ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל דניאל נגד סלקום ישראל בע"מ :


לפני כבוד ה שופט עודד מאור

המבקש
דניאל דניאל
ע"י ב"כ עו"ד יצחק אבירם ועו"ד מאור ברוש

נגד

המשיבה
סלקום ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חניטל בלינסון ועו"ד בן נחשון

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, בהתאם להורת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

העובדות הצריכות לעניין
ביום 27.7.21 הגיש המבקש מר דניאל דניאל (להלן: "דניאל"), בקשה לאישור תובענה כייצוגית ולצידה תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור" ו-"התובענה" בהתאמה), נגד המשיבה סלקום ישראל בע"מ (להלן: "סלקום").
על פי הנטען, עניינה של בקשת האישור נסב על טענת דניאל כי עדכון התעריפים שבוצע על ידי סלקום ביום 11.9.19 נעשה שלא בהתאם ללשון הוראות הרישיון הכללי לסלקום ישראל בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) (להלן: "הרישיון"). משכך, טען דניאל, סלקום לא הייתה רשאית לבצע עדכון תעריפים כפי שעדכנה, ובעשותה כן, הפרה את הוראות חוק התקשרות (בזק שידורים), תשמ"ב- 1982 (להלן:" חוק התקשורת") וגרמה לנזק לדניאל וליתר חברי הקבוצה.

הקבוצה הוגדרה בבקשת האישור ככוללת את כל הלקוחות של סלקום, אשר סלקום העלתה להם את התעריפים, כולם או חלקם, מבלי שנשלחה הודעה מתאימה למנהל בדיוק בהתאם לתנאי הרישיון.

דניאל ביסס את תביעתו ואת בקשת האישור על עילות שונות, ובכללן הפרת הוראות חוק התקשרות; הפרת חובה חקוקה מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: " פקודת הנזיקין"); רשלנות וגזל מכח פקודת הנזיקין; הפרת הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973; התעשרות שלא כדין מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979.

ביום 5.4.21 הגישה סלקום את תשובתה לבקשת האישור, בה דחתה את כלל טענותיו של דניאל. סלקום טענה, בין היתר, כי לא הפרה את הוראות רישיון והוראות חוק התקשרות; כי הודעת העדכון לרגולטור מושא הבקשה הכילה את כלל המידע הדרוש לרגולטור בהקשר זה; כי אין זו דרכו של הרגולטור להתערב בעדכון תעריפים; כי העניין מצוי כל-כולו במישור היחסים שבין סלקום לבין הרגולטור לו דניאל אינו צד כלל ועיקר; וכי דניאל לא הוכיח, ולא יכול להוכיח, כי נזק כלשהו נגרם; וכי גם לא מתקיים קשר-סיבתי בין ההפרה הנטענת לבין נזק כלשהו שנגרם למי מחברי הקבוצה הנטענת.

ביום 11.4.21, הגיש דניאל את תשובתו לתשובה לבקשת האישור, בה שב על טיעוניו העיקריים שבבקשת האישור.
ביום 23.5.21 הגיש דניאל בקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלון, וביום 27.5.21 הורה בית המשפט כי בקשה זו תידון בדיון קדם- המשפט שהקבע ליום 3.6.21.

בתום הדיון שהתקיים ביום 3.6.21, ולאחר שנשמעו טענות הצדדים, המליץ בית המשפט לדניאל להסתלק מבקשת האישור. לפיכך, הורה בית המשפט לדניאל להגיש את עמדתו באשר להמשך ניהול ההליך.

ביום 8.7.21 הגיש דניאל את עמדתו לפיה הוא עומד על המשך ניהול ההליך. בו ביום, בית המשפט הורה בהחלטה על קיום דיון קדם-משפט נוסף ביום 12.7.21, בין היתר, למתן הוראות לעניין ישיבת ההוכחות, למיקוד השאלות הדרושות לדיון, ומתן החלטות מתאימות.

על מנת לחסוך בעלויות, ולאור המלצת בית המשפט בדיון מיום 3.6.21, הצדדים שבו ובאו ביניהם בדברים, והסכימו על הסתלקות דניאל מבקשת האישור.

ביום 14.7.21 הוגשה הבקשה המוסכמת שלפניי להסתלקות דניאל מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת ההסתלקות").

לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירי דניאל ובאי כוח ו, המלמדים כי אלה לא קיבלו תמורה או טובת הנאה מסלקום בקשר להסתלקותם מהתובענה ומבקשת האישור, למעט שיפוי בגין מחציתה הרשונה של אגרת בית המשפט כפי שיפורט לה לן.
במסגרת בקשת ההסתלקות נטען כי לאור אמירותיו של בית המשפט החליט דניאל שלא לנהל את ההליך, ומבקש הוא להסתלק מבקשת האישור וזאת ללא צו להוצאות, כי בקשת האישור תימחק ותביעתו האישית של דניאל תדחה.
בנוסף, במסגרת בקשת ההסתלקות הצדדים הגיעו להסכמות כדלהלן:

דניאל יוותר ויתור סופי ומחולט על כלל טענותיו, מכל סוג ומין כאמור, בקשר עם העניינים מושא בקשת האישור והתובענה כנגד סלקום או מי מטעמה;
בנסיבות אלו ומבלי להודות או להסכים עם טענות סלקום, מסכים דניאל להסתלק מבקשת האישור כמפורט לעיל ולהלן, ומסכים הוא כי תביעתו האישית תדחה;
דניאל ובאי כוחו מתחייבים שלא להגיש או להיות שותפים או לנקוט , במישרין או בעקיפין, נגד סלקום בכל הליך העוסק בעילות או בטענות, כולן או חלקן, שנטענו במסגרת בקשת האישור, וכן כי לא יהיו מעורבים במישרין או בעקיפין בכל דרך שהיא בהגשת הליך דומה כאמור נגד סלקום, על ידי כל גורם אחר;
סלקום תשפה את דניאל בגין תשלום המחצית הראשונה של אגרת בית המשפט.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות שלפני ובחנתי את המתווה המוסכם המפורט בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי להיעתר למבוקש, בשים לב בהתחשב בכך שמדובר בהסתלקות ללא גמול לדניאל ולבאי כוחו וללא פסיקת הוצאות.
בהתאם להוראת סעיף 16(א) לחוק: "מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט...".

בנסיבות בהן התברר כי הצדדים הסכימו, בשל כך שדניאל הודיע כי אין בדעתו להמשיך ולעמוד על בקשת האישור, על הסתלקות לא מתוגמלת וללא פסיקת הוצאות, אני סבור כי התקיימה תכלית החוק ואין יתרון בהמשך ניהול ההליך. לפיכך דין בקשת ההסתלקות להתקבל.

איני רואה טעם להורות על איתור תובע מייצג או בא כוח מייצג חלופיים וכן לאור בקשת הצדדים איני מורה על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר שיהא כרוך בהכרח בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך. הדברים אמורים במיוחד, שעה שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי מי מחברי הקבוצה, למעט דניאל ובאי כוחו.

סוף דבר
אשר על כן, ניתן בזאת תוקף של פסק דין למתווה המפורט בבקשה.
כמו כן, אני מאשר את הסתלקות דניאל מבקשת האישור ומורה על מחיקתה;
תביעתו האישית של דניאל – נדחית;
אין צו לפסיקת הוצאות;
אני פוטר מאגרת פסק דין.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל דניאל
נתבע: סלקום ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: