ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורגן ביק נגד פסו-גוב בע"מ :

לפני כבוד השופט אביים ברקאי

התובעים:
יורגן ביק

נגד

הנתבעים:
פסו-גוב בע"מ

החלטה

עניינה של החלטה זו הוא בבקשת הצדדים למתן צו המורה להשלים ולהוסיף על הדרישות המקדמיות.

יאמר מיד כי לאחר עיון בטענות הצדדים וכן הואיל והליך הגילוי המוקדם נועד כדי לייעל את הדיון ולהביא לחקר האמת, הרי שיש מקום לקבל את הבקשה בחלקה.

כידוע, הלכה פסוקה היא כי במסגרת הדיון האזרחי יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע שעשוי להיות רלוונטי במסגרת המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים ואשר נדונה בבית המשפט. נקודת המוצא היא כי יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה זאת כאמור על מנת שההליך יתנהל ב-"קלפים פתוחים". בעניין זה קבע כבוד הנשיא גרוניס ברע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד נ' פלץ (פורסם בנבו, 14/08/05) את הדברים הבאים: "המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט".

כאמור, המבחן על פיו נקבע גילויו של מסמך הוא מבחן הרלוונטיות, ויוזכר כי מבחן הרלוונטיות הוא רחב ובעל הדין אינו נדרש להוכיח רלוונטיות וודאית של המסמך ודי לו אם יראה כי מדובר במסמך ש"עשוי להיות רלוונטי". ככלל, כאשר מדובר במסמך שעשוי להיות רלוונטי לבירור המחלוקת יטה בית המשפט להורות על גילויו.

לעניין זה יפים דברי כבוד השופט ע' גרוסקופף ב רע"א 298/20 ד"ר שלמה כהן ושות', עורכי דין נ' ליעד וטשטיין מיום 4.2.2020 כדלקמן: "כידוע, בבואו של בית המשפט להכריע בבקשה לגילוי ועיון במסמכים, עליו לבחון בראש ובראשונה את הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים לסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, כפי שהותוו על ידם במסגרת כתבי הטענות. ככלל, נוהגת הפסיקה לפרש את דרישת הרלוונטיות באופן רחב, וזאת על מנת לקיים את ההליך המשפטי, ככל הניתן, "בקלפים פתוחים", ולהגיע אל חקר האמת" (ההדגשה אינה במקור).

כך גם ביחס למענה על שאלון- קובע הדין כי השאלון כפוף לתנאי שהשאלות הנשאלות בו נוגעות לעניינים השנויים במחלוקת שבין הצדדים.

לגופו של עניין, מצאתי כי יש לקבל את בקשת הצדדים בחלקה וזאת בהתייחס לדרישות להלן.

בקשת הנתבעת, למתן צו המורה לתובע להשלים ולהוסיף על הדרישות המקדמיות- במסגרת הבקשה עתרה הנתבעת להורות על מתן צו מענה על שאלון ודרישה לגילוי מסמכים.

לגופו של עניין ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לחייב את התובע להוסיף ולהשיב אך ורק על שאלות אשר אפשר והמענה עליהן יהיה רלוונטי למחלוקת, ולהלן תובא התייחסות פרטנית:

בהתייחס לשאלות מספר 3-6 ,2- לא מצאתי מקום לחייב את התובע להוסיף ולהרחיב ביחס לשאלות אלו ודי במענה שניתן.

בהתייחס לשאלות מספר 8- 12 - די בתשובות שניתנו. לא מצאתי מקום לחייב את התובע להרחיב מעבר למענה שניתן.

בהתייחס לשאלה מספר 15- לא ברור מדוע שאלה זו רלוונטית למחלוקת נשוא התובענה ומשכך אין להרחיב על המענה שניתן ואין לצרף כל אסמכתא.

בהתייחס לשאלות מספר 16-19 - שאלות אלה רלוונטיות למחלוקת נשוא התביעה ועל כן אני מחייב את התובע ליתן מענה פרטני ושלם. יש לחדד את המענה שניתן ולמסור פרטים קונקרטיים ומדויקים.

בהתייחס לשאלה מספר 20 - לא מצאתי מקום להורות לתובע להרחיב ביחס לשאלה זו ודי במענה שניתן .בנוסף, אין מקום להורות לתובע להמציא את האסמכתאות מבוקשות.

בהתייחס לשאלה מספר 7- יש להשיב על השאלה ולהצהיר האם המסמכים המנויים מצויים ברשות התובע.

בקשת התובע לגילוי מסמכים ספציפיים
בהתייחס לבקשה להעברת "אישור קבלת תשובה חיובית לקורונה של מר עדו פסו"- במלוא הכבוד איני מוצא כל רלוונטיות בדרישה זו ומשכך אין מקום לחייב את הנתבעת בהמצאת המבוקש.

בהתייחס לבקשה להעברת "היתר בנייה מהעירייה לפרויקט שבנדון"- הנתבעת מסרה לעניין דרישה זו כי היא אינה מחזיקה ברשותה "עותק קשיח של ההיתר". על כן- הנתבעת תצהיר בתצהיר שהמסמך המבוקש אכן אינו בחזקתה.

בהתייחס לבקשה להעברת "הוראות שימור שהתקבלו ממחלקת שימור בעירייה "- הנתבעת תמסור את המסמכים המבוקש ים.

בהתייחס לבקשה להעברת "כתב תביעה וכתב הגנה שהוגשו בהליך ת"א 6338-05-20" – לא מצאתי כל רלוונטיות בדרישה זו ומשכך אין מקום לחייב את הנתבעת בהמצאת המבוקש.

בהתייחס לבקשה להעברת "הסכם התקשרות עם רואי החשבון שטיינמץ עמינח המלווים את הפרויקט"- הנתבעת טענה בתגובתה כי לא הייתה צד להסכם ההתקשרות עם רואי החשבון. על כן לא מצאתי להורות לנתבעת ל מסור את המסמך המבוקש.

בהתייחס לבקשה להעברת "הסכם התקשרות עם האדריכל שנשכר על ידי קבוצת הרכישה"- הנתבעת תמסור את המסמך המבוקש במידה והוא מוחזק בידיה.

בהתייחס לבקשה להעברת "אישור על העברת כ- 741,000 ש"י ע"י הנתבעת לחשבון בבנק פועלים"- לא מצאתי כל רלוונטיות בדרישה זו ומשכך אין מקום לחייב את הנתבעת בהמצאת המבוקש.

בקשת התובע להורות לנתבעת להשיב על שאלון
בהתייחס לבקשה להורות ממר עדו פסו להשיב על השאלון בתצהיר חתום על ידו- במלוא הכבוד לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה. אין מקום לחייב את מר עדו פסו לחתום על התצהיר. מר עדו פסו איננו בעל דין בהליך ובוודאי שאין מקום לחייב מי שאינו בעל דין למסור תצהיר. נתתי דעתי לכך שמר עדו פסו בעל מניות ומנהל אצל הנתבעת ואולם אין בכך כדי לשנות מההחלטה.

בהתייחס לשאלות מספר 1,6,7,8,9,10,11,13,14,16,23- לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת בלהשיב ו/או להרחיב ו/או לחדד ו/או להוסיף על השאלות שנשאלו, זאת בין אם לאור העדר רלוונטיות השאלה לתובענה ובין אם לאור כך שדי בתשובה שניתנה ביחס לשאלה המבוקשת.

בהתייחס לשאלות מס פר 18,19, 12, 5, 2- הנתבעת תשיב על השאלות ו/או ת חדד את המענה שניתן לשאלות אלו.

סוף דבר- הצדדים יעבירו את הנדרש האחד למשנהו כאמור בהחלטה לעיל עד ליום 19.8.2021. נתתי דעתי לכך שהמועד נקבע לפגרת הקיץ. ככל שתוגש כל בקשה לענין זה אתייחס אליה.

לאור תוצאות ההחלטה- אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורגן ביק
נתבע: פסו-גוב בע"מ
שופט :
עורכי דין: