ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין PHILIPPE AMON נגד רונלד פורר :

10

המבקש:

PHILIPPE AMON
ע"י באי-כוחו עוה"ד גילעד פורת וקרן בירנהק
התובע

נגד

המשיב:

רונלד פורר
ע"י באי-כוחו עוה"ד בעז בן צור, חגי הלוי וגיא רוה
הנתבע

החלטה

בפניי בקשה מטעם התובע למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ולמתן תשובות על שאלון (להלן: "הבקשה"). הבקשה הוגשה בהתאם לתקנות 65, 105, 110, 112, 113 ו-114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

בתמצית יצוין, כי לטענת התובע הוא הלווה לנתבע, לבקשתו, סך של 1,891,000 דולר (להלן: "ההלוואה") וכעת הוא דורש את השבת ההלוואה, בעוד שלטענת הנתבע הלוואה זו לא ניתנה לידיו אלא לחברת Golconda international limited (להלן: "גולקונדה") שבבעלותו, ואשר הינה חדלת פירעון.

טענות הצדדים בבקשה
לטענת התובע, טרם הגשת הבקשה הוא היפנה לנתבע מכתב דרישה אשר זכתה למענה חלקי ומתחמק מצד הנתבע, אשר נמנע אף מלהעביר לידיו מסמכים רבים ורלוונטיים לתביעה ומכאן הבקשה.

הנתבע מצידו עתר לדחיית הבקשה.

לטענת הנתבע, התובע כלל דרישה להמצאת עשרות מסמכים ומתן מענה לעשרות שאלות, שכל מטרתה להתיש את הנתבע וכי מכל מקום הוא השיב כדין למכתב הדרישה, והמציא לידי התובע את כלל המסמכים הרלוונטיים שאותרו על-ידו, ואין בידיו מסמכים נוספים רלוונטיים שלא גולו.

אשר לשאלון נטען על-ידי הנתבע כי הוא השיב לכל השאלות שלהן קשר כלשהו לתביעה, וכי אלה שנותרו ללא מענה אינן רלוונטיות לתביעה.

גילוי מסמכים

לאחר שבחנתי את הבקשה לגילוי מסמכים וכן את התגובה לה והתשובה, אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה במלואה כפוף לאמור בסעיף 12 להלן, וזאת כמפורט להלן:

סעיפים 10.1-10.3 למכתב הדרישה כללו דרישה להעביר לתובע את כל המסמכים, ההתכתבויות או התרשומות המתייחסים לבקשת ההלוואה, קבלתה ותשלומיה. בנוסף, נדרש הנתבע להעביר כל הסכם (לרבות טיוטת הסכם) הנוגעים להלוואה, פרוטוקולים וכל החלטה של ישיבות דירקטוריון החברה, או של כל גורם הנהלה של כל אחת מקבוצת החברות בנוגע להלוואה.

דרישה זו זכתה למענה מטעם הנתבע לפיו "הבקשה להלוואות, לטובת החברה, היו בעל פה. לעניין מסמכים כתובים – ראה נספח 1 לכתב התביעה, ממנו ניתן ללמוד כי ההלוואות אכן ניתנו לחברה".

אני סבורה כי מדובר במענה לקוני, בלתי מפורט ולמצער אינו מספק, ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין והגשמת תכלית הליך הגילוי הספציפי, וזאת שעה שמדובר בדרישה הנוגעת לסוגיה המצויה בלב המחלוקת בין הצדדים, ואף לא נטען על-ידי הנתבע כי המסמכים אינם ברשותו. אני ערה לטענת הנתבע כי הסכם ההלוואה נערך בעל-פה ברם הנתבע נדרש לגלות מסמכים נוספים ועל כך לא השיב באופן ברור ומפורש.

לפיכך, הנתבע יואיל להתייחס בנפרד לכל אחד מהמסמכים שפורטו בסעיפים 10.1-10.3 למכתב הדרישה וכנדרש בסעיף 27 לבקשה ולסעיפים 8-13 לתשובת התובע לתגובת הנתבע. ככל שהנתבע אינו מחזיק ברשותו את המסמכים הנזכרים בסעיפים אלה של מכתב הדרישה, יצהיר על כך במפורש, וכן יצהיר האם מסמכים אלה היו בידיו בעבר ואם כן, מה עלה בגורלם.

סעיף 10.4 למכתב הדרישה כלל דרישה להמציא כל מסמך המעיד על כך שתשלומי ההלוואה נרשמו בחברת גולקונדה כהלוואה שהועמדה לטובתה.

דרישה זו זכתה למענה מטעם הנתבע לפיו חברת גולקונדה היא חברת off-shore ועל כן פטורה מניהול ספרים. עוד השיב הנתבע כי "חברת Golconda fine art limited (להלן: גולקונדה אומנות - א.ל.ע.) המוחזקת על-ידי גולקונדה, ובספריה של הראשונה, המצ"ב, נרשמו התחייבויות לחברת האם, וביניהם ההלוואות שהעניק לחברת האם התובע".

אשר לתשובת הנתבע לפיה אין חובה חוקית לנהל ספרים, הרי שזו לא נתמכה באסמכתא כלשהי, ומכל מקום, התשובה אינה כוללת הצהרה מפורשת ולפיה אכן לא נוהלו ספרים או כי אין מסמך אחר המעיד על כך שתשלומי ההלוואה נרשמו בחברת גולקונדה כהלוואה שהועמדה לטובתה.
לפיכך אני מורה לנתבע לערוך תשובתו מחדש בתצהיר וכאמור בסעיפים 14-17 לתשובת התובע בבקשה הנוכחית.

אשר למענה ביחס לגולקונדה אומנות, יצוין כי אף שמדובר במענה מנוסח באופן בלתי ברור לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע למסור תצהיר נוסף בעניין זה והדבר אף לא התבקש.

סעיף 10.5 למכתב הדרישה כלל דרישה להמצאת כל הדו"חות הכספיים של החברות בקבוצת גולקונדה המתייחסים לשנים 2010-2016.

אשר לגולקונדה אומנות, הנתבע העביר את הדו"חות הכספיים המתייחסים לשנים 2012-2016 והוסיף כי לא אותרו הדו"חות המתייחסים לשנים 2010-2011; אשר לגולקונדה (חברת האם) טען הנתבע כי מדובר בחברת off-shore ללא חובה לניהול ספרים, ואילו אשר לחברת contemporary by Golconda (להלן": קונטמפוררי) נטען על-ידו כי מדובר בדוחות שאינם רלוונטיים.

אשר לדוחות של גולקונדה אומנות, אני מורה לנתבע לצרף את העמודים החסרים מהדוח המתייחס לשנת 2012 או לחילופין להצהיר כי זהו העותק היחיד שיש ברשותו (כנטען על-ידו בסעיף 19 לתגובתו) וכי ערך חיפוש גם במשרדי רואה החשבון מטעמו ולא נמצא על-ידו עותק אחר.

אשר לחברת גולקונדה, יואיל הנתבע לפעול כאמור לעיל בסעיף 7 להחלטתי לעיל ולציין מפורשות אם הוכנו דוחות כאלה. ככל שאלה הוכנו ימציאם ואם אינם בידיו יציין מדוע הם אינם בחזקתו.

אשר לחברת קונטמפוררי, טענת הנתבע לפיה מדובר בדוחות שאינם רלוונטיים אינה מתיישבת עם טענת הנתבע עצמו בסעיפים 13 ו-19 לכתב ההגנה ולפיה חברה זו הייתה מצויה בקשיים כלכליים וכי ההלוואות התבקשו כאמור על רקע השקעתו של התובע בחברה זו ונוכח מצבה. מהאמור עולה כי דוחותיה של חברה זו רלוונטיים לתביעה ועל הנתבע חובה לגלותם. מאחר והנתבע הצהיר בתגובתו כי פעל להמצאת הדוחות ללא קשר לבקשה וכי לא נמצא על-ידו דוח משנת 2012 יואיל להצהיר אם הוכן דוח כזה, האם היה בידיו בעבר, האם בדק מול משרד רואה החשבון שלו אם הדוח מצוי בידיו ואם כן, מה תשובתו.

סעיף 10.6 למכתב הדרישה כלל דרישה לגילוי מסמכי הנהלת חשבונות ובנק של כל אחת מהחברות לשנים 2010-2016 לרבות כרטסות מלאות ממערכת הנהלת חשבונות ותדפיסי חשבון בנק המתייחסים או נוגעים במישרין ו/או בעקיפין לאיזה מתשלומי ההלוואה או לשימוש שנעשה בכספי ההלוואה כנטען למשל בסעיף 4 לכתב ההגנה.

במענה לדרישה זו הופנה התובע לסעיף 4 לתצהיר גילוי המסמכים הכללי, שהוא למעשה נספח 3 לכתב ההגנה, המכיל אסמכתאות (מושחרות בחלקן) להעברות כספים שבוצעו על ידי התובע לחשבונות של חברת גולקונדה.

לטענת הנתבע קיימת חפיפה בין הדרישה המופיעה בסעיף זה לזו המופיעה בסעיפים 10.1-10.3 למכתב הדרישה ואשר עליה השיב. עוד נטען על-ידו כי כלל המסמכים הרלוונטיים הועברו לידי התובע ואין ברשותו מסמכים נוספים, וכן כי רואה החשבון של החברות בתהליך מעבר למשרד חדש ועל כן אין באפשרותו לחפש מסמכים נוספים, וכי בעתיד יערוך חיפוש נוסף.

אני סבורה כי מדובר במענה חלקי וחסר ועל הנתבע למסור תשובה מפורטת המתייחסת למסמכי הנהלת החשבונות והבנק שנדרשו וכן לכרטסת הנהלת החשבונות. ככל שמסמכים מסוימים אינם קיימים בחזקתו, יתכבד ויצהיר על כך מפורשות, וככל שהמסמכים הנ"ל היו בעבר בחזקתו יציין במפורש מה עלה בגורלם.

לגבי הראיות הנוספות שיתכן ויימצאו בעתיד על-ידי הנתבע במשרדי רואה החשבון מטעמו, אין בידי לקבל את הצהרת הנתבע. אין זה סביר כי הנתבע יותיר בידיו פתח רחב להמצאת ראיות בשלבים מאוחרים יותר בהתאם לצרכיו ונוחיותו.

לפיכך, אני מורה לנתבע לפנות פעם נוספת לרואה החשבון מטעמו בבקשה להמציא לידיו את כלל המסמכים הרלוונטיים תוך שבועיים ימים ולאחר קבלתם יעבירם באופן מיידי לתובע.
ככל שלא יימצאו מסמכים נוספים בחזקת רואה החשבון או הנתבע, יועבר בטווח זמן זה תצהיר מתאים הן של הנתבע והן של רואה החשבון שיציין מפורשות כי חיפש אחר המסמכים הללו ולא מצא אותם.

סעיף 10.9 למכתב הדרישה כלל דרישה לגלות "כל מסמך המעיד כי חברת גולקונדה נכנסה לחדלות פירעון בשנת 2016 נוכח היעדר יכולת לכסות את הפסדיה". הנתבע הפנה במענה לדרישה זו לסעיפים 5 ו-7 לתצהיר גילוי המסמכים (הכולל מסמך המעיד על פירוקה של החברה) מסמך של רואי חשבון המעיד על הפסדי חברות הבת, ופרוטוקול של חברת גולקונדה מאוקטובר 2016) וכן למסמכים נוספים.

לטענת התובע מסמכים אלה אינם כוללים מידע בנוגע למצבה הכספי של גולקונדה או מידע בנוגע לכניסתה להליכי חדלות פירעון, וכי ככל שהחברה הגיעה לחדלות פירעון סביר להניח כי קיימים מסמכים רבים המעידים על כך, אלא שהמסמכים שהועברו מוכיחים קשיים כלכליים של החברות הבנות ולא של חברת האם.

הנתבע טען מנגד כי בהתייחס לכך שחברת האם היא חברת אחזקות וכי החברות הבנות מהוות את כל נכסיה, אזי שמצבן הכלכלי הקשה משקף באופן ברור גם את מצבה של חברת האם.

התובע בתשובתו לתגובת הנתבע לא התייחס למסמך שנטען כי צורף על-ידי הנתבעת ואשר מעיד לכאורה על פירוקה של גולקונדה. מכל מקום, בין אם מסמך כזה הומצא לידי התובע ובין אם לאו, אני סבורה כי אין די במענה הנתבע לסעיף זה. ככל שחברת גולקונדה נכנסה להליך חדלות פירעון יש להניח כי קיימים מסמכים נוספים המעידים על ההליך או על מצבה הכספי ועל הנתבע לציין מפורשות כי לחברת גולקונדה, להבדיל מחברות אחרות, היו הפסדים אותם לא היה באפשרותה לכסות וכי זו היתה הסיבה לכניסתה להליכי חדלות פירעון כנטען על-ידי הנתבע. לפיכך, אני מורה לנתבע למסור תוך 14 יום תצהיר משלים וכן לצרף מסמכים המעידים על חדלות הפירעון של גולקונדה, כגון פרוטוקולים של החברה, החלטותיה, התכתבויות שונות וכיו"ב.

סעיף 10.10 למכתב הדרישה כלל דרישה לגלות מסמכים שונים (תחת 5 תתי סעיפים) הקשורים להסכם העברת 25% ממניות קונטמפוררי לידי התובע. במענה לדרישה זו היפנה הנתבע למסמכים 2 ו- 3 לתצהיר גילוי המסמכים מטעמו ואלה כוללים נסח רשם החברות של חברת קונטמפוררי וכן בקשה לרישום החברה כחברה לתועלת הציבור, וכן הצהיר כי אין בידיו מסמכים נוספים בהקשר זה.

אין במענה זה של הנתבע משום מענה ענייני ומפורט לדרישה זו, ואני מורה לו להשיב בצורה מפורטת לכל אחד מתתי הסעיפים של הסעיף ולהתייחס לכל אחד מהמסמכים המבוקשים וכמפורט בתשובת הנתבע לתגובת הנתבע בבקשה זו (סעיפים 37-38). בהקשר זה וככל שהמסמכים המבוקשים לא היו בידי הנתבע בעבר, יואיל להצהיר על כך במפורש, ואם היו מצויים בידיו ואינם עוד, יצהיר על כך במפורש ויציין מה עלה בגורלם.

סעיף 10.11 למכתב הדרישה כלל דרישה לגלות את "כל האסמכתאות הנוגעות להעברת תשלומי ההלוואה, לרבות אלו שצורפו כנספח 3 לכתב ההגנה, ללא השחרות".

במענה לכך השיב הנתבע כי הפרטים שהושחרו אינם חייבים בגילוי, ואינם רלוונטיים לתביעה שכן המדובר בתשלום לספקים, עובדים וכו' שהינם גורמים בלתי מעורבים בסכסוך וכי גילויים עלול לפגוע בפרטיותם.

לטענת התובע, אין מחלוקת כי מדובר במסמכים רלוונטיים אשר הנתבע אף מסתמך עליהם ומכאן שהכלל הוא כי יש לגלותם ורק החריג מאפשר לחסות חלק מהם, לא כל שכן שעה שהנתבע לא הניח תשתית משפטית או עובדתית לטענת החיסיון.

לאחר עיון בטענות הצדדים, ועל מנת שיישמר האיזון הראוי בין הגילוי הנדרש של מסמך הנחזה להיות רלוונטי לתביעה לבין השמירה על פרטיות צדדים שלישיים שאינם צד להליך, אני מורה לנתבע לפעול בהתאם לתקנה 119 לתקנות ולהעביר את המסמך בשלמותו לתיק בית המשפט בלבד בעותק חסוי תוך 14 יום, על מנת שניתן יהיה להכריע בעניין זה לגופו.

מענה לשאלון
לאחר שבחנתי את הבקשה למתן מענה על שאלון, אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה במלואה למעט סעיף 19 להחלטה, וזאת כמפורט להלן:

שאלות 1-3 לשאלון עוסקות בבירור זהותם של האורגנים בשלושת החברות בקבוצת גולקונדה.
הנתבע השיב לשאלות תוך הפנייה לסעיף 12 לכתב ההגנה מטעמו, אלא שלטענת התובע אין המדובר במענה ברור וממוקד.
הנתבע טען עוד כי מדובר בניסיון של התובע לאתר עדים ומכל מקום כי מדובר בנתונים פומביים או כאלה המצויים במסמכים שכבר הועברו על-ידו לתובע.

אני סבורה כי על הנתבע להשיב באופן מלא ומפורש על שאלות 1-3 ולציין את שמם ותפקידם של האורגנים בחברות העומדות במרכזו של הליך זה, לא כל שכן שעה שמדובר בנתונים פומביים וקלים להשגה כטענת הנתבע.

שאלה 5 לשאלון נוגעת למצבו הכספי של הנתבע בשנים 2010-2013.

לטענת הנתבע אין כל רלוונטיות לשאלה זו, שכן המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לזהות מקבל ההלוואה, ולא למצבו הכלכלי של הנתבע.

אני סבורה כי על הנתבע להשיב לשאלה זו.

כאמור בכתב התביעה, הנתבע פנה לתובע בשנת 2010 ושיתף אותו בכך שנקלע לקשים כספיים כבדים וביקש ממנו הלוואה. הנתבע לא חלק על עצם מתן ההלוואה ברם, טען כאמור, כי זו ניתנה לחברת גולקונדה. מכאן, שאף שטרם הוכח כי ההלוואה ניתנה לידי התובע הרי שמצבו הכספי של הנתבע כמו גם בקשתו למתן הלוואה מהתובע בשנים הרלוונטיות בהן ניתנה ההלוואה ובסמוך לה, מצויים בלב המחלוקת בין הצדדים.

בשאלה 11 לשאלון נשאל הנתבע האם הוא או גורם אחר מטעם גולקונדה, פנה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה לגורמים אחרים, מלבד התובע, בבקשה להעמדת הלוואה לחברה. הנתבע השיב במענה לכך כי נעשתה פנייה (לא צוין בתגובה על-ידי מי) לבנק הפועלים לקבלת הלוואה וכי אין חובה לצרף מסמכים התומכים בטענה זו שכן עסקינן במענה לשאלון.

אכן, לכאורה, מקומה הטבעי של בקשה זו הינו במסגרת הליך לגילוי המסמכים. עם זאת, אני מוצאת כי צירוף האסמכתאות המעידות על פרטי ההלוואה ומי הגורם שנטל אותה רלוונטי למחלוקת ואין מדובר בדרישה מכבידה, ועל כן על הנתבע להעביר אסמכתאות אלה תוך 14 יום לידי התובע.

בשאלה 14 לשאלון נשאל הנתבע האם הועברו אליו באופן אישי כספים מהחברות בקבוצת גולקונדה. לטענת הנתבע אין המדובר בשאלה רלוונטית וכי מכל מקום כספים שהועברו אליו מחשבונות החברה הינם בגין חובות של החברה כלפיו מכוח הלוואות בעלים וכן בגין שכר המגיע לו.

אני סבורה כי על הנתבע להשיב לשאלה זו במלואה.

הודאתו של הנתבע בכך כי בתקופה שלאחר קבלת ההלוואה מן התובע (אם לידי הנתבע ואם לידי גולקונדה), השיבה לו החברה כספים בגין הלוואת בעלים, מלמדת על כך כי מדובר בשאלה רלוונטית למחלוקת, מה גם שלטענת הנתבע מדובר בחברה שהגיעה לחדלות פירעון (ראו והשוו בהקשר זה להחלטתי בפר"ק 9280-10-17 ד. שחם - ניהול והשקעות בע"מ נ' ביונד טיים אחזקות בע"מ ואח' (10.06.2018).
אשר על כן, אני מורה לנתבע להשיב על השאלה במלואה, וככל שהעברות מסוימות בוצעו בגין שכר או החזר הלוואת בעלים יש לציין זאת במפורש תוך פירוט ההעברות.

בשאלה 38 לשאלון נשאל הנתבע בנוגע לנכסים בהם החזיקה חברת גולקונדה במועד כניסתה להליכי חדלות פירעון, שוויים ואופן מימושם. לטענת הנתבע, השאלה היחידה הרלוונטית הינה האם החברה לה הועמדו ההלוואות הינה חדלת פירעון ועל כן אין המדובר בשאלה רלוונטית. אני סבורה כי הנתבע נתפס לכלל טעות, שכן שעה שהנתבע עצמו טען כי מדובר בחברה חדלת פירעון (מבלי להיכנס לשאלה אם מדובר בשאלה היחידה הרלוונטית), הרי שמצב נכסיה של החברה בעת כניסתה הנטענת להליכי חדלות פירעון, כמו גם מימושם ושוויים, רלוונטי למחלוקת ועל הנתבע להשיב על שאלה זו במלואה ולצרף אסמכתאות.

שאלות 28-32 ו-34 לשאלון נוגעות להסכמות שגובשו בקשר להלוואה, כגון מועד פירעונה, שיעור ריבית וכיו"ב.

הנתבע השיב בהקשר זה כי מדובר בהסכמי הלוואות שנעשו בעל-פה ועל כן לא נקבע מועד לפירעונן וכי מכל מקום, הפרטים הינם בידיעת התובע. עוד נטען כי מדובר בשאלות המתאימות לחקירה נגדית ואין להתירם.

אני סבורה כי אף שמדובר בתשובה מתחמקת שכן פרטי ההלוואה הינם עניינים המצויים בלב המחלוקת והיה מצופה כי הנתבע ישיב על שאלות אלה במלואן, ובמפורש, שלא על דרך ההפנייה, הרי שלאור הצהרתו כי לא נקבעו מועדי השבה, הרי שעניין יתברר בהמשך ובחקירה נגדית.

בשאלה 39 לשאלון נשאל הנתבע מי מחזיק בבעלות חברת קונטמפוררי וגולקונדה אמנות, לאחר כניסתה של גולקונדה להליכי חדלות פירעון. במענה לשאלה זו השיב הנתבע כי פירט במסגרת כתב ההגנה ונספחיו את מבנה האחזקות של קבוצת גולקונדה וכן פירט לעניין כניסתה של חברת האחזקות (גולקונדה) לחדלות פירעון.

כפי שכבר ציינתי לעיל, מדובר בתשובה על דרך הפנייה ואין בה כדי להוות משום מענה מלא לשאלה. אשר על כן, ובהיעדר טענה בדבר חוסר רלוונטיות של השאלה, אני מורה לנתבע לענות על השאלה במלואה.

סוף דבר
דין הבקשה להתקבל במלואה (למעט הסייג בסעיף 12 לעיל לגביו תינתן החלטה משלימה לאחר קבלת המסמך המלא לעיונו של בית-המשפט).

הנתבע ישיב לשאלון וכן יעביר את המסמכים והתצהירים לידי התובע תוך 14 יום ממועד קבלת החלטה זו.

הנתבע יישא בהוצאות הבקשה בסך של 7,500 ₪.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים ותסגור את הבקשה.

ניתנה היום, ו' תמוז תשפ"א, 16 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: PHILIPPE AMON
נתבע: רונלד פורר
שופט :
עורכי דין: