ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאמר עיסא נגד ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון :

בפני כבוד ה שופטת אפרת הלר

מבקשים

עאמר עיסא

נגד

משיבים
ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון, משרדי ממשלה 570001773

החלטה

לפני בקשת יחיד לאישור הסדר חוב בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "החוק"). לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן:

הבקשה תידון בפני ביום 12.1.22 בשעה 10:00.

אני מורה על מינויו של עוה"ד טובל אליהו כמנהל הסדר, בהתאם להוראת סעיף 326 לחוק.

מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט ולממונה מיד עם קבלת החלטה זו, הודעה בדבר מניעה, ככל שקיימת, למלא את תפקידו כמנהל הסדר מחמת היכרות אישית עם מי מהצדדים, ניגוד עניינים או מכל סיבה אחרת, בהתאם לסעיף 125 (ג) לחוק.

מנהל ההסדר יפעל בהתאם להוראות פרק י' לחוק, ובכלל זה יזמן אליו את היחיד בתוך 20 יום מהיום, על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח מאישור הסדר החוב המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.

מנהל ההסדר יפעל לפתיחת קופת הסדר אשר תנוהל אצל הממונה אליה יופקדו כל הכספים הנוגעים להליך ההסדר.

היחיד יפקיד בקופת ההסדר בתוך 7 ימים מהיום סך של 6,165 ₪ , כמקדמה לתשלום שכר טרחת מנהל ההסדר והוצאות ההליך.

ככל שסכום זה לא יופקד במועד, יגיש מנהל ההסדר הודעה לבית המשפט לשם מתן החלטה מתאימה.

ככל שיופקד הסכום במועד, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על ידי הנושים הבלתי מובטחים, וזאת עד למועד הקבוע לדיון בבית המשפט או עד להחלטה אחרת, לפי העניין.

כספים המצויים בקופת ההוצאה לפועל לא יחולקו לנושים ללא קבלת אישור מתאים. עם זאת, עיקולים קיימים על רכושו של היחיד לא יבוטלו ללא החלטה מתאימה.

אני מורה על עיכוב יציאתו של היחיד מן הארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקפו או עד להחלטה אחרת.

אני מורה ליחיד שלא לבצע כל פעולה בנכסיו, ללא אישור הממונה או בית המשפט.

היחיד ישלם לקופת ההסדר סך של 1,000 ₪ לחודש , החל מיום 1.7.21 ובכל 01 לחודש שאחריו, ועד למתן החלטה אחרת.

הנושים יגישו למנהל ההסדר תביעות חוב בתוך 60 יום מהיום, בהתאם לתקנות 120 – 121 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט – 2019 (להלן: "התקנות").

מנהל ההסדר יפעל לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך 90 יום מהיום, יודיע ליחיד ולממונה על מועד האסיפות ומיקומן, וידאג לניהול פרוטוקול שישקף את הנאמר באסיפות.

מנהל ההסדר ימציא לנושים שפורטו בבקשה ולבאי כוחם, הודעה על הליך ההסדר בתוך 7 ימים מהיום, בדואר רשום עם אישור מסירה. להודעה יצורפו הצעת ההסדר, תגובת הממונה והעתק מהחלטה זו. כן יפורטו בהודעה המועד האחרון להגשת תביעות חוב, אופן הגשתן, והמועד והמקום שנקבעו לאסיפות הנושים, ומועד הדיון בבית המשפט.

בנוסף, מנהל ההסדר יפרסם בתוך 14 ימים מהיום בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחיד הודעה על הצעת ההסדר ועל המועדים שנקבעו לאסיפות הנושים.

הממונה יפעל לפרסום הודעה באתר הממונה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק, בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעות חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט.

מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שהוגשו, יכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 יום מיום הגשתן, וימציא לנושים וליחיד את הכרעתו המנומקת בתביעות החוב.

מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט ולממונה תוך 120 יום מהיום, דו"ח מפורט בדבר התנהלות הליכי ההסדר. במסגרת הדו"ח יפורטו, בין היתר, הפעולות שבוצעו ביחס לפרסומים הנדרשים ומסירת ההודעה על ההליך לנושים ולבאי כוחם; תביעות החוב שהוגשו והוכרעו ואלה שטרם הוכרעו והטעמים לכך; פירוט הנושים שנכללו בהצעת היחיד ולא הגישו תביעות חוב; תוצאות ההצבעה באסיפות הנושים, לרבות עמדות הנושים להצעת ההסדר כפי שנמסרו באסיפות ובהודעות הנושים.

מובהר, כי שכרו של מנהל ההסדר והוצאות ההליך ישולמו על ידי היחיד בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.

המזכירות תצרף את מנהל ההסדר להליך זה ותמציא לידיו העתק החלטה זו.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עאמר עיסא
נתבע: ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
שופט :
עורכי דין: