מצורף כנספח 3 אישור בנק דיסקונט מיום 20.06.2021]
עוד צורפו לבקשה החלטת דירקטוריון המבקשת לאשר את הגשת הבקשה, לאשר את פירעון מימון אמפא בכפוף לקבל האישור הדרושים לכך, ואת אחריות הדירקטוריון לנכונות הנתונים העובדתיים המופיעים בבקשה [מצורפת בנספח 5 החלטת הדירקטוריון מיום 07.07.2021]; וכן הסכמת רואה החשבון המבקר של החברה לכך שחוות דעתו או דוח הסקירה שלו לדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים יימסרו לנושה הזכאי לקבלם על פי דין [נספח 7].
עם הגשת בקשה זו לבית המשפט, התחייבה המבקשת לשלוח הודעה לרשם החברות בדבר הגשת הבקשה, ולפרסם הודעה לנושיה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית הנפוצים בישראל בהתאם להוראות תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א-2001 (להלן – תקנות החלוקה).
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני מורה למבקשת בשלב זה לפעול כדלהלן:
להודיע על דבר הבקשה לרשם החברות (כפי שהתחייבה המבקשת בבקשה), לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים (להלן – הרשויות), וכן להמציא לכל אלו גם את הבקשה עצמה על כלל נספחיה.
הרשויות יגישו לבית המשפט את תשובתן לבקשה עד ליום 19.08.2021.
אני מסמיך את הרשויות וכל גורם מטעמן, לרבות כלכלני הרשויות ומי מטעמם, לחקור כל גורם אשר הגיש חוות דעת או מסמך התומך בבקשה כדי לקבל ממנו תשובות והתייחסות לאמור באותם מסמכים, זאת על מנת לאפשר לרשויות להגיש תגובה עניינית ומפורטת שמתייחסת לחוות הדעת התומכת בבקשה.
להמציא לבית המשפט ולרשויות את דוחותיה הכספיים המבוקרים האחרונים.
המבקשת תפרסם הודעה לנושיה בדבר הבקשה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית הנפוצים בישראל, בהתאם לנוסח שצורף בנספח 6 לבקשה, ובהתאם למפורט בתקנות 2 ו-3 לתקנות החלוקה.
המבקשת תעביר לעיונו של בית המשפט העתק מפרסום הבקשה באמצעי התקשורת לא יאוחר מיום 02.08.2021.
המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה או מסמך שיגיע מהרשויות או מנושיה.
המבקשת תודיע לבית המשפט עם המצאתם של כל המסמכים המפורטים בהחלטה זו.
תז"פ ליום 22.08.2021.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמהר בע"מ
נתבע: רשם החברות
שופט :
עורכי דין: