ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין the fisherman depot LTD נגד צביקה מידן :

לפני כבוד השופטים יהודית שבח, סג"נ, יונה אטדגי, שלומית יעקובוביץ

מערערת

the fisherman depot LTD

נגד

משיב

צביקה מידן

פסק דין

1. ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה (כבוד השופטת הדסה אסיף), לפיו התקבלה עתירת המערערת להסתפק במחיקת התביעה שהגישה חלף דחייתה, אך תוך חיובה "לשאת בהוצאות הנתבע בגין שכר טרחת עורך דין, בסכום של 23,000 ₪, סכום שמשקף פחות ממחצית שכר טרחת עורכי הדין המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין...", ותוך התנאה לפיה "תשלום ההוצאות האלה, וכן ההוצאות שנפסקו לטובת הנתבע בהחלטה מיום 18.1.21, הוא תנאי לכל הליך נוסף שתבקש התובעת לנקוט כנגד הנתבע, בישראל או מחוצה לה", ולפיה "דיון בתביעה חדשה, אם תוגש, יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית". בית משפט קמא אף דחה את בקשת המערערת להשבת אגרת המשפט.

2. המערערת מלינה על חיובה בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד, על שיעורם, על ההתניות הנוגעות להגשת הליכים עתידיים ע"י המערערת, משבכוונתה להגיש תביעה חדשה נגד המשיב בקניה. כן היא מלינה על סירובו של בית משפט קמא להורות על השבת אגרת המשפט.
המשיב הגיש תשובתו לערעור ביום 13.05.2021, ואילו המדינה הגישה תשובתה שיוחדה, בהתאם להחלטתנו, לנושא אגרת המשפט, ביום 14.07.2021.

מצאנו לנכון להכריע בערעור ללא צורך בדיון, וזאת בהתאם לתקנה 138(א)(5) לתקנות סדר הדין האזרחי , התשע"ט-2018 (להלן – תקנות 2018), המסמיכה את בית המשפט שלערעור "להכריע בערעור על יסוד החומר בכתב שלפניו".
הערעור על פסיקת הוצאות משפט
3. המערערת אינה חולקת בטיעוניה על ההיגד בפסק דינו של בית המשפט קמא לפיו סכום שכר טרחת עורך הדין שנפסק "משקף פחות ממחצית שכר טרחת עורכי הדין המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין לתביעה שבפני".
בתקנות 2018 הודגשה דרך המלך לפסיקת הוצאות לטובת הזוכה בהליך, באין נימוקים לשללן, באופן בו כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000 (להלן – הכללים), משמשים אמת מידה, לרבות במקרה בו "ניתן פסק דין בהעדר הגנה ובית המשפט פסק הוצאות" (תקנה 154 לתקנות). קל וחומר כי כך הם פני הדברים עת נוהלה הגנה של ממש.
את ההוראה עליה סומכת המערערת לפיה "בית המשפט יפסוק הוצאות המשפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך" (תקנה 155 לתקנות), יש להבין כחלה רק על הוצאות בסכומים העולים על הקבוע בכללים. ודאי שאין תכליתה הפיכת שאלת ההוצאות נושא להתדיינות מעמיקה בכל תיק ותיק, דבר המשמיט את הבסיס לכלל העקרוני לפיו "בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות..." ( תקנה 152 לתקנות).
לא זו אף זו - "הלכה מושרשת היא כי בידי הערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בנושא פסיקת הוצאות משפט, וכי התערבותה של ערכאת הערעור בכגון דא תיעשה במשורה ובמקרים חריגים בלבד" (עע"מ 10014/16 יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' המינהל האזרחי איו"ש, פסקה 42 לפסק דינו של השופט אלרון, ניתן ב-16.05.2019) – וממילא אין ענייננו נכלל באותם המקרים החריגים.
ההתנאות בקשר להגשת הליך נוסף
4. אשר להתנאת הליך עתידי בתשלום ההוצאות שנפסקו, וקביעת השלב הדיוני ממנו ימשיך אותו הליך חדש: תקנה 41 לתקנות מורה כי " בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב תביעה ... בית המשפט רשאי להתנות את מחיקת כתב התביעה בתנאים, ובין השאר, להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית".
מדובר בהוראה דיונית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה המבררת, ובאין נסיבות חריגות, אינה עניין לערכאת הערעור לעסוק בה.
החזר אגרת משפט
5. ביקשנו את עמדת המדינה בשאלת השבת האגרה, וזו השיבה כי לשיטתה "בחינה מהותית של הדברים מוליכה למסקנה כי בקשת המערערת למחוק את תביעתה, רגע לפני שיאזול החול בשעון, אינה יכולה להיחשב כמחיקה של ההליך מיוזמתה. על פני הדברים, בקשת המערערת למחוק את תובענתה לא נולדה מיוזמתה, אלא בשל היעדר יכולתה (הנטען) להפקיד ערובה ובזיקה לבקשה הנוספת שהייתה תלויה ועומדת לסילוק התובענה על הסף – אשר נקבע כי תתברר רק אם תופקד הערובה ". המדינה מוסיפה ומפנה להחלטות שיפוטיות התומכות לשיטתה, בעמדה לפיה "גם בהתאם לתקנה 6(ב) בתקנות האגרות מוקנית לבית המשפט הסמכות שלא להשיב את האגרה במלואה... מאחר שלערכאה שלפניה התברר ההליך המידע המלא אודות המשאבים השיפוטיים שנדרש מצידה לשם טיפול בתובענה מסוימת, מוקנה לה שיקול דעת רחב לקבוע באילו מקרים יהיה זה מוצדק להורות שלא להשיב אגרה ".
6. נראה שעמדת המדינה אינה עולה בקנה אחד עם לשון תקנה 6 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, שעניינה ב"אגרה בתביעה לסכום קצוב" המורה:
"(ב) הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17:
(1) ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;
...
(ד) הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בעניין תקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להורות כי ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17".

משמע – בהתקיים התנאים הקבועים בתקנה 6(ב) – קבלת החזר האגרה היא זכותו של בעל הדין . באם התנאים אינם מתקיימים, אך מתקיימים התנאים שבתקנה 6(ד) – אזי מסורה סוגיית החזר האגרה לשיקול דעתו של בית המשפט. בין התנאים לתחולת תקנה 6(ב), נכלל השלב הדיוני, הוא "לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית". בהתאם, גם הפסיקה אליה הפנתה המדינה בתשובתה , נסבה על מקרה בו מלכתחילה מדובר ב"... פרשנות ההסדר בעניין החזר אגרה בשיקול דעת (דהיינו, פרשנות תקנה 6(ד) לתקנות האגרות)" (ע"א 5120/06 מדינת ישראל נ' קווי אשראי לישראל , פסקה 6, ניתן ב-04.02.2019), או על מקרה בו עמדה לדיון שאלת סיווגה של ישיבה כ"קדם משפט" עת אחת מהן התקיימה קודם שבשלו התנאים לקיומה - " לפי היומן, התקיימו עובר להגשת הסכם הפשרה שלוש ישיבות בית משפט שכונו קדם משפט. במקביל, אין חולק כי המבחן לסיווג ישיבות בית המשפט הוא מהותי... כאשר מתבקש בית המשפט לעשות שימוש בשיקול דעתו ולפרש ישיבות שלא באורח בו הוגדרו מלכתחילה, יש לשלב שיקול דעת גם בהיבטים נוספים..." (ת"א 15484-04-17 פלדמן נ' לידר החזקות והשקעות בע"מ, ניתנה ב-30.06.2021).
7. בענייננו, לא התקיימו בבית משפט קמא ישיבות פרונטליות כלל , כך שמדובר בהליך שהסתיים "לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית". משבית המשפט קבע, בהיגד מפורש, כי "אני מקבלת את בקשת התובעת ומוחקת את התביעה", אזי עסקינן במקרה בו "ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו". בהינתן נתונים אלו – לא התעורר הצורך בהפעלת שיקול דעת, משהמערערת הייתה זכאית להשבת האגרה.
התוצאה
8. הערעור מתקבל חלקית בסוגיית האגרה בלבד. יש להשיב למערערת את האגרה ששילמה בבית משפט קמא בניכוי הסכום הקבוע בפרט 34 לתוספת ובהצמדה על פי תקנות האגרות.
יתר חלקי הערעור נדחים בזאת.
בהינתן התוצאה – אין צו להוצאות.
העירבון שהפקידה המערערת להבטחת הוצאות המשיב יושב לה באמצעות בא כוחה.

ניתן היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סג"נ
אב"ד

יונה אטדגי, שופט

שלומית יעקובוביץ, שופטת


מעורבים
תובע: the fisherman depot LTD
נתבע: צביקה מידן
שופט :
עורכי דין: