ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. לשם הנדסה אזרחית בע"מ נגד אברהם מלכה שיווק ייזום ונכסים בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקשת

מ. לשם הנדסה אזרחית בע"מ

נגד

משיבות

  1. אברהם מלכה שיווק ייזום ונכסים בע"מ
  2. שורשים נכסים בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לחיוב את המשיבות בהפקדת ערובה לצורך הבטחת הוצאות המבקשת, ככל שהתביעה שכנגד תידחה.
טענות הצדדים:
לטענת המבקשת, קיימת סבירות גבוהה שלא יהיה בידי המשיבות מקור תשלום להוצאות המבקשת, ככל שהתביעה שכנגד תידחה, ועל כן מבוקש להורות על המשיבות להפקיד ערובה לצורך הבטחתן. כמו כן, המשיבות לא הביאו כל בדל ראייה לתמיכה בטענתן על כך ש הן בעלות איתנות פיננסית.

הוראת סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 קובעת חזקה, לפיה תובעת שהיא חברה בערבות מוגבלת, תחויב, לבקשת נתבע, במתן ערובה להוצאותיו. כמו כן, הנטל לסתירת החזקה מוטלת על החברה – התובעת, ובענייננו על המשיבות.

לטענת המשיבות, המדובר בחברות איתנות מבחינה כלכלית , ללא קושי ביכולת הפירעון שלהן, אשר הודיעו על מימוש האופציה, מושא התביעה העיקרית, ביום 24/10/21.
נטל ההוכחה בדין הוא על התובע או לחילופין על המבקש, כך ש המשיבות אינן מרגישות צורך להשיב ולחשוף נתוניהן האישיים ב מסגרת התגובה תגובה, לטענות חסרות בסיס של המבקשת, מבלי שזו הגישה ראיה לביסוס טענה בדבר יכולת הפירעון של המשיבות. כמו כן, המשיבות מסכימות לערוך דו"ח פיננסי, על חשבון המבקשת, אשר בהתאם לממצאיו, הצד בעל היכולת הפיננסית הנמוכה יותר מבין שני הצדדים יעמיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד.

המבקשת הגישה כתב תשובה, במסגרתו טענה כי המשיבות לא התייחסו באופן ענייני לבקשה, ולא העלו כל טענה שיש בה כדי לסתור את החזקה שבדין, בשים לב לכך, שבניגוד לטענת המשיבות, הנטל לסתירת החזק ה רובץ לפתחן ולא לפתחה של המבקשת.

המשיבות לא הציגו כל ראייה לטענותיהן בדבר איתנות פיננסית, זולת תצהיר של בעל מניות ומנהל יחיד במשיבה 2, שגם האמור בו אינו מגלה כל ראיה ממשית מלבד טענות בעלמה. כך גם טענת המשיבות בדבר הודעתן בדבר מימוש האופציה, לא נתמכה בראייה כלשהי.

דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל ויובהר:

בהתאם לסעיף 353א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999:
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018:
ערוב
ערוב
"157. (א) בית המשפט רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע."

בהתאם לפסיקה, דרך המלך במצב בו צד להליך היא חברה בערבון מוגבל, היא חיובה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד. הלכה זו סוכמה בפסק דינו של כבוד השופט מלצר ב-רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ במסגרתו נקבע, בין היתר, את שלבי הבדיקה לצורך בחינת השאלה האם יש למקום בנסיבות המקרה לחייב בהפקדת ערובה.

השלב הראשון בבדיקה אם כן, הוא כאמור בדיקת מצבן הכלכלי של המשיבות. כבר נקבע כי על החברה הטוענת לאיתנות כלכלית לפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות (ראו: ת.א. (מחוזי-ת"א) 40653-12-09 יובלים - נדל"ן וקמעונות (2002) בע"מ נ' דלק נדל"ן (בע"מ) (31.1.2011); ת.א. (מחוזי- ת"א) 40844-01-16 יעקובוביץ נ' ליסאני (13.12.2018) ).

בהתאם להלכה זו, דין טענת המשיבות לפיה הנטל להוכחת יכולתן הכלכלית מוטל על המבקשת, להידחות. שכן, הנטל לסתירת החזקה מוטל עליהן.

במקרה דנן, המשיבות לא עמד ו בנטל הרובץ עליה ן להוכחת היכולת הכלכלית לעמוד בהוצאות המבקשת, במידה ותזכה בדין. בתגובה לבקשה, נמנעו המשיבות מלתמוך טענותיהן בדבר יכולתן הכלכלית , ולא צירפו מסמכים המלמדים על מצבת התחייבויותיה ן וחובותיה ן כנגד רכוש ן וזכויותיה ן. כך למשל, המשיבות לא הציגו דפי חשבון ו/או מאזן בוחן. גם טענת המשיבות בדבר הודעתן על מימוש האופציה לא נתמכה בראייה כלשהי.

בשלב השני בבדיקות, יש לבחון את נסיבות העניין. גם את השלב הזה לא צלחו המשיבות, בשים לב לכך שלא מצאתי סיכויים גבוהים, לכאוריים חד-משמעית להצלחה או כישלון בתובענה שכנגד , זאת ביתר הדגשה משטרם נשמעו הוכחות.

לפיכך, סיכויי התביעה, בשלב זה אינם ברורים ברמה הנדרשת להפעלת החריג היוצא מן הכלל כאמור . כמו כן, אין בזכות הגישה לערכאות וזכות הצדדים לקניינם להטות הכף לעניין דנן.
סוף דבר
אשר על כן, בקשת המבקשת לחיוב המשיבות בהפקדת ערובה להוצאות משפט – מתקבלת.

כידוע, על קביעת סכום הערובה להיות מידתי תוך שמתחשב בשלל השיקולים הרלוונטיים לרבות זכות הקניין של הצדדים, סכום התביעה, שווי ההליך ומורכבותו, מספר בעלי הדין העותרים לחיוב בהפקדת ערובה, וכן מספר העדים והדיונים הצפויים. (ראו: ת"א 5059-08-07 המגן חב' לביטוח בע"מ ואח' נ נתיב לקידום מכון לחשבונאות מנהל ומסים בע"מ).

באיזון השיקולים ונוכח חשיבות הגישה לערכאות ,זכות הקניין של המבקשת והפקדת התחייבות עצמית, על המשיבות כתובעות שכנגד להפקיד ביחד ולחוד ערובה בסך של 22,000 ש"ח בתוך 30 יום מהיום.

המבקשת תגיש כתב הגנה בתביעה שכנגד, בתוך 30 יום ממועד הפקדת הערובה.

לא תופקד הערובה- אורה על מחיקת התביעה כנגד ללא צורך במתן התראה נוספת.

ימי הפגרה ימנו במניין הימים לצורך המועדים הקבועים בהחלטה זו.

התיק יובא לעיוני ביום 15/8/2021.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. לשם הנדסה אזרחית בע"מ
נתבע: אברהם מלכה שיווק ייזום ונכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: