ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויסאם קדאח נגד באמצעות עו"ד חנא ארשיד :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה גרדי

מבקשים

  1. ויסאם קדאח
  2. וסים קדאח

נגד

משיבה
באמצעות עו"ד חנא ארשיד
מדינת ישראל

החלטה

1. לפני בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, אשר הוגשה על פי סעיף 57ב ל פקודת התעבורה.

2. ביום 9.6.21 , בעקבות שימוע בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב, החליט קצין המשטרה על השבתה מנהלית של הרכב בו נהג מוחמד קדאח (להלן – הנהג), קטנוע, מ.ר. 1756970 , למשך 30 יום, ללא שהיה מורשה לנהיגה מעולם.
הצו ניתן בקשר לדוח שמספרו 1321302652 , ממנו עולה שביום 9.6.21 , סמוך לשעה 15:00 , נתפס הנהג נוהג ברכב, בכביש 85 הישן, ללא שהוציא רישיון נהיגה מעולם, וללא תעודת ביטוח תקפה.

המבקש הוא הבעלים של הקטנוע.

3. התייצבו לדיון ב"כ הצדדים.
לטענת המבקש רכש את הקטנוע אך לפני ימים אחדים, והתברר לו שהקטנוע מונע בלחיצת כפתור בלבד. בעת שיצא לעבודה הותירו מתחת לביתו, ובנו, הקטין, נטל אותו, נהג בו, ונתפס בעת שהרכיב עליו חבר. צוין שהבן חולה אסטמה חריפה ונתון בטיפול ביולוגי קבוע. המבקש העיד שרכש את הקטנוע, כשלאיש מבני משפחתו אין רישיון לנהוג בו. כשנשאל מה עשה כדי שאיש לא ינהג באופנוע, ציין: "הורדתי את האויר מהגלגלים. הוא נהג ככה בלי אויר".
ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה. צוין שבנו של המבקש קטין, ונהג בקטנוע בהיותו בלתי מורשה לנהיגה כלל, ואינו רשאי לקבל רישיון נהיגה. יתירה מכך, הבן הרכיב על האופנוע חבר, ויחד נסעו השניים ברחבי הכפר. המבקש רכש אופנוע כשאינו מורשה לנהיגה בו. לדברי המבקש, הקטנוע מניע ללא מפתח, המבקש ידע על כך, ולא עשה לדבר למניעת העבירה. ברשות המבקש שני כלי רכב נוספים המשמשים את בני משפחתו. בנסיבות אלה יש להותיר את החלטת הקצין על כנה.

4. תיק המשטרה הוגש לעיוני. עיינתי בחומר החקירה ומצאתי שקיימות ראיות לכאורה לעבירה שמיוחסת לנהג.
לעניין זה אפנה לדוחות הפעולה של השוטרים רואד טרודי ואמיין אבו ריש, לדוח, לדברי הנהג בדוח, לדברי המבקש בשימוע, ולהודעת הנהג.

5. על פי ס' 57ב(ב) ל פקודת התעבורה, לבית-המשפט סמכות לבטל את הודעת איסור השימוש, אם נוכח שהתקיים אחד מאלה:

"1. הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו והסכמתו.
2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ובעל הרכב עשה ככל שביכולתו כדי למנוע את העבירה."

על פי ס' 57ב(ג), רשאי בית המשפט לבטל את הודעת איסור השימוש או לקצרה:

"אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף קטן (ב) המצדיקות זאת ולעניין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב...".

לא מצאתי בטיעוני המבקש שהוא עומד באחד התנאים המצדיקים את התערבות בית המשפט בהליך המנהלי.

6. לעניין החלופה הראשונה, הקבועה בסעיף 57ב(ב), הרי שבנסיבות העניין לא ניתן לטעון שהרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
המבקש ציין שהותיר את הקטנוע, שמונע על ידי לחיצת כפתור בלבד, בחנית ביתו. בנסיבות אלה כל מי שחפץ, רשאי היה לנהוג בו, כולל בנו, הקטין, כך שלא ניתן לומר שנטילת הקטנוע הייתה ללא ידיעת והסכמת המבקש. הותרת הקטנוע באופן זה, יש בה משום הסכמה וידיעה שאחר יכול לנהוג ברכב ואף לבצע בו עבירה. תכליתו של סעיף 57ב(ב) לפקודה היא דרישה מבעל הרכב לנקוט בכל אמצעי סביר למניעת ביצוע עבירה כלשהי ברכבו ודבר זה לא נעשה בנסיבות דנן.
לעניין החלופה השניה, זו קובעת שני תנאים מצטברים. על פי התנאי הראשון יש לבחון האם מי שנהג ברכב, פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב. על פי התנאי השני יש להראות שבעל הרכב עשה "כל שביכולתו" כדי למנוע את העבירה.
לא מצאתי בנסיבות העניין שהבן, הנהג, פעל בניגוד להוראות אביו, שכן האא ציין שהזהיר את בנו לבל ינהג ברכב.
לעניין החלופה השנייה, על המבקש היה להוכיח שעשה "כל שביכולתו" למניעת העבירה. בנסיבות העניין, בהן המבקש הותיר את הקטנוע, שניתן להניעו בלחיצת כפתור בלבד, בחנית ביתו, כך שכל מי שחפץ יכול לנוטלו, לא הוכח שהמבקש עשה כל שלאל ידו למניעת העבירה.
טענת המבקש שהוציא את האוויר מגלגלי הקטנוע, אין בה די. המבקש עצמו ציין שבנו נהג בקטנוע, לאחר שהוציא את האוויר, ומכאן שבנקיטת פעולה זו לא היה די כדי להניא את בנו מלבצע עבירה ברכב. יתירה מכך, רכישת הקטנוע, כשאיש מבני משפחתו של המבקש אינו מורשה לנהיגה, אף היא יש בה כדי להצביע שהמבקש לא עשה כל שניתן למניעת העבירה.

7. העבירה, לכאורה, המיוחסת לנהג היא עבירה חמורה. נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם מהווה סיכון בטיחותי לחיי הנוסעים ברכב, ולשאר משתמשי הדרך, והנוהג ברכב ללא שרכש את המיומנויות הנדרשות לכך, הוגדר בפסיקה כ"איום נע" בכביש.
נסיבות ביצוע העבירה הן חמורות והמסוכנות שניבטת מנהיגת בנו של המבקש גבוהה . הנהג, קטין, נהג בקטנוע, כשהוא אינו מורשה לנהיגה, והרכיב עליו חבר נוסף, בן 14, כעולה מחקירתו, ברחבי הכפר.

8. לאחר שהאזנתי לצדדים, ועיינתי בחומר המונח לפני, אני בדעה שנוכח דרישת המחוקק, לא ניתן לקבוע שהרכב נלקח מהמבקש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, או, לחלופין, הנהג פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו למניעה העבירה.

9. המחוקק אפשר לבטל או לצמצם את איסור השימוש ברכב בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת, תוך התחשבות גם ב"זיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב" (סעיף 57ב(ג) ל פקודת התעבורה).
נוכח חומרת העבירה ובלא נקיטת פעולות מוכחות על ידי המבקש למניעת העבירה, טרם ביצועה, לא מצאתי שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות ביטול איסור השימוש ברכב. יצוין שהעובדה שבנו של המבקש נהג ברכב, נזקפת לחובתו. המבקש ידע שבנו אינו אוחז ברישיון נהיגה, ועל אף זאת הותיר את הקטנוע, שניתן להניעו בלחיצת כפתור, מתחת לביתו, ללא השגחה.

10. כעולה מדברי ב"כ המשיבה ברשות המבקש שני רכבים, ומכאן שהטלת איסור שימוש על הקטנוע, אינה בגדר פגיעה משמעותית במבקש ומה גם למבקש אין רישיון נהיגה מתאים לרכב מושא הבקשה. לעניין זה אפנה לדבריו של כבוד השופט נ' סולברג כפי שנאמרו ב רע"פ 1286/11 יעקב אמברם נ' מדינת ישראל (16.10.12):

"במציאות הקשה השוררת בכבישי ארצנו, בה מקפחים את חייהם אזרחים רבים, ראוי שבתי המשפט יעשו שימוש באמצעי אכיפה המאפשר לאסור שימוש ברכב, כפי שהתווה המחוקק. עיון בפסיקה של הערכאות הדיוניות מלמד כי אכן נעשה שימוש בסמכות זו. האמצעי האמור נועד ליתן כלים אפקטיביים במלחמה הקשה בקטל בדרכים. נכון כי השבתת הרכב, מקום בו בוצעה העבירה, שלא על-ידי הבעלים, כי אם על-ידי אחרים, יכולה לעורר קשיים. אולם נדמה כי קשיים אלו קיבלו מענה במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה ובנוסח החוק שאושר על-ידי הכנסת. המחוקק ניסה לאזן בין הצורך להילחם בתאונות הדרכים באמצעות אכיפה אפקטיבית והרתעתית, לבין הפגיעה בזכות הקניין של הבעלים. "

11. נוכח האמור, מאחר שמדובר בעבירה חמורה שביצע לכאורה נהג הרכב, ולאחר שלא הוכח שהרכב נלקח ללא ידיעתו וללא הסכמתו של המבקש, ולא הוכח שנעשה מצדו כל שניתן למניעת העבירה, אני סבורה שאיסור השימוש ברכב למשך 30 יום הוא מידתי וסביר בנסיבות.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

המזכירות תחזיר את תיק החקירה למשיבה.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ויסאם קדאח
נתבע: באמצעות עו"ד חנא ארשיד
שופט :
עורכי דין: