ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ABDELRAZIG MOHAMED ISMAIL נגד מגיל פיתוח בע"מ :

16 יוני 2021
לפני:

כבוד השופט אורן שגב

התובע
ABDELRAZIG MOHAMED ISMAIL
מס' דרכון 00267915P
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור ואח'
-
הנתבעים

  1. מגיל פיתוח בע"מ ח.פ. 514195742
  2. מגיל קונסטרוקשן אינטרנשיונל בע"מ

ח.פ. 514195759
3. טל גוטשטדט ת.ז. XXXXXX463
4. יוסף גוטשטדט ת .ז. 010974384
ע"י ב"כ: עו"ד תומר חיל ואח'

5. אעפן אמג'ד אמין

פסק דין

בפניי תביעתו של התובע, לתשלום זכויותיו הנובעות מיחסי העבודה ומסיומם.
אקדים אחרית לראשית ואציין כבר עתה, כי דין התביעה להידחות במלואה, בהיעדר יריבות, והכל כפי שיפורט להלן.

הצדדים להליך:
התובע הוא אזרח סודן. הנתבעת 1 היא חברה יזמית בתחום הנדל"ן והנתבע 3 הוא המנכ"ל שלה ובעל מניות בנתבעות 1-2. הנתבעת 2 היא חברה קבלנית בתחום הנדל"ן והנתבע הנתבע 4 הוא אביו של הנתבע 3, בעל מניות בנתבעת 2 והמהנדס הראשי שלה. הנתבע 5 הוא קבלן משנה עימו התקשרה הנתבעת 2 לצורך ביצוע עבודות שלד ופיתוח.

טענות התובע:
לטענת התובע, הוא הועסק על ידי הנתבעים בעבודות בניין תקופה של 30 חודשים – מחודש מרץ 2012 ועד לחודש ספטמבר 2014 בפרוייקטים "גרין היל" ו"אלתרמן על הפארק" בהרצליה;
לטענתו, עבד 6 ימים בשבוע ופעם בשבועיים - 7 ימים. שעות עבודתו היו בימים א' עד ה' בין השעות 07:00-19:00, בימי שישי בין השעות 07:00-15:00 ובימי שבת עבד כעשר שעות ביום. שכרו השעתי עמד על 30 ₪;
במהלך עדותו פירט התובע פרטים ונתונים מוכמנים אשר לא נסתרו על ידי מי מהנתבעים. גם עצם העסקת התובע באתרי הנתבעים לא נסתרה בעדויותיהם אלא הוכחשה באופן כללי בלבד;
הנתבעים נמנעו מהבאת עדים חיוניים כדוגמת מר סאמיר אשר פיקח על עבודתו והיה זה שפיטר אותו ;
בהתאם להסכם ההתקשרות בין הנתבעים 1-4 לנתבע 5, היה על האחרון לבטח את כל עובדיו ולהמציא לנתבעים 1-4 עותק מהביטוחים. הנתבעים נמנעו מהבאת ראיה זו לבית הדין. בנוסף, הם נמנעו מהבאת אישורים חתומים על ידי העובדים כי בוצעה להם הדרכת בטיחות באתר. גם הנתבע 5 הגיע לדיון ההוכחות ללא כל רשימה של העובדים שעבדו תחתיו;
במהלך תקופת עבודתו לא הונפקו לו תלושי שכר כדין, לא שולמו לו זכויותיו ולא בוצע דיווח לרשויות. לפיכך, יש להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את הנתבעים 3-4 באופן אישי.
לאור כל האמור לעיל, תבע התובע פיצוי בגין הרכיבים הבאים (בתוספת פיצויי הלנה) –
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד – 2,000 ₪.
פיצויי פיטורים – 13,650 ₪.
הפרשי שכר וגמול עבודה בשעות נוספות – 45,562 ₪.
פיצוי בגין הפרת חוק הגנת השכר – 6,000 ₪.
חופשה – 7,200 ₪.
הבראה – 4,878 ₪.
דמי חגים – 4,416 ₪.
הפרשות לגמל – 9,520 ₪.

טענות הנתבעים 1-4 :
התובע לא הוכיח את תביעתו ולא את תקופת העסקתו. הראיות היחידות שעליהן השתית את תביעתו הן עדויותיהם של מר עיסא ומר אבקאר אשר ניהלו תביעה כנגד הנתבעים במקביל להליך זה. עדויות אלה היו רצופות סתירות. התובע ועדיו לא ידעו לזהות את הפרויקטים בהם עבדו ולא ידעו כמה קומות היו בהם. אף על פי שעדי התובע ידעו פרטים מסוימים אודות הפרויקטים הם ידעו אותם גם לגבי פרויקטים אחרים באותו הרחוב, בהם כלל לא עבדו לטענתם;
למרות שהתובע ביקש ואף קיבל צו לקבלת דו"ח איכון לטלפון הסלולרי שברשותו, הוא לא הגיש א ותו לבית דין ולא נתן כל הסבר לאי הגשתו.
התובע הודה בחקירתו הנגדית כי היו בידיו דו"חות נוכחות אשר הועברו לבאי כוחו, אך אלה לא הוצגו לבית הדין. בנוסף, התובע ציין שמותיהם של מנהלים (אבו שרף, אבו יוסף וסמיר) אך לא הביא אותם לעדות. הראיה היחי דה, לטענת הנתבעים 1-4 אשר הוצגה הייתה פתק ובו מספר הטלפון של מר מיקי פדרמן אשר היה שמור בטלפון של מר אבקאר ולא של התובע. זאת ועוד. הפרטים המוכמנים לכאורה אשר היו ידועים לתובע אינם אלא פרטים שוליים אותם יכול היה התובע לדעת ממקורות אחרים. בעדויות התובע ועדיו התגלו סתירת רבות והם אף לא ידעו לזהות את הבניינים בהם עבדו בפרויקטים ;
החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה לא חל במקרה זה מאחר שלא מדובר במתן שירותים כמפורט בתוספת לחוק. גם תקנות הביטוח הלאומי הנטענות על ידי התובע אינן חלות במקרה זה מכיוון שהן קובעות כי יראו בקבלן כמעסיק של עובדים לעניין תשלום דמי ביטוח בלבד;
גם ביחס לנתבעים 3-4 לא הניח התובע תשתית עובדתית או משפטית וכל שטען הוא שיש להרים את מסך ההתאגדות מאחר שהם העסיקו את התובע באופן ישיר ושילמו את שכרו ללא תלוש שכר.

טענות הנתבע 5:
לטענת הנתבע 5 הוא לא העסיק עובדים מסודן במהלך עבודתו אצל הנתבעת 2.

דיון והכרעה
ככלל, זהותו של מעסיק נבחנת בהתאם להלכה המנחה בדב"ע נב/3-142 אלהרינאת נ' כפר רות, פד"ע כ"ד (1) 535 (1992) ואולם, במקרה זה, התובע לא הניח ראשית ראיה לקיומם של יחסי עובד ומעסיק בינו לבין הנתבעים , ואבהיר.
לטענת התובע, הוא הועסק על ידי הנתבעים תקופה של 30 חודשים. עם זאת, במסגרת כתב התביעה ולאורך ניהול ההליך, לא הוצגה כל ראיה מוחשית לעצם העבודה או לקיומו של קשר בינו לבין מי מהם. התובע ביקש במהלך ניהול ההליך כי יונפק צו לחברת הסלולר לקבלת דו"ח איכון. צו האיכון ניתן ואף תוקן לבקשתו של התובע. אף על פי כן, דו"ח זה מעולם לא הוגש לבית הדין ולא הועבר לצד שכנגד. התובע גם לא הסביר מדוע לא עשה בדו"ח האיכון שימוש. בנוסף, התובע לא זימן עדים אשר יכלו לשפוך אור על עבודתו הנטענת, למעט שני העדים כפי שיפורט להלן.
הדבר מעלה שאלות מהותיות בנוגע ליחסי העבודה בין התובע לבין הנתבעים שהרי בנקל, ככל וטענת התובע ביחס להעסקתו על ידי הנתבעים נכונה, יכול היה להוכיח זאת באמצעות צו האיכון.
גם טענות התובע ביחס ל"פרטים מוכמנים", לכאורה, אשר ידועים לו ופורטו במהלך ההליך, אינם אלא נתונים אותם יכול היה לדעת משיחה קצרה עם כל אדם שהועסק באתר.
"הפרטים המוכמנים" אשר היו ידועים לתובע, לכאורה, היו למעשה השמות של הפרויקטים, מיקומם, המועדים בהם התבצעה בהם העבודה, הביגוד אותו לבשו העובדים ושעות העבודה. למרות האמור, פרטים אלו שנחשפו על ידי התובע במהלך ניהול ההליך לא היו מדויקים כלל ועיקר. דבריו של התובע נסתרו גם על ידי העדים שהעידו מטעמו.
כך לדוגמא, התובע לא ידע לומר כמה קומות היה כל בניין בפרויקטים בהם הועסק לטענתו, ולדבריו (בעמ' 28 לפרוטוקול בשורות 1-4) :
"עו"ד חיל: טוב, כמה קומות יש בבניין הזה שאתם עבדתם בו?
ת: איפה בהתחלה או בסוף?
ש: בהתחלה?
ת: 7, 8, 9."
תשובתו של התובע לגבי מספר הקומות בפרויקט הייתה שגויה. הנתבע 4 העיד בפנינו כי בפרויקט "גרין היל" היו שני בניינים בני 4 קומות ואילו בפרויקט אלתרמן על הפארק היה בניין של 8 קומות. כך הדבר גם לגבי מיקומם של הפרויקטים. התובע לא ידע לומר באילו רחובות בהרצליה היו הפרויקטים אלא אמר בכלליות שהם נמצאים בהרצליה.
זאת ועוד. במהלך חקירתו הנגדית הוצגה לתובע תמונה של הרחוב בו ממוקמים הבניינים של פרויקט "גרין היל". בתמונה הוצגו שלושה בניינים והוא התבקש לזהות את הבניינים בהם עבד. לטענת הנתבעים, שני הבניינים השמאליים שייכים לפרויקט "גרין היל" והבניין השלישי, הימני, נבנה על ידי קבלן אחר. התובע השיב, כי הוא עבד בבניין האמצעי אך קבע כי מדובר בפרויקט השני – פרויקט "אלתרמן על הפארק".
גם העד מטעמו של התובע, מר אבקאר, לא תרם לעדותו של התובע והשיב כי עבד בבניין הימני שהתברר שכלל אינו שייך לנתבעים אלא לקבלן אחר לחלוטין (עמ' 11 לפרוטוקול הדיון בשורות 8-12). מר אבאקר בעדותו כלל לא ידע את שמו של הרחוב בהרצליה בו הועסק במסגרת פרויקט "גרין היל", פרויקט בו עבד תקופה ארוכה לטענתו.
יתרה מכך, התובע ועדיו לא ידעו לומר מתי הסתיימה עבודתם בפרויקטים השונים וגרסאותיהם סתרו האחת את השנייה – התובע טען שעבודתו בפרויקט "גרין היל" הסתיימה בסוף שנת 2013 (עמ' 28 לפרוטוקול בשורות 16-19) , זאת בניגוד למר אבקאר שקבע כי מועד סיום הפרויקט היה בחודש יוני או יולי 2014 (עמ' 10 בשורות 3-11) , ובניגוד למר עיסא שציין כי עבודתו בפרויקט "גרין היל" הסתיימה במועד לא ידוע בשנת 2013 והעבודה על הפרויקט השני, "אלתרמן על הפארק", הסתיימה בסוף 2014 (עמ' 21 בשורות 14-18) . כלל התאריכים שצוינו על ידי התובע ועדיו אינם נכונים. הנתבע 4 פירט בתצהיר העדות הראשית מטעמו את המועדים בהם בוצעו הפרויקטים – מחודש מאי 2012 ועד לחודש אפריל 2014 בוצע פרויקט "גרין היל" ואילו מאמצע חודש יוני 2014 ועד לחודש מאי 2016 נבנה פרויקט "אלתרמן על הפארק".
צירופו של הנתבע 5 לתביעה לא תרם לחיזוק גרסתו של התובע. ההיפך הוא הנכון. הנתבע 5 לא ידע לזהות את התובע ואף טען שכלל לא הועסקו אצלו עובדים מסודן. יתרה מכך, התובע טען בתביעתו שהוא עבד בביצוע עבודות צבע ושיפוצים ואילו הנתבע 5 הוא קבלן שלד.
בניגוד לגרסתו של התובע ועדיו אשר היה רצופה באי דיוקים וסתירות, עדויותיהם של הנתבעים היו אמינות וניכר מדבריהם שהם דברי אמת.
הנתבעים הציגו הסכם התקשרות בין הנתבעת 2 לבין הנתבע 5 לפיו – " אין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין קבלן השלד לבין הקבלן ו/או בין הקבלן לבין מי מעובדי קבלן השלד ו/או מי מטעמו. קבלן השלד מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם שייערך בינו לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק על ידו בקשר לפרויקט ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו ."
לטענת התובע, היה על הנתבעים להציג דיווחים לביטוח לאומי על אודות קבלני המשנה וכן את הביטוחים של העובדים שהועסקו על ידי קבלני המשנה. אין בידי לקבל טענה זו. כאמור, נטל ההוכחה מוטל על כתפי התובע. מאחר שהתובע לא הציג בדל ראיה לקיומם של יחסי עבודה בינו לבין הנתבעים, אין באי הצגתם של הדיווחים לביטוח הלאומי והעתקים של הביטוחים כדי לפגום באמינות גרסתם. הדבר נכון גם ביחס לטענת התובע לאי זימונם של עדים רלוונטיים.
ביחס להיכרות של אביו של הנתבע 5, מר אמין אפען, עם מר אבקאר אין בכך כדי להוכיח קיומם של יחסי עבודה בין הנתבעים לבין התובע. מר אבקאר הוא עד מטעם התובע ואינו צד להליך.
במצב דברים זה, בו לא הוכח קיום יחסי עבודה בין התובע לבין מי מהנתבעים, הרי שבית דין נעדר סמכות לדון בתובענה לגופה והתביעה נדחית מבלי שיתעורר צורך לדון בטענות לגופו של עניין.
לאור כל האמור, התביעה נדחית ו התובע יישא בהשתתפות שכ"ט הנתבעים 1-4 בסך של 2,500 ₪ לכל אחד (סה"כ 10,000 ₪). סכום זה ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לתובע, ולא – יישא הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ו' תמוז תשפ"א, (16 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ABDELRAZIG MOHAMED ISMAIL
נתבע: מגיל פיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: