ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף יוסי בן דוד ברדה נגד חברת החשמל לישראל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקש

אסף יוסי בן דוד ברדה

נגד

משיבה
חברת החשמל לישראל בע"מ

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 9.3.21 (כבוד הרשם הבכיר א' כרמלי) שניתנה בתיק תא"מ 15527-08-17 ולפיה הורה בית המשפט על ביטול פסק הדין שניתן ביום 18.2.21 בהעדר הגנה, וזאת בכפוף להפקדת 18,000 ₪ בקופת בית המשפט , תוך חיוב המבקש בהוצאות לטובת המשיבה בסך 1,200 ₪.

2. ברקע החלטה זו, תביעה כספית ע"ס 23,920 ₪ שהגישה המשיבה כנגד המבקש וכנגד גב' לימור רושה (מי שהיתה בת זוגו של המבקש בתקופה הרלוונטית ), כא שר עפ"י הנטען בכתב התביעה, המבקש וגב' רושה צרכו חשמל בחצריהם מבלי שצריכה זו נרשמה במלואה במונה ומבלי ששולמה תמורה עבור מלוא החשמל שסופק להם.
ביום 18.6.18 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד גב' ר ושה, וביום 10.4.19 נמחקה התביעה (מחוסר מעש) כנגד המבקש.
גב' רושה הגישה בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגדה בהעדר הגנה, ופסק הדין בוטל (ראו החלטה מיום 16.3.20), ובהמשך אף בוטלה מחיקת התביעה כנגד המבקש וביהמ"ש הורה לו להגיש כתב הגנה בתוך 45 יום (ראו החלטה מיום 31.12.20). מאחר שלא הוגש כתב הגנה ע"י המבקש במועד שנקבע, עתרה המשיבה למתן פסק דין כנגד המבקש . ביהמ"ש נעתר לבקשה (מבלי שהתבקשה תגובה לבקשה זו) וביום 18.2.21 נית ן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקש.
המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 18.2.21, ולאחר שהוגשו התגובות לבקשה, ניתנה ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור שבכותרת. נקבע כי המבקש מנסה לסתור את גובה החיוב וזאת על בסיס הצגת נתונים ספציפיים לסתירת חישוב החיוב ואין מקום למנוע מהמבקש את האפשרות לעשות כן. בית המשפט קבע כי ישנה הצדקה לביטול פסק הדין אלא שיש להתנות זאת בכפוף לתשלום 18,000 ₪ בקופת ביהמ"ש כתנאי לביטול פסק הדין.

3. לטענת המבקש, בתמצית, שגה בימ"ש קמא עת קבע כי ביטול פסק הדין יהיה ב כפוף להפקדת סך של 18,000 ₪: המדובר בסכום המהווה 75% מסכום התביעה ואין הצדקה לחייבו בסכום זה; ההחלטה אינה מנומקת. לא נקבעו ממצאים ביחס לנימוקים על בסיסם נקבע הן עצם החיוב והן סכום העירבון; בית המשפט סבר כי יש הצדקה לביטול פסק הדין ומכאן כי לא היה מקום לחייבו בהפקדת סכום עירבון, ובמיוחד שלא היה מקום לחייבו בהפקדת סכום כה גבוה.

4. מנגד טענה המשיבה, בתמצית, כי דין הבקשה להידחות: המדובר בהחלטה נכונה ואין מקום להתערב בה; לבית משפט מסורה הסמכות להורות על ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה בכפוף לתנאים שייראו לו; המבקש קיבל את כתב התביעה במועד הדיון, ידע שעליו להגיש כתב הגנה במועד שנקבע , ואין כל הסבר למחדלו; אין חולק כי החשמל שנצרך בחצרים - ללא רישום נכון ומלא במונה ואף ללא תשלום בגלל המעקף הפיראטי- הוא חשמל שנצרך שלא כדין ועל המבקש לשאת בתשלום המלא עבור החשמל.

5. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה, מצאתי כי יש ממש בבקשה ולכן ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה, כי דין הערעור להתקבל כמפורט להלן.

6. המבקש, למעשה, משיג בבקשת רשות הערעור על התניית ביטול פסק הדין שניתן נגדו בהעדר הגנה בכפוף להפקדת סך של 18,000 ₪ בקופת ביהמ"ש.

כידוע, במסגרת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה- זו הבקשה שהיתה מונחת לפתחו של בימ"ש קמא- על בית המשפט לבחון שני תנאים מצטברים: האחד - את סיבת מחדלו של המבקש ל אי-הגשת כתב הגנה, והשני - את סיכויי הצלחת המבקש בהליך אם פסק הדין יבוטל. המבקש/הנתבע אינו חייב להראות כי הגנתו איתנה ובטוחה, אלא די לו כי יראה שהגנתו אפשרית. ככל שהתשובה לאחת מהשאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, כך קטן המשקל שיש לייחס לתשובה לאחרת, אך יש לבחון את שתי השאלות והתשובות להן, כאשר התשובה לשאלה השניה (סיכויי ההצלחה) היא החשובה יותר. ר' א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שלוש עשרה- 2020), עמ' 916-919.

בהחלטה נושא בקשת רשות הערעור שבפני, אין התייחסות מפורשת להתקיימותם, או לחילופין היעדרם, של התנאים המצטברים לביטול פסק הדין: לא נבחנה סיבת מחדלו של המבקש לאי הגשת כתב הגנה ולא נקבע כל ממצא פוזיטיבי באשר לסיכויי הגנתו, כל שנקבע הוא כי " הנתבע מבקש לסתור את גובה החיוב שנקבע על-פי אמות המידה וזאת על בסיס הצגת נתונים ספציפיים לסתירת חישוב החיוב. אין מקום למנוע מהנתבע את האפשרות לעשות כן ולפיכך יש בכך כדי להצדיק ביטול פסק הדין שניתן..". יחד עם זאת, מצא ביהמ"ש, כאמור, להתנות את ביטול פסק הדין בהפקדת סך של 18,000 ₪ - סכום המהווה 75%(!) מסכום התביעה. בית המשפט לא נימק קביעתו זו ולא ניתן כל הסבר המניח את הדעת מדוע יש להתנות את ביטול פסק הדין בהפקדת כספית, ומדוע אף יש לחייבו דווקא בסכום שנקבע (המהווה, כאמור, 75 אחוז מסכום התביעה).

לטעמי, מחלוקת בדבר גובה החוב, כמו גם טענת המבקש לפיה החוב הנתבע אינו משקף נאמנה את צריכת החשמל בפועל, מהווה טענת הגנה ראויה ש יש מקום לדון בה ולבחון את טענות הצדדים בסוגיה זו, כאשר הנטל להוכיח את גובה החוב הנטען מוטל על כתפי המשיבה- היא התובעת בהליך קמא. בנסיבות אלו, אני סבורה כי לא היה מקום להתנות את ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, בכפוף להפקדת 75% מסכום החוב הנתבע (המוכחש ע"י המבקש) ללא נימוק וללא כל אסמכתא. במסגרת ההליך שבפני הוצע לצדדים- כהצעת פשרה- להפחית את הסכום שנקבע כתנאי לביטול פסק הדין לסך של 7,500 ₪ (במקום 18,000 ₪). המבקש הסכים להצעה (אך טען כי המשיבה מתנגדת להצעה) והמשיבה לא הגישה עמדתה להצעה חרף החלטותיי. נראה כי חיוב המבקש בסך של 7,500 ₪ כתנאי לביטול פסק הדין שניתן נגדו מהווה את האיזון הראוי: מחד, למימוש זכותו של המבקש לגישה לערכאות, ונוכח המחלוקת העיקרית באשר לגובה החוב הנטען- יבוטל פסק הדין; ומאידך, ומאחר שבפועל המבקש לא הגיש את כתב הגנתו במועד, ועל כך אין חולק, ולא ניתן הסבר המניח את הדעת באשר למחדלו זה, וכאשר הסיכוי כי בסופו של יום ימצא כי לא קיים כל חוב מצידו כלפי המשיבה אינו גבוה, יש לחייבו בהפקדת סכום כספי כתנאי לביטול פסק הדין, ונוכח הסכמתו ,יש לחייבו בהפקדת סך 7,500 ₪.

7. לפיכך נקבע כדלקמן:

פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 18.2.21 יבוטל כנגד הפקדת סך של 7,500 ₪ בקופת בית משפט קמא.
הואיל וסכום זה (7,500 ₪) הופקד כעירבון בהליך שבכותרת, תואיל המזכירות להעביר את הסכום שהופקד בבימ"ש זה לתיק קמא.
הדיון בתביעת המשיבה כנגד המבקש יתחדש בבימ"ש קמא, ויינתנו הוראות באשר להמשך ניהול ההליך קמא.

המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך 3,000 ₪.

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסף יוסי בן דוד ברדה
נתבע: חברת החשמל לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: