ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניצן נבו נגד ועדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי :

בפני כבוד ה שופט אדהם ספדי

מבקש

ניצן נבו

נגד

משיבה
ועדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי

החלטה

1. בפני בקשת המבקש מיום 13/07/2021 לעיכוב ביצוע צו ההריסה המינהלי בשלושים ימים עד שיוגש על ידו ערעור על החלטתי מיום 11/07/2021 הדוחה את בקשתו לביטול צו ההריסה המינהלי וכן בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה לבית המשפט המחוזי (פסקאות שנייה ואחרונה לבקשת העיכוב).

2. עוד באותו יום הוריתי על הגשת תגובת המשיבה וזו אכן הוגשה היום. במסגרת תגובתה העלתה המשיבה טענה לסילוק בקשת העיכוב על הסף הואיל ולשיטתה לאחר מתן ההחלטה בבקשה לביטול צו ההריסה אין עוד סמכות לבית משפט זה להורות על עיכוב ביצוע צו ההריסה. היא גם התייחסה לגוף הבקשה וטענה כי לא מתקיימים התנאים למתן עיכוב ביצוע.

3. סעיף 254ח לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע:

"עיכוב ביצוע זמני של צו עד להכרעה בבקשה לביטול הצו או בערעור

254ח. (א) הוגשה בקשה לביטול צו לפי סעיף 228, 238 או 240, או הוגש ערעור על החלטת בית משפט בבקשת ביטול כאמור או על החלטה לעניין צו שיפוטי לפי פרק זה, לרבות צו שניתן לפי סעיף 254ב, לא יעכב בית המשפט הדן בבקשה לביטול הצו או בית משפט שלערעור את ביצוע הצו אלא אם כן ראה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ונוכח כי העבודה האסורה או השימוש האסור שלגביהם חל הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו; בית המשפט רשאי לעכב את ביצוע הצו כאמור עד למועד ההכרעה בבקשת ביטול הצו או בערעור, לפי העניין" (ההדגשה שלי, א"ס)
4. מקריאת סעיף 254ח(א) לחוק עולה כי לערכאה הדיונית נתונה הסמכות להורות על עיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי עד להכרעה בבקשה שהוגשה לביטולו. עוד עולה מהסעיף כי אם הוגש ערעור על ההחלטה בבקשה לביטול הצו, הרי שאז מוסמך בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע הצו עד להכרעה בערעור. פשיטא, לפי נוסחו הברור של סעיף 254ח(א) לחוק, רק אם הוגש ערעור ניתן להוסיף ולעכב ביצוע צו הריסה מינהלי וזאת עד להכרעה בערעור.

5. השאלה היא, האם לאחר הגשת הערעור כאמור מוסמכת הערכאה הדיונית להורות על עיכוב ביצוע הצו. לדעתי יש להשיב על כך בשלילה. בהתאם להלכה הפסוקה, משהוגש ערעור בהליך פלילי, הסמכות להורות על עיכוב ביצוע מאותו שלב ואילך מסורה לבית המשפט שלערעור שאליו יש לפנות בבקשה לעיכוב הביצוע כחלק מהערעור [ראו: ע"פ 11404/04 אילן דוויק נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(4) 145 (2004), פסקה 4; ה"מ 95/77 אפרים אברון נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(2) 221 (1977); ע"פ (מחוזי נצ') 16589-07-15 עבאס עבד אלגני נ' מדינת ישראל (05.06.2016) ; וכן ב"ש (מחוזי ת"א) 92678/03 חכימי קיאנוש בודאג נ' מדינת ישראל (08.10.2003) ].

6. רואים אנו כי המחוקק קבע מנגנון מיוחד של "בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי שהוגשה בד בבד עם הגשת בקשה לביטולו, או בד בבד עם הגשת ערעור על פסק דין שבו נדחתה בקשה לביטולו" (ההדגשה לא במקור) [ ע"פ 7761/20 עווד אבו פרג' נ' מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה (02.12.2020) , פסקה 6].

7. נדמה שגם ב"כ המבקש מסכים עם המסקנה האמורה , שהרי במסגרת בקשת העיכוב הוא מודיע כי בכוונתו להגיש ערעור וכן בקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט המחוזי. למעשה, ב"כ המבקש מבקש כי אורה על עיכוב ביצוע זמני של צו ההריסה עד להגשת הערעור, אך מעיון בסעיף 254ח(א) לחוק, שהינו הסדר מיוחד וספציפי , עולה כי סמכות הערכאה הדיונית להורות על עיכוב ביצוע צו ההריסה המינהלי מוגבלת "עד למועד ההכרעה בבקשת ביטול הצו". ודוק, אין בחוק הוראה המסמיכה את הערכאה הדיונית לעכב ביצוע צו הריסה מינהלי עד להגשת ערעור וב"כ המבקש לא הפנה במסגרת בקשת העיכוב להוראה שכזו.

8. על כן, מי שפנה לבית המשפט בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי ובקשתו סורבה והוא מבקש להשיג על החלטת הדחייה בהליכי ערעור, עליו להזדרז ולפתוח בהקדם בהליכי הערעור ובמסגרתם להגיש לערכאת הערעור בד בבד עם הגשת הערעור את בקשתו לעיכוב ביצוע צו ההריסה. תוצאה זו עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון שהדגישה את הצורך בביצוע צווי הריסה מינהליים תוך סד זמנים קצר ועל כן העובדה שהמבקש נאלץ במקרים כאלה לפנות לערכאת הערעור בסמוך לאחר מתן ההחלטה הדוחה את בקשתו לביטול צו ההריסה (על מנת להשיג עיכוב ביצוע צו ההריסה) יש בה כדי לשרת מדיניות זו והבאת ההליכים לסיום מהיר.

9. לבסוף, ועל מנת להשלים את המלאכה, בהתייחס לבקשת המבקש לעיכוב ביצוע החלטתי (שהוזכרה בפסקה השנייה לבקשה) אומר כי במקרנו המדובר הוא בהחלטה הדוחה בקשת המבקש לביטול צו הריסה מינהלי. בהחלטה לא ניתן סעד אופרטיבי ועל כן אין מה לעכב [ע"א 7909/16 סיף מתכות בע"מ נ' הממונה האזורי – אגף המכס ומע"מ באר שבע (21.11.2016) , פסקה 12; וכן עע"מ 3266/20 נקסט טאוואר בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (01.06.2020) , פסקה 16], כמובן זאת פרט להוצאות בהן חויב המבקש אך ההלכה בעניין זה ברורה והכלל הוא שאין מעכבים חיוב כספי ומכל מקום לא ל עניין זה כיוון המבקש בבקשת העיכוב .

10. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה המינהלי .

המזכירות תמציא בהקדם לצדדים עותק החלטתי זו.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניצן נבו
נתבע: ועדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי
שופט :
עורכי דין: