ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רז סיסו נגד ורדים השקעות ונכסים בע"מ :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובעים

  1. רז סיסו
  2. שלומית סיסו

נגד

נתבעת
ורדים השקעות ונכסים בע"מ

נגד

הצד השלישי
נ.ר.ש.א. לבניין והשקעות בע"מ

פסק דין

ביום 3.5.2017 נערך ונחתם הסכם בין התובעים לבין הנתבעת, לפיו רכשו התובעים מהנתבעת דירה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן", שכונה פרויקט "אורנים", במעלות תרשיחא (להלן: ההסכם ו- הדירה). הנתבעת היא החברה היזמית, ואילו הצד השלישי ה וא החברה הקבלנית שביצעה בפועל את עבודות הבניה. ההליך נסב על ההסכם והדירה ובמסגרתו הועלו על ידי התובעים טענות להפרת ההסכם , טענות לאי-התאמה ולליקויים שהתגלו בדירה, וכן טענה בדבר איחור במסירת הדירה.

בתביעה טענו התובעים כי על הנתבעת לשלם להם פיצוי בסך של 252,860 ₪. סכום התביעה מורכב ממספר ראשים: סך של 93,320 ₪ – בגין פיצוי בשיעור 10% משווי הדירה; עלות תיקון הליקויים לפי חוות דעת מומחה מטעם התובעים – 115,791 ₪; סך של 35,750 ₪ בגין איחור במסירת הדירה למשך שבעה חודשים, לפי שכר דירה של 3 ,500 ₪ מכפלת 1.5; עוגמת נפש לפי שיקול דעת בית המשפט. כמו כן דרשו התובעים לחייב את הנתבעת לשלם להם הוצאות המומחה ויתר ההוצאות שנשאו בהן.

הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה. הנתבעת הכחישה את האמור בחוות הדעת שהוצגה על ידי התובעים וטענה כי מצב הדברים לאשורי אינני כנטען על ידם. הנתבעת אישרה חלק מטענות התובעים, אך טענה, בין היתר, כי השינויים שנערכו לעומת מסמכי המכר הם שינויים קלים, שהנתבעת הייתה רשאית לבצעם על פי המוסכם, וכי אין בשינויים כדי לפגוע בשימוש התובעים בדירה. אשר לטענה בדבר האיחור במסירת הדירה – הנתבעת חלקה על המועד הנטען על ידי התובעים, טענה כי המדובר באיחור קל , ואף ציינה כי הציעה לתובעים פיצוי בסכום של 18,000 ₪ , אך התובעים סירבו. הנתבעת הוסיפה והגישה הודעה לצד שלישי, בה טענה כי אם היא תחויב לשלם לתובעים סכום כלשהו, על צד שלישי לשפותה בסכומים בהם תחוב. נטען כי הצד השלישי היא שביצעה את העבודות בפועל, ובמסגרת התחייבויותיה, התחייבה ללוחות זמנים וידעה את משמעות התחייבות זו והשלכותיה.

הצד השלישי ביקשה לדחות את ההודעה שנשלחה לו וט ענה כי היא נעדרת כל בסיס, ואינה אלא ניסיון להתנער מהאחריות שהנתבעת נטלה על עצמה בהסכם שנערך בינה לבין התובעים. לטענת הצד השלישי הנתבעת היא האחראית הבלעדית לפיצוי התובעים, וכדי להתנער מאחריותה, לא הציגה את מלוא הנתונים ואף הסתירה מסמכים. הצד השלישי טע נה כי היה על הנתבעת להודיל הצורך בתיקון ליקויים ולהגיש ל ו "בקשת תיקונים", אך הנתבעת סיכלה את האפשרות כי הצד השלישי יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם בינ ו לבין הנתבעת . כמו כן, טע ן הצד השלישי כי הנתבעת לא יידעה אות ו לגבי תלונות שהיו לתובעים בשעת אמת (בפרט לגבי הצינורות בסלון) , מה שמנע אפשרות תיקון הליקויים ואי-ההתאמה לה טוענים התובעים כעת בתביעתם. עוד הפנה הצד השלישי לכך, שהנזקים להם טוענים התובעים הם באחריות הנתבעת, משום שהיא הייתה האחראית לתכנון הפרויקט ולקשר המשפטי עם התובעים וכן לקשר עם המוסדות .

בקדם המשפט שנערך ביום 18.10.2020, דנתי באפשרות מינוי מומחה מטעם בית המשפט. הצדדים הסכימו למינוי מומחה ובתום הדיון הוריתי על מינוי מומחה, הוא המהנדס יקי נחמן. המומחה מסר חוות דעת לתיק בית המשפט, וחלק מהצדדים אף שלחו שאלות הבהרה למומחה .

המומחה התייחס בחוות דעת בפירוט לטענות התובעים כפי שפורטו בחוות דעת המומחה מטעמם. מומחה בית המשפט מצא כי עלות תיקון הליקויים שפורטו בחוות דעת התובעים מסתכמת בסך של 33,895 ₪. לגבי שלושה ליקויים ואי התאמות שהמומחה התייחס אליה ם, קבע כי הוא מותיר את ההכרעה בהם לבית המשפט. ואלה הם: א) הצמדת מחסן אחר במקום זה שסומן בתכנית המכר (סע יף 5.3 לחוות דעת מומחה בית המשפט ); ב) שטח המחסן שהוצמד בפועל לדירה קטן מהשטח שצוין בתכניות (סעיף 5.5 לחוות הדעת); ג) צינורות ניקוז עוברים בתוך הסלון באופן גלוי, מחוץ לקיר הסלון עם הדירה הצמודה, זאת בניגוד לתכנית. מיקום הצינורות מגביל את השימוש בסלון (סעיף 5.6 לחוות הדעת). עוד ציין מומחה בית המשפט כי לעמדתו, הליקויים המפורטים בסעיפים 5.3, 5.4 ו- 5.5 לחוות הדעת הם באחריות הנתבעת ואילו יתר הליקויים הם באחריות הצד השלישי. המומחה לא התייחס ליתר הטענות שבכתב התביעה ובכללן האיחור במסירת הדירה. נזכיר עוד כי בכתב התביעה קיימת טענה לפיצוי בשיעור 10% משווי הדירה.

בדיון שהתקיים ביום 2.5.2021, שנערך לאחר הגשת חוות דעת מומחה בית המשפט, הודיעו הצדדים כי הם מסכימים לכך שבית המשפט יפסוק על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, לאחר הגשת טיעונים בכתב.

הצדדים הגישו טיעונים בכתב, בהם הפנו לכתבי הטענות, הדגישו וחידדו את הטענות שהועלו על ידם, וכן התייחסו לחוות דעתו של מומחה בית המשפט. יצוין כי התובעים ביקשו בסיכומים לפסוק להם סך של 209,549 ₪ לפי הפירוט הבא: ליקויים לפי אומדן מומחה בית המשפט – 33,895 ₪; ליקויים במחסן וירידת ערך הדירה - 50,000 ₪; ליקויים בנוגע למיקום הצנרת בסלון הדירה – 70,000 ₪; בגין איחור במסירת הדירה - 42,000 ₪; והוצאות המומחים בסך 10,459 ₪; וכן סכומים נוספים בגין אגרת בית משפט ובגין עוגמת נפש. הנתבעת טענה מצדה כי הסכומים הנטענים מופרזים, וכי הפיצוי הנטען בגין האיחור במסירה אף הוא מופרז וכלל לא הוכח. הצד השלישי חזר וטען, כי ההודעה לצד שלישי משוללת כל יסוד ואינה אלא ניסיון להעברת אחריותה של הנתבעת לכתפי צד שלישי. לשיטת הצד השלישי הנתבעת לא הביאה כל הוכחות שמצדיקות מהלך שכזה. הצד השלישי טענה כי יש להענית האפשרות לפעול לפי ההסכם וזאת לשם ביצוע התחייבויותי ו ולא להטיל עלי ה חיוב כספי.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בחוות הדעת ובסיכומי טענות הצדדים, אני מחליט לקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של 82,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 11,500 ₪ וכן הוצאות בסך 10,000 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפוע ל.

אני מקבל את ההודעה לצד שלישי באופן חלקי ומחייב את הצד השלישי לשלם למודיעה (הנתבעת) סך של 40,000 ₪. סכום זה ישולם 30 ימים לאחר שהנתבעת תשלם את הסכום שחויבה בו לתובעים ותימסר הודעה על כך על ידי הנתבעת לצד השלישי. כמו כן, אני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,500 ₪ וכן הוצאות בסך 7,000 ₪. סכומים אלו ישולמו תוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רז סיסו
נתבע: ורדים השקעות ונכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: