ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה שגב נגד עמותה מצורפת :

בפני כבוד השופטת ר. למלשטריך- לטר

התובע

משה שגב ת.ז. XXXXXX722
באמצעות עו"ד עמנואל סולומונוב ועו"ד עידו סולומונוב

נגד

הנתבעות

עמותה מצורפת
.1 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ ח.צ. 570012377
באמצעות עו"ד קוכמן ועו"ד קונפורטי
2. סופרבוס העמקים בע"מ ח.פ. 51-5082840
באמצעות עו"ד גב' רוית וקס סלוקי

3. אוויר נקי – העמותה למיגור העישון הכפוי במקומות ציבוריים (ע"ר) מ.ע 58043683
באמצעות עו"ד עמוס האוזנר

פסק דין

אישור הסדר פשרה

בהליך זה התבררה תובענה יצוגית, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 שעניינה הוא הנזק שנגרם לבאי התחנה "מרכזית המפרץ" בשל אי הקפדה על קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות הציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן: " החוק למניעת עישון"). ביום 14.4.19 ניתנה החלטה במסגרתה אישרתי תובענה זו כתובענה ייצוגית.
הרקע בתמצית

הנתבעת 1 (להלן: "אגד") הינה אגודה שיתופית שניהלה במועדים הרלוונטיים את התחנה "מרכזית המפרץ" (להלן: "מרכזית המפרץ") והחזיקה ברציפים 16-18, 20, 21-25. הנתבעת 2 (להלן: "סופרבוס") הינה חברה בע"מ שפעלה במועד הרלוונטי למתן שירותי תחבורה ציבורית ברציפים מס' 10-12 במרכזית המפרץ.

במסגרת בקשת האישור טען התובע כי הנתבעות הפרו את הוראות החוק למניעת עישון, ש כן לא מנעו ממעשנים לעשן בתוך מתחם מרכזית המפרץ. לטענת התובע, הנתבעות לא הקצו את המשאבים הנדרשים לצורך אכיפת הוראות החוק למניעת עישון, הפרו חובות חקוקות והתנהלו בצורה רשלנית.

הנתבעות כפרו בטענות התובע, וטענו כי אינן מפרות את החוק למניעת עישון.

אגד טענה כי האחריות המוטלת על מחזיקים מכח החוק אינה מוחלטת או תוצאתית, וכי הימצאות מעשנים במרכזית המפרץ איננה מעידה כי היא פעלה בניגוד לדין. עוד טענה כי קבעה נהלים לפיהם יודפסו שלטים המודיעים על איסור העישון; יוצבו מאפרות באזורים ציבוריים; וכן ימונו בעלי תפקידים שיסיירו בתחנה ויפעלו לצורך אכיפת הוראות החוק למניעת עישון. בנוסף טענה כי סכום התביעה מופרך וכי לא מתקיימים התנאים המקדימים לאישורה של התובענה כייצוגית.

סופרבוס טענה כי אין להטיל עליה אחריות כלשהי על פי החוק למניעת עישון, כי התחייבויותיה על פי החוק הנ"ל מוגבלות, וכי היא ממלאת אחר הוראות החוק, ובכלל האמור נוקטת בפעולות המהוות אמצעים סבירים לפי הוראות החוק למניעת עישון. עוד טענה כי אגד היא חברת הניהול של התחנה, ובתוך כך היא אמונה על הניהול השוטף של התחנה ובכלל האמור על יישום הוראות החוק למניעת עישון. עוד התייחסה סופרבוס לכך שהחלה לעשות שימוש ברציפי התחנה המרכזית רק בשלב המאוחר למועדים בגינם הוגשה התובענה הייצוגית. בנוסף נטען כי לא מתקיימים התנאים המקדימים לאישורה של התובענה כייצוגית.

ביום 22.11.17, ולאחר דיון שקיימתי, נעתרתי לבקשת עמותת אוויר נקי- העמותה למיגור העישון הכפוי במקומות ציבוריים (ע"ר) (להלן: "העמותה") להצטרף להליך כ- "ידיד בית משפט", אולם הגבלתי את מעורבותה באופן כזה שלא תורשה להגיש כתב טענות או ראיות כלשהן.

ביום 14.4.19 , לאחר הליך שהתקיים, ניתנה החלטתי המאשרת את התובענה כייצוגית, על פי העילות והסעדים המפורטים בה וכן אלו שפורטו בהחלטתי כאמור. במסגרת החלטתי קבעתי, בין היתר, כי:

הנתבעות מחזיקות ברציפים מרציפי התחנה מרכזית המפרץ, ובהעדר כל נתון סותר אחר, די בכך בשלב זה כדי לראות בהן כנושאות באחריות לקיום הוראות החוק למניעת העישון.

התמונה המצטיירת מהראיות שהוצגו, ומאלו שלא הוצגו בפני באותו השלב, היא כי על אף ההנחיות והנהלים שהופצו על ידי אגד והיה בהן כדי להוות מענה הולם לנקיטה באמצעים סבירים למניעת העישון, אין כל ראיה ממשית על פעילותם של סדרני העישון, או על קיומם של גורמים מפקחים בפועל, כנדרש. באשר לסופרבוס, קבעתי כי כלל לא נטען על ידה שהיו פניות כאלו למעשנים שכן סופרבוס ראתה עצמה פטורה מלפעול ברציפיה למניעת העישון, עמדה אותה לא קבלתי.

מאחר שמדובר היה בשלב מקדמי של דיון בבקשת אישור, לא קיבלתי את הטענה כי מדובר בנזק שאינו חמור ואיננו מהותי, שלא מתאים לבררו במסגרת תובענה ייצוגית, והקושי בהוכחת הנזק איננו מהווה בשלב זה מניעה מלהכיר בתובענה כייצוגית. כן ציינתי שהעובדה שיתכן קושי בהוכחת הנזק איננו מלמדת על כך שהתובענה איננה ראויה להתברר כתובענה ייצוגית.

הגדרת הקבוצה תהיה "כל אדם שאינו מעשן אשר נחשף במרכזית המפרץ שבמפרץ חיפה, בשטחים ובמועדים שבהן הנתבעות הן בגדר מחזיקות לעשן סיגריות או לעשן של כל מוצר טבק אחר הנועד לעישון, וזאת לכל המוקדם מיום 11.07.2012".

בהקשר זה ציינתי כי סופרבוס תהא רשאית להעביר מסמכים המלמדים על כך שהיא מחזיקה ברציפי התחנה רק מהתאריך שהיא טוענת לו, ובמקרה כזה אורה על הגדרת תת קבוצה בהתייחס אליה.

הסעד הנתבע היה פיצוי בסך 100 ₪ עבור כל חבר קבוצה, וצו עשה המורה לנתבעות להקצות את כל המשאבים הדרושים לקיום הוראות החוק למניעת עישון.

לאחר שהוגשו כתבי הגנה על ידי הנתבעות, הודיעו הצדדים כי הסכימו לפנות להליך גישור שיתקיים בפני כבוד השופטת בדימוס אורית אפעל גבאי. לימים, ולאחר הליך גישור ממושך, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר פשרה. למען שלמות התמונה יצוין כי בקשת הצדדים–מיום 12.4.21 – לאישור הסדר פשרה הינה בקשה מתוקנת, שהוגשה לאחר מספר הערות שניתנו על ידי ומתייחסות להסדר פשרה קודם שהוגש. העקרונות עליהם אעמוד להלן, הינם העקרונות שנכללו בבקשה המתוקנת לאישור הסדר פשרה מיום 12.4.21.

עקרונות הסדר הפשרה

התחייבויות אגד:

הקמת צוות משימה, הכפוף למנכ"ל אגד, אשר יהיה אחראי ליישום ההסברה וההקפדה על הוראת החוק למניעת עישון בקרב עובדי אגד, וזאת למשך תקופת בת שנתיים לפחות. צוין כי בראש הצוות יעמוד "נאמן אוויר נקי", וכי חברי הצוות יפעלו גם לרענון, חידוד והגברת מודעות העובדים והאמונים על הוראות החוק למניעת עישון.

קיום פעילות הסברתית לכ- 6,700 עובדי אגד בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים בעישון. צוין כי הפעילות תכלול מידע, ייעוץ ועידוד הפסקת עישון, וכן הגברת המודעות וההרתעה מפני הפרת הוראות החוק למניעת עישון. כן צוין כי פעילות ההסברה תועבר באמצעות לומדת מחשב, אותה תפתח אגד במיוחד לטובת נושא העישון, וכי בסיומה ייבחנו העובדים על התכנים שהועברו להם. בנוסף צוין כי ההסברה תועבר פעמיים (פעם בכל שנה) וזאת במשך שנתיים מהיום שבו יהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לחלוט (להלן: "המועד הקובע"), ותוקדש לכך שעת עבודה של כל עובד על חשבון אגד.

פרסום מודעות בעיתון דרייבר, אשר מופץ לכל עובדי אגד ובני משפחותיהם, להגברת המודעות לנזקי העישון, מניעת העישון, הקפדה ועמידה בהוראות החוק למניעת העישון וכיו"ב. במהלך שנתיים, או עד שתפורסם כמות המודעות האמורה, לפי המאוחר מביניהם, יפורסמו ויופצו בעיתון 30 מודעות (כ- 15 מודעות כל שנה) כשהמודעה תפורסם על פני עמוד שלם.

אגד תציע סדנאת גמילה מעישון ל- 400 מעובדיה, ובהעדר ביקוש אף לבני משפחותיהם. הסדנאות יועברו על ידי שירותי בריאות כללית, קופ"ח אחרות או גופים המעבירים סדנאות במתכונת דומה במתקני אגד לקבוצות של כ-15 עובדים בכל פעם, כאשר תשלום אגד עבור כל סדנה כזו לקופת חולים תעמוד על סך של 5,500 ₪. צוין כי מדובר בסדנה בת 8 מפגשים שאורכו של כל מפגש הינו כשעה וחצי, אשר מקנה בין היתר כלים בהתמודדות עם גמילה מעישון. הסדנה תתקיים כאמור במתקני אגד ותוצע למשך 18 חודשים.

אגד תאפשר פרסום קמפיינים למניעת עישון על גבי 100 אוטובוסים, וזאת למשך שלוש תקופות בנות שלושה חודשים כל אחת. צוין כי האפשרות להעלאת הקמפיינים תעמוד בתוקף למשך 24 חודשים מהמועד הקובע. הקמפיינים הנ"ל יצאו לפועל באמצעות האגודה למלחמה בסרטן או שירותי בריאות כללית, אשר ידאגו להפקת הקמפיין ואף יישאו בכל עלות הנובעת מכך, למעט העלויות הכרוכות בשימוש בפרסום באוטובוסים. אגד דווחה כי הסכמתם העקרונית של הצדדים הנ"ל כבר ניתנה. הפרסום באוטובוסים של אגד יהיה פרסום דופן חיצוני עורפי. צוין כי הפרסומים צריכים להתיישב עם הכללים הנהוגים אצל זכייני אגד אשר קיבלו לרשותם את שטחי הפרסום באוטובוסים, כאשר אגד מתחייבת ליידע אותם על הקמפיינים ולדאוג לקבל מהם כל אישור הנדרש לשם כך.

התחייבויות סופרבוס:

בתוך 60 ימים מהמועד הקובע, תועבר פעילות הסברתית למאות עובדי סופרבוס, הנוגעת לסיכונים הכרוכים בעישון, וזאת בשיתוף, הדרכת והנחיית האגודה למלחמה בסרטן. ההדרכה תועבר בקבוצות קטנות, כאשר בכל מפגש תהיה הדרכה של שעה.

בתוך 60 ימים מהמועד הקובע, תבצע סופרבוס פעילות פרסום למניעת עישון על גבי דופן חיצוני עורפי של 20 אוטובוסים, לתקופה בת חודש ימים, וזאת בשיתוף והנחיית האגודה למלחמה בסרטן.

השווי הכספי המוערך של ההתחייבויות

הצדדים ציינו כי ערך ההטבות, האמצעים והצעדים השונים שפורטו בבקשה, עומדים על סכום מצטבר של כ- 2,000,000 ₪. כך, לדוגמה, צוין כי עלות העברת תכנית ההסברה לעובדים עומדת על כ- 880 אלף ₪; כי שווי הפרסום בעיתון דרייבר לשנה עומד על כ- 15,000 ₪ (ולשנתיים 30,000 ₪); כי עלות סדנאות הגמילה עומדת על כ- 150,000 ₪; וכי שווי השימוש בפרסום אוטובוסים של אגד עומד על כ- 900,000 ₪.

הצדדים המליצו על תשלום גמול לתובע בסכום של 70,000 ₪ שישולם על ידי אגד; על תשלום שכ"ט לב"כ התובע בסך של 380,000 ₪ בתוספת מע"מ (305,000 ₪ מאגד והיתרה מסופרבוס); וכן תשלום סך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ לב"כ העמותה, אשר נכח בכל ישיבות הגישור ותרם לצורך הצלחת הליך הגישור. צוין כי אגד תישא בתשלום לב"כ העמותה.

ביום 23.4.21, הוריתי לצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ולתקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010 (להלן: "התקנות"), ולפרסם בתוך 14 ימים הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה, בשני העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בתפוצה ארצית. במסגרת ההחלטה הוריתי על שינויים שיש לבצע בנוסח המודעה לפרסום אשר צורף כנספח לבקשה לאישור הסדר הפשרה.

כן הוריתי לצדדים להעביר ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, את הסדר הפשרה, כתבי הטענות שהוגשו, וכן מספר נוסף של החלטות והודעות, וזאת בכדי לקבל את התייחסותו של היועץ המשפטי להסדר הפשרה המבוקש.

עמדת היועמ"ש

לא הוגשו התנגדויות מטעם הציבור להסדר הפשרה. גם היועמ"ש לא מצא לנכון להתנגד להסדר הפשרה, אולם ביקש להעיר כי בחוק למניעת עישון נקבעה חובת השתדלות לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות. לדעת הגורמים המקצועיים, במסגרת מילוי חובה זו וכחלק מהסדרה ראויה, רצוי שמחזיק מקום ציבורי ייקח על עצמו את ההתחייבות להציב סדרן שיאכוף את הוראות החוק ויסייע במניעת עישון באופן אפקטיבי.

אישור הסדר הפשרה

מצאתי כי ההסדר ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה והתובענה הייצוגית אשר הוגשה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בס' 3, 4 ו-8 (א) לחוק. סיום ההליך בהסדר פשרה כאמור הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
אגד תחל במימוש התחייבויותיה בתוך 60 יום מהמועד הקובע, ותסיים את ביצוע ההתחייבויות בתוך שנתיים מהמועד הקובע. מועד תחילת ביצוע ההתחייבויות על ידי סופרבוס תחום בהסכם הפשרה, ועומד אף הוא על 60 יום מהמועד הקובע.

בנסיבותיו הפרטניות של התיק, מקובלת עליי טענת הצדדים לפיה אין צורך במינוי בודק, וזאת לאור העובדה שהסדר הפשרה לא מפצה את חברי הקבוצה באופן ישיר ותכליתו העיקרית הינה אכיפת החוק למניעת עישון, מה גם שקיים קושי ממשי בהוכחת נזק ספציפי שנגרם כתוצאה מעישון.

פסק הדין מהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה, כפי שהוגדרה בהסדר הפשרה.

אין הסדר פשרה זה פוטר את מי מהנתבעים מחובה כלשהי על פי ה דין הקיים. עמדת היועמ"ש כי רצוי שמחזיק מקום ציבורי ייקח על עצמו התחייבות להציב סדרן שיאכוף את הוראות החוק למניעת עישון, נראית מקובלת והגיונית , במיוחד נוכח החזקה הקבועה בס' 2א (ב) (1) לחוק המסייעת לקבוע כי אכן המחזיק במקום הציבורי בצע את חובת הפיקוח הנדרשת ממנו. הסכם פשרה זה בא להוסיף על החובות שבדין, ולא לגרוע מהן. אין בהסכמות אליהם הגיעו הצדדים ובאישור הסכם הפשרה כדי לגרוע מחובות הנתבעות על פי דין.

בתוך שנתיים מהמועד שבו יהפוך פסק הדין דנן לחלוט, או עד המועד שבו ישלימו הנתבעות את כלל ההתחייבויות שנטלו על עצמן (המוקדם מבין השניים), ימסרו הנתבעות לבית המשפט דיווח המגובה בתצהיר מטעמן על כך שהסדר הפשרה יושם במלואו. העתק הדיווח ישלח גם ליועץ המשפטי לממשלה.

אגד תשלם למבקש גמול בסך של 70,000 ₪. כן ישלמו הנתבעות לבאי כח התובע שכ"ט בסך של 3 80,000 ₪ בתוספת מע"מ (305,000 ₪ מאגד והיתרה מסופרבוס) בנוסף, ובהתאם להסכמת הצדדים, תשלם אגד לב"כ העמותה סך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ .
הגמול ומחצית משכר הטרחה לב"כ המבקש ולב"כ העמותה ישולמו בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין, ואילו היתרה תשולם במועד שבו הסדר הפשרה ייושם במלואו, בכפוף לאישורו של בית המשפט.

בתוך 10 ימים מהיום יפרסמו ב"כ הצדדים על חשבון הנתבעות מודעות על אישור הסדר הפשרה (בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק). המודעות יפורסמו באותם העיתונים בהם פורסמה המודעה הקודמת. על המודעות להיות קריאות הן מבחינת גודל האותיות (גופן 10) והן מבחינת המרווחים בין השורות (רווח שורה לפחות).

עותק מהמודעות שפורסמו יימסר לבית המשפט בתוך 14 ימים מהיום.

המזכירות תודיע לצדדים על פסק הדין וכן תשלח העתק פסק הדין ליועץ המשפטי לממשלה, וכן למנהל בית המשפט על מנת שיעדכן את לוח התובענות הייצוגיות.

התיק אלי למעקב ביום 24.7.21 (לצורך קבלת העתק המודעות שפורסמו); וביום 15.8.23 למעקב שופט לצורך קבלת דיווחי הנתבעות לעניין יישום הסדר הפשרה).

ניתן היום, ה' אב תשפ"א, 14 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה שגב
נתבע: עמותה מצורפת
שופט :
עורכי דין: