ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר רוקח ושות' נגד מי כרמל בע"מ :

4
בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

 1. ניר רוקח ושות' - משרד עורכי דין
 2. עו"ד ניר רוקח

נגד

נתבעים

 1. מי כרמל בע"מ
 2. רמי דותן
 3. אורי אדמתי
 4. שרה ברזילי, עו"ד
 5. ליאורה ברנהק-מרכוס
 6. משה פרץ
 7. שי אבוחצירה
 8. רימונה ניג'ם
 9. ג'אקי ואכים
 10. ישראל בן שלום

החלטה

1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי נתבעים 10-9, לדחיית התביעה נגדם, מחמת חסינות עובדי ציבור.
מדובר בתביעה לתשלום שכר טרחה, אשר הוגשה על ידי עו"ד ניר רוקח ומשרדו (להלן: "עו"ד רוקח"), אשר ייצג את הנתבע 1 - תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן: "התאגיד"), בהתאם לחוזה שנחתם ביניהם (להלן: "החוזה") בגביית היטלי ביוב ואגרת צנרת מים מנכסים, בתחום שיפוטה של עיריית חיפה (להלן: "העירייה").

2. נתבע 2 שימש בתקופה הרלבנטית כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד; נתבעים 3-5 שימשו כדירקטורים חיצוניים בתאגיד; נתבע 6 שימש כדירקטור בתאגיד וכן בתפקיד עוזר גזבר העירייה; נתבע 7 שימש כדירקטור בתאגיד וכן כחבר ועדה וסגן ראש עיריית חיפה; נתבעת 8 שימשה כדירקטורית בתאגיד וכן בתפקיד מנהלת אגף הגבייה בעירייה; נתבע 9 היה באותה תקופה, גזבר העירייה וכמנהלו של נתבע 6 ו נתבע 10 היה באותה תקופה, מנהל אגף תאגידים בעירייה.

3. כתב התביעה כולל טענות רבות נגד התאגיד והעירייה, שאין צורך לפרטן כאן. בקליפת אגוז ייאמר כי התביעה הוגשה לאחר שהתאגיד החליט לסיים את החוזה עם עו"ד רוקח ו נטען בה להפרת החוזה ולגרם הפרתו על ידי המבקשים ושאר הנתבעים, תוך שנטען כי, כתוצאה מפעולותיהם של המשיבים, כספי גבייה שהיו צריכים להיכנס לקופתו של התאגיד, הועברו, שלא כדין, לקופתה של העירייה וכך קופח שכרם של רוקח .

4. נתבעים 9 ו- 10 טוענים, כי בהיותם עובדי ציבור, קמה להם חסינות מכוח סעיף 7(א)א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: הפקודה") ולכן יש לדחות נגדם את התביעה, על הסף. כן טוענים הם, כי דין התביעה דחייה, בראש ובראשונה, מאחר שעו"ד רוקח לא העביר הודעה על הגשת התביעה נגדם, ליועץ המשפטי של הרשות, כפי שהיה עליו לעשות מכוח תקנה 2 לתקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור) התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות האחריות").

5. הנתבעים צירפו הודעה מטעם היועמ"ש של עיריית חיפה (להלן: "ההודעה") בדבר קיומה של חסינות לנתבעים 10-9 (להלן: "המבקשים") מכוח היותם עובדי עיריית חיפה ותפקידיהם, כפי שפורטו לעיל ולכן הם עונים על הגדרת "עובד ציבור", אשר בסעיף 7א לפקודה.

כן צוין, כי כל פעולותיהם של המבקשים, כעובדי עיריית חיפה, נעשו מכוח תפקידם השלטוני כעובדי ציבור וכי מתקיים לגביהם תנאי החסינות הקבועים בפקודה. עוד נאמר בהודעה, כי לא נטען בכתב התביעה כי המשיבים פעלו בזדון נגד רוקח, או בשוויון נפש לאפשרות גרימת נזק במעשה וכי על התובעים, אשר מבקשים לקבוע כי מתקיים חריג לחסינות, להוכיח יסוד נפשי ולכל הפחות שוויון נפש לאפשרות גרימת המעשה. להודעה צורפו תצהירי המבקשים.

העירייה הוסיפה והודיעה, במסגרת ההודעה, כי ככל שיימצא כי טענות התביעה כלפי המבקשים מוצדקות, עובדתית ו/או משפטית, לוקחת עיריית חיפה על עצמה את חבותם במלואה, מתוקף אחריותה השילוחית למעשיהם הנטענים, כגזבר עיריית חיפה וכמנהל אגף התאגידים בעיריית חיפה, כאמור.

6. עו"ד רוקח מתנגד לבקשה בטענה כי לא התמלאו תנאיו של סעיף 7(א)א סיפא לפקודה, הקובע כי לא תינתן חסינות לעובד רשות מקומית שעשה את המעשים המיוחסים לו בכתב התביעה ביודעין, מתוך כוונה לגרום נזק, או בשוויון נפש לאפשרות גרימת הנזק.

בנוסף טוען הוא, כי התביעה נגדם הוגשה גם בעילות חוזיות, אשר תקנות האחריות אינן חלות עליהן.

7. אינני מקבלת את טענת המבקשים והעירייה לפיה יש לדחות את התביעה נגד נתבעים 9 ו- 10 מחמת כך שלא נשלחה הודעה מקדימה, על פי תקנה 2 לתקנות. המחוקק הבחין , לעניין חסינות עובדי ציבור, בין עובדי מדינה לבין עובדי ציבור אחרים, לרבות עובדי רשות מקומית [ראו: רע"א 775/11 אברהם פלקסר נ' מדינית ישראל - משטרת ישראל פ"ד סז(1) 353 (11.8.2014) (להלן: "עניין פלקסנר")] תקנה 2 חלה רק על עובד ציבור שהוא עובד מדינה והמבקשים אינם עובדי המדינה, אלא עובדי רשות מקומית.

8. על פי הוראות סעיף 7ג(א) לפקודה ובהתאם למתווה שנקבע לדיון בשאלה אם מתקיימים תנאי החסינות, בפסק הדין שניתן בעניין פלקסנר הנ"ל, פסקאות 25, 37 ו- 38 לחוות דעתה של הנשיאה חיות, ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

א. אני מורה על צירוף הרשות המקומית עיריית חיפה לתביעה, כנתבעת.

ב. על התובעים לצרף לתגובתם לבקשה (אשר מהווה, למעשה, התנגדות לבקשת החסינות) תצהיר, או תצהירים, לתמיכה בטענות העובדתיות הנטענות בה וזאת - עד לא יאוחר מיום 7.6.21. ככל שלא יצורף תצהיר, תתקבל בקשת החסינות, ללא דיון וללא כל התראה נוספת.

ג. תשומת לב הצדדים לסעיפים 10 ו- 11 לתקנות. על פי סעיף 11(ג) לתקנות, אני מורה לצדדים להגיש, עד שבעה ימים לפני הדיון, עיקרי טיעון בכתב ורשימת אסמכתאות משפטיות.

ד. דיון בבקשה יתקיים בפניי ביום 22.9.21 בשעה 09:00. כל המצהירים יתייצבו לדיון, לשם חקירה על תצהיריהם.
ביום זה, לאחר סיום הבאת הראיות, יישמעו סיכומים בעל-פה.

אני קוצבת 20 דקות לחקירת כל מצהיר ו- 10 דקות לסיכומיו של כל צד. הצדדים ייערכו בהתאם.

9. מובהר כי אין בהחלטה זו כדי לדחות את המועד להגשת כתב הגנה מטעם נתבעת 1.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים וכן לעיריית חיפה , תקבע תזכורת מעקב ליום 7.6.21 ותעדכן את יומני .
ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניר רוקח ושות'
נתבע: מי כרמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: