ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן ציון יבלינוביץ נגד ע"י ב"כ עו"ד ירון רייטר :

לפני כבוד השופטת אסתר שטמר
התובע
בן ציון יבלינוביץ ת.ז. XXXXXX656
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל בך, עו"ד רון לדרמן ועו"ד עידן איידן

נגד

הנתבעות
.1 חברת פרטנר תקשורת בע"מ חברות 520044314
ע"י ב"כ עו"ד ירון רייטר, עו"ד אריאלה אבלוב ועו"ד אלון סוקניק

.2 מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד מיטל בסלי דובדבני

פסק דין

בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת תובענה ייצוגית, לאחר שבקשת האישור אושרה בחלקה בפסק דין והחלטה מיום 18.12.2016 (ערעור נדחה בע"א 578/17 בן ציון יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ (18.11.2018)).

התביעה עוסקת בחיוב חשבונם של מנויים של הנתבעת (" פרטנר") בגין צריכת שירותים מאתר "אינטרנט קליק", באמצעות מכשיר הטלפון הסלולרי. לטענת התביעה מדובר בשירותים שלא נתבקשו.
פרטנר הגישה כתב הגנה שבו הכחישה את הנטען. לאחר 3 דיונים מקדמיים הוגש הסדר הפשרה שלפני.
עיקרי הסכם הפשרה
לצורך הסכם הפשרה, ומבלי להודות בטענות התובעים, הוסכם כי פרטנר תשיב את מלוא הכספים שנגבו מן המנויים ביחס לשירות אינטרנט קליק. לפי חישוביה מדובר בסכום של 539,496 ₪, כולל מע"מ, ל- 15,862 מנויים של פרטנר שהתקשרו עם יוניסל (שבאמצעותה סופק שירות אינטרנט קליק) בתקופה שבין יוני 2008 ועד אוקטובר 2009. פרטנר ציינה בהערת שוליים להסדר הפשרה כי יוניסל תשפה אותה על התשלומים בהתאם לשיעור הכנסותיה משירות אינטרנט קליק.

חברי קבוצה שהם לקוחות פרטנר בהווה יקבלו זיכוי בחשבונם בחשבונית החודשית.

לחברי קבוצה שלא יקבלו זיכוי בחשבונית וחויבו בגין השירות בסכום גבוה מ- 50 ₪ תשלח פרטנר המחאה בגובה הסכום שבו חויבו לכתובת האחרונה המצויה בידי פרטנר. תוקף ההמחאה 90 יום. סכומים שלא יפרעו בחלוף 90 יום יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות ( "הקרן").

הסכום המגיע לחברי קבוצה שאינם עונים על הסעיפים הקודמים יועבר לקרן.
רו"ח יעקב פסי ("המומחה"), רו"ח חיצוני שאינו קשור לנתבעת, יערוך בדיקה לאימות הנתונים ויגיש תצהיר שיאמת את סכום הפיצוי. שכרו של המומחה ישולם על ידי פרטנר.

בתום 120 יום מיום משלוח ההמחאות תגיש פרטנר דו"ח לבית המשפט שייתמך בתצהיר ויכלול דיווח על התשלומים לפי סעיפים א' ו-ב', וכן על הסכום המיועד להעברה לקרן. לאחר קבלת אישור בית משפט יועברו הכספים לקרן.

הצדדים המליצו לשלם לתובע גמול בסכום של 24,390 ₪ בצירוף מע"מ, הוצאות בגין חוות דעת המומחה בסך 4,281 ₪ כולל מע"מ, ושכר טרחה לב"כ התובע בסכום של 121,950 ₪ בצירוף מע"מ.

הצדדים המליצו שלא למנות בודק, שכן סכום הפיצוי אינו גבוה ואינו מצדיק עלויות הכרוכות במינוי בודק; חברי הקבוצה מקבלים את מלוא הסכום ששלמו בגין השירות; אימות הנתונים והגשת תצהיר המאמת את סכום הפיצוי ייערך ע"י מומחה חיצוני שמינויו הוסכם בין הצדדים; מינוי בודק יעכב ביצוע הסכם הפשרה ויגרור הוצאות נוספות בלא שצפויה תועלת מכך.

לא התקבלו התנגדויות להסדר הפשרה.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע שאינו מתנגד להסדר, אך העיר כי ככל שאין בידי הנתבעת נתונים עדכניים של חברי הקבוצה, בשים לב למועד הגשת התביעה, עליה לפנות למרשם האוכלוסין לצורך בירור המען העדכני של חברי הקבוצה. בהודעה מיום 9.9.2020 שהגישו ב"כ הצדדים נכתב כי "פרטנר אינה מתנגדת לפנות למרשם האוכלוסין על מנת לברר את מענם של חברי הקבוצה שאינם לקוחותיה, ואשר הוסכם כי תשלח להם המחאה (כאמור בסעיף 11(א)(2) לבקשה לאישור הסכם פשרה".

דיון
לאחר עיון בהסדר הפשרה ובטיעוני הצדדים, אני סבורה כי הסדר פשרה שלפיו יושב מלוא הסכום שנגבה מחברי הקבוצה הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ועונה לדעתי על דרישות סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו:
"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".
לא ראיתי למנות בודק בנסיבות העניין, הן משום שמדובר בהשבה מלאה של הסכומים שנדרשו, הן משום שהסכומים ייבדקו ע"י המומחה, והן משום שמדובר בסכום נמוך יחסית, ואין להכביר הוצאות.

בהתחשב בהיקף העבודה המשמעותי (החלטת האישור ניתנה לאחר שמיעת ראיות, וערעור לבית המשפט העליון), ובשיעור ההשבה – יש לאשר את גם את המלצת הצדדים בדבר הסכומים שישולמו כגמול, שכ"ט והחזר הוצאות, כלשונה.
עם זאת, לא ראיתי לקבל את המלצת הצדדים שלפיה יוותר רק 20% משכר הטרחה לתשלום לאחר ביצוע ההסדר. על מנת לוודא ביקורת על אופן הביצוע של ההסדר, ישולמו ההוצאות ומחצית מן הגמול ושכר הטרחה תוך 30 יום מהיום. יתרת הסכום תשולם, לפי החלטה נוספת שתינתן לאחר ש התובע וב"כ הקבוצה יוודאו ביצוע מלא של ההסדר .
סוף דבר
אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.

קבוצת התובעים היא כהגדרתה בהסכם הפשרה:
"כל מנויי פרטנר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה, ועד למועד פסק הדין אשר חויבו בתשלום בגין שירות אינטרנט קליק".
לא ראיתי כי הגדרה זו מרחיבה את ההגדרה בהחלטת האישור, כטענת פרטנר. יש להניח שכוונתה לכך שחברי הקבוצה הם רק הללו שלא הסכימו לקבל את השירות, אך לכאורה בהעדר ראיה להסכמתם, ממילא מדובר באותם חברי קבוצה.
התובע הוא בן ציון יבלינוביץ. באי כוחו הם עו"ד מיכאל בך ועו"ד רון לדרמן.
העילות שנמנו בבקשת האישור הן: הפרת הסכם ו/או הפרה של חוזה לטובת אדם שלישי לפי חוק החוזים; חובת תום הלב ל פי סעיף 39 לחוק החוזים התשל"ז-1977, הפרת סעיף 14 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן; הפרת חובה חקוקה של סעיף 11 לחוק התקשורת; רשלנות ו/או הפרת חובת הנאמנות לפי סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין; עשיית עושר ולא במשפט; הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981;

הצדדים יגישו נוסח מוסכם של הודעה לפרסום, תוך 7 ימים. ההודעה תפורסם תוך 10 ימים ממתן ההחלטה המאשרת את הנוסח, בשני עיתונים יומיים רבי תפוצה, באותיות שגודלן לא יפחת מ-3 מ"מ. פרטנר תישא בעלות הפרסום.

המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

נקבעת תזכורת פנימית ליום 1.1.2022, לקבלת דיווח על אודות ביצוע ההסכם.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בן ציון יבלינוביץ
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ירון רייטר
שופט :
עורכי דין: