ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.י נתניא עבודות חשמל בע"מ נגד עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ :

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעת:
א.י נתניא עבודות חשמל בע"מ

נגד

הנתבעת:
עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך, בהתאם לסעיף 353א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 .

2. המדובר בתובענה כספית על סך של 887,141 ₪, שהוגשה בגין עבודות חשמל שביצעה התובעת בהתאם להסכם שנערך בין הצדדים במסגרת פרויקט בנייה של בית ספר ב עיר אשדוד.

טענות הצדדים

3. לטענת הנתבעת, יש להורות לתובעת , חברה בעירבון מוגבל, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך, בהתאם להלכה הפסוקה ומשהתובעת נוסדה כחברה בע"מ לפני כעשר שנים ומצבה הכלכלי אינו ברור כלל ועיקר . כמו כן, נטען כי המדובר בתביעה מופרכת המוגשת על ידי קבלן שעשה עבור התובעת יותר נזק מתועלת.

4. לטענת התובעת, מדובר בבקשה סתמית שמטרתה להכביד עליה ולמנוע דיון לגופה של התביעה, מבלי שיש כל הצדקה לכך. בעליה של התובעת מסכים לערוב באופן אישי לתשלום הוצאות הנתבעת באם תידחה התביעה, ו סיכון הנתבעת יהפוך ככל סיכון של תביעה אישית רגילה. לעניין מצבה הכלכלי של התובעת, זו פועלת באופן שוטף במספר פרויקטים בהיקף כספי של עבודות נוכחיות העומד על כ- 3.5 מיליון ₪. משיקולים של הגנת הפרטיות וסודות מסחריים לא מצורפים מסמכים לגבי עבודות אלה. אולם, בהתאם לאישור רו"ח שצורף, לחברה איתנות כלכלית והיא תוכל לשלם סכום סביר של הוצאות ככל שיוטלו עליה. לעניין סיכויי התביעה נטען, כי התובעת ביצעה את העבודות עד לשלב שבו היא הוחלפה בקב לן אחר ונותרה יתרה בגין העבודות שביצעה שטרם שולמה לה בסך של 301,220 ₪ לפני מע"מ ודי בכך להראות כי לה סיכויי תביעה טובים.

דיון והכרעה

5. תקנה 157 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט -2018, עוסקת בסמכותו של בית המשפט לקביעת ערובה להוצאות ההליך, וכך לשון התקנה:

"בית המשפט רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע."

יחד עם זאת, העיקרון לחיוב חברה תובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות נתבע, עוגן בסעיף 353א' לחוק החברות, התשנ"ט- 1999:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

6. בהתאם לחוק שלעיל, נתון לבית המשפט שיקול דעת נרחב בחיוב תובעת, אשר הינה חברה בע"מ , בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות נתבע ( רע"א 4890-16 טריניטי מערכות מחשוב בע"מ נ' הוצאה מוכרת בע"מ, פורסם בנבו 22.08.16). כן נקבע , כי חזקה היא בדין שיש מקום לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, אלא אם בנסיבות העניין קיימים טעמים לסתור או אם הוכח כי החברה תוכל לשלם הוצאות הנתבע במידה ויושתו עליה . עוד נקבע בפסיקה, כי סעיף זה מקים חזקה לפיה יש לחייב חברה תובעת בהפקדת ערובה, אלא אם מתקיימות אחת משתי חלופות:
אם התובעת הוכיחה כי ביכולתה הכלכלית לשאת בהוצאות הנתבע, ככל שאלו יוטלו עליה.
אם בית המשפט סבור שנסיבות העניין לא מצדיקות חיוב התובעת בערובה, כאשר בבחינת "נסיבות העניין" יש לבחון, בין היתר, מה סיכוייה של התביעה, האם הוגשה בתום לב, האם מצבה הכלכלי של החברה נגרם על ידי התנהגות הנתבע.
(ע"א 7193/13 ש.א. פתרונות בע"מ ואח' נ' פרופסור אמיר ברנע ואח' (פורסם בנבו, 22.9.2014).

7. יישום הדין בעניינו, מצביע על כך, כי התובעת לא עמדה בתנאי החלופה הראשונה . התובעת טענה כי קיימת לחברה פעילות כלכלית משמעותית, אך לא הביאה אסמכתאות כנדרש להוכחת טענתה. כמו כן, לא הוצגו דו"חות רווח והפסד של החברה או מאזן כספי ואסמכתאות נוספות בדבר מצבה הכספי של החברה. אין די באישור רואה החשבון שאינו נתמך באסמכתאות מתאימות ואף לא בהצהרת הבעלים לערוב לחברה כדי להוכיח את יכולתה הכלכלית של החברה לשאת בהוצאות ככל שאלו יפסקו, במיוחד לאור סכומה הגבוה של התובענה.

8. אשר לחלופה השנייה, נראה כי קיימים לתובעת סיכויי תביעה, אם כי אין בשלב זה אפשרות לקבוע כי אלו סיכויים גבוהים מאד , ובמצב דברים זה אין לכך השפעה של ממש על סתירת החזקה שבדין. יתר על כן, משהוצעה ערבותו האישית של בעל החברה, הרי שלא יהיה בהפקדת ערובה סבירה כדי למנוע מן התובעת לנהל את ההליך, ומנגד יוסר החשש כי התובעת לא תוכל לעמוד בהוצאות ההליך, ככל ויפסקו כנגדה . לפיכך, לא מצאתי כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב התובעת בהפקדת ערובה.

9. אשר על כן, הריני מקבל את הבקשה ומורה לתובעת להפקיד בקופת בית המשפט, בתוך 30 ימים מהיום, ערובה בסך של 30 ,000 ₪, לצורך הבטחת הוצאות הנתבעת בהליך.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' אב תשפ"א, 14 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.י נתניא עבודות חשמל בע"מ
נתבע: עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: