ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לואי אלבזור נגד ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון :

בפני כבוד ה שופטת מיכל ברלינר לוי

מבקשים

  1. לואי אלבזור
  2. אחמד סמיר אלבזור
  3. אחמד מוחמד אלבזור
  4. יוסף אלבזור

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון, משרדי ממשלה 570001773
  2. אחמד יוספיה, ת"ז XXXXXX766

החלטה

1. בפניי בקשות 4 נושים למתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב.
2. לאחר שעיינתי בבקשות הנושים, ובמסמכים המצורפים להן, השתכנעתי כי מתקיימים התנאים למתן צו לפתיחת הליכים. זאת, בין היתר, אף נוכח עמדת הממונה התומכת בבקשה, ומשהמשיב הגיש הסכמתו לבקשות באמצעות בא כוחו.
3. בנסיבות העניין - מצאתי לנכון להיעתר לבקשה.

צו לפתיחת הליכים
(1) מכוח סמכותי לפי סעיף 116 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), אני מורה על מתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב אחמד יוספיה ת"ז XXXXXX766 (להלן: "היחיד").
מינוי נאמן
(2) הממונה תודיע בתוך 5 ימים מהיום על זהות הנאמן בתיק. הנאמן יפעל על פי הסמכויות שיוקנו לו בכתב המינוי מטעם הממונה, ויפעל לפי הוראות החוק.

הקפאה הליכים, ביטול הליכים והוראות לנאמן
(3) עם מתן צו זה, לפי סעיף 121(3) לחוק –
(א) מוקפאים ההליכים כנגד היחיד ולא ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד היחיד אלא באישור נותן הצו; כמו כן, לא ניתן לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר נגד היחיד או להמשיך בהליכי גביה שטרם הושלמו;
(ב) מבוטלים העיקולים שהוטלו במסגרת הליכי הגביה, אם הוטלו, ובכלל זה על המשכורת של היחיד אצל המעסיק, או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאי היחיד, או על חשבון העובר ושב המנוהל על שם היחיד אליו מופקדת המשכורת החודשית; למעט עיקול שדינו כדין משכון לפי סעיף 12א לפקודת המיסים (גבייה);
(ג) מבוטלות כל ההגבלות שהוטלו על היחיד במסגרת הליכי גביה, אם הוטלו, ובכלל זה הגבלה על רישיון הנהיגה של היחיד.
(4) הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעסיק או בחשבון הבנק, וכן הכספים שנגבו מן היחיד בתיקי ההוצאה לפועל שלא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו תוך 30 ימים מיום שנודע לו על מתן הצו לנכסי קופת הנשייה אצל הממונה.
(5) מיטלטלין מעוקלים שנתפסו טרם מתן צו לפתיחת הליכים, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל, במרכז לגביית קנסות, או בידי גורם אחר שנקט בהליכי גביה לפי דין ושטרם נמכרו עד היום, אם קיימים כאלה על שם היחיד, יימכרו על ידי הגורם שנקט בהליך הגביה, ובמערכת ההוצאה לפועל לפי כללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ותקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979; התמורה בניכוי ההוצאות תועבר לנכסי קופת הנשייה.
(6) אני מורה לנאמן לפנות למי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל לפי דין לבדוק אם ליחיד זכות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך, לרשום באותו פנקס הערה בדבר הצו לפתיחת הליכים ובכללו כי היחיד אינו מוסמך להעביר כל זכות בנכס לפי סעיף 131 לחוק.
(7) הגורמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק נדרשים להעביר לנאמן, באמצעות הממונה, תוך 14 ימים, את המידע המפורט בתוספת הראשונה לחוק.
הגבלות על היחיד
(8) עם מתן הצו לפתיחת הליכים ועד מתן הצו לשיקום כלכלי, חלות על היחיד ההגבלות הקבועות בסעיף 142 לחוק, והכל כאמור בחוק, ובכלל זה:
(א) הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;
(ב) עיכוב יציאת היחיד מהארץ; הגבלה זו מחליפה את צווי עיכוב יציאה מן הארץ שהוצאו כנגד היחיד לפי חוק ההוצאה לפועל, לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 או בהליך גביה אחר;
(ג) הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
(ד) הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב למעט כרטיס בנק המיועד למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או שהחיוב בו מידי ולמעט כרטיס תשלום שהחיוב בו מידי;
(ה) הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.
ניהול חשבון בנק על ידי היחיד
(9) היחיד רשאי לנהל חשבון בנק, בכפוף לתנאים הבאים:
(א) היחיד רשאי לנהל חשבון בנק ביתרת זכות בלבד ללא קבלת אשראי;
(ב) היחיד רשאי למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שכאמור לא תיווצר בו יתרת חובה;
(ג) בכפוף לאמור לעיל, היחיד רשאי לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס בנק (כרטיס מגנטי) ובכרטיס לחיוב מידי (דביט) שניתן באמצעותם למשוך כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד ייתרת זכות;
(ד) חשבון זה לא ישמש בטוחה לחיוב כלשהו של היחיד כלפי צד ג'.
החובות המוטלים על היחיד
(10) על היחיד:
(א) להגיש לנאמן, בתוך 21 ימים ממועד מתן הצו, דוח על מצבו הכלכלי בשנתיים שקדמו למועד הגשת הדו"ח;
(ב) להתייצב בפני הנאמן, בית המשפט, הממונה, בכל עת ככל שהדבר דרוש, לצורך בירור או חקירה, לפי העניין;
(ג) לשלם תשלום חודשי בהתאם לתשלום החודשי אשר יושת על היחיד ע"י הממונה.
(ד) להגיש דו"חות חודשיים על הכנסות והוצאות וכן דיווחים נוספים, והכל לפי תקנות והוראות הממונה/הנאמן;
(ה) לשלם לזכאי/ת לדמי מזונות סכום חודשי שייקבע על ידי הממונה, עד להכרעת בית המשפט בעניין זה (ככל שקיים חיוב בדמי מזונות);
(ו) לעמוד בכל דרישות הדין;
(11) בכלל האמור לעיל, לעמוד בכל דרישות הדין לפי סעיף 138 לחוק –
(א) לסייע לנאמן ולשתף עמו פעולה לפי הנדרש לשם מילוי תפקידו, ובכלל זה לחתום על ייפוי כוח ומסמכים, להעביר לידי הנאמן כל מסמך שברשותו הנוגע להליך חדלות הפירעון ולעשות את כל הנדרש לשם מימוש נכסי קופת הנשייה וחלוקתם בין הנושים;
(ב) להודיע לנאמן בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרט הנוגע למצבו הכלכלי שדיווח עליו.

דיון בבקשה לצו לשיקום כלכלי

5. המועד לדיון בבקשה לצו לשיקום כלכלי יתקיים ביום 3/10/22 בשעה 09:00 בבית משפט השלום בנצרת.

6. ערעור בזכות ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 45 ימים.

7. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, לממונה ולנאמן.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לואי אלבזור
נתבע: ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
שופט :
עורכי דין: